Žalm {r:Žl}28 (27),1-3.6-9{/r}
Prosba a poděkování
Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. ({r}Jan 11,41{/r})

{v}1{/v}K_tobě volám, Hospodine,{x}

má Skálo, nebuď ke mně hluchý,

neodvracej se ode mě, abych se nepodobal těm,{x}

kdo klesají do hrobu.

{v}2{/v}Slyš mou úpěnlivou prosbu, když k_tobě volám,{x}

když vztahuji své ruce k_tvému svatému chrámu.

{v}3{/v}Nevyhlazuj mě s_hříšníky,{x}

s_těmi, kdo páchají nepravost,

kteří se svými bližními mluví o_pokoji,{x}

v_srdci však chovají zlo.

{full-text}

[{v}4{/v}Dej jim podle jejich skutků,{x}

podle zloby jejich zločinů;

podle toho, co udělali, je odměň,{x}

co napáchali, jim odplať!

{v}5{/v}Poněvadž nedbají o_Hospodinovy činy,{+}

o_díla jeho rukou:{x}

ať je zničí, víckrát neobnoví!]

{/full-text}

{v}6{/v}Požehnán buď Hospodin,{+}

že vyslyšel mou úpěnlivou prosbu!{x}

{v}7{/v}Hospodin je má síla a můj štít,

důvěřuje v_něho mé srdce, dostal jsem pomoc,{x}

proto jásá mé srdce a svou písní ho chválím.

{v}8{/v}Hospodin je silou svého lidu,{x}

záštitou spásy svému pomazanému.

{v}9{/v}Zachraň svůj lid a žehnej svému dědictví,{x}

pas je a nes je až navěky!


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky