Žalm {r:Žl}27,1-6{/r}
Hospodin je mé světlo a má spása
Ve skrytu, kde jenom ty nasloucháš, ti praví mé srdce: Nežádám od tebe žádnou jinou odměnu mimo tebe, jen tvou tvář. (Sv. Augustin)
Žalm {r:Žl}27 (26){/r}
Neochvějná důvěra v_Boha
I_(1-6)
Hle – Boží stan mezi lidmi. ({r}Zj 21,3{/r})

{v}1{/v}Hospodin je mé světlo a má spása,{x}

koho bych se bál?

Hospodin je záštita mého života,{x}

před kým bych se třásl?

{v}2{/v}Když na mě útočí zločinci, aby hryzli mé tělo,{x}

moji protivníci a nepřátelé klopýtají a klesají.

{v}3{/v}I_když se proti mně utáboří vojsko, nevyděsí se mé srdce,{x}

když proti mně vypukne válka, jsem pln důvěry.

{v}4{/v}Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím:{x}

abych směl přebývat v_Hospodinově domě po všechny dny svého života,

abych požíval Hospodinovy něhy{x}

a patřil na jeho chrám.

{v}5{/v}Neboť v_den neštěstí skryje mě ve svém stánku,{+}

v_úkrytu svého stanu mě schová,{x}

na skálu zdvihne.

{v}6{/v}Nyní se zdvihá má hlava{x}

proti nepřátelům, kteří mě obkličují,

oběti chvály mu přinesu v_jeho stanu,{x}

budu zpívat a hrát Hospodinu.

II (7-14)
Někteří vystoupili a lživě vypovídali proti Ježíšovi. ({r}Mk 14,57{/r})

{v}7{/v}Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám,{x}

smiluj se nade mnou, vyslyš mě!

{v}8{/v}Mé srdce k_tobě mluví, má tvář tě hledá:{x}

Hospodine, hledám tvou tvář.

{v}9{/v}Neskrývej svou tvář přede mnou,{x}

v_hněvu neodmítej svého služebníka!

Tys má pomoc, nezavrhuj mě,{x}

neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli!

{v}10{/v}I_kdyby mě otec s_matkou opustili,{x}

Hospodin se mě ujme.

{v}11{/v}Pouč mě, Hospodine, o_své cestě,{x}

veď mě po rovné stezce navzdory mým nepřátelům!

{v}12{/v}Nevydávej mě choutkám mých protivníků,{x}

vždyť povstali proti mně křiví svědci a násilím proti mně soptí.

{v}13{/v}Věřím, že uvidím blaho od Hospodina{x}

v_zemi živých!

{v}14{/v}Důvěřuj v_Hospodina, buď silný,{x}

ať se vzmuží tvé srdce, doufej v_Hospodina!

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky