{z95}Pokud se následující žalm říkal při uvedení do první modlitby dne, nahradí se zde žalmem 95 (94).{/z95}
Žalm {r:Žl}24 (23){/r}
{k:kat-z24.htm}Pán vstupuje do své svatyně{/k}
Kristu se při jeho nanebevstoupení otevřely brány nebe. (Sv. Irenej)

{v}1{/v}Hospodinu náleží země i_to, co je na ní,{x}

svět i_ti, kdo jej obývají.

{v}2{/v}Neboť on jej založil nad moři,{x}

upevnil ho nad proudy vod.

{v}3{/v}Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu,{x}

kdo smí stát na jeho svatém místě?

{v}4{/v}Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce,{+}

jehož duše nebaží po marnosti,{x}

kdo svému bližnímu křivě nepřísahá.

{v}5{/v}Ten přijme požehnání od Hospodina,{x}

odměnu od Boha, svého spasitele.

{v}6{/v}To je pokolení těch, kdo po něm touží,{x}

kdo hledají tvář Jakubova Boha.

{v}7{/v}Zdvihněte, brány, své klenby,{+}

zvyšte se, prastaré vchody,{x}

ať vejde král slávy!

{v}8{/v}Kdo je ten král slávy?{+}

Silný a mocný Hospodin,{x}

Hospodin udatný v_boji.

{v}9{/v}Zdvihněte, brány, své klenby,{+}

zvyšte se, prastaré vchody,{x}

ať vejde král slávy!

{v}10{/v}Kdo je ten král slávy?{+}

Hospodin zástupů,{x}

on je král slávy!


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky