Žalm {r:Žl}23{/r} (22)
Dobrý pastýř
Beránek je bude pást a vodit k_pramenům živé vody. ({r}Zj 7,17{/r})

{v}2{/v}Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám,{x}

dává mi prodlévat na svěžích pastvinách,

vodí mě k_vodám, kde si mohu odpočinout.{x}

{v}3{/v}Občerstvuje mou duši,

vede mě po správných cestách{x}

pro svoje jméno.

{v}4{/v}I_kdybych šel temnotou rokle,{x}

nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou.

Tvůj kyj a tvá hůl,{x}

ty jsou má útěcha.

{v}5{/v}Prostíráš pro mě stůl{x}

před zraky mých nepřátel,

hlavu mi mažeš olejem,{x}

má číše přetéká.

{v}6{/v}Štěstí a přízeň mě provázejí{x}

po všechny dny mého života,

přebývat smím v_Hospodinově domě{x}

na dlouhé, předlouhé časy.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky