Žalm {r:Žl}22,24-32{/r}
Žalm {r:Žl}22{/r} (21), 2-23
Žalm {r:Žl}22{/r} (21)
Spravedlivý volá ve svém soužení a je vyslyšen
Ježíš zvolal mocným hlasem: „Eli, Eli, lema sabachthani?“ ({r}Mt 27,46{/r})
I_(2-12)

{v}2{/v}Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?{x}

Daleko jsi od mých proseb, od mého hlasitého nářku.

{v}3{/v}Bože můj, volám ve dne – a neslyšíš,{x}

v_noci – a nevšímáš si mě.

{v}4{/v}Ty však trůníš ve svatyni,{x}

chloubo Izraele!

{v}5{/v}V_tebe doufali naši otcové,{x}

doufali a zachránils je.

{v}6{/v}K_tobě volali a byli vysvobozeni,{x}

v_tebe doufali a nebyli zklamáni.

{v}7{/v}Já však jsem červ, a ne člověk,{x}

na pohanu lidem, na potupu chátře.

{v}8{/v}Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí,{x}

šklebí rty, pokyvují hlavou:

{v}9{/v}„Spoléhal na Hospodina, ať ho vysvobodí,{x}

ať ho zachrání, má-li ho rád!“

{v}10{/v}Ano, tys mě vyvedl z_matčina lůna{x}

a dávals mi bezpečně spočinout na jejích ňadrech.

{v}11{/v}Na tebe jsem byl odkázán od narození,{x}

od klína mé matky jsi ty mým Bohem.

{v}12{/v}Nevzdaluj se ode mě, neboť jsem v_tísni,{x}

buď blízko, vždyť nemám pomocníka.

II (13-22)

{v}13{/v}Obklopuje mě množství býků,{x}

bašanští tuři mě obkličují.

{v}14{/v}Své tlamy na mě otvírají{x}

jak dravý lev řvoucí.

{v}15{/v}Roztékám se jako voda,{x}

všechny kosti se mi rozpojily,

mé srdce je jako vosk,{x}

roztavuje se mi v_útrobách.

{v}16{/v}Hrdlo mám vyschlé jako střepina{+}

a jazyk se mi přilepil k_patru,{x}

přivedls mě do prachu smrti.

{v}17{/v}Neboť mě obkličuje smečka psů,{x}

tlupa zlosynů mě svírá.

Probodli mi ruce i_nohy,{x}

{v}18{/v}spočítat mohu všechny své kosti.

Zevlují, pasou se pohledem na mě;{+}

{v}19{/v}dělí se o_můj oděv,{x}

losují o_můj šat.

{v}20{/v}Ty však, Hospodine, nestůj daleko,{x}

má sílo, pospěš mi na pomoc!

{v}21{/v}Mou duši od meče vysvoboď{x}

z_drápů psa můj život,

{v}22{/v}zachraň mě ze lví tlamy,{x}

mě ubohého z_buvolích rohů!

III (23-32)

{v}23{/v}Budu vyprávět svým bratřím o_tvém jménu,{x}

uprostřed shromáždění budu tě chválit.

Mohou se připojit také zbývající verše tohoto žalmu (24-32).

{v}24{/v}„Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho,{+}

slavte ho, všichni z_Jakubova potomstva,{x}

boj se ho, celé Izraelovo plémě!

{v}25{/v}Nezošklivil si ubožákovu bídu, nepohrdl jí,{+}

neskryl před ním svou tvář,{x}

vyslyšel ho, když k_němu křičel.“

{v}26{/v}Pro něj ho budu chválit ve velkém shromáždění,{x}

své sliby splním před těmi, kdo ho ctí.

{v}27{/v}Chudí se najedí do sytosti,{+}

kdo hledají Hospodina, budou ho chválit:{x}

„Navěky ať žije vaše srdce!“

{v}28{/v}Rozpomenou se, k_Hospodinu se obrátí{x}

všechny končiny země,

před ním se skloní{x}

všechna lidská pokolení,

{v}29{/v}protože Hospodinu náleží vláda,{x}

on sám panuje nad národy.

{v}30{/v}Jen jemu se budou kořit všichni, kdo spí v_zemi,{x}

před ním se skloní všichni, kdo sestupují v_prach.

I_má duše bude pro něho žít,{x}

{v}31{/v}mé potomstvo bude mu sloužit.

Bude vyprávět o_Pánu příštímu pokolení,{+}

{v}32{/v}lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost:{x}

„To udělal Hospodin!“

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky