Žalm {r:Žl}21{/r} (20), 2-8.14
Poděkování za královo vítězství
Byl vzkříšen a přijal život na věčné časy. (Sv. Irenej)

{v}2{/v}Hospodine, z_tvé síly se raduje král,{x}

jak velice jásá nad tvou pomocí!

{v}3{/v}Splnil jsi mu, po čem v_srdci toužil,{x}

neodepřels, co jeho rty žádaly.

{v}4{/v}Neboť jsi mu vyšel vstříc s_hojným požehnáním,{x}

vsadils mu na hlavu korunu z_ryzího zlata.

{v}5{/v}Žádal od tebe život: dopřáls mu{x}

dlouhá léta na věčné časy.

{v}6{/v}Veliká je sláva jeho, protožes mu pomohl,{x}

ozdobils ho ctí a vznešeností.

{v}7{/v}Učinils ho věčným požehnáním,{x}

oblažils ho radostí před svou tváří.

{v}8{/v}Neboť král doufá v_Hospodina,{x}

z_milosti Nejvyššího nezakolísá.

{full-text}

[{v}9{/v}Tvá ruka ať dostihne všechny tvé nepřátele,{x}

tvá pravice ať najde ty, kdo tě nenávidí.

{v}10{/v}Polož je jako do žhoucí pece,{x}

jakmile se objeví tvoje tvář.

Hospodin ať je stráví ve svém hněvu,{x}

ať zhltne je oheň.

{v}11{/v}Vyhub ze země jejich plémě,{x}

jejich potomstvo mezi lidmi!

{v}12{/v}I_kdyby se pokoušeli o_zlo proti tobě{x}

a úklady vymýšleli, nic nezmohou,

{v}13{/v}neboť je obrátíš na útěk,{x}

lukem svým namíříš na jejich tváře.]

{/full-text}

{v}14{/v}Povstaň, Hospodine, ve své síle,{x}

tvou moc oslavíme zpěvem!

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky