Žalm {r:Žl}20{/r} (19)
Modlitba za vítězství krále
Každý, kdo bude vzývat jméno Páně, bude zachráněn. ({r}Sk 2,21{/r})

{v}2{/v}Kéž tě vyslyší Hospodin v_den tísně{x}

a ochrání tě jméno Jakubova Boha!

{v}3{/v}Kéž ti ze svatyně sešle pomoc{x}

a podporu ti poskytne ze Siónu!

{v}4{/v}Kéž se rozpomene na všechny tvé dary{x}

a tvá oběť je mu milá!

{v}5{/v}Kéž ti udělí, co si žádá tvé srdce,{x}

a splní ti každý tvůj záměr.

{v}6{/v}Nad tvým vítězstvím zajásejme,{+}

korouhve vztyčme ve jménu svého Boha,{x}

kéž splní Hospodin všechna tvá přání!

{v}7{/v}Nyní vím, že Hospodin dal vítězství svému pomazanému,{+}

vyslyšel ho ze svých svatých nebes,{x}

silnou svou pravicí, jež dává vítězství.

{v}8{/v}Síla jedněch je ve vozech, síla druhých v_koních,{x}

ale naše síla je ve jménu Hospodina, našeho Boha.

{v}9{/v}Tamti se zhroutili a padli,{x}

my však stojíme a vytrváme!

{v}10{/v}Hospodine, dej vítězství králi,{x}

vyslyš nás, když k_tobě voláme!

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky