Žalm {r:Žl}2{/r}
Mesiáš, král a vítěz
Spolčili se proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého jsi pomazal za Mesiáše. (Sk 4,27)

{v}1{/v}Proč se pohané bouří,{x}

proč národy strojí marné plány?

{v}2{/v}Pozdvihují se pozemští králové{+}

a vladaři se spolu umlouvají{x}

proti Hospodinu a jeho Pomazanému.

{v}3{/v}„Rozlámejme jejich okovy{x}

a odhoďme jejich pouta!“

{v}4{/v}Směje se ten, který na nebesích trůní,{x}

jsou Pánu k_smíchu.

{v}5{/v}Potom k_nim rozhorlen mluví,{x}

děsí je svým hněvem;

{v}6{/v}„Já jsem přece ustanovil svého krále{x}

na Siónu, na své svaté hoře!“

{v}7{/v}Vyhlásím Hospodinovo rozhodnutí,{+}

Pán mi řekl: „Ty jsi můj syn,{x}

já jsem tě dnes zplodil.

{v}8{/v}Požádej mě, a dám ti v_majetek národy,{x}

do vlastnictví končiny země.

{v}9{/v}Můžeš je roztlouci železným prutem,{x}

jako hliněnou nádobu je můžeš rozbít.“

{v}10{/v}Nuže, králové, pochopte!{x}

Dejte si říci, vladaři země!

{v}11{/v}V_bázni se podrobte Hospodinu,{x}

s_chvěním ho poslouchejte,

{v}12{/v}aby se nerozhněval k_vaší zhoubě,{x}

protože jeho hněv se roznítí rychle.

{v}13{/v}Blaze všem,{x}

kdo se k_němu uchylují!


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky