Žalm {r:Žl}19{/r} (18)
I
Žalm {r:Žl}19{/r} (18) A, 2-7
{k:kat-z19-I.htm}Celá příroda chválí Boha, svého stvořitele{/k}
Navštívil nás ten, který vychází z_výsosti ... (aby) uvedl naše kroky na cestu pokoje.({r}Lk 1,78.79{/r})

{v}2{/v}Nebesa vypravují o_Boží slávě{x}

a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.

{v}3{/v}Den dni o_tom podává zprávu,{x}

noc noci sděluje poučení.

{v}4{/v}Není to slovo a nejsou to řeči,{x}

jejichž hlas by nebylo slyšet.

{v}5{/v}Do celé země vychází jejich hlahol,{x}

až na konec světa jejich slova.

Tam rozestřel stan pro slunce,{+}

{v}6{/v}které vychází jako ženich ze své svatební komnaty,{x}

jásá jako rek, když se do běhu dává.

{v}7{/v}Na jednom okraji nebe vychází{+}

a obíhá až na jeho druhý okraj,{x}

nic se nemůže skrýt před jeho žárem.

Žalm {r:Žl}19{/r} (18) B, 8-15
Chvála Božího zákona
Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. ({r}Mt 5,48{/r})
II

{v}8{/v}Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši,{x}

Hospodinův příkaz je spolehlivý, nezkušenému dává moudrost.

{v}9{/v}Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost v_srdci,{x}

Hospodinův rozkaz je jasný, osvětluje oči.

{v}10{/v}Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá navěky,{x}

Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé.

{v}11{/v}Dražší jsou nad zlato, nad hojnost ryzího zlata,{x}

sladší jsou nad med, nad šťávu z_plástů.

{v}12{/v}I_tvůj služebník si na ně dává pozor{x}

a velmi bedlivě je zachovává,

{v}13{/v}kdo však pozná každé pochybení?{x}

Očisť mě od chyb, jež jsou mi skryty!

{v}14{/v}Chraň svého služebníka před zpupností,{x}

ať mě neovládne!

Pak budu bez úhony{x}

a vyvaruji se velkého hříchu.

{v}15{/v}Nechť se ti líbí slova mých úst{+}

i_smýšlení mého srdce,{x}

Hospodine, má Skálo, vykupiteli můj!

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky