Žalm {r:Žl}18 (17), 2-30{/r}
Poděkování za záchranu a vítězství
V_tu chvíli nastalo velké zemětřesení. ({r}Zj 11,13{/r})
I_(2-7)

{v}2{/v}Miluji tě, Hospodine, má sílo,{x}

{v}3{/v}Hospodine, má skálo, mé útočiště; zachránce můj!

Můj Bože, má skálo, na niž se utíkám,{x}

můj štíte, rohu mé spásy, ochrano má!

{v}4{/v}Budu vzývat Hospodina, jemuž náleží chvála,{x}

a od svých nepřátel budu vysvobozen.

{v}5{/v}Obklopil mě smrtící příboj,{x}

přepadly mě záhubné přívaly,

{v}6{/v}ovinula mě osidla podsvětí,{x}

ohrozily mě léčky smrti.

{v}7{/v}Ve své tísni jsem vzýval Hospodina,{x}

k_svému Bohu jsem volal o_pomoc:

Ze své svatyně slyšel můj hlas,{x}

mé volání proniklo k_jeho sluchu.

II (8-20)

{v}8{/v}Zachvěla se a zatřásla země,{+}

zakolísaly základy hor{x}

a zachvěly se, neboť vzplál hněvem.

{v}9{/v}Vystoupil kouř z_jeho chřípí,{+}

sžírající oheň z_jeho úst,{x}

žhavé uhlí od něho vzplálo.

{v}10{/v}Nebesa sklonil a sestoupil,{x}

černý mrak byl pod jeho nohama.

{v}11{/v}Jel na cherubu a letěl,{x}

nesl se na křídlech větru.

{v}12{/v}Jako rouchem se temnotou oděl,{x}

zahalil se do tmavých vod, do hustých mračen.

{v}13{/v}Bleskem v_jeho dohledu{x}

vzplálo žhavé uhlí.

{v}14{/v}Z_nebe Hospodin zahřměl,{x}

Nejvyšší zaburácel svým hlasem.

{v}15{/v}Vyslal své šípy a rozptýlil je,{x}

vyslal přemnohé blesky a rozdrtil je.

{v}16{/v}Tu se ukázala dna oceánů,{x}

základy země byly obnaženy,

když Hospodin pohrozil,{x}

když zavanul dech jeho hněvu.

{v}17{/v}Napřáhl svou ruku z_výšin a uchopil mě,{x}

vyprostil mě ze spousty vod,

{v}18{/v}vyrval mě mému mocnému nepříteli,{x}

těm, kdo mě nenáviděli, kdo mě předčili silou.

{v}19{/v}Přepadli mě v_den pro mě osudný,{x}

ale Hospodin se mě zastal.

{v}20{/v}Vyvedl mě na volné prostranství,{x}

vysvobodil mě, protože mě má rád.

III (21-30)

{v}21{/v}Odplatil mi Hospodin podle mé spravedlnosti,{x}

odměnil mě podle čistoty mých rukou.

{v}22{/v}Vždyť jsem zachovával Hospodinovy cesty,{x}

nevzdálil jsem se hříchem od svého Boha.

{v}23{/v}Neboť jsem míval na zřeteli všechny jeho příkazy,{x}

jeho nařízením jsem se nevyhýbal,

{v}24{/v}ale byl jsem před ním bez úhony,{x}

uchoval jsem se bez viny.

{v}25{/v}Odplatil mi Hospodin podle mé spravedlnosti,{x}

podle čistoty mých rukou, kterou vidí svýma očima.

{v}26{/v}K_dobrému člověku se chováš dobrotivě,{x}

s_bezúhonným zacházíš láskyplně,

{v}27{/v}s upřímným jednáš upřímně,{x}

s_vychytralým však obezřetně.

{v}28{/v}Neboť pokorný lid ty zachraňuješ,{x}

ale ponižuješ oči zpupných.

{v}29{/v}Ano, ty Hospodine, zažehuješ mou svítilnu,{x}

mou temnotu ozařuješ, můj Bože!

{v}30{/v}S_tebou se vrhám na šiky nepřátel{x}

a hradby ztékám se svým Bohem.

Žalm {r:Žl}18 (17), 31-51{/r}
Poděkování za záchranu a vítězství
Je-li Bůh s_námi, kdo proti nám? ({r}Řím 8,31{/r})
IV (31-35)

{v}31{/v}Boží cesta je dokonalá,{+}

Hospodinovo slovo, tříbené ohněm,{x}

štítem je všem, kdo se k_němu utíkají.

{v}32{/v}Neboť kdo je Bohem kromě Hospodina,{x}

kdo je skálou kromě našeho Boha?

{v}33{/v}Bůh, který mě opásává silou,{x}

činí mé chování dokonalým,

{v}34{/v}mým nohám dal hbitost jako nohám laní{x}

a postavil mě na výšiny,

{v}35{/v}mé ruce vycvičil k_boji{x}

a mé paže k_napínání bronzového luku.

V_(36-46)

{v}36{/v}Dals mi svůj záchranný štít,{+}

tvá pravice mě podpírala{x}

a tvá starostlivost mě učinila mocným.

{v}37{/v}Mým krokům jsi otevřel širokou cestu,{x}

proto nezakolísaly mé nohy.

{v}38{/v}Honil jsem své nepřátele a dostihl je,{x}

nevrátil jsem se, dokud jsem je úplně nezničil.

{v}39{/v}Potřel jsem je, že se nemohli vzchopit,{x}

padli mi pod nohy.

{v}40{/v}Opásals mě statečností k_boji,{x}

pode mě srazils mé protivníky,

{v}41{/v}Zahnals na útěk mé nepřátele{x}

a zničil ty, kdo mě nenávidí.

{v}42{/v}Křičeli o_pomoc, ale nikdo jim nepomáhal,{x}

(volali) k_Hospodinu, ale neslyšel je.

{v}43{/v}Rozdrtil jsem je jako prach na větru,{x}

jako bláto na ulicích jsem je rozšlapal.

{v}44{/v}Vyprostils mě, když se lid bouřil,{x}

vládcem národů jsi mě ustanovil.

{v}45{/v}Slouží mně lid, který jsem neznal,{x}

poslouchají mě na jediné slovo.

{v}46{/v}Cizinci se ucházejí o_mou přízeň,{x}

strachem jsou stiženi, v_hrůze opouštějí své tvrze.

VI (47-51)

{v}47{/v}Ať žije Hospodin, požehnána buď moje Skála,{x}

sláva buď Bohu, mému spasiteli!

{v}48{/v}Bohu, který mě pověřil odplatou,{x}

pod moji moc národy sklonil.

{v}49{/v}Vysvobodil jsi mě od mých nepřátel,{+}

povýšils mě nad moje odpůrce,{x}

vyrvals mě z_násilníkovy moci.

{v}50{/v}Proto tě budu, Hospodine, mezi národy chválit,{x}

opěvovat chci tvoje jméno.

{v}51{/v}Veliká vítězství jsi popřál svému králi,{+}

dáváš přízeň svému pomazanému,{x}

Davidovi a jeho potomstvu navěky.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky