Žalm {r:Žl}17{/r} (16)
Chraň mě, Bože, před bezbožníky
V_době, kdy jako člověk žil na zemi, přednesl s_naléhavým voláním a se slzami vroucí modlitby ... a byl vyslyšen pro svou úctu (k_Bohu). ({r}Žid 5,7{/r})

I_(1-7)

{v}1{/v}Slyš, Hospodine, spravedlivou žádost,{+}

všimni si mého nářku,{x}

popřej sluchu mé modlitbě z_bezelstných rtů!

{v}2{/v}Ty sám posuď mou spravedlnost,{x}

tvé oči vidí, co je správné.

{v}3{/v}Jestliže zkoušíš mé srdce, zkoumáš mě v_noci, tříbíš mě ohněm,{x}

nenalezneš na mně nepravosti.

{v}4{/v}Má ústa se neprohřešila, jak lidé mají ve zvyku,{x}

podle slov tvých rtů jsem dbal na cesty zákona.

{v}5{/v}Mé kroky pevně setrvaly na tvých stezkách,{x}

nezakolísaly mé nohy.

{v}6{/v}Volám k_tobě, protože mě vyslyšíš, Bože,{x}

popřej mi sluchu, slyš mé slovo!

{v}7{/v}Ukaž mi svou zvláštní milost{x}

ty, který zachraňuješ před odpůrci všechny, kdo se utíkají k_tvé pravici.

II (8-15)

{v}8{/v}Opatruj mě jako zřítelnici oka,{+}

do stínu svých perutí mě ukryj{x}

{v}9{/v}před hříšníky, kteří na mně páchají násilí.

Zuřiví nepřátelé mě obklopují,{+}

{v}10{/v}nepřístupným činí své bezcitné srdce,{x}

zpupně mluví svými ústy.

{v}11{/v}Už, už mě obkličují jejich kroky,{x}

oči své upírají, aby mě povalili na zem,

{v}12{/v}podobají se lvu, který dychtí po kořisti,{x}

nebo lvímu mláděti, které číhá z_úkrytu.

{v}13{/v}Povstaň, Hospodine, vyraz proti němu a poval ho,{+}

svým mečem zachraň mou duši před hříšníkem,{x}

{v}14{/v}svou rukou mě, Hospodine, (zachraň) před lidmi,

před lidmi, pro které tento život znamená všechno,{x}

jejichž břicho plníš svými dary.

Jejich synové se dosyta najedí,{x}

a co zbude, nechávají svým dětem.

{v}15{/v}Já však ve spravedlnosti uzřím tvou tvář,{x}

až procitnu, nasytím se pohledem na tebe.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky