Žalm {r:Žl}15{/r} (14)
Kdo je hoden objevit se před Bohem?
Přistoupili jste k_hoře Siónu a k_městu živého Boha. ({r}Žid 12,22{/r})

{v}1{/v}Hospodine, kdo smí prodlévat v_tvém stánku,{x}

kdo přebývat na tvé svaté hoře?

{v}2{/v}Kdo žije bez vady a koná spravedlnost,{+}

upřímně smýšlí ve svém srdci,{x}

{v}3{/v}svým jazykem nepomlouvá,

nečiní příkoří svému bližnímu,{x}

netupí svého souseda.

{v}4{/v}Nešlechetným člověkem pohrdá,{x}

ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina,

nemění přísahu, i_když je mu na škodu,{+}

{v}5{/v}nelichvaří svými penězi{x}

a nebere úplatky proti nevinnému.

Kdo takto jedná,{x}

nikdy nezakolísá!

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky