Žalm {r:Žl}149{/r}
{k:kat-z149.htm}Jásot svatých{/k}
Synové církve, synové nového lidu, ať jásají nad Kristem, svým králem. (Hesychius)

{v}1{/v}Zpívejte Hospodinu píseň novou,{x}

jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.

{v}2{/v}Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce,{x}

synové Siónu ať jásají nad svým králem.

{v}3{/v}Ať chválí jeho jméno tancem,{x}

ať mu hrají na buben a na citeru,

{v}4{/v}neboť Hospodin miluje svůj národ{x}

a pokorné zdobí vítězstvím.

{v}5{/v}Ať svatí jásají chvalozpěvem,{x}

ať se veselí na svých ložích.

{v}6{/v}Boží chválu ať mají v_hrdlech{x}

a dvojsečný meč v_rukou,

{v}7{/v}aby vykonali pomstu na pohanech,{x}

tresty na národech,

{v}8{/v}aby spoutali jejich krále řetězy{x}

a železnými okovy jejich velmože,

{v}9{/v}aby na nich vykonali určený soud.{x}

Všem jeho svatým bude to ke cti.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky