Žalm {r:Žl}145 (144){/r}
Chvála Boží velikosti
Svatý jsi, (Bože,) ty, který jsi a který jsi byl. ({r}Zj 16,5{/r})
I_(1-13a)
I_(1-9)
Žalm {r:Žl}145,1-13{/r}

{v}1{/v}Budu tě oslavovat, můj Bože, králi,{x}

budu velebit tvé jméno po všechny věky.

{v}2{/v}Každý den tě budu velebit{x}

a chválit tvé jméno po všechny věky.

{v}3{/v}Veliký je Hospodin a veškeré chvály hodný,{x}

jeho velikost je nevýstižná.

{v}4{/v}Jedno pokolení zvěstuje druhému tvé činy{x}

a oznamuje tvoji moc.

{v}5{/v}Mluví o_nádherné slávě tvé vznešenosti,{x}

rozmlouvají o_tvých divech.

{v}6{/v}Vypravují o_moci tvých hrozivých skutků,{x}

hovoří o_tvé nesmírnosti.

{v}7{/v}Rozhlašují chválu tvé velké laskavosti,{x}

jásají nad tvou spravedlností.

{v}8{/v}Milosrdný a milostivý je Hospodin,{x}

shovívavý a plný lásky.

{v}9{/v}Dobrotivý je Hospodin ke všem{x}

a soucit má se všemi svými tvory.

II (10-13a)

{v}10{/v}Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla{x}

a tvoji zbožní ať tě velebí!

{v}11{/v}Ať vypravují o_slávě tvého království,{x}

ať mluví o_tvé síle,

{v}12{/v}aby poučili lidi o_tvé moci,{x}

o_slávě tvé vznešené říše.

{v}13a{/v}Tvé království je království všech věků{x}

a tvá vláda trvá po všechna pokolení.

II (13b-21)
III (13b-21)

{v}13b{/v}Věrný je Hospodin ve všech svých slibech{x}

a svatý ve všech svých činech.

{v}14{/v}Hospodin podpírá všechny, kdo klesají,{x}

a pozvedá všechny sklíčené.

{v}15{/v}Oči všech doufají v_tebe{x}

a ty jim dáváš pokrm v_pravý čas.

{v}16{/v}Otvíráš svou ruku{x}

a sytíš vše živé s_laskavostí.

{v}17{/v}Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách{x}

a svatý ve všech svých činech.

{v}18{/v}Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají,{x}

všem, kdo ho vzývají upřímně.

{v}19{/v}Vyplní vůli svých ctitelů,{x}

slyší jejich volání a zachrání je.

{v}20{/v}Zachovává Hospodin všechny, kdo ho milují,{x}

a všechny bezbožníky zničí.

{v}21{/v}Ať má ústa hlásají Hospodinovu chválu,{x}

vše, co žije, ať velebí jeho svaté jméno po všechny věky!


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky