Žalm {r:Žl}144 (143), 1-10{/r}
Prosba za vítězství a pokoj
Všechno mohu v_tom, který mi dává sílu. ({r}Flp 4,13{/r})
Žalm {r:Žl}144 (143){/r}
Prosba za vítězství a pokoj
Jeho ruce se naučily bojovat, když zvítězil nad světem – řekl: „Já jsem přemohl svět.“ (Sv. Hilarius)
I_(1-8)

{v}1{/v}Veleben buď Hospodin, má Skála,{x}

on učí mé ruce bojovat, mé prsty zápolit.

{v}2{/v}On je mé milosrdenství, mé útočiště,{x}

má pevnost a můj zachránce,

můj štít a můj útulek,{x}

on mi podmaňuje národy.

{v}3{/v}Hospodine, co je člověk, že se o_něho staráš,{x}

co je smrtelník, že na něho myslíš?

{v}4{/v}Člověk se podobá vánku,{x}

jeho dny stínu, který přechází.

{v}5{/v}Hospodine, skloň svá nebesa a sestup,{x}

dotkni se hor, a budou dýmat.

{v}6{/v}Sešli blesk a rozpraš nepřátele,{x}

vystřel své šípy a poděs je!

{v}7{/v}Vztáhni svou ruku z_výšin,{x}

vytrhni mě a vysvoboď z_přívalu vod a z_ruky cizáků,

{v}8{/v}jejich ústa mluví lež{x}

a pravice přísahá křivě.

II (9-15)

{v}9{/v}Bože, novou píseň ti zazpívám,{x}

na harfě s_desíti strunami ti zahraji;

{v}10{/v}tobě, jenž dáváš králům vítězství,{x}

který jsi vysvobodil Davida, svého služebníka.

{v}11{/v}Zachraň mě před zhoubným mečem{x}

a vysvoboď mě z_ruky cizáků,

jejich ústa mluví lež{x}

a pravice přísahá křivě.

{v}12{/v}Naši synové ať jsou jako štěpy{x}

vyrostlé v_mladistvé síle,

naše dcery ať jsou jako nárožní sloupy,{x}

sloupy vytesané pro chrám.

{v}13{/v}Naše sýpky ať jsou plné,{x}

ať oplývají vším plodem,

náš brav ať má tisíce mláďat,{+}

ať se množí po mnoha tisících na našich nivách,{x}

{v}14{/v}náš skot ať je obtížen náklady!

Ať nedojde k_prolomení hradeb ani k_vyhnanství,{x}

ať v_našich ulicích nezazní nářek!

{v}15{/v}Šťastný národ, jemuž se takto daří,{x}

šťastný národ, jehož Bohem je Hospodin.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky