Žalm {r:Žl}143 (142), 1-11{/r}
Modlitba v_nesnázích
Člověk je uznán za spravedlivého, když uvěří v_Ježíše Krista, a ne když dělá skutky, (jak je nařizuje) Zákon. ({r}Gal 2,16{/r})

{v}1{/v}Hospodine, slyš moji modlitbu,{+}

pro svou věrnost popřej sluchu mé úpěnlivé prosbě,{x}

vyslyš mě pro svou spravedlnost.

{v}2{/v}Nepoháněj na soud svého služebníka,{x}

nikdo z_živých není před tebou spravedlivý.

{v}3{/v}Neboť nepřítel pronásleduje mou duši,{+}

k_zemi srazil můj život,{x}

uzavřel mě v_temnotách jako dávno zemřelé.

{v}4{/v}Můj duch ve mně chřadne,{x}

srdce mi strnulo v_nitru.

{v}5{/v}Vzpomínám si na dávné dny,{+}

uvažuji o_všech tvých činech,{x}

myslím na skutky tvých rukou.

{v}6{/v}Rozpínám k_tobě své ruce,{x}

má duše po tobě žízní jak vyprahlá země.

{v}7{/v}Rychle mě vyslyš, Hospodine,{x}

neboť můj duch malátní.

Neskrývej přede mnou svou tvář,{x}

ať nejsem jako ti, kdo klesají do hrobu.

{v}8{/v}Dej, ať záhy dojdu tvé milosti,{x}

vždyť v_tebe doufám.

Ukaž mi cestu, po níž mám kráčet,{x}

neboť k_tobě zvedám svou duši.

{v}9{/v}Vysvoboď mě od mých nepřátel, Hospodine,{x}

k_tobě se utíkám.

{v}10{/v}Pouč mě, abych konal tvou vůli,{x}

vždyť ty jsi můj Bůh!

Dobrotivý je tvůj duch,{x}

ať mě vede rovným krajem.

{v}11{/v}Pro své jméno, Hospodine, zachovej mě naživu,{x}

ve své spravedlnosti vyveď mě z_tísně!

{full-text}

[{v}12{/v}Ve své milosti znič mé nepřátele{+}

a zahub všechny, kdo mě tísní,{x}

neboť já jsem tvůj služebník.]

{/full-text}

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky