Žalm {r:Žl}142 (141){/r}
Modlitba opuštěného
Toto všechno se splnilo na Pánu v_době jeho utrpení. (Sv. Hilarius)

{v}2{/v}Hlasitě k_Hospodinu volám,{x}

hlasitě Hospodina zapřísahám.

{v}3{/v}Vylévám před ním svou starost,{x}

svou tíseň mu vypravuji.

{v}4{/v}Když můj duch ve mně chřadne,{x}

ty znáš mou cestu.

Na stezce, po níž kráčím,{x}

mi nastražili léčku.

{v}5{/v}Hledím napravo a vidím,{x}

že nikdo nemá na mě ohled.

Nemám se kam utéci,{x}

nikdo se nestará o_můj život.

{v}6{/v}Volám k_tobě, Hospodine,{+}

říkám: Tys mé útočiště,{x}

můj úděl v_zemi živých.

{v}7{/v}Všimni si mého nářku,{x}

vždyť jsem tak zbědovaný.

Vysvoboď mě od těch, kdo mě pronásledují,{x}

jsou silnější než já.

{v}8{/v}Vyveď mě ze žaláře,{x}

abych chválil tvé jméno.

Obklopí mě spravedliví,{x}

až se mě ujmeš.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky