Žalm {r:Žl}141 (140), 1-9{/r}
Modlitba v_nebezpečí
Z_kadidelnice v_andělově ruce vystoupil před Boha kadidlový kouř s_modlitbami věřících. ({r}Zj 8,4{/r})

{v}1{/v}Hospodine, volám k_tobě, pospěš mi na pomoc,{x}

slyš můj hlas, když k_tobě volám.

{v}3{/v}Má modlitba ať je před tebou jako kadidlo,{x}

mé zvednuté dlaně jako večerní oběť.

{v}3{/v}Postav, Hospodine, stráž k_mým ústům,{x}

hlídku k_bráně mých rtů.

{v}4{/v}Neskloň mé srdce ke zlému,{x}

abych se nedopouštěl zločinů,

abych s_pachateli bezpráví{x}

nejídal jejich vybraná jídla.

{v}5{/v}Když mě udeří spravedlivý, je to laskavost,{x}

když mě pohaní, je to pro hlavu olej.

Neodmítne ho má hlava,{x}

avšak pod tíží jejich zloby stále se budu modlit.

{v}6{/v}U skály byla propuštěna jejich knížata,{x}

slyšela, jak laskavá byla má slova.

{v}7{/v}Jako když se oře a vláčí půda,{x}

jejich kosti byly rozmetány u_jícnu podsvětí.

{v}8{/v}K_tobě, Hospodine, Pane, se obracejí mé oči,{x}

k_tobě se utíkám, nevydávej mě smrti!

{v}9{/v}Zachraň mě před léčkou, kterou mi nastražili,{x}

před tenaty pachatelů křivd.

{full-text}

[{v}10{/v}Ať bezbožní společně padnou do svých sítí,{x}

ale já ať z_nich šťastně vyváznu!]

{/full-text}

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky