Žalm {r:Žl}139{/r} (138), 1-18.23-24
Boží vševědoucnost
Kdo pochopí myšlení Páně? Kdo mu byl rádcem? ({r}Řím 11,34{/r})
I_(1-12)

{v}1{/v}Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš,{x}

{v}2{/v}ty víš, když sedám i_když vstávám.

Poznáváš mé myšlenky již zdálky;{+}

{v}3{/v}ať jdu nebo ležím, ty to určuješ,{x}

všímáš si všech mých cest.

{v}4{/v}Slovo ještě nemám na jazyku:{x}

hle, už je znáš, Hospodine, celé.

{v}5{/v}Obklopuješ mě zezadu i_zpředu{x}

a kladeš na mě svou dlaň.

{v}6{/v}Podivuhodná je pro mě tvá znalost,{x}

vznešená a nepochopitelná.

{v}7{/v}Kam se mohu uchýlit před tvým duchem,{x}

kam až utéci před tvou tváří?

{v}8{/v}I_kdybych vystoupil na nebe, ty jsi tam,{x}

i_kdybych ulehl v_podsvětí, i_tady jsi!

{v}9{/v}I_kdybych si připjal křídla jitřenky{x}

a spočinul na nejzazším moři,

{v}10{/v}i tam mě povede tvá ruka{x}

a uchopí mě tvá pravice.

{v}11{/v}I_kdybych řekl: „Aspoň temnota mě skryje{x}

a noc mě obklopí místo světla“,

{v}12{/v}ani tma ti nebude tmavá,{+}

noc jako den se rozjasní,{x}

temno je pro tebe tak jako světlo.

II (13-18.23-24)

{v}13{/v}Tys přece stvořil mé ledví,{x}

utkal jsi mě v_lůně mé matky.

{v}14{/v}Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně,{x}

úžasná jsou tvoje díla.

Dokonale znáš mou duši,{x}

{v}15{/v}má podstata ti nezůstala utajena,

když jsem byl tvořen v_skrytu,{x}

spřádán v_hlubinách země.

{v}16{/v}Tvé oči viděly mé skutky{+}

a v_tvé knize jsou zapsány všechny;{x}

dny byly stanoveny dříve, než jediný z_nich nastal.

{v}17{/v}Jak nedostupné jsou pro mě tvé úradky, Bože,{x}

jak nesmírné je jejich množství!

{v}18{/v}Kdybych je měl sečíst – je jich více než písku,{x}

dojdu-li na konec, pořád jsem u_tebe.

{full-text}

[{v}19{/v}Kéž bys, Bože, zabil bezbožníka:{x}

Vrahové ať se ode mě vzdálí!

{v}20{/v}Neboť se záludně bouří proti tobě,{x}

zpupně se vyvyšují tvoji protivníci.

{v}21{/v}Což nemám, Hospodine, v_nenávisti ty, kdo nenávidí tebe,{x}

k_tvým odpůrcům necítím odpor?

{v}22{/v}Z_celého srdce je nenávidím,{x}

stali se mými nepřáteli.]

{/full-text}

{v}23{/v}Zkoumej mě, Bože, a poznej mé srdce,{x}

zkoušej mě a poznej mé smýšlení!

{v}24{/v}Pohleď, zda jdu cestou špatnou,{x}

a veď mě cestou odvěkou!

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky