Žalm {r:Žl}130 (129){/r}
{k:kat-z130.htm}Z_hlubin volám{/k}
On spasí svůj lid od hříchů. ({r}Mt 1,21{/r})

{v}1{/v}Z_hlubin volám k_tobě, Hospodine,{x}

Pane, vyslyš můj hlas!

{v}2{/v}Tvůj sluch ať je nakloněn{x}

k_mé snažné prosbě!

{v}3{/v}Budeš-li uchovávat v_paměti viny, Hospodine,{x}

Pane, kdo obstojí?

{v}4{/v}Ale u_tebe je odpuštění,{x}

abychom ti mohli v_úctě sloužit.

{v}5{/v}Doufám v_Hospodina,{x}

duše má doufá v_jeho slovo,

{v}6{/v}má duše čeká na Pána{x}

více než stráže na svítání.

Více než stráže na svítání{x}

{v}7{/v}ať čeká Izrael na Hospodina,

neboť u_Hospodina je slitování,{x}

hojné je u_něho vykoupení.

{v}8{/v}On vykoupí Izraele{x}

ze všech jeho provinění.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky