Žalm {r:Žl}13{/r} (12)
Spravedlivý naříká, ale důvěřuje v_Boha
Bůh, (dárce) naděje, ať vás naplní samou radostí. ({r}Řím 15,13{/r})

{v}2{/v}Jak dlouho budeš na mě, Hospodine, docela zapomínat,{x}

jak dlouho budeš přede mnou skrývat svou tvář?

{v}3{/v}Jak dlouho se budu starostí zmítat ve své duši,{+}

s_tím každodenním smutkem v_srdci,{x}

jak dlouho se má nade mnou vypínat můj nepřítel?

{v}4{/v}Shlédni a vyslyš mě, Hospodine, můj Bože!{x}

Rozjasni mé oči, ať neusnu v_smrti,

{v}5{/v}aby neřekl můj nepřítel: „Zdolal jsem ho!“{x}

Ať nejásají moji protivníci, že jsem klesl.

{v}6{/v}Já však důvěřuji v_tvé slitování,{+}

pro tvou pomoc ať zaplesá mé srdce,{x}

zazpívám Hospodinu, který mě zahrnul dobrem.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky