Žalm {r:Žl}125{/r} (124)
{k:kat-z125.htm}Bůh chrání svůj lid{/k}
Pokoj a milosrdenství přijde na pravé Boží Izraelity. ({r}Gal 6,16{/r})

{v}1{/v}Kdo doufají v_Hospodina, jsou jako hora Sión,{x}

která nekolísá, trvá navěky.

{v}2{/v}Jeruzalém obklopují hory:{+}

tak je Hospodin kolem svého lidu{x}

nyní i_navěky.

{v}3{/v}Neboť nezůstane žezlo bezbožníků{x}

nad údělem spravedlivých,

aby spravedliví nevztáhli{x}

své ruce po nepravosti.

{v}4{/v}Dobrým, Hospodine, popřej dobro,{x}

i_těm, kdo jsou upřímní v_srdci.

{v}5{/v}Ty však, kteří uhýbají na své křivé cesty,{+}

odstraň se zločinci, Hospodine!{x}

Pokoj buď s_Izraelem!

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky