Žalm {r:Žl}119 (118), 1-8{/r}
I_(Alef)
Rozjímání o_Božím zákoně
Láska k_Bohu záleží v_tom, že zachováváme jeho přikázání. ({r}1 Jan 5,3{/r})

{v}1{/v}Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná,{x}

kteří kráčejí v_zákoně Hospodinově.

{v}2{/v}Blaze těm, kdo dbají na jeho přikázání,{x}

hledají ho celým srdcem,

{v}3{/v}kdo nečiní nepravosti,{x}

ale chodí po jeho cestách.

{v}4{/v}Tys dal svá nařízení,{x}

aby se jich dbalo svědomitě.

{v}5{/v}Kéž jsou pevné mé cesty,{x}

abych zachovával tvé příkazy.

{v}6{/v}Neupadnu do hanby,{x}

budu-li si všímat všech tvých předpisů.

{v}7{/v}Oslavím tě upřímným srdcem,{x}

když se naučím tvým spravedlivým rozhodnutím.

{v}8{/v}Tvé příkazy chci zachovávat,{x}

jenom mě neopouštěj!

Žalm {r:Žl}119 (118), 9-16{/r}
II (Beth)

{v}9{/v}Jak půjde jinoch svou cestou bez úhony?{x}

Bude-li se chovat podle tvého slova.

{v}10{/v}Celým srdcem tě hledám,{x}

nedej, abych se odchýlil od tvých předpisů!

{v}11{/v}V_svém srdci uchovávám tvůj výrok,{x}

abych se neprohřešil proti tobě.

{v}12{/v}Veleben jsi, Hospodine,{x}

nauč mě svým příkazům!

{v}13{/v}Svými rty vypočítávám{x}

všechna rozhodnutí tvých úst.

{v}14{/v}Raduji se na cestě tvých přikázání{x}

jako z_velkého bohatství.

{v}15{/v}Chci rozjímat o_tvých nařízeních,{x}

pozor dávat na tvé cesty.

{v}16{/v}Z_tvých příkazů se budu těšit,{x}

nezapomenu na tvá slova.

Žalm {r:Žl}119 (118), 17-24{/r}
III (Gimel)

{v}17{/v}Prokaž dobro svému služebníku, abych byl živ{x}

a zachovával tvé slovo.

{v}18{/v}Otevři mé oči,{x}

ať pozoruji divy tvého zákona.

{v}19{/v}Jsem na zemi jenom hostem,{x}

neskrývej přede mnou své předpisy.

{v}20{/v}Umdlévá má duše,{x}

když stále dychtí po tvých rozhodnutích.

{v}21{/v}Pokáral jsi pyšné:{x}

zlořečení, kdo se odchylují od tvých předpisů!

{v}22{/v}Sejmi ze mě potupu a hanbu,{x}

neboť zachovávám tvá přikázání.

{v}23{/v}I_když se knížata ve schůzce proti mně umlouvají;{x}

tvůj služebník rozjímá o_tvých předpisech.

{v}24{/v}Vždyť tvá přikázání jsou mým potěšením,{x}

tvé příkazy jsou mými rádci.

Žalm {r:Žl}119 (118), 25-32{/r}
IV (Daleth)

{v}25{/v}Přilnula k_prachu má duše,{x}

navrať mi život podle svého slova.

{v}26{/v}Vyjevil jsem své osudy, a vyslyšels mě,{x}

nauč mě svým příkazům!

{v}27{/v}Pouč mě o_smyslu svých nařízení{x}

a budu rozjímat o_tvých divech.

{v}28{/v}Duše má zármutkem slzí,{x}

pozvedni mě podle svého slova!

{v}29{/v}Odvrať mě od cesty lži,{x}

uštědři mi svůj zákon!

{v}30{/v}Vyvolil jsem si cestu pravdy,{x}

dal jsem přednost tvým rozhodnutím.

{v}31{/v}Lnu k_tvým přikázáním,{x}

Hospodine, nezahanbuj mě!

{v}32{/v}Poběžím po cestě tvých předpisů,{x}

neboť mi rozšiřuješ srdce.

Žalm {r:Žl}119 (118), 33-40{/r}
V_(He)

{v}33{/v}Ukaž mi, Hospodine, cestu svých příkazů,{x}

a budu ji věrně zachovávat.

{v}34{/v}Pouč mě, ať zachovám tvůj zákon{x}

a chráním ho celým svým srdcem.

{v}35{/v}Voď mě po stezce svých předpisů,{x}

neboť v_ní mám zalíbení.

{v}36{/v}Nakloň mé srdce k_svým přikázáním,{x}

nikoli však k_nespravedlivému zisku.

{v}37{/v}Odvrať mé oči, ať nevidí marnost,{x}

dej mi život na své cestě!

{v}38{/v}Splň slib svému služebníku,{x}

aby se tě všichni báli.

{v}39{/v}Odvrať mou pohanu, které se děsím,{x}

neboť dobrá jsou tvá rozhodnutí.

{v}40{/v}Hle, toužím po tvých nařízeních,{x}

dej mi život pro svou spravedlnost!

Žalm {r:Žl}119 (118), 41-48{/r}
VI (Vau)

{v}41{/v}Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine,{x}

tvé pomoci podle tvého slibu,

{v}42{/v}abych odpověděl těm, kteří mě tupí,{x}

vždyť důvěřuji v_tvá slova.

{v}43{/v}Neodnímej z_mých úst slovo pravdy,{x}

neboť doufám v_tvá rozhodnutí.

{v}44{/v}Tvůj zákon chci stále střežit,{x}

navěky a navždy.

{v}45{/v}Pak si budu volně kráčet,{x}

protože hledám tvá nařízení.

{v}46{/v}O tvých přikázáních budu mluvit před králi{x}

a nebudu se stydět.

{v}47{/v}Budu se těšit tvými předpisy,{x}

které miluji.

{v}48{/v}Pozvednu své ruce k_tvým předpisům{x}

a budu rozjímat o_tvých příkazech.

Žalm {r:Žl}119 (118), 49-56{/r}
VII (Zajin)

{v}49{/v}Pamatuj na své slovo svému služebníku,{x}

kterým jsi mi dal naději.

{v}50{/v}To je má útěcha v_mé bídě,{x}

že tvůj výrok mi dává život.

{v}51{/v}Pyšní mě nadmíru hanobí,{x}

ale neuchyluji se od tvého zákona.

{v}52{/v}Mám na mysli tvá dávná ustanovení, Hospodine,{x}

tím se těším.

{v}53{/v}Pobouření mě jímá pro bezbožníky,{x}

kteří opouštějí tvůj zákon.

{v}54{/v}Tvé příkazy opěvuji v_písních{x}

v_místě svého přebývání.

{v}55{/v}Vzpomínám v_noci na tvé jméno, Hospodine,{x}

dbát chci na tvůj zákon.

{v}56{/v}To se mi stalo,{x}

že jsem zachoval tvá nařízení.

Žalm {r:Žl}119 (118), 57-64{/r}
VIII (Cheth)

{v}57{/v}Prohlásil jsem za svůj úděl, Hospodine,{x}

že budu střežit tvá slova.

{v}58{/v}Hledám tvou přízeň celým srdcem,{x}

smiluj se nade mnou podle svého slibu.

{v}59{/v}Uvažoval jsem o_svých cestách{x}

a obrátil jsem své nohy k_tvým přikázáním.

{v}60{/v}Spěchal jsem a neprodléval{x}

střežit tvé předpisy.

{v}61{/v}Ovinuly mě provazy bezbožníků,{x}

ale nezapomněl jsem na tvůj zákon.

{v}62{/v}Uprostřed noci vstávám, abych tě chválil{x}

pro tvá spravedlivá rozhodnutí.

{v}63{/v}Můj přítel je každý, kdo se tě bojí,{x}

kdo střeží tvá nařízení.

{v}64{/v}Země je plná tvé milosti, Hospodine,{x}

nauč mě svým příkazům.

Žalm {r:Žl}119 (118), 65-72{/r}
IX (Teth)

{v}65{/v}Dobro jsi prokázal svému služebníku,{x}

Hospodine, podle svého slova.

{v}66{/v}Nauč mě moudrosti a vědění,{x}

neboť důvěřuji tvým předpisům.

{v}67{/v}Bloudil jsem před svým pokořením,{x}

nyní však dbám na tvůj výrok.

{v}68{/v}Jsi dobrotivý a prokazuješ dobrodiní,{x}

nauč mě svým příkazům.

{v}69{/v}Pyšní mě lživě očerňují,{x}

já však celým srdcem zachovávám tvá nařízení.

{v}70{/v}Necitelností ztučnělo jejich srdce,{x}

já se však z_tvého zákona těším.

{v}71{/v}Dobře mi, že jsem byl pokořen,{x}

abych se naučil tvým příkazům.

{v}72{/v}Lepší je pro mě zákon tvých úst{x}

než tisíce ve zlatě a stříbře.

Žalm {r:Žl}119 (118), 73-80{/r}
X (Jod)

{v}73{/v}Tvé ruce mě učinily a utvořily,{x}

pouč mě, abych se naučil tvým předpisům.

{v}74{/v}Kdo se tě bojí, uzří mě a zaradují se,{x}

že jsem spoléhal na tvé slovo.

{v}75{/v}Vím, Hospodine, že spravedlivá jsou tvá rozhodnutí,{x}

že jsi mě pokořil podle práva.

{v}76{/v}Ať je mi útěchou tvé milosrdenství,{x}

jak jsi slíbil svému služebníku.

{v}77{/v}Ať se mi dostane tvého slitování, abych byl živ,{x}

neboť tvůj zákon je mé potěšení.

{v}78{/v}Ať jsou zahanbeni pyšní, že mě bez důvodu trýzní,{x}

já však budu rozjímat o_tvých nařízeních.

{v}79{/v}Ať se obrátí ke mně ti, kdo se tě bojí,{x}

kdo zachovávají tvá přikázání!

{v}80{/v}Nechť je mé srdce dokonalé v_tvých příkazech,{x}

abych se nemusil hanbit.

Žalm {r:Žl}119 (118), 81-88{/r}
XI (Kaf)

{v}81{/v}Má duše umdlévá touhou po tvé pomoci,{x}

doufám v_tvé slovo.

{v}82{/v}Mé oči umdlévají touhou po tvém výroku,{x}

kdy mě potěšíš?

{v}83{/v}I_když jsem jako měch v_kouři,{x}

nezapomínám na tvé příkazy.

{v}84{/v}Kolik je dnů tvého služebníka?{x}

Kdy budeš soudit ty, kdo mě pronásledují?

{v}85{/v}Pyšní vykopali pro mě jámy,{x}

ti, kdo nejednají podle tvého zákona.

{v}86{/v}Všechny tvé předpisy jsou spolehlivé;{x}

stíhají mě bez důvodu, pomoz mi!

{v}87{/v}Bezmála mě zahubili na zemi,{x}

já však jsem neopustil tvá nařízení.

{v}88{/v}Podle svého milosrdenství mi zachovej život,{x}

a budu dbát na přikázání tvých úst.

Žalm {r:Žl}119 (118), 89-96{/r}
XII (Lamed)
Rozjímání o_Božím zákoně
Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. ({r}Jan 13,34{/r})

{v}89{/v}Navěky, Hospodine, trvá tvé slovo,{x}

je pevné jako nebesa.

{v}90{/v}Od pokolení do pokolení je tvá věrnost,{x}

založil jsi zemi, a ona trvá.

{v}91{/v}Podle tvých rozhodnutí trvá stále,{x}

neboť všechno ti slouží.

{v}92{/v}Kdyby tvůj zákon nebyl mým potěšením,{x}

dávno bych zahynul ve své bídě.

{v}93{/v}Navěky nezapomenu na tvá nařízení,{x}

vždyť skrze ně jsi mi dal život.

{v}94{/v}Jsem tvůj, zachraň mě,{x}

neboť jsem hledal tvá nařízení.

{v}95{/v}Bezbožníci na mě číhají, aby mě zahubili,{x}

já však dávám pozor na tvá přikázání.

{v}96{/v}Viděl jsem, že každá dokonalost má své meze,{x}

tvůj zákon však nemá konce.

Žalm {r:Žl}119 (118), 97-104{/r}
XIII (Mem)

{v}97{/v}Jak miluji tvůj zákon, Hospodine!{x}

Po celý den o_něm rozjímám.

{v}98{/v}Moudřejším nad mé nepřátele mě učinil tvůj předpis,{x}

neboť navěky je se mnou.

{v}99{/v}Rozumnější jsem nad všechny své učitele,{x}

neboť rozjímám o_tvých přikázáních.

{v}100{/v}Rozvážnější jsem nad starce,{x}

neboť zachovávám tvá nařízení.

{v}101{/v}Zadržuji své nohy od každé zlé cesty,{x}

abych dbal na tvá slova.

{v}102{/v}Neuchyluji se od tvých rozhodnutí,{x}

protože tys mě poučil.

{v}103{/v}Jak sladké jsou na mém patru tvé výroky,{x}

nad med jsou sladší pro má ústa.

{v}104{/v}Tvými nařízeními jsem zmoudřel,{x}

proto nenávidím kdejakou neřestnou cestu.

Žalm {r:Žl}119 (118), 105-112{/r}
XIV (Nun)
Rozjímání o_Božím zákoně
To je mé přikázání: Milujte se navzájem. ({r}Jan 15,12{/r})

{v}105{/v}Svítilnou mým nohám je tvé slovo{x}

a světlem mé stezce.

{v}106{/v}Přísahám a pevně si umiňuji,{x}

že budu dbát na tvá spravedlivá rozhodnutí.

{v}107{/v}Jsem velmi soužen, Hospodine,{x}

dej mi život podle svého slova.

{v}108{/v}Sliby mých úst přijmi, Hospodine,{x}

a nauč mě svým rozhodnutím!

{v}109{/v}Můj život je stále v_nebezpečí,{x}

ale nezapomínám na tvůj zákon.

{v}110{/v}Bezbožníci pro mě nastrojili léčku,{x}

ale nezbloudil jsem od tvých nařízení.

{v}111{/v}Mým dědictvím navěky jsou tvá přikázání,{x}

neboť jsou radostí mého srdce.

{v}112{/v}Přiměl jsem své srdce plnit tvé příkazy,{x}

trvale a přesně.

Žalm {r:Žl}119 (118), 113-120{/r}
XV (Samech)

{v}113{/v}Nenávidím nestálé lidi,{x}

miluji však tvůj zákon.

{v}114{/v}Jsi má ochrana a můj štít,{x}

důvěřuji tvému slovu.

{v}115{/v}Odstupte ode mě, zločinci,{x}

zachovám předpisy svého Boha.

{v}116{/v}Podporuj mě podle svého slibu, abych byl živ,{x}

mou naději nezklam!

{v}117{/v}Pomoz mi, a budu zachráněn,{x}

tvé příkazy budu mít stále na očích.

{v}118{/v}Pohrdáš všemi, kdo odstupují od tvých příkazů,{x}

neboť jejich myšlení je lživé.

{v}119{/v}Za strusku pokládáš všechny bezbožníky země,{x}

proto miluji tvá přikázání.

{v}120{/v}Strachem před tebou se děsí mé tělo{x}

a bojím se tvých rozhodnutí.

Žalm {r:Žl}119 (118), 121-128{/r}
XVI (Ajin)

{v}121{/v}Jednal jsem podle práva a spravedlnosti,{x}

nevydávej mě mým trýznitelům!

{v}122{/v}Zaruč se ve prospěch svého služebníka,{x}

ať mě neutlačují pyšní!

{v}123{/v}Mé oči umdlévají touhou po tvé pomoci,{x}

po tvém spravedlivém slibu.

{v}124{/v}Jednej se svým služebníkem podle svého milosrdenství{x}

a svým příkazům mě nauč!

{v}125{/v}Jsem tvůj služebník, pouč mě,{x}

abych poznal tvá přikázání.

{v}126{/v}Je čas, aby Hospodin jednal:{x}

zrušili tvůj zákon!

{v}127{/v}Proto miluji tvé předpisy{x}

více než zlato, než ryzí zlato.

{v}128{/v}Proto jsem si vyvolil všechna tvá nařízení,{x}

nenávidím každou falešnou cestu.

Žalm {r:Žl}119 (118), 129-136{/r}
XVII (Pe)
Rozjímání o_Božím zákoně
Naplněním zákona je láska. ({r}Řím 13,10{/r})

{v}129{/v}Podivuhodná jsou tvá přikázání,{x}

proto je zachovává má duše.

{v}130{/v}Výklad tvých slov osvěcuje,{x}

poučuje prosté lidi.

{v}131{/v}Otvírám ústa a nabírám dech,{x}

neboť toužím po tvých předpisech.

{v}132{/v}Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou,{x}

jak činíváš těm, kdo milují tvé jméno.

{v}133{/v}Veď mé kroky podle svého výroku,{x}

ať mi nevládne žádná nepravost!

{v}134{/v}Vysvoboď mě z_útisku lidí,{x}

chci dbát na tvá nařízení.

{v}135{/v}Jasnou tvář ukaž svému služebníku{x}

a nauč mě svým příkazům!

{v}136{/v}Proudy slz mé oči prolévají{x}

pro ty, kteří nedbají na tvůj zákon.

Žalm {r:Žl}119 (118), 137-144{/r}
XVIII (Sade)

{v}137{/v}Jsi spravedlivý, Hospodine,{x}

a správné je tvé rozhodnutí.

{v}138{/v}Se spravedlností jsi uložil svá přikázání,{x}

s_pevností svrchovanou.

{v}139{/v}Má horlivost mě stravuje,{x}

neboť moji protivníci zapomněli na tvá slova.

{v}140{/v}Dokonale se osvědčil tvůj výrok{x}

a tvůj služebník ho miluje.

{v}141{/v}Jsem maličký a v_nevážnosti,{x}

nezapomínám však na tvá nařízení.

{v}142{/v}Tvá spravedlnost je spravedlnost věčná,{x}

pevný je tvůj zákon.

{v}143{/v}Dostihly mě úzkost a útisk,{x}

tvé předpisy jsou mým potěšením.

{v}144{/v}Spravedlnost tvých přikázání trvá navěky,{x}

pouč mě, abych mohl žíti.

Tvé příkazy chci zachovávat
Láska k_Bohu záleží právě v_tom, že zachováváme jeho přikázání. ({r}1 Jan 5,3{/r})
Rozjímání o_Božím zákoně
Blahoslavení jsou ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho. ({r}Lk 11,28{/r})
Žalm {r:Žl}119 (118), 145-152{/r}
XIX (Kof)

{v}145{/v}Volám z_celého srdce: vyslyš mě, Hospodine,{x}

tvé příkazy chci zachovávat.

{v}146{/v}Volám k_tobě: zachraň mě,{x}

a budu plnit tvá přikázání.

{v}147{/v}Přicházím na úsvitě a o_pomoc volám,{x}

spoléhám na tvá slova.

{v}148{/v}Horlivější jsou mé oči než oči noční hlídky,{x}

abych rozjímal o_tvém výroku.

{v}149{/v}Slyš můj hlas podle svého milosrdenství, Hospodine,{x}

a dej mi život podle svého rozhodnutí!

{v}150{/v}Blíží se ti, kdo mě lstivě pronásledují,{x}

daleko jsou od tvého zákona.

{v}151{/v}Blízko jsi, Hospodine,{x}

a všechny tvé předpisy jsou věrné.

{v}152{/v}Již dlouho vím z_tvých přikázání,{x}

žes je ustanovil na věčné časy.

Žalm {r:Žl}119 (118), 153-160{/r}
XX (Reš)

{v}153{/v}Pohleď na mou bídu a vysvoboď mě,{x}

neboť jsem nezapomněl na tvůj zákon.

{v}154{/v}Ujmi se mé pře a vykup mě,{x}

podle svého výroku mi dej život!

{v}155{/v}Daleko je od bezbožníků spása,{x}

neboť tvé příkazy nehledají.

{v}156{/v}Hojné je tvé slitování, Hospodine,{x}

dej mi život podle svých rozhodnutí!

{v}157{/v}Mnozí mě stíhají a tísní,{x}

od tvých přikázání neustoupím.

{v}158{/v}Viděl jsem odpadlíky a zhnusili se mi,{x}

poněvadž nedbali na tvůj výrok.

{v}159{/v}Hleď, miluji tvá nařízení, Hospodine,{x}

dej mi život podle svého milosrdenství!

{v}160{/v}Základem tvého slova je stálost,{x}

věčná jsou všechna tvá spravedlivá rozhodnutí.

Žalm {r:Žl}119 (118), 161-168{/r}
XXI (Sin)

{v}161{/v}Knížata mě stíhají bez důvodu,{x}

mé srdce však má úctu k_tvým slovům.

{v}162{/v}Raduji se z_tvých výroků{x}

jako ten, kdo nalezl velkou kořist.

{v}163{/v}Nenávidím nepravost a protiví se mi,{x}

miluji však tvůj zákon.

{v}164{/v}Sedmkrát za den tě chválím,{x}

pro tvá spravedlivá rozhodnutí.

{v}165{/v}Hojný pokoj těm, kdo milují tvůj zákon,{x}

nic zlého je nemůže potkat.

{v}166{/v}Očekávám tvou pomoc, Hospodine,{x}

a plním tvé předpisy.

{v}167{/v}Má duše uchovává tvá přikázání,{x}

velmi je miluji.

{v}168{/v}Střežím tvá nařízení a přikázání,{x}

neboť před tebou jsou všechny mé cesty.

Žalm {r:Žl}119 (118), 169-176{/r}
XXII (Tau)

{v}169{/v}Kéž k_tobě přijde mé volání, Hospodine,{x}

pouč mě podle svého slova!

{v}170{/v}Má úpěnlivá prosba ať k_tobě dojde,{x}

vysvoboď mě podle svého slibu!

{v}171{/v}Ať oplývají rty mé chvalozpěvem,{x}

žes mě naučil svým příkazům.

{v}172{/v}Ať můj jazyk opěvuje tvůj výrok,{x}

neboť všechny tvé předpisy jsou spravedlivé.

{v}173{/v}Kéž mi pomůže tvá ruka,{x}

vždyť jsem si vyvolil tvá nařízení.

{v}174{/v}Toužím po tvé spáse, Hospodine,{x}

a tvůj zákon je mým potěšením.

{v}175{/v}Kéž jsem živ, abych tě chválil,{x}

a tvá rozhodnutí ať mi pomáhají!

{v}176{/v}Bloudím jako ztracená ovce, hledej svého služebníka,{x}

neboť na tvé předpisy jsem nezapomněl.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky