Žalm {r:Žl}116 (114), 1-9{/r}
{k:kat-z116.htm#KAT_ZALM116_I}Poděkování{/k}
Do Božího království vejdeme jen tehdy, když hodně vytrpíme. ({r}Sk 14,22{/r})

{v}1{/v}Miluji Hospodina, neboť slyšel{x}

můj prosebný hlas,

{v}2{/v}neboť naklonil ke mně svůj sluch{x}

v_den, kdy jsem ho vzýval.

{v}3{/v}Obepjaly mě provazy smrti,{+}

dostihly mě smyčky podsvětí,{x}

uvízl jsem v_tísni a trýzni.

{v}4{/v}Hospodinovo jméno jsem vzýval:{x}

„Ach, Hospodine, zachraň mi život!“

{v}5{/v}Hospodin je milostivý a spravedlivý,{x}

Bůh náš je milosrdný.

{v}6{/v}Hospodin chrání prosté lidi;{x}

pomohl mi, když jsem byl v_bídě.

{v}7{/v}Uklidni se opět, má duše,{x}

neboť Hospodin ti prokázal dobro,

{v}8{/v}vždyť vysvobodil můj život ze smrti,{x}

mé oči ze slz, mé nohy z_pádu.

{v}9{/v}Budu kráčet před Hospodinem{x}

v_zemi živých.

Žalm {r:Žl}116 (115), 10-19{/r}
{k:kat-z116.htm#KAT_ZALM116_II}Poděkování v_chrámě{/k}
Skrze (Krista) podávejme Bohu stále oběť chvály. ({r}Žid 13,15{/r})

{v}10{/v}Měl jsem důvěru, i_když jsem si řekl:{x}

„Jsem tak sklíčen!“

{v}11{/v}Pravil jsem ve svém rozrušení:{x}

„Každý člověk klame!“

{v}12{/v}Čím se odplatím Hospodinu{x}

za všechno, co mi prokázal?

{v}13{/v}Vezmu kalich spásy{x}

a budu vzývat jméno Hospodinovo.

{v}14{/v}Splním své sliby Hospodinu{x}

před veškerým jeho lidem.

{v}15{/v}Drahocenná je v_Hospodinových očích{x}

smrt jeho zbožných.

{v}16{/v}Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník,{+}

jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice,{x}

rozvázal jsi moje pouta.

{v}17{/v}Přinesu ti oběť díků, Hospodine,{x}

a budu vzývat tvé jméno.

{v}18{/v}Splním své sliby Hospodinu{x}

před veškerým jeho lidem

{v}19{/v}v nádvořích domu Hospodinova{x}

uprostřed tebe, Jeruzaléme!


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky