Žalm {r:Žl}115{/r} (113 B)
{k:kat-z115.htm}Chvála náleží jedině Bohu{/k}
Obrátili jste se od model k_Bohu, abyste sloužili Bohu živému a pravému. ({r}1 Sol 1,9{/r})

{v}1{/v}Nikoli nám, Hospodine, nikoli nám,{+}

ale svému jménu zjednej slávu{x}

pro své milosrdenství, pro svou věrnost!

{v}2{/v}Proč mají pohané říkat:{x}

„Kdepak je ten jejich Bůh?“

{v}3{/v}Bůh náš je na nebesích,{x}

učinil všechno, co chtěl.

{v}4{/v}Jejich modly jsou stříbro a zlato,{x}

dílo lidských rukou.

{v}5{/v}Mají ústa, ale nemluví,{x}

mají oči, ale nevidí.

{v}6{/v}Mají uši, ale neslyší,{x}

mají nos, ale nečichají.

{v}7{/v}Mají ruce, ale nehmatají,{+}

mají nohy, ale nechodí,{x}

hlas nevydávají svým hrdlem.

{v}8{/v}Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují,{x}

každý, kdo v_ně doufá.

{v}9{/v}Izraelův dům doufá v_Hospodina,{x}

je jim pomocníkem a štítem.

{v}10{/v}Árónův dům doufá v_Hospodina,{x}

je jim pomocníkem a štítem.

{v}11{/v}Hospodinovi ctitelé doufají v_Hospodina,{x}

je jim pomocníkem a štítem.

{v}12{/v}Hospodin na nás pamatuje{x}

a požehná nám,

požehná domu Izraelovu,{x}

požehná domu Árónovu,

{v}13{/v}požehná Hospodinovým ctitelům,{x}

malým i_velkým.

{v}14{/v}Hospodin vás rozmnoží,{x}

vás i_vaše syny.

{v}15{/v}Požehnáni jste od Hospodina,{x}

který učinil nebe i_zemi.

{v}16{/v}Nebesa jsou nebem pro Hospodina,{x}

avšak zemi dal lidským dětem.

{v}17{/v}Mrtví nemohou chválit Hospodina,{x}

nikdo z_těch, kteří sestupují do podsvětí.

{v}18{/v}My však velebíme Hospodina,{x}

nyní až navěky.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky