Žalm {r:Žl}113 (112){/r}
{k:kat-z113.htm}Buď velebeno Hospodinovo jméno{/k}
Mocné sesadil z_trůnu a ponížené povýšil. ({r}Lk 1,52{/r})

{v}1{/v}Chvalte, Hospodinovi služebníci,{x}

chvalte jméno Hospodinovo!

{v}2{/v}Buď velebeno Hospodinovo jméno{x}

nyní i_navěky!

{v}3{/v}Od východu slunce až na jeho západ{x}

buď chváleno Hospodinovo jméno!

{v}4{/v}Povznesen je Hospodin nade všechny národy,{x}

nad nebesa jeho sláva.

{v}5{/v}Kdo je jako Hospodin, náš Bůh,{+}

který trůní na výsosti{x}

{v}6{/v}a shlíží dolů na nebe i_na zem?

{v}7{/v}Slabého zdvihá z_prachu,{x}

ze smetiště povyšuje chudého,

{v}8{/v}aby ho posadil vedle knížat,{x}

vedle knížat svého lidu.

{v}9{/v}Té, která v_rodině byla neplodná, dává bydlet{x}

jako šťastné matce dětí.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky