Žalm {r:Žl}112 (111){/r}
{k:kat-z112.htm}Štěstí spravedlivých{/k}
Žijte jako děti světla. Ovoce světla záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a v_životě podle pravdy. ({r}Ef 5,8.9{/r})

{v}1{/v}Blaze muži, který se bojí Hospodina,{x}

který má velkou zálibu v_jeho přikázáních.

{v}2{/v}Mocné bude na zemi jeho potomstvo,{x}

pokolení řádných lidí bude požehnáno.

{v}3{/v}Hojnost a bohatství budou v_jeho domě{x}

a jeho štědrost potrvá navždy.

{v}4{/v}Září v_temnotách jako světlo řádným lidem,{x}

je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.

{v}5{/v}Blaze muži, který se slitovává a půjčuje,{x}

stará se o_své věci podle práva.

{v}6{/v}Neboť navěky nezakolísá,{x}

ve věčné paměti bude spravedlivý.

{v}7{/v}Nemusí se obávat zlé zprávy,{x}

jeho srdce je pevné, důvěřuje v_Hospodina.

{v}8{/v}Jeho srdce je zmužilé, nebojí se,{x}

dokud neuzří své protivníky ve zmatku.

{v}9{/v}Rozděluje, dává chudým,{+}

jeho štědrost potrvá navždy,{x}

jeho moc poroste v_slávě.

{v}10{/v}Uzří to hříšník a rozzlobí se,{+}

bude skřípat zuby a zchřadne;{x}

zajde touha bezbožníků.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky