Žalm {r:Žl}111 (110){/r}
Veliké skutky Boží
Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane, Bože vševládný! ({r}Zj 15,3{/r})

{v}1{/v}Oslavím Hospodina celým srdcem{x}

ve sboru spravedlivých i_ve shromáždění.

{v}2{/v}Veliká jsou Hospodinova díla,{x}

ať o_nich uvažují všichni, kteří je milují.

{v}3{/v}Velebnost a vznešenost je jeho dílo{x}

a jeho spravedlnost zůstává navěky.

{v}4{/v}Památku ustanovil na své divy,{x}

Hospodin je milosrdný a dobrotivý.

{v}5{/v}Dal pokrm těm, kdo se ho bojí,{x}

neustále bude pamatovat na svou smlouvu.

{v}6{/v}Své mocné činy ukázal svému lidu,{x}

když jim dal majetek pohanů.

{v}7{/v}Skutky jeho rukou jsou věrné a spravedlivé,{x}

spolehlivé jsou všechny jeho příkazy,

{v}8{/v}pevné navěky, navždy,{x}

provedené v_pravdě a právu.

{v}9{/v}Vykoupení seslal svému lidu,{+}

sjednal navěky svou smlouvu;{x}

svaté a velebné je jméno jeho.

{v}10{/v}Počátek moudrosti je bát se Hospodina:{+}

moudře jednají všichni, kdo tak činí;{x}

jeho chvála zůstává navždy.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky