Žalm {r:Žl}105 (104){/r}
Bůh je ve svých slibech věrný
Těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k_dobrému. ({r}Řím 8,28{/r})
I_(1-11)

{v}1{/v}Oslavujte Hospodina, vzývejte jeho jméno,{x}

hlásejte mezi národy jeho díla.

{v}2{/v}Zpívejte mu, hrejte mu,{x}

vypravujte o_všech jeho divech!

{v}3{/v}honoste se jeho svatým jménem,{x}

ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina!

{v}4{/v}Uvažujte o_Hospodinu a jeho moci,{x}

stále hledejte jeho tvář!

{v}5{/v}Pamatujte na divy, které učinil,{x}

na jeho zázraky a rozsudky jeho úst,

{v}6{/v}potomstvo Abraháma, jeho služebníka,{x}

synové Jakuba, jeho vyvoleného!

{v}7{/v}Hospodin sám je náš Bůh,{x}

po celé zemi platí jeho rozhodnutí.

{v}8{/v}Pamatuje věčně na svoji smlouvu,{x}

na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení,

{v}9{/v}na smlouvu, kterou sjednal s_Abrahámem,{x}

na svou přísahu Izákovi.

{v}10{/v}Jako závazek to stanovil Jakubovi,{x}

Izraelovi jako věčnou smlouvu.

{v}11{/v}Řekl: „Tobě dám kananejskou zemi{x}

v_dědičný úděl.“

II (12-22)

{v}12{/v}I_když jich bylo počtem málo,{x}

nemnoho, a byli v_zemi přistěhovalci,

{v}13{/v}putovali od národa k_národu,{x}

z_jednoho království k_jinému kmeni,

{v}14{/v}nedopustil, aby je kdo utlačoval{x}

a kvůli nim trestal krále:

{v}15{/v}„Nedotýkejte se mých pomazaných,{x}

neubližujte mým prorokům!“

{v}16{/v}Přivolal na zemi hlad,{x}

zbavil je chleba.

{v}17{/v}Poslal před nimi muže,{x}

Josef byl prodán za otroka.

{v}18{/v}Sevřeli pouty jeho nohy,{x}

do želez jeho hrdlo,

{v}19{/v}dokud se nesplnil jeho výrok,{x}

Hospodinovo slovo jej ověřilo.

{v}20{/v}Král poslal, a osvobodil ho,{x}

vládce národů ho propustil.

{v}21{/v}Ustanovil ho pánem svého domu{x}

a vládcem veškerého svého majetku,

{v}22{/v}aby vychovával knížata, jak uzná za vhodné,{x}

a jeho rádce učil moudrosti.

III (23-45)

{v}23{/v}Tehdy přišel Izrael do Egypta{x}

a Jakub se stal hostem v_Chámově zemi.

{v}24{/v}Nadmíru pak rozmnožil svůj národ{x}

a dal mu větší sílu než jeho protivníkům.

{v}25{/v}Zvrátil jim srdce, že nenáviděli jeho národ,{x}

že lstivě jednali s_jeho služebníky.

{v}26{/v}Tehdy poslal Mojžíše, svého služebníka,{x}

Áróna, jehož si vyvolil.

{v}27{/v}Dělali mezi nimi jeho divy{x}

a zázraky v_Chámově zemi.

{v}28{/v}Seslal temnoty, a nastala tma,{x}

ale oni odpírali jeho slovům.

{v}29{/v}Proměnil v_krev jejich vody{x}

a zahubil jim ryby.

{v}30{/v}Jejich země se hemžila žabami,{x}

vnikly i_do komnat jejich králů.

{v}31{/v}Rozkázal, a přiletěla hejna much,{x}

komáři byli v_celém jejich kraji.

{v}32{/v}Místo deště dal jim krupobití,{x}

plameny ohně v_jejich zemi.

{v}33{/v}Potloukl jim révu i_fíky,{x}

polámal stromy na jejich území.

{v}34{/v}Rozkázal, a přiletěly kobylky{x}

a sarančat nespočetné spousty.

{v}35{/v}Zhltaly všechnu zeleň v_jejich zemi,{x}

zhltaly jim plodiny obilí.

{v}36{/v}Pobil všechny prvorozené v_jejich zemi,{x}

prvotiny veškeré jejich mužné síly.

{v}37{/v}Potom své vyvedl se stříbrem a zlatem,{x}

nebylo nemocných v_jejich kmenech.

{v}38{/v}Egypťané se radovali, že odcházejí,{x}

neboť hrůza z_nich padla na ně.

{v}39{/v}Rozestřel oblak, aby je chránil,{x}

oheň, aby svítil v_noci.

{v}40{/v}Projevili žádost, i_poslal jim křepelky{x}

a sytil je chlebem z_nebe.

{v}41{/v}Rozrazil skálu, a vytryskla voda,{x}

valila se pouští jak řeka.

{v}42{/v}Neboť pamatoval na své svaté slovo,{x}

které dal Abrahámovi, svému služebníku.

{v}43{/v}V_radosti vyvedl svůj národ,{x}

s_jásotem své vyvolené.

{v}44{/v}Dal jim pohanské země,{x}

zmocnili se majetku národů,

{v}45{/v}aby zachovávali jeho zákony{x}

a dbali jeho nařízení.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky