Žalm {r:Žl}101 (100){/r}
Zásady dobrého vladaře
Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. ({r}Jan 14,15{/r})

{v}1{/v}O dobrotivosti a spravedlnosti chci zpívat,{x}

tobě, Hospodine, chci zahrát.

{v}2{/v}Chci se ubírat cestou bezúhonnou,{x}

kdy ke mně přijdeš?

Chci kráčet v_nevinnosti srdce{x}

ve svém domě.

{v}3{/v}Nepostavím si před oči{x}

nic hanebného.

Nenávidím toho, kdo jedná zvráceně:{x}

ke mně se nepřidruží.

{v}4{/v}Příčí se mi zkažené srdce,{x}

nechci znát nic zlého.

{v}5{/v}Kdo svého bližního v_skrytu pomlouvá,{x}

toho zahubím.

Pyšného očima a nadutého srdcem,{x}

toho nesnesu.

{v}6{/v}Svým zrakem budu hledat věrné v_zemi,{x}

aby přebývali se mnou.

Kdo kráčí životem bezúhonně,{x}

ten mi bude sloužit.

{v}7{/v}Nebude bydlet v_mém domě,{x}

kdo jedná lstivě.

Kdo mluví lživě,{x}

před mýma očima neobstojí.

{v}8{/v}Denně chci hubit všechny bezbožníky v_zemi,{x}

abych vyplenil z_Hospodinova města všechny pachatele nepravosti.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky