Žalm {r:Žl}1{/r}
Cesta spravedlivých a hříšných
Blažení, kdo s_důvěrou v_Kristův kříž sestoupili do křestní vody. (Autor z_II. století)

{v}1{/v}Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní,{+}

nepostává na cestě, kudy chodí hříšní,{x}

a nezasedá ve shromáždění rouhačů,

{v}2{/v}ale má zalíbení v_Hospodinově zákoně{x}

a o_jeho zákoně přemítá dnem i_nocí.

{v}3{/v}Podobá se tak stromu zasazenému u_vodních proudů,{x}

ve svůj čas přináší ovoce,

listí mu nevadne{x}

a daří se mu vše, co koná.

{v}4{/v}Jinak je tomu s_bezbožnými, zcela jinak:{x}

jsou jako pleva rozvátá větrem.

{v}5{/v}Proto neobstojí bezbožní na soudu{x}

ani hříšní ve shromáždění spravedlivých,

{v}6{/v}vždyť Hospodin dbá o_cestu spravedlivých,{x}

ale cesta bezbožných skončí záhubou.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky