VELIKONOČNÍ OKTÁV

Následuje-li propuštění lidu, říká se po celý oktáv:

Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja.

Bohu díky, aleluja, aleluja.

VEĽKONOČNÝ PONDĚLÍ

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Ant. Pán vstal z_mrtvých, aleluja, aleluja.

RANNÍ CHVÁLY

Hymnus, antifony, žalmy a kantikum jako na Neděli velikonoční.

Ant. k_Zach. kant. Rychle jděte a povězte učedníkům, že Pán vstal z_mrtvých, aleluja.

MODLITBA

Bože, ty ve své církvi dáváš z_křestního pramene život stále novým generacím; prosíme tě za všechny křesťany: dej, ať svému křtu zůstanou věrní a žijí podle víry, kterou přijali.

VEŠPERY

Hymnus, antifony, žalmy a kantikum jako na Neděli velikonoční.

Ant. ke kant. P. M. Když ženy odcházely od hrobu, šel jim Ježíš naproti a pozdravil je; ony k_němu přistoupily a poklonily se mu, aleluja.

KOMPLETÓRIUM

Vo Veľkonočnej oktáve sa berie prvé alebo druhé nedeľné kompletórium.

Psalmódia má jedinú antifónu: Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Místo zpěvu po krátkém čtení následuje antifona:

Ant.

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z_něho, aleluja.

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z_něho, aleluja.

VEĽKONOČNÝ ÚTERÝ

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Ant. Pán naozaj vstal z_mŕtvych, aleluja.

RANNÍ CHVÁLY

Hymnus, antifony, žalmy a kantikum jako na Neděli velikonoční.

Ant. k_Zach. kant. Ježíš řekl: Marie! Ona se k_němu obrátila a zvolala: Rabboni! – to znamená Mistře! Ježíš jí řekl: Nezadržuj mě! Neboť ještě jsem nevystoupil k_svému Otci, aleluja.

MODLITBA

Bože, tvůj Syn nás svou smrtí a svým vzkříšením vysvobodil ze hříchu a otevřel nám cestu ke spáse; prosíme tě, provázej nás svou milostí, ať je naše svoboda v_Kristu úplná, abychom spolu s_ním vešli do věčné radosti.

VEŠPERY

Hymnus, antifony, žalmy a kantikum jako na Neděli velikonoční.

Ant. ke kant. P. M. Když jsem plakala u_hrobu, spatřila jsem svého Pána, aleluja.

VEĽKONOČNÁ STŘEDA

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Ant. Pán naozaj vstal z_mŕtvych, aleluja.

RANNÍ CHVÁLY

Hymnus, antifony, žalmy a kantikum jako na Neděli velikonoční.

Ant. k_Zach. kant. Ježíš začal od Mojžíše, probral všechny proroky a vykládal učedníkům, co se ve všech částech Písma na něj vztahuje, aleluja.

MODLITBA

Bože, ty nám dopřáváš, abychom každý rok prožívali radost ze vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista; dej, ať se naše velikonoční radost jednou promění v_radost věčnou.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Ježíš vešel s_učedníky do domu, a když byl s_nimi u_stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim, aleluja.

VEĽKONOČNÝ ČTVRTEK

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant. Ježíš stanul mezi svými učedníky a řekl jim: Pokoj vám! Aleluja.

MODLITBA

Bože, ty shromažďuješ ve své církvi lidi ze všech národů, aby společně vyznávali tvé jméno; dej, ať všechny, kdo jsou pokřtěni, spojuje upřímná víra a tvořivá láska.

VEŠPERY

Ant. ke kant. P. M. Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť jsem to já! Aleluja.

VEĽKONOČNÝ PÁTEK

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant. Ježíš se zjevil učedníkům už potřetí od té doby, co vstal z_mrtvých, aleluja.

MODLITBA

Bože, tvůj Syn nás s_tebou smířil a smlouvu mezi tebou a námi potvrdil svou krví; dej, ať toto tajemství vyznáváme nejen slavením Velikonoc, ale celým svým životem.

VEŠPERY

Ant. ke kant. P. M. Učedník, kterého Ježíš miloval, řekl: Pán je to! Aleluja.

VEĽKONOČNÁ SOBOTA

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant. Po svém zmrtvýchvstání se Ježíš zjevil ráno prvního dne po sobotě nejdříve Marii Magdalské, z_které kdysi vyhnal sedm zlých duchů, aleluja.

MODLITBA

Bože, ty nepřestáváš lidem dávat milost víry a voláš je do společenství svého lidu; chraň všechny, které jsi povolal do své církve, a oblékni je slávou nesmrtelnosti; jejíž počátek dostali křestním znovuzrozením.

NEDĚLE VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

(DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDĚLE)

PRVÉ VEŠPERY

Hymnus, antifony, žalmy a kantikum jako na Neděli velikonoční.

Ant. ke kant. P. M. Osmého dne Ježíš přišel zavřenými dveřmi a řekl svým učedníkům: Pokoj vám! Aleluja.

MODLITBA

Bože, ty o_Velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu; prosíme tě: opatruj a upevňuj v_nás, cos nám daroval, ať všichni stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená, že jsme byli obmyti křtem, znovuzrozeni z_Ducha a vykoupeni krví tvého Syna.

Na prepustenie sa hovorí:

Iďte v_mene Božom. Aleluja, aleluja.

Bohu vďaka. Aleluja, aleluja.

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Ant. Pán naozaj vstal z_mŕtvych, aleluja.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant. Pohleď na mé jizvy a dotkni se jich, nepochybuj, a věř, aleluja.

Na prepustenie sa hovorí:

Iďte v_mene Božom. Aleluja, aleluja.

R. Bohu vďaka. Aleluja, aleluja.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M. Protože jsi mě uviděl, Tomáši, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a uvěřili, aleluja.

Na prepustenie sa hovorí:

Iďte v_mene Božom. Aleluja, aleluja.

Bohu vďaka. Aleluja, aleluja.

Končí sa Veľkonočná oktáva.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky