VÁNOČNÍ OBDOBÍ II.

II. OD SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ

O_slavnosti Zjevení Páně a následujících všedních dnech až do svátku Křtu Páně.

NEŠPORY

HYMNUS

Pán Kristus se narodil,

člověk nám podobný,

s_námi lidmi se spojil,

nám krom hříchu rovný.

Za velké snížení

pro člověka spasení

je vší chvály hodný.

A poněvadž je Synem

Otce nebeského

a všemohoucím Pánem

nebe, země, všeho,

má knížectví mocné,

rameno velmi silné,

přidržme se jeho.

Kristus je dobrý rádce,

v_moudrosti nesmírný,

všeho dobrého dárce,

Boží Syn jediný,

v_něj silně doufejme,

tak ďábla přemůžeme,

Kristus je Pán mocný.

Panství své rozšiřuje

všudy po všem světě,

když církev shromažďuje

k_své chvále a poctě,

a království jeho

není konce žádného

v_budoucím životě.

Ten své věrné uvede

do svého království,

kde věčná radost bude,

kde se zjeví božství.

Pro své narození,

Kriste, dej nám bydlení

v_nebi, v_tvém království.

Kriste, Vykupiteli náš,

ty jediný jsi Otcův Syn

a nevýslovný původ máš

před každým jiným stvořením.

Záři a Světlo Otcovo,

odvěká lidstva naděje,

pamatuj služebníků svých,

po celém světě prosících.

Původce spásy, pamatuj,

když jsi se z_Panny narodil,

žes přijal jako úděl svůj

našeho těla podobu.

Uplynul rok a je tu den,

který je pro nás svědectvím,

žes přišel z_domu Otcova

sám jediný spasit náš svět.

Obloha, zem i_oceán

a všechno, cokoli je v_nich,

chválí svou písní jásavou

toho, kdo na zem poslal tě. Amen.

Uvedení do první modlitby dne

Ant. Zjevil se Spasitel světa: pojďme, klanějme se!

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Velebme vždy s_veselím

Stvořitele svého,

neb pro naše spasení

z_života čistého

Dítě se narodilo;

proroctví se splnilo

v_jeho narození,

divné je dítě toto,

neboť se tu spojilo

božství s_člověčenstvím.

Neslýchané vtělení

Krále nebeského,

předivné narození

Pána andělského.

Radují se andělé,

zpívajíce vesele

Stvořiteli svému,

neb lidské pokolení,

skrze své narození

odňal ďáblu zlému.

Sláva Bohu na nebi,

andělé zpívali,

pokoj lidem na zemi,

slavně zvěstovali.

Hvězda nová a krásná

velmi jasně svítila,

zjevila mudrcům

příchod Božího Syna,

spasení oznámila

všem světa národům.

Kriste, Králi nebeský,

od Otce poslaný

a pro naše spasení

narozený z_Panny,

rač nám svůj pokoj dáti,

od vlků ostříhati,

Pastýři, své stádce;

zlobu, svár rač tišiti,

od nepřátel hájiti,

náš milý ochránce.

Od bran, z_nichž slunce vychází,

až tam, kde konec zemský je,

ať zní zpěv Kristu vladaři,

synáčku Panny Marie.

Původce světa blažený

svých sluhů tělo obléká,

by zachránil své stvoření

a tělem spasil člověka.

Zrodil se z_lidské matky Pán,

jejž Gabriel jí zvěstoval.

V_lůně své matky skrytý Jan

radostí nad ním zaplesal.

Zní nebem jásot, chvalozpěv,

zpívají Bohu andělé,

když pastýřům se Pastýř všech

a Tvůrce zjeví ve chlévě.

Buď sláva tobě, Ježíši,

zrozený z_Panny nejčistší,

i_Otci, Duchu milosti,

po všechny věky věčnosti. Amen.

Nebo:

Děťátko z_věčnosti,

chci nyní zpívat tvé matce:

kéž je má píseň krásná

jako jitřní sníh!

Raduj se, Panno Maria, dcero země,

sestro duše mé, raduj se,

radosti mé radosti!

Jsem putování nocemi,

ty však jsi dům pod hvězdami!

Jsem žíznivá miska,

ty však jsi širé moře Páně!

Raduj se, Panno Maria,

peruti mé země, koruno mé duše.

Raduj se, radosti mé radosti:

Blahoslavím ty, kdo tě blahoslaví.

Nebo:

Co se stalo, nedá se odestat,

a přece Tvým Narozením, ó_Ježíši-Králi,

tolik se mění a odestává, že na všem je to znát

a od Světce i_od hříšníka zasluhuješ chvály.

Jsi nevyslovitelný svou mocí, moudrostí a dobrotou,

a jdem-li se ti dnes poklonit, je to jen splátka díků

vyhnaných synů Evy, chodících žebrotou,

Ty nejštědřejší ze všech almužníků!

Děkujeme Ti, že z_vůle Tvé jako Ty jsme se narodili,

zapjaté články do řetězu Tvého stvoření,

že na této zemi jako Ty jsme byli

proudem milosti Tvé v_život strženi.

Nebo:

Povězte, co jste viděli,

pastýři v_Betlémě?

Boha z_Boha jsme viděli,

spícího na seně.

Povězte, všichni věřící,

co se to stalo dnes

v_úžasném pozdvihování,

když kánon četl kněz?

Boha z_Boha jsme viděli,

jenž stvořil celý svět;

ležel tichý a bezmocný

na oltáři jak květ.

Co do jeslí a na oltář

ho stáhlo z_neznáma?

A ticho odpovídá nám:

To láska – láska má.

Nebo (Kancionál č. 219):

(Při modlitbě bez zpěvu se může text v_závorkách vynechat.)

Jdou zástupy věrných s_jásotem a chválou,

my též do Betléma pospíchejme.

Vítejme Pána, Krále andělského,

Ježíši zrozenému(, Ježíši zrozenému,

Ježíši zrozenému) zpívejme.

(Vítejme Pána, Krále andělského,

Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému,

Ježíši zrozenému zpívejme.)

Od stád v_krajích spících pastýři jsou zváni

k_jeslím, kde spí Dítě nám slíbené.

Též s_nimi spějme poklonit se Pánu,

Ježíši zrozenému(, Ježíši zrozenému,

Ježíši zrozenému) zpívejme.

(Též s_nimi spějme poklonit se Pánu,

Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému,

Ježíši zrozenému zpívejme.)

Hle, sláva věčného Tvůrce všehomíra

všem nám září v_úsměvu Dítěte.

Bůh mezi námi, v_plenkách nemluvňátko,

Ježíši zrozenému(, Ježíši zrozenému,

Ježíši zrozenému) zpívejme.

(Bůh mezi námi, v_plenkách nemluvňátko,

Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému,

Ježíši zrozenému zpívejme.)

Bůh s_námi je spřízněn, lidský úděl sdílí,

jej chválami vroucími vítejme.

Láskou za lásku Pánu odpovíme,

Ježíši zrozenému(, Ježíši zrozenému,

Ježíši zrozenému) zpívejme.

(Láskou za lásku Pánu odpovíme,

Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému,

Ježíši zrozenému zpívejme.)

Nebo:

Ježíšek Panně v_náručí

má vlásky plné světla.

(Ach, jak je znaven, znaven svět,

zde však je tolik tepla!)

Ježíšek Panně u_prsou

má vlásky plné hvězd.

(Ach, krutí, zlí jsou králové,

zde láska chrání dnes.)

Ježíšek Panně na srdci

má vlásky plné ohně.

(Ach, jak je znaven, znaven svět,

zde však má spásy hojně.)

Ježíšek Panně na klíně

má z_vlásků aureolu

a všechny kvítky hledí výš

a všechny hvězdy dolů.

Zjevení Páně

Nebo:

Proč myrhu nesou mudrci,

když Spasitel se zrodil?

Z_nás každý na daru tom

má svůj skrytý podíl.

Neb Láska, Božské nemluvně,

je ohrožena zimou,

lstí krvelačných Herodů

a mnohou zlobou jinou.

My víme však, že naposled

i_sama smrt se skosí,

tam, kde lidská rostlina

se Krví Páně rosí.

Zjevení Páně

Nebo:

Kdokoli Krista hledáte,

do výšin oči obraťte.

Tam uvidíte jedenkrát

znamení věčně slávy plát.

Ta hvězda, jež se krásou skví

víc nežli slunce planoucí,

roznáší zprávu po zemi,

že přišel k_nám Bůh vtělený.

Až z_lůna světa, Persie,

z_jejíchž bran slunce putuje,

mágové, znalci zkušení,

v_tom královské zří znamení.

Praví si: Kdo tak mocný jest,

ten mocný vládce jasných hvězd,

před nímž se musí nebe chvět,

mu slouží světlo, ba i_svět?

Zříme tu světlo přejasné,

jehož zář nikdy nehasne,

nesmírné, slavné, vznešené,

před nebem a vším zrozené.

Toť všeho lidstva Vládce sám,

král Izraelův, jeho Pán,

Abrahámovi slíbený

i_všemu jeho plemeni.

Ježíši, tebe každý chval,

pohanům že ses ukázal,

i_Otce, Ducha milosti

po všechny věky věčnosti. Amen.

Nebo:

A dál za svitem hvězdy zase

královský průvod ubírá se,

až dojdou do skal za Betlém.

A tu jak prst jim ukazuje

ta hvězda do chudičké sluje.

A oni vkročí za světlem.

Vkročí – a kolena svá skloní.

Kdo jednou spatřil to, co oni,

už neodvrátí oči zpět.

„Ó, stokrát požehnaná matko,

ukaž nám, ukaž Jezulátko,

na něž tak dlouho čekal svět!

Hle, naše dary, stříbro, zlato,

tmí se nám v_dlaních jako bláto

před tváří tvou. A tak i_my,

králové, věštci, mudrcové,

před tím, jenž Synem Božím slove,

jsme jenom dětmi malými.“

Dary, jež z_daleka sem nesli,

pokorně složí vedle jeslí.

A zas v_průvodu pomalém

chtějí se vracet. Anděl Páně

sen prorocký však sešle na ně:

Nechoďte přes Jeruzalém!

MODLITBA UPROSTŘED DNE

HYMNUS

DOPOLEDNE – V_POLEDNE – ODPOLEDNE

K_chvále Pána Boha svého,

v_dobrodiních velikého,

povstaň každá duše věrná,

z_dobroty jeho stvořená. Aleluja.

Neb před věky stanovenou

milost, v_slibech oznámenou,

v_Synu svém milém naplnil,

v_němž drahé spasení zjevil. Aleluja.

A tak Bůh přišel z_nebe k_nám,

jak prorok předpověděl nám,

že Bůh přijde a spasí nás,

sebe sama vydá za nás. Aleluja.

Proto jej máme chváliti,

jméno jeho velebiti:

že je Spasitel, ukázal,

spasení skutky dokázal. Aleluja.

Nebo:

Dobrý Pane Ježíši,

nechť má duše uslyší

hned zrána tvůj milý hlas,

že mé práci požehnáš.

Žehnáš všem pracujícím

a vroucně se modlícím,

proto před každou prací

duch se k_tobě obrací.

Dej mi, Pane, rozum ten,

bych tak činil každý den,

sloužil tobě upřímně,

svou práci konal věrně.

I_dnes žehnej mé práci,

ať svůj smysl neztrácí,

neb bez tvého přispění,

marné vše mé snažení.

Nebo:

V_tento nyní polední čas

přijmi, Bože, chvály od nás,

prosby naše, děkování

za všechna tvá dobrodiní.

Ty jsi nám již od svítání

dával svoje požehnání,

v_dobrém šťastně prospívati

a k_tvé chvále pracovati.

Rač až do večera dáti

dále šťastně pracovati,

svou milostí nás posiluj,

pomáhej nám a při nás stůj.

Jistotně tomu věříme,

že to všechno obdržíme,

pro zásluhy tvého Syna,

Ježíše, našeho Pána.

Nebo:

Miluj Pána Boha svého

vždy z_celého srdce svého,

z_celé duše i_mysli své,

ze vší síly i_moci své.

Miluj též bližního svého

tak jako sebe samého,

ne pro sebe, leč pro něho

a pro Pána Boha svého.

Každý na to vždy pamatuj,

obojího se přidržuj,

abys chráněn všeho zlého

došel království věčného.

Hymny k volnému výběru pro modlitbu uprostřed dne Dopoledne

K_nám, Duchu Svatý, nyní spěj

a znovu naplň naši hruď:

Ty pojíš Otce se Synem_–

i_s_námi stále spojen buď!

A srdce, ústa, mysl, cit

rač k_Božím chválám roznítit

a rozdmýchej v_nás lásky žár,

by oheň náš i_bližní hřál.

To uděl, Otče přesvatý,

se Synem stejné podstaty,

jenž s_Duchem, který těší nás,

nad světem vládneš v_každý čas. Amen.

Nebo:

V_čas, kdy jen strasti k_srdci lnou

a vzrůstá smutku změť,

modlitbu jednu kouzelnou

čtu v_hloubi nazpaměť.

Já cítím blaho, sílu, jas

slov živých, souzvučných,

ta nesrozumitelná z_krás

mi svatě dýchá v_nich.

Je balvan z_duše svržený,

pochyby prchly z_cest,

já věřím, pláču v_ony dny,

mně lehko, lehko jest.

V poledne

Jsi mocný Vládce, věrný Bůh,

sám stanovíš všech věcí řád:

smí slunce vzejít z_ranních mlh

a za poledne žhavě hřát.

Ztlum nebratrských různic žár,

zchlaď žhoucí krve temný vír,

ztiš stálý hmoty s_duchem svár,

dej zdraví tělu, srdci mír.

To uděl, Otče přesvatý,

se Synem stejné podstaty,

jenž s_Duchem, který těší nás,

nad světem vládneš v_každý čas. Amen.

Nebo:

Je to On

v_tichosti vánku poledního

je u_nás, abychom také ztichli

před tváří Ženicha, který přichází

a jestliže k_národům a k_světu

hovoří jako oheň a jako kladivo

rozrážející skálu

u_tebe jen klepe s_prosbou za

prominutí, že vyrušuje

stojí za dveřmi a klepe neodbytně

a hned se omlouvá …

Z_jeho kostelů rostou domy

Z_jeho tajemství roste věda

Z_jeho poslušnosti svoboda

Z_jeho jediných rukou zadarmo dávajících

z_jeho žehnajících rukou probodených

jediná opravdová,

jediná skutečná vláda nad světem.

Odpoledne

Svět celý v_pohyb uvádíš,

ač v_sobě trváš beze změn,

sám vodíš slunce oblohou

a v_různé doby dělíš den.

Ach, rozsviť jasný večer nám,

až nakloní se žití běh,

a svatou smrtí ke slávě

nás do věčnosti vkročit nech!

To uděl, Otče přesvatý,

se Synem stejné podstaty,

jenž s_Duchem, který těší nás,

nad světem vládneš v_každý čas. Amen.

Nebo:

Je to On

v_tmách hodiny třetí

který byl vyzdvižen,

táhne všechno k_sobě.

Málem ho přehlédli jako ty

jej přehlížíš v_bližním svém

ale dějiny se otřásají

Jeho hučící přítomností

a všechen útěk je útěk před Ním,

všechna vzpoura je proti kříži

tomu trůnu jediné

opravdové moci nad světem.

MODLITBA UPROSTŘED DNE

DOPOLEDNE Ant. Tajemství, které bylo skryté od věků a od pokolení, bylo nám teď odhaleno. KRÁTKÉ RESPONZORIUM

Syn Boží přišel na svět

a žil mezi lidmi.

V_POLEDNE Ant. Kristus přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, i_těm, kteří byli blízko. KRÁTKÉ RESPONZORIUM

Národy uvidí tvé právo

a všichni králové tvou slávu.

ODPOLEDNE Ant. Hle, dám tě národům jako světlo, aby se má spása rozšířila až do končin země. KRÁTKÉ RESPONZORIUM

Velebte, národy, našeho Boha

a rozhlašujte jeho chválu.

6. ledna

nebo v_neděli od 2. do 8. ledna

ZJEVENÍ PÁNĚ

Slavnost

PRVNÍ NEŠPORY

HYMNUS

Raduj se, všechno stvoření,

radost nová,

z_Krista Pána narození,

radost neslýchaná.

Hvězda od východu slunce,

radost nová,

do Betléma vede krále,

radost neslýchaná.

Tam chvátají, hvězdu vidí,

radost nová,

která jim na cestě svítí,

radost neslýchaná.

Králové dary skládají,

radost nová,

ochotně se k_poctě mají,

radost neslýchaná.

Ježíši, v_chlévě ležící,

radost nová,

hvězdou jsi v_nebi blyštící,

radost neslýchaná.

Zaskvěj se v_zatmělých srdcích,

radost nová,

tebe vyhledávajících,

radost neslýchaná.

Dej, bychom v_tebe věřili,

radost nová,

s_tebou věčně kralovali,

radost neslýchaná.

ŽALMY

Ant. 1Náš Pán a Spasitel, před jitřenkou a před věky zplozený, se dnes zjevil světu. Žalm 135, I

Ant. 2Veliký je Pán, náš Bůh, jeho jméno trvá navěky. II

Ant. 3Hvězda září jako oheň a ukazuje cestu k_Bohu, Králi všech králů: mudrci ji spatřili a přinesli mu dary.

Kantikum Kristovo tajemství (Srov. 1 Tim 3,16)

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Tim 1,9-10

Bůh nás spasil a povolal svým svatým povoláním, a to ne pro naše skutky, ale z_vlastního rozhodnutí a pro milost, kterou nám dal v_Kristu Ježíši před dávnými věky. Ale to se projevilo teprve nyní, když přišel náš spasitel Kristus Ježíš. On zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v_evangeliu.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

V_něm budou požehnána všechna plemena země. {*} Aleluja, aleluja.

V_něm budou požehnána všechna plemena země. {*} Aleluja, aleluja.

Blahoslavit ho budou všechny národy. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

V_něm budou požehnána všechna plemena země. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. ke kant. P.M.:Když mudrci viděli hvězdu, řekli si mezi sebou: To je znamení velikého Krále; pojďme, vyhledejme ho a obětujme mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

PROSBY

Našemu Spasiteli se přišli poklonit mudrci od východu. Vzdávejme mu chválu i_my a prosme ho:

Pane, ať všichni uzří tvou slávu.

Králi národů, tys mudrcům ukázal cestu, aby se ti přišli poklonit jako první zástupci pohanů,

veď i_nás, ať se ti klaníme v_duchu a v_pravdě.

Pane, ať všichni uzří tvou slávu.

Králi slávy, ty se milosrdně ujímáš svého lidu,

uděl nám hojnost pokoje.

Pane, ať všichni uzří tvou slávu.

Králi věčný, ty dáváš život všem pokolením,

pošli své slovo, aby skanulo jako osvěžující rosa do našich srdcí.

Pane, ať všichni uzří tvou slávu.

Králi spravedlnosti, ty chceš osvobodit utiskované, kterých se nikdo neujímá,

slituj se nad ubohými a sužovanými.

Pane, ať všichni uzří tvou slávu.

Pane, všechna pokolení vzdávají chválu tvému jménu,

naplň své podivuhodné dílo spásy na našich zemřelých bratřích a sestrách.

Pane, ať všichni uzří tvou slávu.

MODLITBA

Bože, tys přivedl mudrce, kteří šli za světlem hvězdy, k_poznání tvého jednorozeného Syna; doveď i_nás, kteří tě poznáváme světlem víry, k_blaženému patření na tvou slávu.

Uvedení do první modlitby dne

Ant. Zjevil se Spasitel světa: pojďme, klanějme se!

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Velebme vždy s_veselím.

ŽALMY

Ant. 1Mudrci otevřeli své pokladnice a obětovali Pánu zlato, kadidlo a myrhu, aleluja.

Žalmy a chvalozpěv jsou z_neděle v_prvního týdne.

Ant. 2Moře a řeky, velebte Pána, velebte ho, všechny prameny, aleluja.

Ant. 3Vzešlo tvé světlo, Jeruzaléme, a Hospodinova velebnost září nad tebou a národy budou kráčet v_tvém světle, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 52,7-10

Jak je krásné vidět na horách nohy posla, který přináší radostnou zprávu, který zvěstuje pokoj, hlásá blaho a oznamuje spásu, který praví Siónu: „Bůh tvůj kraluje!“ Slyš! Tvoji strážní pozdvihují hlas a jásají spolu, neboť vidí na vlastní oči, jak se Hospodin vrací na Sión. Radujte se a jásejte vespolek, jeruzalémské trosky, neboť Hospodin utěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém. Obnažil Hospodin své svaté rámě před očima všech národů a všechny končiny země uzří spásu našeho Boha!

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Všichni králové se mu budou klanět. {*} Aleluja, aleluja.

Všichni králové se mu budou klanět. {*} Aleluja, aleluja.

Všechny národy mu budou sloužit. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Všichni králové se mu budou klanět. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Benediktus:Dnešního dne se zasnoubila církev s_nebeským ženichem, protože Kristus smyl v_Jordáně její viny; mudrci spěchají s_dary na královskou svatbu a hosté se radují z_vody proměněné ve víno, aleluja.

PROSBY

Našemu Spasiteli se přišli poklonit mudrci od východu. Vzdávejme mu chválu i_my a prosme ho:

Kriste, vycházející z_výsosti, naplň nás svým světlem.

Kriste, ty ses zjevně ukázal v_lidském těle,

posvěť nás Božím slovem a modlitbou.

Kriste, vycházející z_výsosti, naplň nás svým světlem.

Kriste, Duch pravdy o_tobě vydal svědectví,

uchraň nás od bludných nauk.

Kriste, vycházející z_výsosti, naplň nás svým světlem.

Kriste, zjevil ses andělům v_nebi,

dej nám už na zemi začátek nebeské radosti.

Kriste, vycházející z_výsosti, naplň nás svým světlem.

Kriste, tys byl hlásán národům,

otevři lidská srdce mocí Ducha Svatého.

Kriste, vycházející z_výsosti, naplň nás svým světlem.

Kriste, došels ve světě víry u_mnohých,

obnov víru všech věřících.

Kriste, vycházející z_výsosti, naplň nás svým světlem.

Kriste, tys byl vzat do slávy,

zažehni v_nás touhu po svém království.

Kriste, vycházející z_výsosti, naplň nás svým světlem.

MODLITBA UPROSTŘED DNE

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Zj 15,4

Kdo by nevzdával, Pane, úctu a slávu tvému jménu? Vždyť ty jediný jsi svatý! Všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 49,6

Hospodin mi řekl: „Nestačí, že jsi mým Služebníkem, abys obnovil Jakubovy kmeny a zbytky Izraele přivedl nazpět. Proto tě dám národům jako světlo, aby se má spása rozšířila až do končin země.“

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Zach 2,15

Toho dne se mnohé národy přidají k_Hospodinu a stanou se mým lidem. Budu bydlet uprostřed tebe, a tak poznáš, že mě k_tobě poslal Hospodin zástupů.

DRUHÉ NEŠPORY

HYMNUS

Pán Kristus se narodil.

ŽALMY

Ant. 1Král míru a pokoje převyšuje slávou všechny krále světa. Žalm 110,1-5.7

Ant. 2Milosrdný, dobrotivý a spravedlivý Bůh září v_temnotách jako světlo řádným lidem. Žalm 112

Ant. 3Všechny národy, které jsi, Bože, stvořil, přijdou a budou se před tebou klanět. Kantikum

Zj 15,3-4

KRÁTKÉ ČTENÍ

Tit 3,4-5

Projevila se dobrota Boha, našeho spasitele, a jeho láska k_lidem; ne snad proto, že my jsme vykonali něco dobrého, ale ze svého milosrdenství nás spasil v_koupeli znovuzrození a obnovení Duchem Svatým.

Ant. ke kant. P.M.:Slavíme den proslavený třemi divy: dnes přivedla hvězda mudrce k_jesličkám, dnes byla na svatbě proměněna voda ve víno, dnes chtěl být Kristus v_řece Jordánu pokřtěn od Jana, aby nás vykoupil, aleluja.

Otče náš.

MODLITBA

Pro následující dny až do svátku Křtu Páně začínají vlastní texty. Po svátku Křtu Páně začíná liturgické mezidobí.

Překládá-li se slavnost Zjevení Páně na neděli mezi 2. a 8. lednem, začínají vlastní texty pro následující dny rovněž na str. 356. Ak však táto nedeľa pripadne na deň 7. alebo 8. ledna, ofícium sviatku Krstu Krista Pána sa slávi v_nasledujúci deň, ako je na str. 179-184: žalmy na modlitbu cez deň sa berú z_pondelka prvého týždňa s_antifónami zo sviatku: zo sviatku je aj KRÁTKÉ ČTENÍ, verš a modlitba. Žalmy na kompletórium sú z_pondelka.

V_následující úterý začíná liturgické mezidobí.

7. ledna

nebo pondělí po neděli, na niž se přeložila slavnost Zjevení Páně

Žaltář 2. týdne

RANNÍ CHVÁLY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 9,5

Dítě se nám narodilo, syn je nám dán, vládu má na svém rameni a dostane jméno podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, kníže pokoje.

Ant. k_Zach. kant.:Od východu přišli do Betléma mudrci, aby se poklonili Pánu; otevřeli své pokladnice a obětovali mu vzácné dary: zlato velikému Králi, kadidlo pravému Bohu a myrhu k_jeho pohřbu, aleluja.

PROSBY

Chvalme Krista, neboť on přinesl spásu celému světu, a radostně volejme:

Sláva tobě; Pane.

Vykupiteli všech, po tvém příchodu už není rozdíl mezi židy a pohany,

učiň, ať ze světa vymizí diskriminace, ponižující lidskou důstojnost.

Sláva tobě; Pane.

Tvé vtělení a narození je počátkem tvé nové přítomnosti mezi námi,

nauč nás poznávat rozmanité podoby své přítomnosti v_církvi a v_lidech.

Sláva tobě; Pane.

Tys lidem nejdokonaleji zjevil Boha,

nauč nás přijímat tvé slovo s_živou vírou a uskutečňovat ho životem.

Sláva tobě; Pane.

Tys Bůh mezi námi a všechno jsi podivuhodně obnovil,

stvoř v_nás všechno nové: smýšlení, slova i_skutky.

Sláva tobě; Pane.

MODLITBA

Milosrdný Bože, tvá láska z_nás učinila nové stvoření v_Kristu: v_něm se tvé božství spojilo s_naším lidstvím; dej, ať se mu stále více podobáme, aby se upevňovalo naše spojení s_tebou.

NEŠPORY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. 2 Petr 1,3-4

Kristova božská moc nám darovala všechno, co potřebujeme pro dosažení spásy a bohabojného života, totiž tím, že poznáváme toho, který nás povolal, aby se projevila jeho sláva a moc. A proto jsme od něho dostali vzácná a nesmírná přislíbení: abyste tím měli účast na božské přirozenosti, a tak unikli zkaženosti, která ovládá svět špatnými žádostmi.

Ant. ke kant. P.M.: Jakmile mudrci uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí, vstoupili do domu a obětovali Pánu zlato, kadidlo a myrhu.

PROSBY

Oslavujme Krista Pána, neboť on navštívil a osvítil ty, kdo žili v_temnotách a ve stínu smrti. Prosme ho:

Kriste, Světlo ze Světla, buď světlem národů.

Pane Ježíši, tvůj příchod na svět znamená počátek tvé církve,

učiň, ať vzrůstá a je budována na základech lásky.

Kriste, Světlo ze Světla, buď světlem národů.

Ty máš ve svých rukou celý svět,

učiň, ať národy a ti, kdo je spravují, uznávají tvou královskou moc.

Kriste, Světlo ze Světla, buď světlem národů.

Skrze své vtělení stal ses věčným knězem,

dej, ať jsou tvoji kněží dobrými rozdavateli ovoce vykoupení.

Kriste, Světlo ze Světla, buď světlem národů.

V_lůně tvé Matky, Panny Marie, se uskutečnilo tajemné spojení mezi lidstvím a božstvím,

žehnej všem, kdo ti zasvětili celý svůj život.

Kriste, Světlo ze Světla, buď světlem národů.

Tys nechtěl naši smrt a stal ses smrtelným člověkem, abys ji zrušil,

proměň smrt zemřelých ve věčný život.

Kriste, Světlo ze Světla, buď světlem národů.

8. ledna

nebo v_úterý po neděli, na niž se přeložila slavnost Zjevení Páně

RANNÍ CHVÁLY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 4,2-3

V_onen den se Hospodinův výhonek stane ozdobou a slávou, plod země bude ctí a chloubou těm, kteří se zachrání z_Izraele. Každý, kdo zbude na Siónu, kdo zůstane v_Jeruzalémě, bude se nazývat svatým, každý, kdo je zapsán k_životu v_Jeruzalémě.

Ant. k_Zach. kant.: Tři dary obětovali mudrci Pánu, Synu Božímu, velikému Králi: zlato, kadidlo a myrhu, aleluja.

PROSBY

Kristus přišel, aby vysvobodil tvorstvo od poroby porušení a uvedl je do svobody synů Božích. Oslavujme jeho milosrdenství a s_důvěrou ho prosme:

Pro své narození vysvoboď nás od zlého.

Pane, tys od věčnosti a začal jsi žít lidským životem,

obnovuj nás neustále tajemstvím svého narození.

Pro své narození vysvoboď nás od zlého.

Ty ses stal člověkem a nepřestals být Bohem,

učiň, ať svým životem usilujeme o_dokonalejší účast na tvém božství.

Pro své narození vysvoboď nás od zlého.

Přišel jsi, abys byl světlem národů a učitelem svatosti,

dej, ať chodíme ve světle tvého učení.

Pro své narození vysvoboď nás od zlého.

Tys Boží Slovo, které se v_lůně Marie Panny stalo člověkem a přišlo na tento svět,

neustále přebývej skrze víru v_našich srdcích.

Pro své narození vysvoboď nás od zlého.

MODLITBA

Prosíme tě, Bože, dej, ať v_našich srdcích září tvé světlo; abychom mohli projít temnotami tohoto světa do věčné slávy nebeského domova.

NEŠPORY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 2,3b-5

Svou přirozeností jsme propadli Božímu hněvu jako ostatní. Ale nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou, a když jsme byli mrtví pro své hříchy, přivedl nás k_životu zároveň s_Kristem. Milostí jste spaseni!

Ant. ke kant. P.M.: Kriste, zjevil ses jako Světlo ze Světla, a mudrci ti přinášejí své dary, aleluja.

PROSBY

Ve spojení se všemi křesťany chvalme Boha a prosme ho:

Otče svatý, vyslyš nás.

Pomoz lidem, kteří tě dosud neznají a těžko hledají cestu k_tobě,

osvěť je světlem Kristovým.

Otče svatý, vyslyš nás.

Shlédni na všechny, kteří se ti klanějí jako jedinému Bohu a očekávají tě v_poslední den jako svého soudce,

ať poznají, že jsi nám neustále příznivě nakloněn.

Otče svatý, vyslyš nás.

Ty dáváš všem život, světlo i_všechno ostatní,

nedopusť, aby v_hojnosti zapomínali na tebe.

Otče svatý, vyslyš nás.

Opatruj prostřednictvím andělů všechny, kdo jsou na cestách,

chraň je od náhlé a nenadálé smrti.

Otče svatý, vyslyš nás.

Tys dal zemřelým za jejich života poznat tvou pravdu,

doveď je až k_nazírání na tvou krásu a vznešenost.

Otče svatý, vyslyš nás.

9. ledna

nebo středa po neděli, na niž se přeložila slavnost Zjevení Páně

RANNÍ CHVÁLY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 49,8b-9a

Ustanovil jsem tě prostředníkem smlouvy lidu, abys zvelebil zemi a jako dědictví rozdělil zpustošený úděl, abys řekl vězňům: „Vyjděte!“ a těm, kteří jsou ve tmě: „Ukažte se!“

Ant. k_Zach. kant.: Uviděli jsme na východě jeho hvězdu, a proto jsme přišli s_dary poklonit se Pánu.

PROSBY

Dítě se nám narodilo, Syn nám byl dán; věčné Slovo, zrozené z_Otce, přišlo, když se naplnil čas. Radostně ho vítejme a volejme:

Sláva tobě, Pane.

Synu Boha živého, ty jsi dříve, než začal svět, a přišels na zem, abys lidi spasil,

učiň nás svědky svého evangelia.

Sláva tobě, Pane.

Kriste, Slunce spravedlnosti, tys vyšel z_náruče Otcovy a osvítil jsi celý svět,

zasvitni všem, kdo vězí v_temnotách smrti.

Sláva tobě, Pane.

Stal ses malým dítětem a ležel jsi v_jeslích,

vrať nám dětskou prostotu.

Sláva tobě, Pane.

Stal ses pro nás chlebem věčného života,

buď skrze svátost oltářní pramenem naší síly a radosti.

Sláva tobě, Pane.

MODLITBA

Bože, tvůj jednorozený Syn přišel na svět ve skutečném lidském těle a stal se jedním z_nás; dej, prosíme, ať jsme skrze něho vnitřně přetvořeni k_účasti na jeho božství.

NEŠPORY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Kol 1,13-15

Bůh nás vytrhl z_moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna. V_něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. On je věrný obraz neviditelného Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo.

Ant. ke kant. P.M.: Herodes se mudrců vyptával na dobu, kdy uviděli zářící hvězdu novorozeného Krále.

PROSBY

Kristus je Boží Slovo, které přišlo na svět, aby zničilo všechny naše hříchy. Povzbuzeni touto jistotou ho chvalme a vzývejme:

Pane, ukaž nám své milosrdenství.

Věčný Veleknězi, svým příchodem na svět jsi ustanovil dokonalou bohoslužbu,

dej, ať na ní mají skrze tvou církev všichni plnou účast.

Pane, ukaž nám své milosrdenství.

Pane Ježíši, tys přišel léčit duši i_tělo,

uzdrav a posilni nemocné.

Pane, ukaž nám své milosrdenství.

Tvé narození je pro všechny lidi důvodem k_společné radosti,

pomoz ubožákům a hříšníkům, aby se mohli v_tobě radovat.

Pane, ukaž nám své milosrdenství.

Mocný Králi, tys vysvobodil člověka z_otroctví hříchu,

zbav lidstvo všeho, co ho zotročuje.

Pane, ukaž nám své milosrdenství.

Tys přišel, abys byl pro nás branou otevřenou do nebe;

dej, ať skrze tebe vejdou zemřelí do nebeské slávy.

Pane, ukaž nám své milosrdenství.

10. ledna

nebo čtvrtek po neděli, na niž se přeložila slavnost Zjevení Páně

RANNÍ CHVÁLY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 62,11-12a

Řekněte siónské dceři: „Hle, přichází tvá spása, u_sebe má svou mzdu, před sebou má svůj zisk.“ Nazvou je: „Svatý lid, vykoupení od Hospodina.“

Ant. k_Zach. kant.: Všechny národy přijdou zdaleka se svými dary, aleluja.

PROSBY

Bůh nás potěšil narozením svého Syna. Oslavujme jeho velikou dobrotu a všichni s_radostí volejme:

Sláva na výsostech Bohu.

S_anděly, patriarchy a proroky

chválíme tě, Bože.

Sláva na výsostech Bohu.

S_panenskou Bohorodičkou Marií

naše duše tě velebí.

Sláva na výsostech Bohu.

S_apoštoly a evangelisty

vzdáváme ti díky.

Sláva na výsostech Bohu.

Se všemi svatými mučedníky Kristovými

odevzdáváme ti své tělo jako svatou oběť.

Sláva na výsostech Bohu.

Se všemi svatými vyznavači

zasvěcujeme ti svůj život.

Sláva na výsostech Bohu.

MODLITBA

Bože, tys poslal světu svého Syna, abychom nežili ve tmě; dej, ať v_našem nitru svítí světlo, které zazářilo našim otcům, a uveď všechny národy na cestu pokoje. Prosíme o_to

NEŠPORY

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 1,5b.7

Bůh je světlo, a tma v_něm vůbec není. Když žijeme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev jeho Syna Ježíše nás očišťuje od každého hříchu.

Ant. ke kant. P.M.: Přijdou všichni ze Sáby a přinesou zlato a kadidlo, aleluja.

PROSBY

Se všemi bratry a sestrami, spojenými s_námi v_modlitbě, dobrořečme Bohu a prosme ho:

Bože, ukaž nám své milosrdenství.

Otče svatý, prosíme tě za ty, kdo tě poznávají jen světlem svého rozumu,

dej, ať poznají také světlo evangelia tvého Syna.

Bože, ukaž nám své milosrdenství.

Pohlédni na všechny, kdo Krista dosud neznají, a hledají řešení palčivých lidských problémů,

ukaž jim, že Kristus je cesta, pravda a život.

Bože, ukaž nám své milosrdenství.

Pomoz lidem, kteří upřímně žijí podle svého přesvědčení,

přiveď je k_podivuhodnému světlu tvého Krista.

Bože, ukaž nám své milosrdenství.

Očišťuj neustále srdce věřících,

dej, ať tě stále jasněji poznávají.

Bože, ukaž nám své milosrdenství.

Slituj se nad těmi, kdo zemřeli,

a přijmi je do slávy svých vyvolených.

Bože, ukaž nám své milosrdenství.

11. ledna

nebo pátek po neděli, na niž se přeložila slavnost Zjevení Páně

RANNÍ CHVÁLY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 45,22-23

Obraťte se ke mně a dejte se spasit, všechny končiny země! Neboť já jsem Bůh, a nikdo jiný! Při sobě jsem přísahal; z_mých úst vyšla pravda, neodvolatelné slovo: Každé koleno se mi bude klanět, přísahat bude každý jazyk.

Ant. k_Zach. kant.: Ti, kteří tebou pohrdali, přijdou k_tobě a budou se kořit u_tvých nohou.

PROSBY

Vzdávejme čest a slávu Kristu, neboť on přišel, aby stvořil nového člověka a dal mu nové srdce a nového ducha. Proto s_důvěrou prosme:

Přišel jsi mezi nás, Pane; obnov nás.

Ty ses stal člověkem, abys nám ve svátostech otevřel zdroj Božího života,

učiň, ať tě poznáváme v_tajemství tvého slova a těla, které jsi předal církvi.

Přišel jsi mezi nás, Pane; obnov nás.

Stvořiteli lidského pokolení, ty ses prostřednictvím neposkvrněné Panny stal jedním z_lidí,

dej nám na její přímluvu, ať nás každé naše setkání s_tvým božstvím přibližuje ke spáse.

Přišel jsi mezi nás, Pane; obnov nás.

Náš Vykupiteli, sestoupil jsi na zemi jako osvěžující rosa,

zavlažuj naše duše živou vodou tryskající do věčného života.

Přišel jsi mezi nás, Pane; obnov nás.

Oslavujeme počátek tvého života na světě,

uděl nám, abychom se ti celým svým životem stávali co nejvíce podobnými.

Přišel jsi mezi nás, Pane; obnov nás.

MODLITBA

Bože, tvůj Syn přišel na tento svět, a všem národům se ukázalo světlo tvé věčné slávy; dej, ať stále více chápeme velikost jeho vykupitelského díla a dostáváme z_jeho plnosti, abychom vešli do světla, které nehasne.

NEŠPORY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 8,3b-4

Bůh poslal svého Syna, aby hřích zničil; a on vzal na sebe tělo, jako mají hříšní lidé, Bůh pak na jeho těle hřích odsoudil k_zničení. Tak se na nás mělo splnit všecko; co Zákon předpisuje, protože nežijeme podle těla, ale podle Ducha.

Ant. ke kant. P.M.: Mudrci dostali ve snu od anděla pokyn, aby se vrátili do své země jinou cestou.

PROSBY

Drazí bratři (a sestry), Bůh učinil Krista světlem národů. Modleme se:

Otče náš, vyslyš nás.

Dej, ať tvá církev roste,

aby se zjevila sláva tvého Syna.

Otče náš, vyslyš nás.

Věčný Otče, tys přivedl pohanské učence k_svému Synu,

ukaž ho všem, kdo hledají pravdu.

Otče náš, vyslyš nás.

Povolej národy k_svému podivuhodnému světlu,

aby ve jménu Ježíšově pokleklo každé koleno.

Otče náš, vyslyš nás.

Pošli dělníky na svou žeň,

aby se chudým zvěstovalo evangelium a byl vyhlášen čas milosti.

Otče náš, vyslyš nás.

Daruj zemřelým plnost vykoupení,

aby se radovali z_vítězství, které pro všechny vydobyl tvůj Syn Kristus.

Otče náš, vyslyš nás.

12. ledna

nebo sobotu po neděli, na niž se přeložila slavnost Zjevení Páně

RANNÍ CHVÁLY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Mdr 7,26-27

Moudrost je odlesk věčného světla, neposkvrněné zrcadlo Boží činnosti a obraz jeho dobroty. Ačkoli je jedna, všechno může, i_když v_sobě zůstává, všechno obnovuje, v_průběhu věků vchází do svatých duší a tvoří z_nich Boží přátele a proroky.

Ant. k_Zach. kant.: V_galilejské Káně Ježíš učinil počátek všech znamení, a tím zjevil svou slávu.

PROSBY

Kristus je věrný obraz neviditelného Boha, oslavujme ho a s_vírou ho prosme:

Kriste, Synu Boží, vyslyš nás.

Synu Boží, tys nám ukázal Otcovu lásku,

dej, ať ji lidé poznávají v_naší lásce k_nim.

Kriste, Synu Boží, vyslyš nás.

Tys ukázal, že jsi pánem nad životem,

uděl nám plnost svého života.

Kriste, Synu Boží, vyslyš nás.

Dáváš nám účast na svém utrpení,

dej, ať ti svým životem vydáváme svědectví.

Kriste, Synu Boží, vyslyš nás.

Osvěť naše srdce,

ať jasně poznáváme Boží slávu.

Kriste, Synu Boží, vyslyš nás.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, tys přivedl mudrce, kteří šli za světlem hvězdy, k_poznání, že se světu narodil Spasitel; dej, abychom i_my šli za tvým světlem a stále hlouběji poznávali toho; kteréhos nám poslal.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky