DOBA VÁNOČNÍ

I. AŽ DO SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ

Od prvních nešpor Narození Páně až do prvních nešpor Zjevení Páně o_nedělích a všedních dnech, pokud nemají vlastní hymny.

Nešpory

HYMNUS

Kriste, světa Spasiteli,

dřív než vznikl vesmír celý,

tys už zrozen byl, a Otci

roven ve slávě a moci.

Záříš slávou Otce svého,

stálá touho tvorstva všeho;

slyš, jak lid tvůj po všem světě

tebe vzývá, miluje tě.

Pamatuj, že ses nám cele

podobným stal v_lidském těle,

když ses zrodil z_čisté Panny,

Dárce spásy, lidstvu daný.

Dnešní den to znovu hlásá,

že nastala světu spása:

sám jsi přišel k_spáse všeho,

Synu Otce nebeského.

Otce tvého nebe, země,

moře, všechno živé plémě

chválí jásotem a zpěvem

za to, že tě poslal na zem.

Tvůj lid, tebou zachráněný,

svatou krví očištěný,

k_Betlému se šťastně dívá,

nový hymnus vděčně zpívá.

Kriste, Vykupiteli náš,

ty jediný jsi Otcův Syn

a nevýslovný původ máš

před každým jiným stvořením.

Záři a Světlo Otcovo,

odvěká lidstva naděje,

pamatuj služebníků svých,

po celém světě prosících.

Původce spásy, pamatuj,

když jsi se z_Panny narodil,

žes přijal jako úděl svůj

našeho těla podobu.

Uplynul rok a je tu den,

který je pro nás svědectvím,

žes přišel z_domu Otcova

sám jediný spasit náš svět.

Obloha, zem i_oceán

a všechno, cokoli je v_nich,

chválí svou písní jásavou

toho, kdo na zem poslal tě. Amen.

KOMPLETÁŘ

HYMNUS Na sklonku dne tě upřímně.

Uvedení do první modlitby dne

Ant. Kristus se nám narodil: pojďme, klanějme se!

Ranní chvály

HYMNUS

Dítě se nám narodilo,

ze života Panny vzešlo.

Přejí nám toho andělé,

radují se archandělé.

(Trojici svaté

čest pravá buď vzdána

i_věčná sláva,

i_věčná sláva.)

Slovo nebeského Otce,

jímž je Pán, všech věcí Tvůrce,

samo učiněno tvorem,

zůstává však pravým Bohem.

(Trojici svaté

čest pravá buď vzdána

i_věčná sláva,

i_věčná sláva.)

Život, který oživuje

všechno to, co živým sluje,

na světě živ být počíná,

když Panny přišla hodina.

(Trojici svaté

čest pravá buď vzdána

i_věčná sláva,

i_věčná sláva.)

Světlo svět osvětlující,

k_nám z_nebe přicházející,

o_půlnoci se zaskvělo,

noční temnost osvítilo.

(Trojici svaté

čest pravá buď vzdána

i_věčná sláva,

i_věčná sláva.)

Ó_Moudrosti, tys v_nejvyšších

vždy přebývala příbytcích.

Ó_jak jsi se ponížila,

z_nebe do chléva vstoupila.

(Trojici svaté

čest pravá buď vzdána

i_věčná sláva,

i_věčná sláva.)

Od bran, z_nichž slunce vychází,

až tam, kde konec zemský je,

ať zní zpěv Kristu vladaři,

synáčku Panny Marie.

Původce světa blažený

svých sluhů tělo obléká,

by zachránil své stvoření

a tělem spasil člověka.

Zrodil se z_lidské matky Pán,

jejž Gabriel jí zvěstoval.

V_lůně své matky skrytý Jan

radostí nad ním zaplesal.

Zní nebem jásot, chvalozpěv,

zpívají Bohu andělé,

když pastýřům se Pastýř všech

a Tvůrce zjeví ve chlévě.

Buď sláva tobě, Ježíši,

zrozený z_Panny nejčistší,

i_Otci, Duchu milosti,

po všechny věky věčnosti. Amen.

Nebo:

Děťátko z_věčnosti,

chci nyní zpívat tvé matce:

kéž je má píseň krásná

jako jitřní sníh!

Raduj se, Panno Maria, dcero země,

sestro duše mé, raduj se,

radosti mé radosti!

Jsem putování nocemi,

ty však jsi dům pod hvězdami!

Jsem žíznivá miska,

ty však jsi širé moře Páně!

Raduj se, Panno Maria,

peruti mé země, koruno mé duše.

Raduj se, radosti mé radosti:

Blahoslavím ty, kdo tě blahoslaví.

Nebo:

Co se stalo, nedá se odestat,

a přece Tvým Narozením, ó_Ježíši-Králi,

tolik se mění a odestává, že na všem je to znát

a od Světce i_od hříšníka zasluhuješ chvály.

Jsi nevyslovitelný svou mocí, moudrostí a dobrotou,

a jdem-li se ti dnes poklonit, je to jen splátka díků

vyhnaných synů Evy, chodících žebrotou,

Ty nejštědřejší ze všech almužníků!

Děkujeme Ti, že z_vůle Tvé jako Ty jsme se narodili,

zapjaté články do řetězu Tvého stvoření,

že na této zemi jako Ty jsme byli

proudem milosti Tvé v_život strženi.

Nebo:

Povězte, co jste viděli,

pastýři v_Betlémě?

Boha z_Boha jsme viděli,

spícího na seně.

Povězte, všichni věřící,

co se to stalo dnes

v_úžasném pozdvihování,

když kánon četl kněz?

Boha z_Boha jsme viděli,

jenž stvořil celý svět;

ležel tichý a bezmocný

na oltáři jak květ.

Co do jeslí a na oltář

ho stáhlo z_neznáma?

A ticho odpovídá nám:

To láska – láska má.

Nebo (Kancionál č. 219):

(Při modlitbě bez zpěvu se může text v_závorkách vynechat.)

Jdou zástupy věrných s_jásotem a chválou,

my též do Betléma pospíchejme.

Vítejme Pána, Krále andělského,

Ježíši zrozenému(, Ježíši zrozenému,

Ježíši zrozenému) zpívejme.

(Vítejme Pána, Krále andělského,

Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému,

Ježíši zrozenému zpívejme.)

Od stád v_krajích spících pastýři jsou zváni

k_jeslím, kde spí Dítě nám slíbené.

Též s_nimi spějme poklonit se Pánu,

Ježíši zrozenému(, Ježíši zrozenému,

Ježíši zrozenému) zpívejme.

(Též s_nimi spějme poklonit se Pánu,

Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému,

Ježíši zrozenému zpívejme.)

Hle, sláva věčného Tvůrce všehomíra

všem nám září v_úsměvu Dítěte.

Bůh mezi námi, v_plenkách nemluvňátko,

Ježíši zrozenému(, Ježíši zrozenému,

Ježíši zrozenému) zpívejme.

(Bůh mezi námi, v_plenkách nemluvňátko,

Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému,

Ježíši zrozenému zpívejme.)

Bůh s_námi je spřízněn, lidský úděl sdílí,

jej chválami vroucími vítejme.

Láskou za lásku Pánu odpovíme,

Ježíši zrozenému(, Ježíši zrozenému,

Ježíši zrozenému) zpívejme.

(Láskou za lásku Pánu odpovíme,

Ježíši zrozenému, Ježíši zrozenému,

Ježíši zrozenému zpívejme.)

Nebo:

Ježíšek Panně v_náručí

má vlásky plné světla.

(Ach, jak je znaven, znaven svět,

zde však je tolik tepla!)

Ježíšek Panně u_prsou

má vlásky plné hvězd.

(Ach, krutí, zlí jsou králové,

zde láska chrání dnes.)

Ježíšek Panně na srdci

má vlásky plné ohně.

(Ach, jak je znaven, znaven svět,

zde však má spásy hojně.)

Ježíšek Panně na klíně

má z_vlásků aureolu

a všechny kvítky hledí výš

a všechny hvězdy dolů.

Modlitba uprostřed dne

HYMNUS

DOPOLEDNE – V_POLEDNE – ODPOLEDNE

Radujme se všichni spolu,

Syn Boží sestoupil dolů,

obveselil zarmoucené,

uzdravil všechny nemocné.

Rychle vzhůru povstaňme,

ochotně ho přivítejme,

chválu jemu vzdejme.

My, kteří v_hříších vězíme,

zdalipak na to myslíme,

že ta milost neprospěje

žádnému, kdo se nekaje?

Rychle vzhůru povstaňme,

na to se pilně poptejme,

co my učiníme.

Zanechme vší nepravosti,

dbejme pilně svatých ctností,

tak vděčnost svou dokážeme

a vhodně ho uvítáme.

Kriste, náš milý Pane,

dej, ať tvou vůli plníme,

věčně tě chválíme.

Nebo:

Dobrý Pane Ježíši,

nechť má duše uslyší

hned zrána tvůj milý hlas,

že mé práci požehnáš.

Žehnáš všem pracujícím

a vroucně se modlícím,

proto před každou prací

duch se k_tobě obrací.

Dej mi, Pane, rozum ten,

bych tak činil každý den,

sloužil tobě upřímně,

svou práci konal věrně.

I_dnes žehnej mé práci,

ať svůj smysl neztrácí,

neb bez tvého přispění,

marné vše mé snažení.

Nebo:

V_tento nyní polední čas

přijmi, Bože, chvály od nás,

prosby naše, děkování

za všechna tvá dobrodiní.

Ty jsi nám již od svítání

dával svoje požehnání,

v_dobrém šťastně prospívati

a k_tvé chvále pracovati.

Rač až do večera dáti

dále šťastně pracovati,

svou milostí nás posiluj,

pomáhej nám a při nás stůj.

Jistotně tomu věříme,

že to všechno obdržíme,

pro zásluhy tvého Syna,

Ježíše, našeho Pána.

Nebo:

Miluj Pána Boha svého

vždy z_celého srdce svého,

z_celé duše i_mysli své,

ze vší síly i_moci své.

Miluj též bližního svého

tak jako sebe samého,

ne pro sebe, leč pro něho

a pro Pána Boha svého.

Každý na to vždy pamatuj,

obojího se přidržuj,

abys chráněn všeho zlého

došel království věčného.

Hymny k volnému výběru pro modlitbu uprostřed dne Dopoledne

K_nám, Duchu Svatý, nyní spěj

a znovu naplň naši hruď:

Ty pojíš Otce se Synem_–

i_s_námi stále spojen buď!

A srdce, ústa, mysl, cit

rač k_Božím chválám roznítit

a rozdmýchej v_nás lásky žár,

by oheň náš i_bližní hřál.

To uděl, Otče přesvatý,

se Synem stejné podstaty,

jenž s_Duchem, který těší nás,

nad světem vládneš v_každý čas. Amen.

Nebo:

V_čas, kdy jen strasti k_srdci lnou

a vzrůstá smutku změť,

modlitbu jednu kouzelnou

čtu v_hloubi nazpaměť.

Já cítím blaho, sílu, jas

slov živých, souzvučných,

ta nesrozumitelná z_krás

mi svatě dýchá v_nich.

Je balvan z_duše svržený,

pochyby prchly z_cest,

já věřím, pláču v_ony dny,

mně lehko, lehko jest.

V poledne

Jsi mocný Vládce, věrný Bůh,

sám stanovíš všech věcí řád:

smí slunce vzejít z_ranních mlh

a za poledne žhavě hřát.

Ztlum nebratrských různic žár,

zchlaď žhoucí krve temný vír,

ztiš stálý hmoty s_duchem svár,

dej zdraví tělu, srdci mír.

To uděl, Otče přesvatý,

se Synem stejné podstaty,

jenž s_Duchem, který těší nás,

nad světem vládneš v_každý čas. Amen.

Nebo:

Je to On

v_tichosti vánku poledního

je u_nás, abychom také ztichli

před tváří Ženicha, který přichází

a jestliže k_národům a k_světu

hovoří jako oheň a jako kladivo

rozrážející skálu

u_tebe jen klepe s_prosbou za

prominutí, že vyrušuje

stojí za dveřmi a klepe neodbytně

a hned se omlouvá …

Z_jeho kostelů rostou domy

Z_jeho tajemství roste věda

Z_jeho poslušnosti svoboda

Z_jeho jediných rukou zadarmo dávajících

z_jeho žehnajících rukou probodených

jediná opravdová,

jediná skutečná vláda nad světem.

Odpoledne

Svět celý v_pohyb uvádíš,

ač v_sobě trváš beze změn,

sám vodíš slunce oblohou

a v_různé doby dělíš den.

Ach, rozsviť jasný večer nám,

až nakloní se žití běh,

a svatou smrtí ke slávě

nás do věčnosti vkročit nech!

To uděl, Otče přesvatý,

se Synem stejné podstaty,

jenž s_Duchem, který těší nás,

nad světem vládneš v_každý čas. Amen.

Nebo:

Je to On

v_tmách hodiny třetí

který byl vyzdvižen,

táhne všechno k_sobě.

Málem ho přehlédli jako ty

jej přehlížíš v_bližním svém

ale dějiny se otřásají

Jeho hučící přítomností

a všechen útěk je útěk před Ním,

všechna vzpoura je proti kříži

tomu trůnu jediné

opravdové moci nad světem.

Dopoledne Ant. Josef a Ježíšova matka Maria byli plni údivu nad slovy, která o_něm slyšeli. V poledne Ant. Maria uchovávala v_srdci všechno, co vyprávěli pastýři, a rozvažovala o_tom. Odpoledne Ant. Moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.

25. prosince

Narození Páně

Slavnost

První nešpory

HYMNUS

Z_Hvězdy vyšlo Slunce.

Z_Hvězdy vyšlo Slunce,

nebeské znamení,

Syn je dán Panence,

nevídané dění,

tobě, ó_Panno Maria.

Otec Syna poslal

z_nebeské výsosti,

v_služebnost ho poddal

z_nesmírné milosti,

tebe, Pane Jezu Kriste.

Bůh běh přirozený

ráčil pozměniti,

jako Král přemocný

slib chtěl naplniti,

v_tobě, ó_Panno Maria.

Záře vzešla ráno,

s_sluncem se spojila:

Panně bylo dáno,

aby Matkou byla

tobě, Pane Jezu Kriste.

ŽALMY

Ant. 1 Král míru a pokoje je obklopen slávou; celá země touží vidět jeho tvář. Žalm 113

Ant. 2 Sesílá svůj rozkaz na zemi, rychle běží jeho slovo. Žalm 147,12-20

Ant. 3 Věčné Slovo, Syn Boží, zrozený z_Otce přede všemi věky, ponížil sám sebe a stal se pro nás člověkem. Kantikum Flp 2,6-11

KRÁTKÉ ČTENÍ

Gal 4,4-5

Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Dnes poznáte, že přijde Pán, {*} a brzy uvidíte jeho slávu.

Dnes poznáte, že přijde Pán, {*} a brzy uvidíte jeho slávu.

On sám přijde a spasí vás, {*}

a brzy uvidíte jeho slávu.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Dnes poznáte, že přijde Pán, {*} a brzy uvidíte jeho slávu.

Ant. ke kant. P. M. Až vyjde slunce na nebi, spatříte slávu Krále králů, kterého Otec poslal na svět.

PROSBY

Syn Boží se tak ponížil, že se stal jedním z_nás, a jako člověk nebyl ničeho ušetřen, aby se nám podobal ve všem kromě hříchu. Klanějme se mu a vroucně ho prosme:

Pro své narození, Pane, přispěj nám na pomoc.

Tvým příchodem na svět začíná nový věk předpověděný proroky,

učiň, ať se tvá církev stále obnovuje.

Pro své narození, Pane, přispěj nám na pomoc.

Tys na sebe vzal lidskou slabost,

buď světlem slepých, silou slabých a záchranou trpících.

Pro své narození, Pane, přispěj nám na pomoc.

Narodil ses chudý a ponížený,

ujmi se bezmocných a buď jejich útěchou.

Pro své narození, Pane, přispěj nám na pomoc.

Radujeme se z_tvého narození, které je pro všechny příslibem věčného života,

posiluj i_srdce umírajících radostnou nadějí, že se narodí pro nebe.

Pro své narození, Pane, přispěj nám na pomoc.

Tys přišel na svět, abys přivedl do nebe všechny lidi,

pamatuj na ty, kdo zemřeli, a uveď je do nebeské slávy.

Pro své narození, Pane, přispěj nám na pomoc.

Otče náš.

MODLITBA

Dopřáváš nám, Bože, abychom každý rok s_radostí očekávali slavnost našeho vykoupení a vítali tvého Syna jako Vykupitele všeho lidstva; pomáhej nám, ať věrně plníme tvou vůli, abychom se nemuseli bát, až ho uvidíme přicházet jako Soudce.

Modlitbu před spaním říkají pouze ti, kdo se nezúčastní slavení modlitby se čtením a mše v_noci.

Uvedení do 1. modlitby dne

Ant. Kristus se nám narodil: pojďme, klanějme se!

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Dítě se nám narodilo (str. 92).

ŽALMY

Ant. 1 Koho jste, pastýři, uviděli? Řekněte nám: Kdo přišel na svět? Viděli jsme děťátko a zástupy andělů, kteří chválili Boha, aleluja.

Žalmy a kantikum jsou z_neděle prvního týdne.

Ant. 2 Anděl řekl pastýřům: Zvěstuji vám velikou radost, dnes se vám narodil Spasitel světa, aleluja.

Ant. 3 Dítě se nám narodilo, syn je nám dán, a dostal jméno: mocný Bůh, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 1,1-2

Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v_minulosti k_našim předkům skrze proroky. V_této poslední době však promluvil k_nám skrze svého Syna. Jeho ustanovil dědicem všeho a skrze něj také stvořil svět.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Hospodin uvedl ve známost svou spásu. {*} Aleluja, aleluja.

Hospodin uvedl ve známost svou spásu. {*} Aleluja, aleluja.

Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Hospodin uvedl ve známost svou spásu. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. k_Zach. kant. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v_kterých má Bůh zalíbení, aleluja.

PROSBY

Narodil se nám Kristus, věčné Boží Slovo. Vzdávejme mu chválu, oslavujme ho a volejme:

Ať tvé narození přinese radost celému světu.

Kriste, věčné Slovo, sestoupil jsi na svět a naplnils naše srdce velikou radostí,

neustále nás navštěvuj a svou milostí oblažuj.

Ať tvé narození přinese radost celému světu.

Náš Spasiteli, tvé narození je pro nás důkazem Boží věrnosti,

ať i_my s_tvou pomocí věrně zachováváme křestní sliby.

Ať tvé narození přinese radost celému světu.

Králi nebe a země, při tvém narození andělé zvěstovali lidem pokoj,

ať tvůj pokoj naplní celý náš život.

Ať tvé narození přinese radost celému světu.

Pane, tys pravý vinný kmen, který nám dává život,

učiň, ať zůstáváme s_tebou spojeni jako živé ratolesti a přinášíme hojné ovoce.

Ať tvé narození přinese radost celému světu.

Otče náš.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, tvé vtělené Slovo nás prozářilo novým světlem; dej, prosíme, ať víra, která svítí v_našich srdcích, září i_z_našich skutků.

Druhé nešpory

HYMNUS

Kriste, světa Spasiteli (str. 91).

ŽALMY

Ant. 1 Ode dne zrození je ti určeno vládnout v_posvátném lesku: zplodil jsem tě před jitřenkou. Žalm 110,1-5. 7

Ant. 2 U_Hospodina je slitování, hojné je u_něho vykoupení. Žalm 130

Ant. 3 Na počátku bylo Slovo, a to Slovo byl Bůh; Bůh se nám narodil jako Spasitel světa. Kantikum Srov. Kol 1,12-20

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 1,1-3

O_tom, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, vlastníma očima viděli a bedlivě pozorovali a čeho jsme se svýma rukama dotýkali, o_Slovu života svědčíme a zvěstujeme vám. Život se zjevil, a my jsme ho viděli, Život věčný, který byl u_Otce a zjevil se nám. Co jsme tedy viděli a slyšeli, zvěstujeme i_vám, abyste i_vy měli s_námi společenství. Naše společenství je totiž s_Otcem a jeho Synem Ježíšem Kristem.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Slovo se stalo tělem. {*} Aleluja, aleluja.

Slovo se stalo tělem. {*} Aleluja, aleluja.

A přebývalo mezi námi. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Slovo se stalo tělem. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. ke kant. P. M. Dnes se narodil Kristus, náš Spasitel, dnes zpívají na zemi andělé, radují se archandělé, dnes jásají spravedliví: Sláva na výsostech Bohu! Aleluja.

PROSBY

Při Kristově narození zvěstovali andělé světu pokoj. Proto s_jásotem oslavujme Krista a zbožně ho vzývejme:

Dej, ať tvé narození přinese světu pokoj.

Pane, tvé narození je zdrojem útěchy pro tvůj lid,

naplň svou církev bohatstvím svých darů.

Dej, ať tvé narození přinese světu pokoj.

Tys přišel jako nejvyšší pastýř a strážce našich duší,

dej, ať papež a naši biskupové věrně rozdávají dary tvé milosti.

Dej, ať tvé narození přinese světu pokoj.

Králi věčný, ty ses narodil, abys sám na sobě zakusil pomíjivost pozemského života a lidskou nestálost,

dej nám, ubohým smrtelníkům, účast na svém věčném životě.

Dej, ať tvé narození přinese světu pokoj.

Tys byl odedávna očekáván a přišel jsi, když se naplnil čas,

ukaž těm, kdo tě dosud očekávají, že už jsi mezi námi.

Dej, ať tvé narození přinese světu pokoj.

Stal ses člověkem, abys přinesl nový život lidstvu propadlému smrti,

dej zemřelým, ať se na nich projeví celá krása obnoveného života.

Dej, ať tvé narození přinese světu pokoj.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, tys obdivuhodně stvořil člověka, a s_ještě větší láskou jsi ho obnovil, vždyť tvůj Syn se stal jedním z_nás a má účast na našem lidském životě; dej, ať my máme účast na jeho božství.

Modlitba uprostřed dne Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Tit 2,11-12

Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. Vede nás k_tomu, abychom se odřekli bezbožného života a světských žádostí a žili v_tomto nynějším věku rozvážně, spravedlivě a zbožně.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Hospodin se rozpomenul na svou dobrotu, aleluja,

a na svou věrnost Izraelovu domu, aleluja.

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 4,9

V_tom se ukázala Boží láska k_nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Uzřely všechny končiny země, aleluja,

spásu našeho Boha, aleluja.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sk 10,36

Bůh poslal Izraelitům své slovo, když dal hlásat radostnou zvěst, že nastává pokoj skrze Ježíše Krista. Ten je Pánem nade všemi.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Milosrdenství a věrnost se potkají, aleluja,

políbí se spravedlnost a pokoj, aleluja.

V_oktávu Narození Páně jsou nešpory vždy z_příslušného dne v_oktávu, kromě slavností a svátku Svaté Rodiny.

Modlitba před spaním se koná po celý oktáv jako po 1. nebo 2. nedělních nešporách.

26. prosince

Ranní chvály se berou ze svátku sv. Štěpána, prvního mučedníka.

Nešpory

Hymnus, antifony, žalmy a kantikum jako ve 2. nešporách Narození Páně.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 1,5b.7

Bůh je světlo, a tma v_něm vůbec není. Když žijeme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev jeho Syna Ježíše nás očišťuje od každého hříchu.

Ant. ke kant. P.M. Když hluboké ticho všechno objímalo a noc ve svém běhu k_polovině došla, tvé všemocné Slovo, Bože, sestoupilo z_královského trůnu z_nebe. Aleluja.

PROSBY

Boží Slovo přebývající mezi námi nám otevřelo cestu k_věčné spáse. Prosme ho s_upřímnou pokorou:

Vysvoboď nás, Pane, ode všeho zlého.

Skrze tajemství svého vtělení, skrze své narození a dětství, skrze celý svůj život zasvěcený Otci:

Vysvoboď nás, Pane, ode všeho zlého.

Skrze své práce, skrze svá kázání a cesty, skrze svůj život mezi hříšníky:

Vysvoboď nás, Pane, ode všeho zlého.

Skrze svou smrtelnou úzkost a své umučení, skrze svůj kříž a svou opuštěnost, skrze své úzkosti, svou smrt a pohřeb:

Vysvoboď nás, Pane, ode všeho zlého.

Skrze své zmrtvýchvstání a nanebevstoupení, skrze seslání Ducha Svatého, skrze své radosti a svou věčnou slávu vysvoboď, Pane, naše zemřelé bratry a sestry.

Vysvoboď nás, Pane, ode všeho zlého. Otče náš.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Prosíme tě, všemohoucí Bože, zbav nás tíživého otroctví hříchu, abychom žili ve svobodě, kterou nám přineslo narození tvého Syna.

27. prosince

Ranní chvály a modlitba uprostřed dne jsou ze svátku sv. Jana, apoštola a evangelisty.

Nešpory

Hymnus, antifony, žalmy a kantikum jako ve 2. nešporách Narození Páně.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 8,3b-4

Bůh poslal svého Syna, aby hřích zničil; a on vzal na sebe tělo, jako mají hříšní lidé, Bůh pak na jeho těle hřích odsoudil k_zničení. Tak se na nás mělo splnit všecko, co Zákon předpisuje, protože nežijeme podle těla, ale podle Ducha.

Ant. ke kant. P.M. Skrze Pannu Marii se splnilo, co proroci předpověděli o_Kristu: panna počala, pannou zůstala, panna porodila Spasitele světa.

PROSBY

Bůh Otec nás tak miloval, že nám poslal svého Syna. Vzývejme ho pokorně:

Bože, ať je s_námi milost tvého Syna.

Bože lásky, Otče našeho Pána Ježíše Krista, ty ses smiloval nad těmi, kdo tápou v_temnotách,

přijmi prosby, které ti předkládáme za spásu všech.

Bože, ať je s_námi milost tvého Syna.

Pamatuj na svou církev, rozšířenou po celém světě,

žehnej svému křesťanskému lidu a dej mu mír.

Bože, ať je s_námi milost tvého Syna.

Bože pokoje, obrať oči všech k_svému Synu a zjednej trvalý mír mezi národy,

vlij ducha pokoje těm, kdo je řídí.

Bože, ať je s_námi milost tvého Syna.

Při narození tvého Syna byl zvěstován pokoj celému světu,

dej věčný pokoj i_zemřelým.

Bože, ať je s_námi milost tvého Syna.

Otče náš.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Všemohoucí Bože, tvé vtělené Slovo nás prozářilo novým světlem; dej, prosíme, ať víra, která svítí v_našich srdcích, září i_z_našich skutků.

28. prosince

Ranní chvály a modlitba uprostřed dne jsou ze svátku sv. Mláďátek, mučedníků.

Nešpory

Hymnus, antifony, žalmy a kantikum jako ve 2. nešporách Narození Páně.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 2,3b-5

Svou přirozeností jsme propadli Božímu hněvu jako ostatní. Ale nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou, a když jsme byli mrtví pro své hříchy, přivedl nás k_životu zároveň s_Kristem. Milostí jste spaseni!

Ant. ke kant. P.M. Svatá a neporušená Panna Maria nám porodila Boha, který se stal malým děťátkem, a směla ho kojit; všichni se klaňme tomu, který nás přišel spasit.

PROSBY

Bůh poslal svého Syna, narozeného z_ženy, podřízeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Povzbuzeni touto nadějí prosme s_důvěrou:

Bože, ať je s_námi milost tvého Syna.

Bože lásky a pokoje, obnovuj víru všech, kdo vyznávají, že tvůj Syn se stal člověkem,

aby ti celým svým životem vzdávali díky.

Bože, ať je s_námi milost tvého Syna.

Rozmnož naději nemocných, chudých a starých,

přispěj na pomoc utiskovaným, navrať důvěru zoufalým a potěš plačící.

Bože, ať je s_námi milost tvého Syna.

Pamatuj na všechny uvězněné

a na ty, kdo byli vyhnáni z_vlasti.

Bože, ať je s_námi milost tvého Syna.

Při narození tvého Syna ti sbory andělů vzdávaly chválu,

dopřej zemřelým, aby tě s_nebeskými zástupy chválili navěky.

Bože, ať je s_námi milost tvého Syna.

Otče náš.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys obdivuhodně stvořil člověka, a s_ještě větší láskou jsi ho obnovil, vždyť tvůj Syn se stal jedním z_nás a má účast na našem lidském životě; dej, ať my máme účast na jeho božství.

29. prosince

Pátý den v_oktávu Narození Páně

Uvedení do první modlitby dne

Ant. Kristus se nám narodil; pojďme, klanějme se!

Ranní chvály

Hymnus, antifony, žalmy a kantikum jako ranní chvály Narození Páně.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 1,1-2

Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v_minulosti k_našim předkům skrze proroky. V_této poslední době však promluvil k_nám skrze svého Syna. Jeho ustanovil dědicem všeho a skrze něj také stvořil svět.

Ant. k_Zach. kant. Pastýři si řekli mezi sebou: Pojďme do Betléma podívat se na to, co se tam stalo, jak nám to Pán oznámil.

PROSBY

Milosrdný Bůh nám poslal Krista, knížete pokoje, volejme proto s_důvěrou:

Pokoj lidem dobré vůle.

Všemohoucí Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, děkujeme ti za tvou lásku, která spasila svět,

naplň svým pokojem lid, který tě chválí.

Pokoj lidem dobré vůle.

Od počátku jsi přislíbil lidem vykoupení skrze Krista, našeho Spasitele,

dej, ať všechny lidi osvítí světlo evangelia.

Pokoj lidem dobré vůle.

Oslav svého Syna, jehož den s_radostí předvídal Abrahám, patriarchové v_něho doufali, proroci ho ohlašovali a národy po něm toužily,

učiň, ať celý Izrael dojde spásy.

Pokoj lidem dobré vůle.

Narození tvého Syna velebili nebeští duchové a společně ho oslavovali apoštolové, mučedníci a věřící všech věků,

daruj zemi pokoj, který andělé zvěstovali.

Pokoj lidem dobré vůle.

Otče náš.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Neviditelný Bože, příchodem tvého Syna zazářilo v_temnotách světa tvé světlo; obrať k_nám svou jasnou tvář a dej nám poznat velikost své lásky, abychom tě celým srdcem chválili za jeho narození.

Modlitba uprostřed dne Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Tit 2,11-12

Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. Vede nás k_tomu, abychom se odřekli bezbožného života a světských žádostí a žili v_tomto nynějším věku rozvážně, spravedlivě a zbožně.

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 4,9

V_tom se ukázala Boží láska k_nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sk 10,36

Bůh poslal Izraelitům své slovo, když dal hlásat radostnou zvěst, že nastává pokoj skrze Ježíše Krista. Ten je Pánem nade všemi.

Nešpory

Hymnus, antifony, žalmy a kantikum jako ve 2. nešporách Narození Páně.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 1,1-3

O_tom, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, vlastníma očima viděli a bedlivě pozorovali a čeho jsme se svýma rukama dotýkali, o_Slovu života svědčíme a zvěstujeme vám. Život se zjevil, a my jsme ho viděli, Život věčný, který byl u_Otce a zjevil se nám. Co jsme tedy viděli a slyšeli, zvěstujeme i_vám, abyste i_vy měli s_námi společenství. Naše společenství je totiž s_Otcem a jeho Synem Ježíšem Kristem.

Ant. ke kant. P.M. Syn Boží se stal člověkem a narodil se z_Panny Marie, přišel z_nebe na svět, aby lidstvo propadlé hříchu povolal zpět do nebeského království.

PROSBY

Bůh z_lásky k_nám pomazal svého Syna Duchem Svatým, aby hlásal radostnou zvěst chudým. Prosme ho pokorně:

Milosrdný Bože, smiluj se nad námi.

Bože, ty chceš, aby všichni lidé byli spaseni a došli k_poznání pravdy; děkujeme ti, žes dal světu svého jednorozeného Syna:

ať se celý svět raduje z_jeho narození.

Milosrdný Bože, smiluj se nad námi.

Tys ho poslal oznámit chudým radostnou zvěst, zvěstovat zajatým propuštění a vyhlásit čas milosti,

daruj lidem svobodu a mír.

Milosrdný Bože, smiluj se nad námi.

Tys řídil kroky pohanských učenců, aby se mu přišli poklonit:

přijmi i_hold naší víry a modlitby.

Milosrdný Bože, smiluj se nad námi.

Také všechny lidi voláš ze tmy k_svému podivuhodnému světlu, aby ve jménu Ježíšově pokleklo každé koleno:

učiň z_nás svědky této radostné zvěsti.

Milosrdný Bože, smiluj se nad námi.

Tvůj Syn, narozený v_Betlémě, je světlem k_osvícení všech národů:

přijmi zemřelé bratry a sestry do svého světla, ať spatří tvou tvář.

Milosrdný Bože, smiluj se nad námi.

30. prosince

Šestý den v_oktávu Narození Páně

Není-li v_oktávu Narození Páně neděle, slaví se dnes svátek Svaté Rodiny, avšak bez 1. nešpor.

Uvedení do první modlitby dne

Ant. Kristus se nám narodil: pojďme, klanějme se!

Ranní chvály

Hymnus, antifony, žalmy a kantikum jako v_ranních chválách Narození Páně.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 9,5

Dítě se nám narodilo, syn je nám dán, vládu má na svém rameni a dostane jméno podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, kníže pokoje.

Ant. k_Zach. kant. Zástupy andělů zpívaly: Svatý, svatý, svatý je Pán, Bůh zástupů, celá země je plná jeho slávy.

PROSBY

Prosme Krista, neboť Otec rozhodl všechno v_něm obnovit:

Synu Boží, plný lásky, vyslyš nás.

Synu Boží, tys od věčnosti u_Otce a stal ses člověkem, když se naplnil čas,

dej nám bratrskou lásku ke všem lidem.

Synu Boží, plný lásky, vyslyš nás.

Stal ses chudým, abychom zbohatli tvou chudobou, ponížil ses, abys nás pozvedl a dal nám podíl na své slávě;

učiň nás věrnými služebníky tvého evangelia.

Synu Boží, plný lásky, vyslyš nás.

Když jsme vězeli v_temnotách a ve stínu smrti, dal jsi nám světlo,

uděl nám i_sílu, spravedlnost a pokoj.

Synu Boží, plný lásky, vyslyš nás.

Dej, ať se srdcem poctivým a upřímným přijímáme tvé slovo,

aby mohlo v_nás i_ve světě vydat k_tvé slávě hojné plody.

Synu Boží, plný lásky, vyslyš nás.

Otče náš.

MODLITBA

Prosíme tě, všemohoucí Bože, zbav nás tíživého otroctví hříchu, abychom žili ve svobodě, kterou nám přineslo narození tvého Syna.

Modlitba uprostřed dne Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Dt 4,7

Kde je tak velký národ, jemuž by byli bohové tak blízko, jako je Hospodin, náš Bůh, kdykoli ho vzýváme.

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 12,5-6

Zpívejte Hospodinu, neboť učinil velkolepé věci, ať je to známo po celé zemi! Plesejte a jásejte, obyvatelé Siónu, neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. Tob 14,6-7a

Pohané opustí své modly, shromáždí se a přijdou do Jeruzaléma. Budou se radovat všichni, kdo se klanějí Bohu v_pravdě.

Nešpory

V_oktávu Narození Páně jsou nešpory vždy z_příslušného dne v_oktávu, kromě slavností a svátku Svaté Rodiny.

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Petr 1,3-4

Kristova božská moc nám darovala všechno, co potřebujeme pro dosažení spásy a bohabojného života, totiž tím, že poznáváme toho, který nás povolal, aby se projevila jeho sláva a moc. A proto jsme od něho dostali vzácná a nesmírná přislíbení: abyste tím měli účast na božské přirozenosti, a tak unikli zkaženosti, která ovládá svět špatnými žádostmi.

Ant. ke kant. P. M. Děkujeme ti, Panno Maria, žes dala světu Krista Spasitele, ochraňuj všechny, kdo se k_tobě utíkají.

PROSBY

Na Kristu se splnilo Písmo, že vyjde jako vévoda z_judského Betléma, aby řídil svůj svatý lid. Volejme k_němu:

Pane, ať je s_námi tvá milost.

Kriste Spasiteli, touho všech národů, dej, ať se tvé evangelium hlásá i_v_krajinách, které ještě nepřijaly slovo života,

a přitáhni k_sobě každého člověka.

Pane, ať je s_námi tvá milost.

Pane Ježíši, učiň svou církev domovem všech,

aby shromáždila lidi všech jazyků a národů.

Pane, ať je s_námi tvá milost.

Králi králů, veď srdce a mysl státníků,

ať hledají spravedlnost a zasazují se o_mír a svobodu všech národů.

Pane, ať je s_námi tvá milost.

Všemohoucí Pane, sílo slabých, pozvedej kleslé, posiluj a ochraňuj ty, kdo jsou v_pokušení a v_nebezpečí,

potěšuj zklamané, opuštěné a zoufalé a posilni víru soužených.

Pane, ať je s_námi tvá milost.

Těšiteli zarmoucených, posilni ty, kdo jsou v_smrtelném zápase,

a doveď je k_pramenům vody živé.

Pane, ať je s_námi tvá milost.

31. prosince

Sedmý den v_oktávu Narození Páně

Uvedení do první modlitby dne

Ant. Kristus se nám narodil: pojďme, klanějme se!

Ranní chvály

Hymnus, antifony, žalmy a chvalozpěv jako v_ranních chválách Narození Páně.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 4,2-3

V_onen den se Hospodinův výhonek stane ozdobou a slávou, plod země bude ctí a chloubou těm, kteří se zachrání z_Izraele. Každý, kdo zbude na Siónu, kdo zůstane v_Jeruzalémě, bude se nazývat svatým, každý, kdo je zapsán k_životu v_Jeruzalémě.

Ant. k_Zach. kant. S_andělem bylo celé množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v_kterých má Bůh zalíbení, aleluja.

PROSBY

Projevila se Kristova dobrota, přinášející spásu všem lidem. Prosme ho s_pokornou důvěrou:

Pane, smiluj se nad námi.

Kriste, zrozený z_Otce přede všemi věky, tys dokonalá podoba jeho slávy, obraz jeho podstaty, a svým slovem všechno udržuješ,

prosíme tě, dej nám tento den prožít ve světle tvého evangelia.

Pane, smiluj se nad námi.

Kriste, narodil ses na tento svět, když přišla plnost času, abys přinesl spásu lidskému pokolení a vysvobodil celé tvorstvo,

prosíme tě, dej, ať všichni mohou žít ve svobodě Božích dětí.

Pane, smiluj se nad námi.

Kriste, Synu jedné podstaty s_Otcem, zrozený z_něho dřív, než začal svět, ty ses narodil v_Betlémě, aby se naplnila Písma,

prosíme, ať tě tvá církev následuje v_tvé chudobě.

Pane, smiluj se nad námi.

Kriste, tys Bůh i_člověk, pán Davidův i_jeho syn, aby se naplnila proroctví,

prosíme tě, dej, ať v_tobě izraelský národ pozná slíbeného Mesiáše.

Pane, smiluj se nad námi.

Otče náš.

MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Syn se stal jedním z_nás, aby se naplnila naše touha po spojení s_tebou; vyslyš naše prosby a dej nám účast na spáse, kterou jeho narození přineslo všem lidem.

Modlitba uprostřed dne Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 45,13

Já jsem ho vzbudil pro spravedlnost a narovnám všechny jeho cesty. On vystaví moje město a propustí mé vyhnance bez kupní ceny a bez úplatku – praví Hospodin zástupů.

V_poledne

KKÁTKÉ ČTENÍ

Iz 48,20

Jásavým hlasem zvěstujte, ohlaste to a rozneste až do končin země. Řekněte: „Hospodin vykoupil svého služebníka Jakuba.“

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 65,1

Nabízel jsem se, že odpovím těm, kdo se netázali, dával jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Řekl jsem: „Zde jsem, zde jsem!“ národu, který nevzýval mé jméno.

V_krajinách, kde sa Zjavenie Pána slávi v_nedeľu medzi 2. a 8. januárom, z_Druhej nedele po Narodení Pána sa neberie nič. Po slávnosti Zjavenia Pána sa berie ofícium, ako sa uvádza na str. 151 n s_vlastnými časťami na str.162n. Ak však táto nedeľa pripadne na deň 7. alebo 8. januára, ofícium sviatku Krstu Krista Pána sa slávi v_nasledujúci deň, ako je na str. 179-184; žalmy na kompletórium sú z_pondelka.

Následující úterý začíná mezidobí.

2. neděle po slavnosti Narození Páně

mezi 2. a 5. lednem

v_zemích, kde se slavnost Zjevení Páně slaví 6. ledna:

Druhý týden žaltáře

První nešpory

Ant. 1 Panna počala, pannou zůstala, panna porodila Krále všech králů.

Žalmy a kantikum jsou z_neděle 2. týdne.

Ant. 2 Plesejte s_Jeruzalémem; Hospodin ho zaplavil blahem jako řekou.

Ant. 3 Narodil se nám ten, který je Věčný, Bůh z_Boha, Světlo ze Světla.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 5,20

Víme, že Boží Syn přišel a dal nám rozum, abychom poznávali pravého Boha. My jsme v_tom pravém Bohu skrze jeho Syna Ježíše Krista. On je pravý Bůh a věčný Život.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Ant. ke kant. P. M. Pokornou služebnici Páně naplnila nebeská milost, lůno čisté Panny skrývalo božské tajemství.

PROSBY

Syn Boží se tak ponížil, že se stal jedním z_nás, a jako člověk nebyl ničeho ušetřen, aby se nám podobal ve všem kromě hříchu. Klanějme se mu a vroucně ho prosme:

Pro své narození, Pane, přispěj nám na pomoc.

Tvým příchodem na svět začíná nový věk předpověděný proroky,

učiň, ať se tvá církev stále obnovuje.

Pro své narození, Pane, přispěj nám na pomoc.

Tys na sebe vzal lidskou slabost,

buď světlem slepých, silou slabých a záchranou trpících.

Pro své narození, Pane, přispěj nám na pomoc.

Narodil ses chudý a ponížený,

ujmi se bezmocných a buď jejich útěchou.

Pro své narození, Pane, přispěj nám na pomoc.

Radujeme se z_tvého narození, které je pro všechny příslibem věčného života,

posiluj i_srdce umírajících radostnou nadějí, že se narodí pro nebe.

Pro své narození, Pane, přispěj nám na pomoc.

Tys přišel na svět, abys přivedl do nebe všechny lidi,

pamatuj na ty, kdo zemřeli, a uveď je do nebeské slávy.

Pro své narození, Pane, přispěj nám na pomoc.

Otče náš.

MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, ty osvěcuješ všechny, kdo v_tebe věří; ukaž své světlo všem národům a celý svět naplň svou slávou. Prosíme o_to

Uvedení do první modlitby dne

Ant.Kristus se nám narodil: pojďme, klanějme se!

Ranní chvály

Ant. 1 Spravedlivému vzešlo světlo; narodil se Spasitel všech lidí, aleluja.

Žalmy a kantikum jsou z_neděle 2. týdne.

Ant. 2 Zpívejme chvalozpěv Pánu, našemu Bohu, aleluja.

Ant. 3 Lid bydlící v_temnotách uviděl veliké světlo.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 1,1-2

Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v_minulosti k_našim předkům skrze proroky. V_této poslední době pak promluvil k_nám skrze svého Syna. Jeho ustanovil dědicem všeho a skrze něj také stvořil svět.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Kriste, Synu živého Boha, {*} smiluj se nad námi.

Kriste, Synu živého Boha, {*} smiluj se nad námi.

Ty, který ses narodil z_Panny Marie, {*}

smiluj se nad námi.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Kriste, Synu živého Boha, {*} smiluj se nad námi.

Ant. k_Zach. kant. Panna Maria s_vírou přijala věčné Boží Slovo, a to se v_jejím čistém těle stalo člověkem; proto ji všichni chválíme a voláme: Požehnaná jsi mezi ženami.

PROSBY

Narodil se nám Kristus, věčné Boží Slovo. Vzdávejme mu chválu, oslavujme ho a volejme:

Ať tvé narození přinese radost celému světu.

Kriste, věčné Slovo, sestoupil jsi na svět a naplnils naše srdce velikou radostí,

neustále nás navštěvuj a svou milostí oblažuj.

Ať tvé narození přinese radost celému světu.

Náš Spasiteli, tvé narození je pro nás důkazem Boží věrnosti,

ať i_my s_tvou pomocí věrně zachováváme křestní sliby.

Ať tvé narození přinese radost celému světu.

Králi nebe a země, při tvém narození andělé zvěstovali lidem pokoj,

ať tvůj pokoj naplní celý náš život.

Ať tvé narození přinese radost celému světu.

Pane, tys pravý vinný kmen, který nám dává život,

učiň, ať zůstáváme s_tebou spojeni jako živé ratolesti a přinášíme hojné ovoce.

Ať tvé narození přinese radost celému světu.

Druhé nešpory

Ant. 1 Zazářil nám den spásy, připravovaný od věků, den věčného štěstí.

Žalmy a kantikum jsou z_neděle 2. týdne.

Ant. 2 Bůh seslal svou milost a věrnost.

Ant. 3 Narodil se nám král králů, Kristus Pán: přišla k_nám spása světa, naše vykoupení, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 1,1-3

O_tom, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, vlastníma očima viděli a bedlivě pozorovali a čeho jsme se svýma rukama dotýkali, o_Slovu života svědčíme a zvěstujeme vám. Život se zjevil, a my jsme ho viděli, Život věčný, který byl u_Otce a zjevil se nám. Co jsme tedy viděli a slyšeli, zvěstujeme i_vám, abyste i_vy měli s_námi společenství. Naše společenství je totiž s_Otcem a jeho Synem Ježíšem Kristem.

Ant. ke kant. P. M. Blahoslavená jsi, Panno Maria, neboť tys nosila Syna věčného Otce.

PROSBY

Při Kristově narození zvěstovali andělé světu pokoj. Proto s_jásotem oslavujme Krista a zbožně ho vzývejme:

Dej, ať tvé narození přinese světu pokoj.

Pane, tvé narození je zdrojem útěchy pro tvůj lid,

naplň svou církev bohatstvím svých darů.

Dej, ať tvé narození přinese světu pokoj.

Tys přišel jako nejvyšší pastýř a strážce našich duší,

dej, ať papež a naši biskupové věrně rozdávají dary tvé milosti.

Dej, ať tvé narození přinese světu pokoj.

Králi věčný, ty ses narodil, abys sám na sobě zakusil pomíjivost pozemského života a lidskou nestálost,

dej nám, ubohým smrtelníkům, účast na svém věčném životě.

Dej, ať tvé narození přinese světu pokoj.

Tys byl odedávna očekáván a přišel jsi, když se naplnil čas,

ukaž těm, kdo tě dosud očekávají, že už jsi mezi námi.

Dej, ať tvé narození přinese světu pokoj.

Stal ses člověkem, abys přinesl nový život lidstvu propadlému smrti,

dej zemřelým, ať se na nich projeví celá krása obnoveného života.

Dej, ať tvé narození přinese světu pokoj.

2. ledna

Ranní chvály

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 49,8b-9a

Ustanovil jsem tě prostředníkem smlouvy lidu, abys zvelebil zemi a jako dědictví rozdělil zpustošený úděl, abys řekl vězňům: „Vyjděte!“ a těm, kteří jsou ve tmě: „Ukažte se!“

Ant. k_Zach. kant. V_jesličkách ležel, a přitom se skvěl v_nebeské slávě, přišel mezi nás, a přitom zůstával u_Otce.

PROSBY

Kristus přišel jako člověk a nový Adam, aby obnovil celého člověka. Obraťme se k_němu s_prosbou:

Pane, smiluj se.

Kriste, slunce spravedlnosti, tys dovršil Starý zákon a celému lidskému pokolení zjevil svou slávu,

prosíme tě, sešli nám své světlo.

Pane, smiluj se.

Kriste, andělé tě oslavovali, pastýři o_tobě vyprávěli, Simeon a Anna poznali a hlásali, že jsi slíbený Mesiáš,

prosíme tě, dej se poznat národu, který jako první dostal tvá zaslíbení.

Pane, smiluj se.

Kriste, při tvém narození zpívali andělé o_slávě na výsostech a pokoji na zemi,

prosíme tě, ať se po celém světě šíří tvůj mír.

Pane, smiluj se.

Kriste, jako nový Adam jsi obnovil celého člověka a připravil jsi nám příbytek ve svém království,

prosíme tě, naplň novou nadějí lidi postižené neštěstím.

Pane, smiluj se.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, tvůj jednorozený Syn, tobě rovný ve věčné slávě, se stal člověkem a narodil se z_Panny Marie; upevni v_nás tuto víru, kterou vyznáváme, a zbav nás všeho, co nám brání žít v_trvalé radosti ze spojení s_tebou. Prosíme o_to

Modlitba uprostřed dne Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Tim 1,15

Na tuto nauku je spolehnutí a zaslouží si, aby se jí naprosto věřilo: Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky.

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Zj 21,23-24

Svaté město Jeruzalém nemá zapotřebí ani slunce, ani měsíce, aby ho osvětlovaly, protože ho ozařuje Boží velebnost. Jeho světlem je Beránek. Národy půjdou v_jeho světle, pozemští králové přinesou do něho svoji slávu.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 1,5

To je poselství, které jsme slyšeli od Ježíše Krista a vám zvěstujeme: Bůh je světlo, a tma v_něm vůbec není.

Nešpory

KRÁTKÉ ČTENÍ

Kol 1,13-15

Bůh nás vytrhl z_moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna. V_něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. On je věrný obraz neviditelného Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo.

Ant. ke kant. P. M. Betlémské Dítě, Synu Boží, Otec tě poslal, abychom měli život skrze tebe.

PROSBY

Mnohokrát mluvil Bůh k_našim předkům skrze proroky. V_této poslední době však k_nám promluvil skrze svého Syna. Úpěnlivě prosme o_Kristovu pomoc:

Pane, smiluj se.

Prosíme tě za tvou svatou církev:

ať její členové věrně a statečně vyznávají tvé jméno.

Pane, smiluj se.

Prosíme tě za hlasatele evangelia:

ať dělníci, které posíláš na svou vinici, hlásají se vší důvěrou národům tvé jméno.

Pane, smiluj se.

Prosíme tě za naše nemocné bratry a sestry:

ať vzývají tvé jméno a uzdraví se.

Pane, smiluj se.

Prosíme tě za pronásledované křesťany:

ať trpělivě snášejí křivdy pro tvé jméno.

Pane, smiluj se.

Prosíme tě za naše bratry a sestry, kteří zahynuli vinou lidí:

ať pro tvé milosrdenství dosáhnou věčného života.

Pane, smiluj se.

3. ledna

Ranní chvály

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 62,11-12

Řekněte siónské dceři: „Hle, přichází tvá spása, u_sebe má svou mzdu, před sebou má svůj zisk.“ Nazvou je: „Svatý lid, vykoupení od Hospodina.“

Ant. k_Zach. kant. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, plné milosti a pravdy; z_jeho plnosti jsme všichni dostali, a to milost za milostí, aleluja.

PROSBY

Náš Vykupitel, Syn Boží, se stal člověkem, aby člověka obnovil. S_radostí ho vzývejme:

Pane Ježíši, buď s_námi.

Ježíši, Synu živého Boha, odlesku Otce, věčné světlo, Králi slávy, slunce spravedlnosti, Synu Panny Marie,

rozjasni tento den slávou svého vtělení.

Pane Ježíši, buď s_námi.

Ježíši, obdivuhodný rádce, Bože silný, otče budoucího věku, kníže pokoje,

usměrňuj naši cestu svatostí svého života.

Pane Ježíši, buď s_námi.

Ježíši všemohoucí, trpělivý, poslušný, tichý a pokorný srdcem,

ukaž všem lidem sílu mírnosti.

Pane Ježíši, buď s_námi.

Ježíši, otče chudých, slávo svých věřících, pastýři dobrý, světlo pravé, moudrosti nekonečná, dobroto nesmírná, naše cesto a živote náš,

uděl své církvi ducha chudoby.

Pane Ježíši, buď s_námi.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, tvůj Syn se narodil z_neposkvrněné Panny, a na jeho lidství nedolehla vina, která od počátku tíží lidské pokolení; když jsme se i_my pro spojení s_Kristem stali novým stvořením, dej nám sílu, abychom nepodléhali tomu, co nám brání žít novým životem. Prosíme o_to

Modlitba uprostřed dne Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 2,3b-4

Ze Siónu vyjde nauka, z_Jeruzaléma Hospodinovo slovo. Soudit bude národy, rozsuzovat četné kmeny, že zkují své meče v_radlice a kopí svá ve vinařské nože. Nezdvihne již meč národ proti národu, válce se již nebudou učit.

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 9,1

Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země vzchází světlo.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 60,4a-5

Zdaleka přicházejí tvoji synové, na zádech jsou přinášeny tvoje dcery. Spatříš to a zazáříš, radostí se zachvěje a rozšíří tvé srdce, neboť tě zaleje bohatství moře, poklady národů přijdou k_tobě.

Nešpory

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 1,5b.7

Bůh je světlo, a tma v_něm vůbec není. Když žijeme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev jeho Syna Ježíše nás očišťuje od každého hříchu.

Ant. ke kant. P. M. Naše srdce jásá svatou radostí, neboť světu se dostalo věčné spásy, aleluja.

PROSBY

Kristův příchod otevřel Božímu lidu novou budoucnost. Proto radostně a vděčně volejme:

Pane, ať tvé narození naplní radostí celý svět.

Kriste, náš živote, přišel jsi, abys byl hlavou církve,

ať tvá církev roste a zdokonaluje se v_lásce.

Pane, ať tvé narození naplní radostí celý svět.

Tvé lidství má podíl na úctě, kterou ti vzdáváme jako Božímu Synu,

dej nám účast na svém božství.

Pane, ať tvé narození naplní radostí celý svět.

Stal ses člověkem, abys byl naším prostředníkem u_Boha,

dej služebníkům církve svatost života, aby mohli mít těsnější spoluúčast na tomto tvém poslání.

Pane, ať tvé narození naplní radostí celý svět.

Svým příchodem jsi obnovil správný vztah člověka k_Bohu,

přiveď všechny národy k_spáse.

Pane, ať tvé narození naplní radostí celý svět.

Svým narozením jsi rozlomil pouta smrti,

vysvoboď zemřelé ode všech pout.

Pane, ať tvé narození naplní radostí celý svět.

4. ledna

Ranní chvály

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 45,22-23

Obraťte se ke mně a dejte se spasit, všechny končiny země! Neboť já jsem Bůh, a nikdo jiný! Při sobě jsem přísahal, z_mých úst vyšla pravda, neodvolatelné slovo: Každé koleno se mi bude klanět, přísahat bude každý jazyk.

Ant. k_Zach. Kant. V_Kristu přebývá plnost božství, stal se jedním z_nás a byl nám podobný ve všem kromě hříchu, aby nás učinil novými lidmi, aleluja.

PROSBY

Boží Slovo se zjevilo v_těle, ukázalo se andělům a bylo hlásáno mezi pohany. Oslavujme ho a zbožně vyznávejme:

Klaníme se ti, jednorozený Boží Synu.

Osvoboditeli lidského rodu, narozený z_Panny Marie, tys přišel, abys nás obnovil,

na její přímluvu chraň v_nás nového člověka, který už nežije v_hříchu.

Klaníme se ti, jednorozený Boží Synu.

Tys slunce spravedlnosti, které zazářilo naší zemi,

tvé světlo ať prozáří tento náš den i_celý život.

Klaníme se ti, jednorozený Boží Synu.

Synu Boží, tys nám ukázal Otcovu lásku,

pomáhej nám, ať o_něm svou láskou vydáváme druhým svědectví.

Klaníme se ti, jednorozený Boží Synu.

Tys přebýval mezi námi,

dopřej nám, ať smíme přebývat s_tebou.

Klaníme se ti, jednorozený Boží Synu.

Otče náš.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, tys poslal k_naší spáse svého Syna a skrze něj nám nově zazářilo tvé světlo; dej, ať nám toto světlo stále svítí a vnitřně nás obnovuje.

Modlitba uprostřed dne Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jer 31,7-8a

Oslavujte Jakuba, jásejte nad prvním z_národů, ať je slyšet váš jásot: Zachránil Hospodin svůj národ, zbytky z_Izraele! Hle, přivedu je nazpět ze severní země, shromáždím je od končin země.

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jer 31,11-12

Vykoupí Hospodin Jakuba a vysvobodí ho z_ruky mocnějšího. Přijdou a budou jásat na hoře Siónu, těšit se budou z_Hospodinových dobrodiní.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Zach 8,7-8

Hle, vysvobodím svůj lid ze země východu i_západu slunce, přivedu je, budou bydlet uprostřed Jeruzaléma, budou mým lidem a já jim budu Bohem v_pravdě a spravedlnosti.

Nešpory

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 8,3b-4

Bůh poslal svého Syna, aby hřích zničil; a on vzal na sebe tělo, jako mají hříšní lidé, Bůh pak na jeho těle hřích odsoudil k_zničení. Tak se na nás mělo splnit všecko, co Zákon předpisuje, protože nežijeme podle těla, ale podle Ducha.

Ant. ke kant. P. M. Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět; nepřišel jsem totiž sám od sebe, ale poslal mě můj Otec.

PROSBY

Kristus přišel k_nám a vydal sám sebe za nás, očistil si nás, abychom byli jeho vlastní lid, horlivý v_dobrých skutcích. Proto k_němu vroucně a zbožně volejme:

Pane, smiluj se.

Prosíme tě za tvou svatou církev:

ať se v_ní lidé rodí k_novému životu.

Pane, smiluj se.

Prosíme tě za lidi chudobné, vězně a vyhnance:

ať v_naší lásce najdou tebe, vtěleného Syna Božího.

Pane, smiluj se.

Prosíme tě za nás za všechny:

ať je naše radost úplná a ať si vážíme toho, žes nám byl Otcem darován.

Pane, smiluj se.

Prosíme tě za zemřelé, neboť tvým narozením jim vzešlo světlo naděje:

ať spatří tvou tvář a ať už pro ně není noci.

Pane, smiluj se.

5. ledna

Ranní chvály

KRÁTKÉ ČTENÍ

Mdr 7,26-27

Moudrost je odlesk věčného světla, neposkvrněné zrcadlo Boží činnosti a obraz jeho dobroty. Ačkoli je jedna, všechno může, i_když v_sobě zůstává, všechno obnovuje, v_průběhu věků vchází do svatých duší a tvoří z_nich Boží přátele a proroky.

Ant. k_Zach. kant. Hospodin navštívil a vykoupil svůj lid.

PROSBY

Kristus, Boží moudrost a spravedlnost, nám přinesl posvěcení a vykoupení. S_důvěrou ho prosme:

Pane, ať nám tvé narození přinese spásu.

Králi všeho tvorstva, pastýři tě nalezli zavinutého v_plenkách,

veď nás, ať ochotně následujeme tvou chudobu a prostotu.

Pane, ať nám tvé narození přinese spásu.

Pane nebe i_země, sestoupil jsi k_nám z_trůnu své slávy,

nauč lidi, aby měli v_úctě i_ty nejposlednější.

Pane, ať nám tvé narození přinese spásu.

Kriste, věčné světlo, stal ses člověkem jako my, ale nezasáhl tě ani stín hříchu,

učiň, ať věřící užívají pozemských věcí podle tvé vůle, aby zůstali neposkvrnění.

Pane, ať nám tvé narození přinese spásu.

Božský Ženichu své církve, ty při ní stojíš jako nedobytná věž,

posiluj své věrné, aby se tě pevně drželi a dosáhli v_tvé církvi spásy.

Pane, ať nám tvé narození přinese spásu.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, tvůj Syn se stal jedním z_nás a jeho narození je počátkem naší spásy; posiluj naši víru, abychom se jím nechali vést a v_nebeské slávě dosáhli naplnění toho, co nám přislíbil.

MODLITBA UPROSTŘED DNE DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ez 20,41-42a

Zalíbím si ve vás jako v_lahodné vůni, až vás vyvedu z_národů a shromáždím ze zemí, do nichž jste byli rozptýleni; ve vás se ukážu svatým v_očích národů. Pak poznáte, že já jsem Hospodin.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ez 34,11-12

Já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho. Jako se pastýř stará o_své stádo, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi, tak budu pečovat o_své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchly v_mlhavém a mračném čase.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Mich 2,12

Celého tě shromáždím, Jakube, Izraelovy zbytky spojím vjedno, přivedu ho jak stádo společně do ovčince, jak ovce doprostřed pastvy.

Nešpory

Překládá-li se slavnost Zjevení Páně na neděli 7. nebo 8. ledna: (jinak ze slavnosti Zjevení Páně)

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 5,20

Víme, že Boží Syn přišel a dal nám rozum, abychom poznávali pravého Boha. My jsme v_tom pravém Bohu skrze jeho Syna Ježíše Krista. On je pravý Bůh a věčný Život.

Ant. ke kant. P. M. Našli jsme toho, o_kterém psal Mojžíš v_Zákoně i_proroci. Je to Ježíš, syn Josefův z_Nazareta.

PROSBY

Panna počala a porodila Krista, on je ten Emanuel – Bůh s_námi – přislíbený proroky. Snažně ho prosme:

Synu Panny Marie, vyslyš nás.

Tys byl radostí své matky Marie,

dej všem rodičům, ať právem mají radost ze svých dětí.

Synu Panny Marie, vyslyš nás.

Králi pokoje, tvým královstvím je spravedlnost a pokoj,

pomáhej nám v_našem úsilí o_to, co směřuje k_pokoji.

Synu Panny Marie, vyslyš nás.

Přišel jsi, abys celé lidstvo učinil svatým lidem Božím,

sjednoť všechny národy, ať žijí ve svornosti.

Synu Panny Marie, vyslyš nás.

Svým narozením ses stal členem rodiny,

zdokonaluj jednotu rodin.

Synu Panny Marie, vyslyš nás.

Chtěl ses narodit v_pozemském čase,

dopřej zemřelým, aby jejich smrt byla narozením pro věčnost.

Synu Panny Marie, vyslyš nás.

6. ledna

Překládá-li se slavnost Zjevení Páně na neděli 7. nebo 8. ledna:

RANNÍ CHVÁLY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 61,1-2a

Duch Páně, duch Hospodinův, je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé léto.

Ant. k_Zach. kant. Ježíš Kristus, náš Pán, je ten, který přišel skrze vodu a krev.

PROSBY

Narodil se nám Kristus, věčné Boží Slovo. Vzdávejme mu chválu, oslavujme ho a volejme:

Ať tvé narození přinese radost celému světu.

Kriste, věčné Slovo, sestoupil jsi na svět a naplnils naše srdce velikou radostí,

neustále nás navštěvuj a svou milostí oblažuj.

Ať tvé narození přinese radost celému světu.

Náš Spasiteli, tvé narození je pro nás důkazem Boží věrnosti,

ať i_my s_tvou pomocí věrně zachováváme křestní sliby.

Ať tvé narození přinese radost celému světu.

Králi nebe a země, při tvém narození andělé zvěstovali lidem pokoj,

ať tvůj pokoj naplní celý náš život.

Ať tvé narození přinese radost celému světu.

Pane, tys pravý vinný kmen, který nám dává život,

učiň, ať zůstáváme s_tebou spojeni jako živé ratolesti a přinášíme hojné ovoce.

Ať tvé narození přinese radost celému světu.

Otče náš.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Prosíme tě, Bože, skloň se k_nám a osvěcuj a rozněcuj nás svou milostí, abychom stále více a opravdověji poznávali svého Spasitele a učili se od něho.

MODLITBA UPROSTŘED DNE DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 11,1-2

Vyrazí ratolest z_pahýlu Jesse, výhonek vypučí z_jeho kořenů, spočine na něm duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznání a bázně před Hospodinem.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 42,1

Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v_němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 49,6

(Hospodin) mi řekl: „Nestačí, že jsi mým Služebníkem, abys obnovil Jakubovy kmeny a zbytky Izraele přivedl nazpět. Proto tě dám národům jako světlo, aby se má spása rozšířila až do končin země.“

NEŠPORY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sk 10,37-38

Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v_Galileji a potom po celém Judsku: jak Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše z_Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s_ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel.

Ant. na Magnifikat: Z_nebe se ozval hlas: Ty jsi můj milovaný Syn, v_tobě mám zalíbení.

PROSBY

Při Kristově narození zvěstovali andělé světu pokoj. Proto s_jásotem oslavujme Krista a zbožně ho vzývejme:

Dej, ať tvé narození přinese světu pokoj.

Pane, tvé narození je zdrojem útěchy pro tvůj lid,

naplň svou církev bohatstvím svých darů.

Dej, ať tvé narození přinese světu pokoj.

Tys přišel jako nejvyšší pastýř a strážce našich duší,

dej, ať papež a naši biskupové věrně rozdávají dary tvé milosti.

Dej, ať tvé narození přinese světu pokoj.

Králi věčný, ty ses narodil, abys sám na sobě zakusil pomíjivost pozemského života a lidskou nestálost,

dej nám, ubohým smrtelníkům, účast na svém věčném životě.

Dej, ať tvé narození přinese světu pokoj.

Tys byl odedávna očekáván a přišel jsi, když se naplnil čas,

ukaž těm, kdo tě dosud očekávají, že už jsi mezi námi.

Dej, ať tvé narození přinese světu pokoj.

Stal ses člověkem, abys přinesl nový život lidstvu propadlému smrti,

dej zemřelým, ať se na nich projeví celá krása obnoveného života.

Dej, ať tvé narození přinese světu pokoj.

7. ledna

V_zemích, kde se Zjevení Páně slaví v_neděli 8. ledna.

Ranní chvály

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 9,5

Dítě se nám narodilo, syn je nám dán, vládu má na svém rameni a dostane jméno podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, kníže pokoje.

Ant. k_Zach. kant. Narodil se nám Kristus Pán, o_němž je psáno: Jeho království nebude mít konce.

PROSBY

Chvalme Krista, neboť on přinesl spásu celému světu, a radostně volejme:

Sláva tobě, Pane.

Vykupiteli všech, po tvém příchodu už není rozdíl mezi židy a pohany,

učiň, ať ze světa vymizí diskriminace, ponižující lidskou důstojnost.

Sláva tobě, Pane.

Tvé vtělení a narození je počátkem tvé nové přítomnosti mezi námi,

nauč nás poznávat rozmanité podoby své přítomnosti v_církvi a v_lidech.

Sláva tobě, Pane.

Tys lidem nejdokonaleji zjevil Boha,

nauč nás přijímat tvé slovo s_živou vírou a uskutečňovat ho životem.

Sláva tobě, Pane.

Tys Bůh mezi námi a všechno jsi podivuhodně obnovil,

stvoř v_nás všechno nové: smýšlení, slova i_skutky.

Sláva tobě, Pane.

Otče náš.

MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Syn přišel na tento svět a skrze něj nám nově zazářilo tvé světlo: jeho narození z_Panny Marie a jeho lidský život mezi námi je svědectvím o_tvé lásce k_nám; ukaž nám svou lásku také tím, že nám dáš podíl v_jeho království.

MODLITBA UPROSTŘED DNE DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Dt 4,7

Kde je tak velký národ, jemuž by byli bohové tak blízko, jako je Hospodin, náš Bůh, kdykoli ho vzýváme.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 12,5-6

Zpívejte Hospodinu, neboť učinil velkolepé věci, ať je to známo po celé zemi! Plesejte a jásejte, obyvatelé Siónu, neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. Tob 14,6-7a

Pohané opustí své modly, shromáždí se a přijdou do Jeruzaléma. Budou se radovat všichni, kdo se klanějí Bohu v_pravdě.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky