První neděle po Seslání Ducha Svatého

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Slavnost

Modlitba se čtením

HYMNUS

Chvalme všichni Hospodina,

jediného Pána Boha,

jenž se v_Trojici zjevuje,

jedinou podstatu maje.

Otci se moc připisuje,

Syn se Moudrostí jmenuje,

Duch Svatý je Těšitelem,

jediný Bůh naším Pánem.

Otec všechny věci stvořil

a Syn spasení způsobil,

Duch Svatý srdce obnovil,

jeden Bůh člověka spasil.

Otec od věků zůstává,

Syn věčně v_Otci přebývá,

Duch Svatý z_obou vychází,

z_jedné vůle v_srdce vchází.

Jako v_člověku rozdíl je,

rozum, vůli, paměť máme,

ale duše je jediná,

v_podstatě rozdílu nemá.

Tak jest i_v_Bohu podobně,

ač to rozumu skryto je:

ve třech osobách rozdílná

je Bůh bytost jen jediná.

Prosíme, Trojice svatá,

jediná jež jsi podstata,

dej se nám vpravdě poznati,

pomoz tvou vůli konati.

Velký Bože mého života,

chci ti zpívat chvalozpěv

na všech třech březích

tvého jediného světla!

Chci se vrhnout se svou písní

do moře tvé slávy:

chci utonout s_jásotem

ve vlnách tvé síly!

Zlatý Bože hvězd,

hlučící Bože bouří,

plamenný Bože ohňometných hor.

Bože proudů a moří,

Bože všech zvířat,

Bože klasů a divokých růží.

Děkuji ti, žes nás vzbudil

k_životu, Pane.

Děkuji ti až ke kůrům

tvých andělů.

Buď chválen za všechno, co žije!

Bože svého Syna, velký Bože

svého věčného smilování,

velký Bože svých zbloudilých lidí,

Bože všech, kteří trpí,

Bože všech, kteří umírají,

bratrský Bože

na naší temné stopě.

Děkuji ti, žes nás vykoupil,

Pane, děkuji ti

až ke kůrům tvých andělů.

Buď chválen za naši blaženost!

Bože svého Ducha,

Bože proudící ve svých hlubinách

od lásky k_lásce.

Hučící až do hlubin mé duše.

Vanoucí všemi mými prostory.

Propalující všechna srdce,

Svatý Stvořiteli nové země …

Chci ti zpívat chvalozpěv

na všech třech březích

tvého jediného světla! …

ŽALTÁŘ

Ant. 1Buď s_námi, jediný, všemohoucí Bože: Otče i_Synu i_Duchu Svatý. Aleluja. Žalm 8

Ant. 2Trojjediný Bůh: Otec, Syn, Duch Svatý – láska, milost, společenství. Aleluja. Žalm 33, I

Ant. 3Trojjediný Bůh: Otec, Syn, Duch Svatý – zdroj; odlesk, dárce pravdy. Aleluja. Žalm 33, II

Slovem Hospodinovým vznikla nebesa Aleluja.

a všechno, co je naplňuje. Aleluja.

Z_prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům

{r:1 Kor}2,1-16{/r}

{p}

Veliké tajemství Boží moudrosti

{v}2,1{/v}Bratři, když jsem k_vám přišel hlásat svědectví o_Bohu, nepřišel jsem s_nějakou zvláštní výřečností nebo moudrostí. {v}2{/v}Rozhodl jsem se totiž, že u_vás nechci znát nic jiného, než Ježíše Krista, a to ukřižovaného. {v}3{/v}Vystupoval jsem u_vás se skleslou náladou, se strachem a obavami. {v}4{/v}A moje mluvení a kázání nezáleželo v_přemlouvaných slovech moudrosti, ale v_projevování Ducha a moci. {v}5{/v}To proto, aby se vaše víra zakládala na moci Boží, a ne na moudrosti lidské.

{v}6{/v}Učíme moudrosti, ale jen ty nejpokročilejší. To však není moudrost tohoto světa ani moudrost těch, kdo tento svět ovládají. Jejich moc je už zlomena. {v}7{/v}Moudrost, které učíme, je od Boha, plná tajemství a skrytá. Bůh ji už před lety předurčil k_naší slávě. {v}8{/v}Nikdo z_těch, kdo vládnou tímto světem, neměl o_ní tušení. Protože kdyby o_ní něco věděli, nikdy by Pána slávy neukřižovali. {v}9{/v}Ale – jak stojí v_Písmu – (my zvěstujeme) to, ‚co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, co všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují‘.

{v}10{/v}Nám to Bůh zjevil skrze svého Ducha. Duch totiž zkoumá všecko, i_hlubiny Boží. {v}11{/v}Kdo z_lidí zná lidské nitro? Jen lidský duch, který je v_člověku. Tak ani Boží nitro nezná nikdo, jen Duch Boží.

{v}12{/v}My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který vychází z_Boha. Tak můžeme poznat, co všecko nám Bůh dal darem. {v}13{/v}O_tom také mluvíme – ne ovšem slovy, kterým učí lidská moudrost, ale tak, jak tomu učí Duch, takže nauku pocházející od Boha také vyjadřujeme řečí od něho vnuknutou.

{v}14{/v}Ovšem člověk se schopnostmi pouze přirozenými nepřijímá ty pravdy, které pocházejí od Božího Ducha. Zdají se mu hloupé a nemůže je pochopit, protože ty věci se dají posoudit jen s_pomocí Ducha. {v}15{/v}Ale člověk produchovnělý může vynést úsudek o_všem, sám však nepodléhá úsudku nikoho. {v}16{/v}Neboť ‚kdo poznal myšlenky Páně tak, že by ho mohl poučovat?‘ Avšak naše myšlenky jsou myšlenky Kristovy.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

Srov. {r}Ef 1,17.18{/r}; {r}1 Kor 2,12{/r}

Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, ať nám udělí dar moudře chápat, abychom o_něm mohli mít správné poznání. {*} On ať osvítí naše srdce, abychom pochopili, jaká je naděje těch, které povolal, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví.

Nepřijali jsme ducha světa, ale Ducha, který vychází z_Boha. {*} On ať osvítí naše srdce, abychom pochopili, jaká je naděje těch, které povolal, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví.

Z_listů svatého Atanáše, biskupa

(Ep. 1 ad Serapionem, 28-30: PG 26,594-595.599)

{p}

Trojiční světlo, záře a milost – uvnitř i_navenek

Jistě nebude bez užitku zkoumat, co je nám odedávna předáváno, jaké je učení a jaká víra obecné církve, jak ji sám Pán předal, apoštolové zvěstovali a Otcové uchovali. Právě na víře spočívají základy církve, a jestliže jí někdo pozbude, nemůže už být křesťanem, a to ani podle jména.

Tak tedy: Boží Trojice je svatá a dokonalá a je poznávána v_Otci, v_Synu a ve Svatém Duchu. A nemá přidáno nic cizího nebo vnějšího, ani nesestává ze stvořitele a stvořeného, ale celá má moc dávat bytí a tvořit; co do přirozenosti je sama sobě identická a nedílná a jednotná je její působnost a činnost. Neboť Otec činí všechno skrze Slovo v_Duchu Svatém, a tak se uskutečňuje a zachovává jednota svaté Trojice. Takže církev hlásá jediného Boha, jenž je nade všemi, proniká všecky a je ve všech.{fnr}1{/fnr} Nade všemi je zajisté jako Otec, jako počátek a pramen všeho, zatímco proniká všecky působením Slova a je ve všech v_Duchu Svatém.

Když píše svatý Pavel křesťanům do Korintu o_duchovních darech, jako k_Hlavě zaměřuje všechno k_jedinému Bohu Otci: Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí.{fnr}2{/fnr}

Všechno, co Duch jednotlivě rozděluje, je Otcovým darem skrze Slovo, neboť vše, co patří Otci, je zároveň Synovo. A tedy také to, co v_Duchu dává Syn, je vlastním darem Otcovým. A podobně: jestliže v_nás přebývá Duch, přebývá v_nás rovněž Slovo, od kterého jsme Ducha přijali, a ve Slově také Otec. A tak se v_nás naplňuje, co bylo řečeno: Přijdeme k_němu a učiníme si u_něho příbytek.{fnr}3{/fnr} Vždyť kde je světlo, tam je i_jeho záře a také její působení, zářivá milost.

O_tom nás opět poučuje Pavel, tentokrát ve druhém listě Korinťanům: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha ať je s_vámi se všemi.{fnr}4{/fnr} To znamená, že milost, dar věnovaný v_Trojici, je darem Otcovým skrze Syna v_Duchu Svatém a že stejně, jako se nám dostává milosti od Otce skrze Syna, tak se v_nás nemůže sdílení daru uskutečnit jinak než v_Duchu Svatém. Jestliže se nám dostalo podílu na Duchu, máme opravdu Otcovu lásku, Synovu milost a společenství s_ním samým, Duchem.

{fn:1}{r}Ef 4,6{/r}.{/fn} {fn:2}{r}1 Kor 12,4-6{/r}.{/fn} {fn:3}{r}Jan 14,23{/r}.{/fn} {fn:4}{r}2 Kor 13,13{/r}.{/fn}

{p}

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

Velebme Otce i_Syna i_Ducha Svatého, {*} chvalme a oslavujme ho navěky.

Ať je velebeno jeho slavné svaté jméno. {*} Chvalme a oslavujme ho navěky.

PRO VIGILII: Ant. Chvála a věčná sláva Bohu Otci i_Synu i_Duchu Svatému. Kantika jako v_mezidobí.

Slova svatého evangelia podle Jana

{r:Jan}3,16-18{/r}

{p}

Bůh poslal svého Syna, aby svět byl skrze něho spasen

Ježíš řekl Nikodémovi:

{v}16{/v}„Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v_něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. {v}17{/v}Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. {v}18{/v}Kdo v_něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Matouše

{r:Mt}28,16-20{/r}

{p}

Křtěte je ve jménu Otce i_Syna i_Ducha svatého

{v}16{/v}Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. {v}17{/v}Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti.

{v}18{/v}Ježíš k_nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i_na zemi. {v}19{/v}Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i_Syna i_Ducha svatého {v}20{/v}a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.

Hle, já jsem s_vámi po všechny dny až do konce světa!“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Jana

{r:Jan}16,12-15{/r}

{p}

Všechno, co má Otec, je moje; Duch svatý z_mého vezme a vám to oznámí

Ježíš řekl svým učedníkům:

{v}12{/v}„Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. {v}13{/v}Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. {v}14{/v}On mě oslaví, protože z_mého vezme a vám to oznámí. {v}15{/v}Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z_mého vezme a vám to oznámí.“

PRVNÍ NEŠPORY

HYMNUS

Hospodin, Pán Bůh svatý,

neobsáhlé podstaty,

budiž od nás ctěn, chválen,

v_třech osobách Bůh jeden.

Otče všeliké moci,

přispěj svatou pomocí,

z_milosrdenství svého

posiluj lidu mdlého.

Plná jsou tvá nebesa,

všecka jejich okrasa,

velebnosti tvé, Otče,

milostivý náš Tvůrce.

Kriste, božská Moudrosti,

přišels na svět z_výsosti,

umřel jsi v_ponížení

za naše posvěcení.

Teď se v_nebi raduješ

a ve slávě kraluješ,

přimluv se k_Otci za nás,

nebs draze vykoupil nás.

Ó_Bože Duchu Svatý,

Utěšiteli pravý,

Dobroto svrchovaná,

v_jednotě božství slavná.

Buď naše obživení,

ve víře posilnění,

osvěcuj srdce naše

nyní i_v_každém čase.

Bože Otče i_Synu,

rovněž i_Svatý Duchu,

tebe vždy velebíme,

v_jednotě božství ctíme.

Nesmírný Bože v_Trojici,

od věků existující,

tvá moc vše tvoří, ztvárňuje,

nad všemi věky panuje.

Ty, Otče, zdroji milosti,

Synu, jenž jeho slávou jsi,

i_Duchu Svatý obou dvou,

planoucí láskou nezměrnou.

Z_nás, kterým se již čelo skví

korunou tvého synovství,

vybuduj chrámy zářivé,

důstojná sídla lásky své.

Ty, Světlo žití, i_nás vem

k_andělům v_sídle nadhvězdném,

ať chválíme tě s_vděčností

po všechny věky věčnosti. Amen.

ŽALTÁŘ

Ant. 1Sláva tobě, Bože, jediný ve třech osobách, jsi dřív než začal čas a žiješ na věky! Žalm 113

Ant. 2Trojjediný Bůh nám prokázal své milosrdenství; chvalme a oslavujme ho navěky. Žalm 147,12-20

Ant. 3Sláva a čest jedinému Bohu: Otci i_Synu i_Duchu Svatému! Kantikum Ef 1,3-10

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 11,33-36

Ó, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost i_poznání! Jak neproniknutelná jsou jeho rozhodnutí a neprobádatelné způsoby jeho jednání! Neboť kdo pochopí myšlení Páně? Kdo mu byl rádcem? Dal mu někdo dříve něco, aby se mu to muselo oplácet? Vždyť od něho, skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva navěky! Amen.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Trojjedinému Bohu {*} vzdejme čest a chválu.

Trojjedinému Bohu {*} vzdejme čest a chválu.

Otci i_Synu i_Duchu Svatému {*}

vzdejme čest a chválu.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Trojjedinému Bohu {*} vzdejme čest a chválu.

Ant. na Magnifikat:Děkujeme ti, Bože, a klaníme se tvému jedinému, pravému, svrchovanému božství ve třech osobách.

PROSBY

Bůh Otec skrze Svatého Ducha vzkřísil svého Syna Ježíše Krista z_mrtvých a nám dává svou milost, abychom i_my pro spojení s_Kristem povstali ze smrti k_životu. Chvalme našeho nebeského Otce i_jeho jednorozeného Syna v_jednotě Ducha Svatého:

Sláva Otci i_Synu i_Svatému Duchu.

Otče, pošli ve jménu svého Syna na pomoc své církvi Svatého Ducha,

aby ji uchoval v_jednotě dokonalé lásky a pravdy.

Sláva Otci i_Synu i_Svatému Duchu.

Pošli dělníky na svou žeň, aby učili všechny národy a křtili je ve jménu Otce i_Syna i_Ducha Svatého

a posilovali je ve víře.

Sláva Otci i_Synu i_Svatému Duchu.

Pomáhej všem, kdo jsou pronásledováni kvůli tvému Synu,

neboť on sám přislíbil, že jim dáš Ducha pravdy, aby v_nich mluvil.

Sláva Otci i_Synu i_Svatému Duchu.

Dej, ať všichni poznávají, že jsi se svým Synem a s_Duchem Svatým jeden jediný Bůh,

aby v_tebe věřili, v_tebe doufali a tebe milovali.

Sláva Otci i_Synu i_Svatému Duchu.

Dej zemřelým účast na životě věčném ve slávě tvého království,

kde se svým Synem a s_Duchem Svatým od věků vládneš.

Sláva Otci i_Synu i_Svatému Duchu.

MODLITBA

Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a Svatého Ducha, a zjevils tak lidem tajemství svého vnitřního života; dej nám, abychom toto tajemství v_pravé víře vyznávali, abychom hlásali jedinou věčnou slávu a klaněli se společné svrchované moci jediného božství ve třech osobách. Prosíme o_to

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Ant. Pojďme, klaňme se jedinému pravému Bohu ve třech osobách.

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Chvalme Boha všemocného,

v_Trojici nerozdílného,

patří mu všeliká čest,

všech věcí původcem jest!

Chvála tobě, Bože náš,

ty všecko v_své moci máš!

Chvalme Otce nebeského,

jenž Syna sobě rovného

v_božství, slávě, mocnosti

zplozuje od věčnosti!

Chvála tobě, Otče náš,

mocný Stvořiteli náš!

Chvalme všichni Boha Syna,

jemuž podstata jediná

je s_Otcem Stvořitelem

i_Duchem Těšitelem!

Chvála tobě, Pane náš,

ty sám všecky věci znáš!

Chvalme i_Ducha Svatého,

velebme dobrotu jeho,

kterou všem prokazuje,

dary své uděluje!

Tobě, Dárce milosti,

buď chvála do věčnosti!

Skrze všeliké stvoření

ukazuje se na zemi,

Bože, tvá moc i_moudrost,

láska, dobrota, milost.

Všecko tě vychvaluje,

tvou slávu vyjevuje.

Všech Pane, Otče nejvyšší,

se Synem Panny nejčistší,

i_s_Duchem svým nás stále veď,

jak v_duši, tak i_navenek.

Trojice, jen se rozpomeň,

že stvořila jsi z_lásky jen

člověka, z_něhož Boží hněv

sňala ta nejcennější krev.

Když jeden Bůh náš Tvůrce byl

a z_lásky Kristus vykoupil

svým utrpením všechny nás,

láskou Ducha svou církev spas.

Ať Trojice se raduje,

ať v_míru nad vším kraluje,

buď všechna moc jí, klanění,

čest, chvála ať jí věčně zní. Amen.

Ant. 1 Tobě patří čest a chvála, tvá je všechna moc a sláva, nejsvětější Trojice!

Žalmy a kantikum z neděle 1. týdne.

Ant. 2 Tebe chválí, tobě se klaní, tebe oslavuje všechno, co jsi stvořil, trojjediný Bože.

Ant. 3 Všechno pochází od tebe, Bože; v_tobě a skrze tebe všechno žije, tobě buď sláva navěky.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 12,4-6

Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Chválíme tě, trojjediný Bože, {*} a oslavujeme tě.

Chválíme tě, trojjediný Bože, {*} a oslavujeme tě.

Vzdáváme ti díky {*}

a oslavujeme tě.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Chválíme tě, trojjediný Bože, {*} a oslavujeme tě.

Ant. k_Zach. kant.: Ten, který všechno stvořil a všechno řídí, svatý a trojjediný Bůh, ať je veleben nyní i_navěky.

PROSBY

Chvalme Otce i_Syna i_Ducha Svatého a s_radostí volejme:

Sláva Otci i_Synu i_Svatému Duchu

Otče svatý, dávej nám svého Svatého Ducha, aby nás naučil správně se modlit,

aby přišel na pomoc naší slabosti a přimlouval se za nás ve shodě s_tvou vůlí.

Sláva Otci i_Synu i_Svatému Duchu

Synu Boží, tys prosil Otce, aby poslal své církvi Ducha Svatého,

dej, ať s_námi tento Duch pravdy zůstává navěky.

Sláva Otci i_Synu i_Svatému Duchu

Přijď, Svatý Duchu, a daruj nám své plody: lásku, radost, pokoj,

trpělivost, vlídnost, dobrotu, věrnost, mírnost, zdrženlivost.

Sláva Otci i_Synu i_Svatému Duchu

Všemohoucí Otče, tys poslal Ducha svého Syna do našich srdcí, a ten volá: Abba, Otče,

pomáhej nám, ať se tvým Duchem necháme vést, abychom se stali tvými dědici a spoludědici Kristovými.

Sláva Otci i_Synu i_Svatému Duchu

Kriste, tys poslal svým učedníkům Ducha pravdy, který vychází od Otce, a tento Duch vydává o_tobě svědectví,

posiluj nás, abychom také my o_tobě vydávali svědectví před lidmi.

Sláva Otci i_Synu i_Svatému Duchu

DRUHÉ NEŠPORY

HYMNUS

Ó_nejsvětější Trojice božská,

ó svatý, svatý, svatý,

Bože jediné podstaty;

budiž od nás ctěn, chválen,

ve třech osobách Bůh jeden.

Ó_nestihlá všemohoucnost božská,

ty jsi všecko stvořila,

mocnou krásou obdařila,

od tebe všecko plyne,

bez tebe míjí a hyne.

Ó_všechno vědoucí moudrost božská,

co se svítí na nebi

i_co se vidí na zemi,

vše jsi moudře zřídila,

čas i_život vyměřila.

Ó_nevýslovná dobroto božská,

ty všecko opatruješ,

ty chráníš a obživuješ,

pokrm i_oděv dáváš,

své stvoření zachováváš.

Ó_předivná prozřetelnost božská,

tvé soudy jsou propastné,

tvé cíle však jsou bezpečné,

všecko dobře spravuješ,

v_svém řízení nechybuješ.

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Klaníme se ti, jediné pravé a věčné božství ve třech osobách: Otče i_Synu i_Duchu Svatý. Žalm 110,1-5. 7

Ant. 2 Vysvoboď nás, zachraň nás a dej nám věčný život, trojjediný Bože! Žalm 114

Ant. 3 Svatý, svatý, svatý je Pán, všemohoucí Bůh, který byl, který je a který přijde. Kantikum Srov. Zj 19,1-7

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 4,3-6

Horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení spojeni poutem pokoje. Jen jedno je ono tajemné tělo, jen jeden Duch a stejně tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, proniká všecky a je ve všech.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Trojjedinému Bohu {*} vzdejme čest a chválu.

Trojjedinému Bohu {*} vzdejme čest a chválu.

Otci i_Synu i_Duchu Svatému {*}

vzdejme čest a chválu.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Trojjedinému Bohu {*} vzdejme čest a chválu.

Ant. ke K.P.M.: Celým srdcem i_ústy vyznáváme tebe, nezrozeného Otce i_jednorozeného Syna i_Přímluvce, Ducha Svatého. Chválíme a velebíme tě, nejsvětější Trojice: Tobě buď sláva navěky!

PROSBY

Bůh Otec skrze Svatého Ducha vzkřísil svého Syna Ježíše Krista z_mrtvých a nám dává svou milost, abychom i_my pro spojení s_Kristem povstali ze smrti k_životu. Chvalme našeho nebeského Otce i_jeho jednorozeného Syna v_jednotě Ducha Svatého:

Sláva Otci i_Synu i_Svatému Duchu.

Otče, pošli ve jménu svého Syna na pomoc své církvi Svatého Ducha,

aby ji uchoval v_jednotě dokonalé lásky a pravdy.

Sláva Otci i_Synu i_Svatému Duchu.

Pošli dělníky na svou žeň, aby učili všechny národy a křtili je ve jménu Otce i_Syna i_Ducha Svatého

a posilovali je ve víře.

Sláva Otci i_Synu i_Svatému Duchu.

Pomáhej všem, kdo jsou pronásledováni kvůli tvému Synu,

neboť on sám přislíbil, že jim dáš Ducha pravdy, aby v_nich mluvil.

Sláva Otci i_Synu i_Svatému Duchu.

Dej, ať všichni poznávají, že jsi se svým Synem a s_Duchem Svatým jeden jediný Bůh,

aby v_tebe věřili, v_tebe doufali a tebe milovali.

Sláva Otci i_Synu i_Svatému Duchu.

Dej zemřelým účast na životě věčném ve slávě tvého království,

kde se svým Synem a s_Duchem Svatým od věků vládneš.

Sláva Otci i_Synu i_Svatému Duchu.

MODLITBA UPROSTŘED DNE

HYMNUS

Buď, ó_Bože, vždy veleben,

tys ve třech osobách jeden,

Otče, Synu, Duchu Svatý,

jak nám dáváš z_víry znáti.

Ač pochopit nemůžeme,

přec zanedbati nechceme

s_anděly tebe chváliti,

pokorně se ti klaněti.

Širokost země i_nebe

navěky ať chválí tebe,

Bože v_Trojici jediný,

jemuž není roven jiný.

Nebo:

Dobrý Pane Ježíši,

nechť má duše uslyší

hned zrána tvůj milý hlas,

že mé práci požehnáš.

Žehnáš všem pracujícím

a vroucně se modlícím,

proto před každou prací

duch se k_tobě obrací.

Dej mi, Pane, rozum ten,

bych tak činil každý den,

sloužil tobě upřímně,

svou práci konal věrně.

I_dnes žehnej mé práci,

ať svůj smysl neztrácí,

neb bez tvého přispění,

marné vše mé snažení.

V_tento nyní polední čas

přijmi, Bože, chvály od nás,

prosby naše, děkování

za všechna tvá dobrodiní.

Ty jsi nám již od svítání

dával svoje požehnání,

v_dobrém šťastně prospívati

a k_tvé chvále pracovati.

Rač až do večera dáti

dále šťastně pracovati,

svou milostí nás posiluj,

pomáhej nám a při nás stůj.

Jistotně tomu věříme,

že to všechno obdržíme,

pro zásluhy tvého Syna,

Ježíše, našeho Pána.

Miluj Pána Boha svého

vždy z_celého srdce svého,

z_celé duše i_mysli své,

ze vší síly i_moci své.

Miluj též bližního svého

tak jako sebe samého,

ne pro sebe, leč pro něho

a pro Pána Boha svého.

Každý na to vždy pamatuj,

obojího se přidržuj,

abys chráněn všeho zlého

došel království věčného.

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Tebe prosíme, tebe chválíme, tobě se klaníme, slavná svatá Trojice!

Ant. 2 Tys naše naděje, tys naše spása i_sláva, nejsvětější Trojice!

Ant. 3 Věříme a vyznáváme, že od věčnosti všechno tvoříš, všemu dáváš život a všechno moudře řídíš, svatá Boží Trojice.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Kor 1,21-22

Bůh upevňuje nás i_vás, abychom byli vždycky spojeni s_Kristem: posvětil nás, vtiskl nám svou pečeť, a tak nám vložil do srdce Ducha jako záruku.

Vstupte do Hospodinových bran s_děkováním,

oslavujte Boha Otce i_Syna i_Ducha Svatého.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Gal 4,4.5-6

Bůh poslal svého Syna, a tak jsme byli přijati za syny. A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: „Abba, Otče!“

Chvála a sláva trojjedinému Bohu,

Otci, Synu i_Duchu Svatému.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Zj 7,12

Chvála, sláva, moudrost, díky, čest, moc a síla přísluší našemu Bohu na věčné věky! Amen.

Požehnaný jsi, Bože, na klenbě nebes,

velebený a plný slávy navěky.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky