ZÁŘÍ

3. září

Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

Památka

Narodil se kolem roku 540 v_Římě, pocházel z_římské patricijské rodiny a stal se městským prefektem (572-573). Po smrti svého otce založil v_rodném domě klášter sv. Ondřeje a na rodinných usedlostech na Sicílii dalších šest klášterů, vzdal se svého úřadu a stal se benediktinským mnichem. Byl vysvěcen na jáhna, později působil jako papežský legát u_císařského dvora v_Konstantinopoli (579-585) a po návratu do Říma jako papežův blízký poradce. Byl zvolen za papeže (590) v_době, kdy v_Itálii řádil mor a hlad jako následek langobardských nájezdů a válek, a na dějinném přelomu mezi starověkem a středověkem všeobecně poklesla kázeň. Jeho dopisy (zachovalo se jich 848) ukazují, že nic z_toho, co se dělo v_životě křesťanstva, mu nebylo lhostejné. Usiloval o_obnovu křesťanského života a liturgie; mimořádnou péči věnoval duchovenstvu; poslal 40 věrozvěstů do Anglie a obracel se s_hlásáním evangelia k_mladým germánským národům; ariánské Langobardy přivedl do katolické církve. Při napravování nepořádků postupoval důsledně, a přitom taktně a mírně. Když konstantinopolský patriarcha začal užívat titulu „ekumenický (tj. všeobecný) patriarcha“, viděl v_tom nedůstojné vyvyšování se nad ostatní patriarchy a reagoval na to tím, že sám začal užívat titulu „služebník služebníků Božích“. Jeho bohatá literární činnost tvoří přechod od teologie patristické k_počátkům teologie scholastické. Zemřel 12. III. 604. Dnešní den je výročím jeho vysvěcení na biskupa.

Společné texty o_duchovních pastýřích nebo o_učitelích církve kromě toho, co následuje:

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.Svatý Řehoř byl vynikajícím pastýřem svého lidu a zanechal nám příklad i_návod k_vedení duší.

MODLITBA

Bože, ty se dobrotivě staráš o_svůj lid a vládneš mu mocí své lásky; na přímluvu svatého papeže Řehoře vyslyš naše prosby za ty, kterým jsi svěřil vedení své církve: naplň je duchem moudrosti, aby jejich služba přinášela tvému lidu užitek, a odměň jejich práci věčnou radostí. Prosíme o_to

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.Papež Řehoř naplňoval skutkem to, čemu slovem učil, a příkladem svého života ukazoval, jak žít podle Kristova učení.

7. září

Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka

Památka

Narodil se pravděpodobně roku 1584 v_Těšíně. Pocházel z_polské rodiny Grodzieckich a v_jeho příbuzenstvu bylo několik významných duchovních, mezi nimi také sv. Jan Sarkandr. Začal studovat u_jezuitů ve Vídni a v_Brně vstoupil k_nim do noviciátu (1603). Po dalších studiích v_Praze a ve štýrském Grazu byl v_Praze vysvěcen na kněze (1614), tam působil v_klementinské koleji a jako ředitel ústavu pro chudé žáky (seminář sv. Václava). Za stavovského povstání ho představení poslali do Košic (1618), aby tam kázal pro Slováky a Němce. Po obsazení města vojáky sedmihradského knížete Gabriela Bethlena byl zatčen. Spolu s_ním byl vězněn také ostřihomský kanovník a ředitel trnavského semináře Marek Štěpán Križín, rodák z_Križevců v_Chorvatsku, a jezuita ze Sedmihradska (dnešního Rumunska) Štěpán Pongracz. Po marném nucení k_odpadu od katolické víry byli umučeni 7. IX. 1619. V_roce 1625 byly jejich ostatky převezeny do Trnavy. Za blahoslavené byli prohlášeni společně jako „košičtí mučedníci“ (1905), svatořečil je papež Jan Pavel II. 2. VII. 1995 v_Košicích.

Společné texty o_jednom mučedníkovi nebo o_duchovních pastýřích.

MODLITBA

Bože, tys posiloval svatého Melichara, aby svou věrnost zpečetil prolitím krve; na jeho přímluvu pomáhej i_nám následovat jeho pevnost ve víře.

8. září

Narození Panny Marie

Svátek

Je to jeden z_nejstarších mariánských svátků a dosvědčuje víru křesťanů, že se Panna Marie narodila bez dědičného hříchu – jinak se u_svatých slaví úmrtní den (tj. den narození pro nebe). Podle dnešního data byl stanoven den, kdy se slaví početí Panny Marie (8. prosince). Skutečný den jejího narození neznáme. Dnešní datum se objevuje poprvé v_5. století v_Jeruzalémě. Byl to výroční den posvěcení baziliky postavené na místě, které tamní tradice označovala za místo, kde se Matka Boží narodila; dnes tam stojí bazilika sv. Anny. Od 7. století se slaví v_tento den svátek Narození Panny Marie.

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Ant.Oslavujme narození Panny Marie; klaňme se Kristu, jejímu Synu!

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Maria na svět přichází,

denice Boží vychází,

radujme se, radujme se!

Vyjde slunce z_vysokosti,

zažene hříchů temnosti,

veselme se, veselme se!

Ta, jež se dnes narodila,

z_dávna přislíbená byla,

radujme se, radujme se!

Ta má Matkou Boží býti,

Spasitele nám zploditi,

veselme se, veselme se!

To je ten žebřík nebeský,

kterým sejde král andělský,

radujme se, radujme se!

To je brána, kterou projde

Mesiáš, když na svět přijde,

veselme se, veselme se!

Její svaté narození

má nám býti k_potěšení,

radujme se, radujme se!

Veselým hlasem zpívejme,

Matičku Boží vítejme,

veselme se, veselme se!

Žili pak v_poslušenství Pána

manželé Joáchym a Anna

v_městečku zvaném Nazaret.

Nermoutili se nad chudobou.

Duch pokojný v_nich vládl v_obou,

i_dožili se mnoha let …

Duch jeden vládl tělem dvojím.

Avšak to hlavní chybělo jim,

to, co je dražší než sám chléb:

že Pán jim nedaroval děti.

Na vzdechy, prosby, na oběti

jako by býval hluch a slep …

Tak v_pokoře a odříkání

do vůle Boží odevzdáni,

dozráli jako dobrý kvas.

Vše, co je jitřilo a hnětlo,

ustálilo se v_tiché světlo,

v_němž není stín a není kaz.

A tehdy řekl Král, Pán bytí:

„Čisté v_těch lampách světlo svítí,

dobře můj kvas je zamísen.“

I_oživil ty schnoucí kmeny

a k_srdci Jáchymovy ženy

vdechl svůj dávný drahý sen,

tu píseň, jež mu v_mysli tkvěla

a které nyní dopřál těla,

by konečně již mohla znít,

bezednou studánku všech zpěvů;

neposkvrněnou novou Evu,

jež do ráje zas vrátí lid.

Ant. 1Z_Abrahámova pokolení, z_kmene Judova, ze slavného rodu krále Davida se narodila Panna Maria, Matka našeho Pána.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

Ant. 2Radujme se z_narození nejsvětější Panny Marie, neboť z_ní vzešlo Slunce spravedlnosti, které ozařuje celý svět.

Ant. 3S_radostí slavíme tvé narození, Maria, pros za nás Ježíše, svého Syna.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 11,1-3

Vyrazí ratolest z_pahýlu Jesse, výhonek vypučí z_jeho kořenů, spočine na něm duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznání a bázně před Hospodinem.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Bůh si ji vyvolil od pradávna; {*} od věků měl s_ní své plány.

Bůh si ji vyvolil od pradávna; {*} od věků měl s_ní své plány.

Učinil si v_ní svůj příbytek; {*}

od věků měl s_ní své plány.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Bůh si ji vyvolil od pradávna; {*} od věků měl s_ní své plány.

Ant. k_Zach. kant.Tvé narození, panenská Bohorodičko, přineslo radost celému světu: z_tebe nám vzešlo slunce spravedlnosti, Kristus, náš Bůh; on z_nás sňal kletbu a dal nám požehnání, přemohl smrt a daroval nám věčný život.

Prosby ze společných textů o_Panně Marii.

MODLITBA

Bože, otevři nám bohaté poklady své milosti a na přímluvu Matky svého Syna, jejímž narozením se otevřela cesta k_naší spáse, uveď celý svět na cestu pokoje. Prosíme o_to

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALMY

Ant. 1 Dnes slavíme narození blahoslavené Panny Marie; její svatý život je slávou celé církve.

Ant. 2 Maria se zrodila z_královského rodu a zazářila jako hvězda; prosme ji, aby nám pomáhala svou přímluvou.

Ant. 3 Celým srdcem oslavujeme Krista v_den svátku jeho přeslavné Matky.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Pís 6,10

Kdo je to: Vychází jako zora, krásná jak luna, jasná jak slunce, hrozná jak seřazené šiky?

Blahoslavená Matko, neporušená Panno a slavná královno světa,

přimlouvej se za nás u_svého Syna, našeho Pána.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jdt 13,18-19

Požehnaná jsi, dcero, od Pána, nejvyššího Boha, mezi všemi ženami na zemi! Buď veleben Pán, náš Bůh, který stvořil nebe i_zemi a pohnul tě, abys zasadila rány do hlavy našemu úhlavnímu nepříteli. Nevymizí tvá chvála z_úst lidí, kteří budou pamatovat na moc Páně navěky.

Církev tě chválí a velebí, Maria,

tys porodila Krále nebe i_země.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Zj 21,3

Hle – Boží stan mezi lidmi! Bůh bude s_nimi přebývat; oni budou jeho lidem, a on – Bůh s_nimi – bude jejich Bohem.

Požehnaná tys mezi ženami.

a požehnaný plod života tvého.

NEŠPORY

HYMNUS

(Při modlitbě bez zpěvu se může text v_závorkách vynechat.)

Budiž vděčně velebena,

Matko Boží, Maria,

kterás Bohem vyvolena

spasení nám zrodila.

Tebe ctíme, milujeme

srdcem celým, Maria.

Tebe ctíme, milujeme

srdcem celým, Maria.

Jako vonná růže krásná

přišlas na svět, Maria,

bys nám jako hvězda spásná

v_cestu k_nebi svítila.

(Tebe ctíme, milujeme

srdcem celým, Maria.

Tebe ctíme, milujeme

srdcem celým, Maria.)

Vypros nám, ó_drahá Máti,

vypros milost, Maria,

aby krása podobná ti

v_srdcích našich zářila.

(Tebe ctíme, milujeme

srdcem celým, Maria.

Tebe ctíme, milujeme

srdcem celým, Maria.)

Na pozemském putování

chraň nás hříchu, Maria,

aby v_rajském radování

duše tebe spatřila.

(Tebe ctíme, milujeme

srdcem celým, Maria.

Tebe ctíme, milujeme

srdcem celým, Maria.)

Král Hospodin, jenž dozajista

plní své sliby, už se chystá

vyslyšet přání odvěká.

A – jakož věděl od počátku_–

Syn Boží bude mít i_matku.

Bůh narodí se z_člověka!

Kdo bude však ta vyvolená,

ta vznešená a slavná žena,

jež lidský život Králi dá?

Pán o_ní ví, Pán obezřelý.

A ukrývá ji před anděly

jak poklad, který nevydá.

Už dávno, před stvořením ráje,

hvězdy a květy předvídaje,

měl oči zahleděny k_ní.

Jak píseň na mysli mu tkvěla,

jak píseň, která nemá těla

a jenom zní, jen srdcem zní.

Ant. 1Z_kořene Jesse vzešla Panna Maria, která počala z_Ducha Svatého.

Žalmy a kantikum ze společných textů o_Panně Marii.

Ant. 2Oslavujme narození Panny Marie; na její krásu a pokoru shlédl Bůh se zalíbením.

Ant. 3Svatá Boží Rodičko, milostiplná a požehnaná mezi ženami, přimlouvej se za nás u_svého Syna.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 9,4-5

Izraelité byli přijati za syny, Bůh s_nimi bydlel, uzavřel s_nimi smlouvu, dal jim zákonodárství, bohoslužbu i_zaslíbení. Jejich předkové jsou praotci izraelského národa a od nich podle lidské přirozenosti pochází i_Kristus – Bůh, který je nade všecko, buď velebený navěky! Amen.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Buď zdráva, Maria, milostiplná! {*} Pán s_tebou.

Buď zdráva, Maria, milostiplná! {*} Pán s_tebou.

Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! {*}

Pán s_tebou.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Buď zdráva, Maria, milostiplná! {*} Pán s_tebou.

Ant. ke kant. P. M.Bůh shlédl na svou nepatrnou služebnici a vyvolil ji za Matku svého Syna; proto dnes slavíme její narození.

Prosby ze společných textů o_Panně Marii.

Závěrečná modlitba jako v_ranních chválách.

9. září

Sv. Petra Klaver, kněze

Narodil se roku 1580 ve Verdú v_Katalánii ve Španělsku. Po studiích na univerzitě v_Barceloně vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova (1602). Pod vlivem sv. Alfonsa Rodrigueze, vrátného v_jezuitské koleji na Malorce, se během studia filozofie (1605-1608) rozhodl pro působení v_misiích. Na vlastní přání byl poslán do Kolumbie (1610), kde 19. III. 1616 přijal v_Cartagéně kněžské svěcení. V_tomto jihoamerickém centru obchodu s_černošskými otroky působil pak jako jejich misionář až do smrti. Učinil slib (kolem roku 1620), že bude „natrvalo služebníkem černošských otroků". Snažil se jim ulehčit jejich těžký úděl a pokřtil téměř všechny, kteří tam byli během jeho čtyřicetiletého působení přivezeni. Vyčerpán prací zemřel v_Cartagéně 8. IX. 1654. V_roce 1888 ho papež Lev XIII. prohlásil za svatého a roku 1896 za patrona misií mezi černochy.

Společné texty o_duchovních pastýřích nebo o_svatých mužích (kteří vynikali milosrdnými skutky).

MODLITBA

Bože, tys povolal svatého Petra Klavera, aby se stal služebníkem otroků, a posilovals ho, aby jim pomáhal s_podivuhodnou láskou a trpělivostí; na jeho přímluvu veď i_nás, ať i_my následujeme Ježíše Krista a opravdově a účinně milujeme své bližní. Prosíme o_to

10. září

Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka

Narodil se v_roce 1564, pravděpodobně v_Praze; jeho otec přišel z_Janova do Prahy, oženil se s_českou šlechtičnou a působil u_dvora Rudolfa II. Když povyrostl, vzal ho k_sobě jeho strýc, biskup v_jihoitalské Nole. Studoval tam u_jezuitů a vstoupil do jejich noviciátu (1584). Po vysvěcení na kněze (1594) požádal představené o_dovolení, aby mohl odjet jako misionář do Japonska. Dostal se tam po dlouhotrvající cestě (1596-1602), působil nejprve v_Arimě, později na různých místech a od roku 1612 v_Nagasaki. Od roku 1618 byl spolu s_dalšími kněžími a laiky čtyři roky vězněn v_Suzutě u_Omury. Potom byli převezeni do Nagasaki, na místo, kde před 25 lety zemřeli první japonští mučedníci spolu s_Pavlem Miki (dnes tam stojí jezuitská rezidence), a 10. IX. 1622 jich tam bylo 30 sťato a dalších 22 (mezi nimi Karel Spinola) přivázáno ke kůlům a upáleno. V_roce 1867 byli prohlášeni za blahoslavené.

Společné texty o_jednom mučedníkovi nebo o_duchovních pastýřích.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.Byla mi dána milost zvěstovat pohanům nevystižitelné Kristovo bohatství.

MODLITBA

Bože, tvé volání a touha po spáse duší, které tě nepoznaly, vedly blahoslaveného Karla až do Japonska, aby tam hlásal tvou pravdu a vydal o_ní svědectví mučednickou smrtí v_ohni; prosíme tě, dej, ať i_my o_tobě vydáváme věrohodné svědectví svým bližním.

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.Má duše přilnula k_tobě, můj Bože, mé tělo bylo pro tebe páleno ohněm.

12. září

Jména Panny Marie

Jako po oslavě Kristova narození následuje památka jeho Jména, tak i_po oslavě narození jeho Matky následuje památka jejího Jména. V_biblickém prostředí má osobní jméno mnohem hlubší smysl než pouhé administrativní označení. Jména biblických osob často vyjadřují i_jejich vztah k_Bohu. Hebrejské jméno Marjam či Mirjam bývá vykládáno různě (Paní, Krásná, Hvězda mořská, ...), tyto výklady jsou však spíše alegorické než etymologické. Protože se toto jméno vyskytuje v_bibli poprvé u_sestry Mojžíše (Ex 15,20), není vyloučen jeho egyptský původ – pak by mohlo znamenat „Bohem milovaná a Boha milující“. Liturgická oslava Jména Panny Marie začala ve španělské diecézi Cuenca (1513), postupně se rozšířila po celém Španělsku a slavila se 17. září; po vítězství polského krále Jana Sobieského nad tureckým vojskem u_Vídně (12. 9. 1683) ji zavedl papež Inocenc XI. pro celou církev a stanovil pro ni neděli v_oktávu svátku Narození Panny Marie; při liturgické reformě za Pia X. (1912) pak byla přeložena na 12. září.

Společné texty o_Panně Marii.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, prosíme tě, aby všichni, kdo slaví vznešené jméno blahoslavené Panny Marie, na její přímluvu od tebe přijali dobrodiní tvého milosrdenství.

13. září

Sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

Památka

Narodil se kolem roku 349 v_syrské Antiochii. Vystudoval řečnictví a filozofii, ale brzy dal přednost mnišskému životu. Ve dvaceti letech přijal křest, po vysvěcení na jáhna (kolem 380) se začal věnovat literární činnosti, stal se knězem (386), upozornil na sebe svou výmluvností a v_roce 397 byl zvolen za konstantinopolského patriarchu. Vybízel křesťany k_péči o_chudé, volal po sociální spravedlnosti a otevřeně káral rozmařilý způsob života ve městě a u_císařského dvora. Musel proto dvakrát do vyhnanství (403 a 404); i_tam však vyvíjel bohatou činnost ve prospěch křesťanů v_Arménii, Persii a Sýrii. Po tříletém pobytu ve východním Turecku byl poslán až na východní břeh Černého moře, cestou však vysílen útrapami zemřel 14. IX. 407 ve vesnici Komaně (blízko dnešního města Tokátu v_severním Turecku). Jeho ostatky byly slavně převezeny do Konstantinopole (438). Ve svých promluvách i_spisech vykládal Písmo svaté, prohluboval katolickou nauku a usiloval o_obnovu křesťanského života. V_roce 1908 byl prohlášen za patrona kazatelů.

Společné texty o_duchovních pastýřích nebo o_učitelích církve.

MODLITBA

Bože, sílo těch, kdo v_tebe doufají, tys dal svatému Janu Zlatoústému dar výmluvnosti a statečnost v_protivenstvích; posiluj nás, ať následujeme příklad jeho trpělivosti, a veď nás svým slovem, které on hlásal. Prosíme o_to

14. září

Povýšení svatého kříže

Svátek

Dnešní svátek má svůj původ v_Jeruzalémě, kde se už v_5. století 14. září vystavovaly k_veřejné úctě věřících zbytky dřeva z_Kristova kříže. Křesťanský Východ začal pak v_tento den slavit dnešní svátek; v_7. století se jeho slavení rozšířilo i_na Západ. Později se zároveň vzpomínalo také na znovuzískání svatého kříže z_Persie, kam byly jeho ostatky odneseny jako válečná kořist. Císař Heraklius je v_roce 628 přinesl zpět do Jeruzaléma.

Slaví-li se tento svátek v_neděli, má i_1. nešpory:

PRVNÍ NEŠPORY

HYMNUS

Korouhve královské jdou vpřed jako v_druhých nešporách.

ŽALMY

Ant. 1Ukřižovaný vstal z_mrtvých a vykoupil nás, aleluja. Žalm 147, I

Ant. 2Kříž, který znamenal smrt, stal se nám stromem života, aleluja. II

Ant. 3Naší jedinou chloubou je kříž našeho Pána Ježíše Krista. Kantikum

Flp 2,6-11

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 1,23-24

My kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost. Ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať jsou to židé nebo pohané, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Až se přiblíží den soudu, {*} objeví se na nebi znamení Syna člověka.

Až se přiblíží den soudu, {*} objeví se na nebi znamení Syna člověka.

Vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení; {*}

objeví se na nebi znamení Syna člověka.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Až se přiblíží den soudu, {*} objeví se na nebi znamení Syna člověka.

Ant. ke kant. P. M. Kristus musel trpět a vstát z_mrtvých, a tak vejít do své slávy.

PROSBY

Náš Spasitel nás vykoupil svým křížem. Prosme ho s_důvěrou:

Kriste, uveď nás křížem do slávy svého království.

Kriste, ty ses za nás obětoval, přijal jsi úděl služebníka a stal ses jedním z_nás,

veď svou církev, aby tě následovala cestou pokory a oběti.

Kriste, uveď nás křížem do slávy svého království.

Kriste, ty ses ponížil a stal ses poslušným až k_smrti, a to k_smrti na kříži,

nauč nás trpělivě uskutečňovat vůli našeho nebeského Otce.

Kriste, uveď nás křížem do slávy svého království.

Kriste, Bůh tě nade všechno povýšil a učinil tě Pánem všeho,

dej nám vytrvalost ve víře, abychom tě nikdy nepřestávali uznávat za svého Pána.

Kriste, uveď nás křížem do slávy svého království.

Kriste, tobě mají vzdávat úctu všichni na nebi, na zemi i_v_podsvětí,

vlej lidem svou lásku, aby žili v_pokoji a oslavovali tvé jméno.

Kriste, uveď nás křížem do slávy svého království.

Kriste, každý jazyk má k_slávě Boha Otce vyznat, že ty jsi Pánem života i_smrti,

přijmi naše zemřelé bratry a sestry do království věčné blaženosti.

Kriste, uveď nás křížem do slávy svého království.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, tys chtěl, aby všichni lidé byli spaseni křížem tvého Syna; dej, ať pochopíme, že jeho smrt na kříži je vítězstvím nad smrtí, a doveď i_nás do slávy vzkříšení. Prosíme o_to

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu Králi; kříž je znamením jeho vítězství nad smrtí.

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Kříži věrný, ze všech stromů

vzácný strome jediný,

žádný se ti nevyrovná

listím, květem, ovocem.

Blahé dřevo, blahým hřebem

blahé drží břemeno.

Opěvujte, ústa, vavřín

v_slavném boji získaný,

o_skvělém vítězství kříže

pějte slavný chvalozpěv:

kterak Vykupitel světa

obětován zvítězil.

S_prarodiči svedenými

Tvůrce soucit projevil:

zakázaný plod když snědli,

a tak smrti propadli,

naznačil, že jiné dřevo

vzniklou škodu napraví.

Svatý kříži, ty jsi nesl

za hřích lidstva smírný dar,

stal ses novou archou spásy

světu, který ztroskotal,

z_tebe stéká k_spáse světa

Beránkova svatá krev.

Hle, žluč, ocet, sliny, trní.

Už proráží kopí, hřeb

tělo, z_něhož v_okamžení

vylévá se s_vodou krev.

Jaký proud omývá zemi,

moře, hvězdy, celý svět!

Věrný kříži, nenajde se

žádný strom tak vznešený,

podobný ti v_žádném lese

květy, plodem, zelení:

vzácný kmen plod sladký nese

ostrým hřebem zraněný.

Velký strome, větve sehni,

uvolni svou tuhou dřeň,

vrozenou ti tvrdost zjemni,

kterou jsi vždy napřímen,

údy krále nebes vezmi

jemně na svůj hladký kmen.

Ty jen jsi směl v_náruč svoji

Oběť lidstva pozdvihnout,

světu, který v_troskách stojí,

archu spásy nabídnout:

z_Beránkova boku dvojí

vytmelil ji trysklý proud.

Otci, Synu buď táž sláva,

táž Duchu, jenž těší nás,

ať se ti táž úcta vzdává,

Trojice, po všechen čas,

vždyť tvá milost neustává

chránit nás, jež spasilas. Amen.

Ant. 1Ten, který zemřel na kříži, zlomil moc smrti a vlastní mocí vstal třetího dne z_mrtvých.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

Ant. 2Slavně září svaté dřevo kříže, na kterém visel Spasitel světa.

Ant. 3Životodárný kříž přináší radost celému světu: vítězně kraluje, zahlazuje každou vinu a přináší světu spásu, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 2,9-10

Vidíme, že Ježíš, protože vytrpěl smrt, je korunován slávou a ctí. Bylo třeba, aby z_milosti Boží za všechny lidi podstoupil smrt. Bylo to jistě vhodné, aby ten, pro něhož a skrze něhož je všechno, přivedl do slávy mnoho synů tím, že utrpením zdokonalí původce jejich spásy.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, {*} svou smrtí na kříži jsi vykoupil svět.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, {*} svou smrtí na kříži jsi vykoupil svět.

Tvůj kříž je znamením spásy, {*}

svou smrtí na kříži jsi vykoupil svět.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, {*} svou smrtí na kříži jsi vykoupil svět.

Ant. k_Zach. kant.Tvému kříži se klaníme, Pane, a slavíme tvé svaté vzkříšení. Neboť kříž přinesl radost celému světu.

PROSBY

Oslavujme Krista Pána, jehož kříž je pro celý svět znamením spásy, a prosme s_důvěrou:

Pane, zachraň nás svým křížem.

Synu Boží, tys uzdravoval Izraelity na poušti, když s_důvěrou pohlédli na znamení měděného hada,

chraň nás dnešního dne před jedem hříchu.

Pane, zachraň nás svým křížem.

Synu člověka, tys byl vyvýšen na kříž, aby každý, kdo věří, měl skrze tebe život věčný,

přitáhni všechny k_sobě.

Pane, zachraň nás svým křížem.

Jednorozený Synu Boží, tys byl za nás vydán na smrt, aby žádný, kdo v_tebe věří, nezahynul,

uděl věčný život všem, kdo hledají svou spásu v_tvém kříži.

Pane, zachraň nás svým křížem.

Milovaný Synu nebeského Otce, tys nepřišel svět soudit, ale spasit,

veď naše příbuzné a přátele, ať chodí ve světle víry, aby v_den soudu stáli po tvé pravici.

Pane, zachraň nás svým křížem.

Synu věčného Otce, ty jsi svou smrtí naši smrt přemohl,

pomáhej nám, ať jednáme podle pravdy a přemáháme zlo dobrem.

Pane, zachraň nás svým křížem.

DRUHÉ NEŠPORY

HYMNUS

Korouhve královské jdou vpřed,

kříž září ohněm tajemství:

ten, který stvořil tělo, svět,

svým tělem, přibit, na něm tkví.

Hle, jak až k_srdci proniká

zbraň bezcitná a strašlivá!

Z_boku se řine s_vodou krev

a od hříchu nás omývá.

Nádherný strome zářící,

jejž rosí božské krve proud,

za hodna vyvolený jsi

ke svatým údům tvrdě lnout.

Šťastný, že na tvých ramenou

smí cena světa viseti,

že cítíš tíhu vznešenou,

jež bere kořist podsvětí.

Pro slávu spasitelných muk

buď slaven, svatý oltáři,

kde Život vytrpěl svůj skon

a smrt nám v_život přetváří!

Trojice, studno spasení,

kéž každý duch tě velebí!

Tajemstvím kříže uzdrav nás

a přiveď k_slávě na nebi!

Hle, s_králem průvod korouhví,

kříž vpředu tajemně se skví,

vždyť na něm v_mukách s_tělem pněl

našeho těla Stvořitel.

Kaleným kopím hluboce

zasažen ranou do srdce,

svou krev i_s_vodou vycedil,

aby z_nás všechny viny smyl.

Zářivý strome, vznešený,

purpurem krále oděný,

jen tvůj kmen směl se hodným stát

svatých se údů dotýkat.

Hle, cena světa výkupná

tíží ti sladce ramena.

Když svaté tělo zvážil jsi,

zbavuješ peklo kořisti.

Čest Oltáři ti, Oběti,

jsou kruté muky k_slávě ti,

když smrtí skosen Život byl,

nám smrtí žití vydobyl.

Buď, kříži, zdráv, všech naděje!

Když pašijový čas teď je,

rozhojni milost věřících

a hříšným odpusť každý hřích.

Trojice, zdroji milosti,

ať každý tvor tě s_chválou ctí.

Spasené křížem tajemným

oblažuj věčně světlem svým. Amen.

ŽALMY

Ant. 1Podivuhodné dílo Boží milosrdné lásky! Smrt musela zemřít, když na kříži zemřel život. Žalm 110,1-5. 7

Ant. 2 Tvému kříži se klaníme, Pane, a slavíme památku tvého umučení; trpěl jsi za nás, smiluj se nad námi. Žalm 116,10-19

Ant. 3Klaníme se ti, Kriste, a velebíme tě, neboť svým křížem jsi vykoupil svět. Kantikum

Zj 4,11; 5,9.10.12

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 1,23-24

My kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost. Ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať jsou to židé nebo pohané, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Slavný svatý kříži, na tobě Kristus zvítězil nad smrtí {*} a přinesl radost celému světu.

Slavný svatý kříži, na tobě Kristus zvítězil nad smrtí {*} a přinesl radost celému světu.

Svou krví vymyl rány našich hříchů {*}

a přinesl radost celému světu.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Slavný svatý kříži, na tobě Kristus zvítězil nad smrtí {*} a přinesl radost celému světu.

Ant. ke kant. P. M.Svatý kříži, znamení vítězství a spásy, veď nás, ať vítězně dojdeme do nebeské slávy.

PROSBY jako na první NEŠPORY.

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALMY

Ant. 1 Zachraň nás, Kriste, náš Vykupiteli, velikou mocí a silou kříže; zachránils Petra na moři, smiluj se i_nad námi.

Ant. 2 Zachraň nás, Spasiteli světa, tys nás vykoupil svou krví prolitou na kříži; stůj při nás, Bože náš.

Ant. 3 Zachraň nás svým křížem, Pane Ježíši Kriste; ty jsi svou smrtí naši smrt přemohl a svým vzkříšením obnovils život.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 5,7

Kristus v_době, kdy jako člověk žil na zemi, přednesl s_naléhavým voláním a se slzami vroucí modlitby k_tomu, který měl moc ho od smrti vysvobodit, a byl vyslyšen pro svou úctu k_Bohu. Ačkoli to byl Syn Boží, naučil se svým utrpením poslušnosti. Když tak dokonal své dílo, stal se příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají.

Klaníme se ti, Kriste, a velebíme tě,

neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 1,7-8

V_Kristu máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost, kterou nám tak bohatě projevil s_veškerou moudrostí a prozíravostí.

Ať se ti koří celá země, ať ti zpívá,

ať opěvuje tvé jméno, Pane.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 1,18-19

Víte, že jste ze svého prázdného způsobu života, jak jste ho zdědili po předcích, byli vykoupeni ne snad nějakými věcmi pomíjejícími, stříbrem nebo zlatem, ale drahou krví Krista jako bezúhonného a neposkvrněného beránka.

Až Pán přijde soudit svět,

objeví se na nebi znamení Syna člověka.

15. září

Panny Marie Bolestné

Památka

V_den po svátku Povýšení svatého kříže vzpomíná církev na bolesti Panny Marie, které trpěla ve spojení se svým Synem. V_15. století se začíná šířit úcta k_jejím sedmi bolestem: 1. při předpovědi Simeonově (Lk 2,34-35), 2. při útěku do Egypta (Mt 2,13-15), 3. při hledání ztraceného Ježíše v_jeruzalémském chrámě (Lk 2,41-52), 4. při cestě na Golgotu, 5. při ukřižování Ježíše, 6. při snímání Ježíše z_kříže, 7. při ukládání Ježíše do hrobu. Od roku 1423 se začala slavit památka Panny Marie Bolestné v_pátek před Květnou nedělí a v_roce 1727 bylo její slavení rozšířeno pro celou církev. Od roku 1667 ji slavil řád servitů jako hlavní svátek třetí zářijovou neděli; Pius VII. zavedl (1814) i_tento druhý svátek pro celou církev jako poděkování za svůj šťastný návrat ze zajetí a v_roce 1913 byl pro něj stanoven den 15. září. Při úpravě kalendáře po II. vat. sněmu byly oba tyto svátky spojeny v_jeden a slaví se dnešního dne.

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Ant.Pojďme, klaňme se Kristu, Spasiteli světa; pod jeho křížem spolu s_ním trpěla jeho Matka.

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Ó_Matko plná žalosti,

pod křížem stojící,

zbavena jsi vší radosti,

na Syna hledící,

když on pněl na kříži,

hříchů našich tíži

nevinně nesl.

Tehdy byla naplněna

Simeonova řeč,

tvá duše těžce raněna,

ranil ji ostrý meč.

Byla bys umřela,

kdyby nesílila

tebe moc božská.

Trpěli opravdu mnoho

svatí mučedníci

všechny muky světa toho

z_lásky snášející.

Leč proti mukám tvým

je jako pouhý stín

jejich trápení.

Ať tvoje nesmírná žalost

pro nás marná není,

v_nás hříšných ať vzbudí lítost

a pravé pokání.

Abychom smířeni,

Synem tvým spaseni

radosti došli.

Stála Matka odhodlaně

v_slzách vedle kříže Páně,

na kterém Syn její pněl.

Její duši v_hořkém lkání

sklíčenou, bez smilování

do hlubin meč otevřel.

Ó_jak smutná, zkormoucená

byla ona svatá žena,

Matka Požehnaného!

Jak se chvěla, jak trpěla

zbožná Matka, když viděla

muka Syna milého!

Kdo z_nás by se za pláč styděl,

kdyby Matku Páně viděl

v_těžkém hoři nevinném!

Kdo by zůstal bez bolesti,

svatou Matku vida nésti

muka kříže se synem!

Pro nepravost hříšných bratří

trpí Ježíš. Na něj patří,

jak ho člověk bičoval;

na drahého hledí Syna,

jak opuštěn, v_mukách hyna

ducha Otci odevzdal.

Ant. 1Bože, stal ses mým pomocníkem, má duše přilnula k_tobě.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

Ant. 2Radujme se z_toho, že máme účast na Kristově utrpení.

Ant. 3Bůh rozhodl, že Kristovou krví usmíří se sebou všechno tvorstvo.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Kol 1,24-25

Teď sice pro vás trpím, ale raduji se z_toho, protože tím na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap; má z_toho prospěch jeho tělo, to je církev. Do jejích služeb jsem se dal, jak to bylo ve shodě s_Božím darem, který mi Bůh svěřil, abych vám plně oznámil Boží slovo.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Skrze tebe, Panno Maria, {*} čerpáme milost spásy.

Skrze tebe, Panno Maria, {*} čerpáme milost spásy.

Z_Kristových ran {*}

čerpáme milost spásy.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Skrze tebe, Panno Maria, {*} čerpáme milost spásy.

Ant. k_Zach. kant.Raduj se, bolestná Matko, neboť tys vytrvala pod křížem Pána; nyní s_ním vládneš v_nebeské slávě.

Prosby ze společných textů o_Panně Marii.

MODLITBA

Bože, tys posiloval Pannu Marii, když stála pod křížem svého Syna a prožívala jeho bolesti; pomáhej i_své církvi, aby účastí na Kristově utrpení dosáhla také slávy vzkříšení.

NEŠPORY

HYMNUS

Stála Matka žalostivá

vedle kříže bolestivá,

hledíc na svého Syna.

Ó_jak velkou bolest měla,

na kříži viset viděla

svého milého Syna.

Naplnila se tak slova

od proroka pověděná,

že on je muž bolesti.

Na smrt jeho vzpomínejme,

žádati nepřestávejme

míti s_ním účastenství.

Ať mě každý bol s_ním sblíží,

ať mám lásku k_jeho kříži,

svatou krví opojen!

Abych nebyl vydán ohni,

přímluvami Pána pohni,

chraň mě, Panno, v_soudný den!

Až se budu odtud bráti,

Kriste, rač mi s_Matkou dáti

v_nebi palmu vítězství;

a když toto tělo skoná,

dej, ať duše bezúhonná

v_rajské slávě tvé se skví!

Nebo:

To nejsou staletí, co tepe_–

vteřiny jsou to! Hluché, slepé,

jež buchot kladiv počítá.

Ty ještě stojíš? Palmo přímá,

s_očima světu zavřenýma,

v_kamennou bledost ukrytá! …

A tu ho spatří, ve tvář tváři.

Přibitý, oběť na oltáři,

z_ran černých, rouhavých jak hřích

potůčkem rudým krev se lije

na lysé témě Kalvárie,

strašlivě sám, strašlivě tich.

A strašně sama, strašně ticha

i_matka. Nelká, nezavzdychá,

jen Synu hledí do očí.

V_nich rouška smrti houstne, šedne,

tmu tmoucí plodí za poledne,

tmou mraznou srdce obtočí.

Poslední záchvěv. Dokonáno …

–_Vyrvi se tmám! Ó_vrať se, Panno!

Zavolej! Zaplač! Vydej vzdech!_–

Jan k_životu ji vrací znova.

–_Buď u_svých dětí, Matko Slova,

ó, matko má, ó, matko všech!

Ant. 1Kristus je dárce pokoje, on nás svým křížem usmířil s_Bohem.

Žalmy a kantikum ze společných textů o_Panně Marii.

Ant. 2Přistupme k_městu živého Boha a k_Ježíši, prostředníku nové smlouvy.

Ant. 3V_Kristu máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost.

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Tim 2,10-12a

Snáším všecko kvůli vyvoleným, aby také oni došli spásy a věčné slávy skrze Krista Ježíše. Tohle je jisté: Když jsme s_ním umřeli, budeme s_ním také žít. Když vytrváme, budeme s_ním i_kralovat.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Blahoslavená jsi, Panno Maria, {*} protože jsi vytrvala pod křížem Pána.

Blahoslavená jsi, Panno Maria, {*} protože jsi vytrvala pod křížem Pána.

Bez smrti jsi dosáhla mučednické palmy, {*}

protože jsi vytrvala pod křížem Pána.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Blahoslavená jsi, Panno Maria, {*} protože jsi vytrvala pod křížem Pána.

Ant. ke kant. P. M.Když Ježíš uviděl svou matku vedle kříže a toho učedníka, kterého měl rád, řekl matce: Ženo, to je tvůj syn. Potom řekl učedníkovi: To je tvá matka.

Prosby ze společných textů o_Panně Marii.

16. září

Sv. Ludmily, mučednice

Památka

Narodila se kolem roku 860 a pocházela z_knížecího rodu pšovského v_severních Čechách. Když její manžel, kníže Bořivoj, krátce po sňatku přijal křest od sv. Metoděje na Velehradě (874), stala se i_ona křesťankou a v_opravdové víře a v_lásce k_slovanské bohoslužbě vychovala nejen své syny Spytihněva a Vratislava, ale i_vnuka Václava. Staré životopisy vyzdvihují její horlivost v_šíření křesťanství a dobročinnost. Nespokojení pohanští velmoži se po smrti Vratislava (921) spojili s_jeho manželkou Drahomírou a nechali Ludmilu najatými vrahy usmrtit 15. IX. 921 na jejím vdovském sídle Tetíně u_Berouna. Když nastoupil na trůn její vnuk Václav, dal přenést tělo této první české svaté mučednice do baziliky sv. Jiří na Pražském hradě (925).

Společné texty o_jedné mučednici.

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Aj, s_radostí, s_veselostí,

Čechové, prozpěvujte,

je k_radosti příčin dosti,

Ludmilu vychvalujte,

lidu milou.

Václavova všechna sláva

jí se může připsati,

neb Václava vychovala,

učila Boha znáti,

lidu milá.

V_pobožnosti a v_svatosti

prospěch stálý činila,

víru, ctnosti svou stálostí

ustavičně hájila,

lidu milá.

Lidu milá, jak jsi byla

na svůj národ laskavá,

ať budoucně se ho mocně

tvá pomoc vždy zastává,

lidu milá.

Ant. 1Nesypala kadidlo na oltář modlám, ale přinášela oběť chvály Bohu, svému spasiteli.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

Ant. 2V_moudrosti otvírala svá ústa, na jazyku měla laskavé poučení.

Ant. 3Byla si vědoma hrozícího nebezpečí, a proto se utíkala k_Bohu a vroucně se modlila.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Př 14,31-34

Kdo utlačuje chudáka, křivdí jeho Tvůrci, ctí ho, kdo se nad ubožákem smilovává. Pro vlastní zlobu padá bezbožný, ale spravedlivý má útočiště ve své nevinnosti. Moudrost přebývá v_srdci rozumného, v_nitru hlupáků však umírá. Spravedlnost povyšuje národ, zato neřest přivádí lidi k_úpadku.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní {*} projevujte navenek milosrdné srdce.

Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní {*} projevujte navenek milosrdné srdce.

Blaze tomu, kdo si všímá chudáka a ubožáka. {*}

Projevujte navenek milosrdné srdce.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní {*} projevujte navenek milosrdné srdce.

Ant. k_Zach. kant.Byla okem slepému a nohou chromému; byla matkou chudých a sirotků; její almužny a modlitby vystoupily před Boha a on si na ně vzpomněl.

NEŠPORY

HYMNUS

Ludmilo, révo v_půdu Čech

z_nebeských vinic vštípená,

jsi vzorem pokolení všech,

své vlasti matko vznešená.

Jak plodný, ušlechtilý kmen

milostí stále rozkvétáš,

palma tě zdobí s_vavřínem,

ty věnec mučednictví máš.

Tys vnuka svého učila,

vedla ho cestou k_nebesům,

tys světlem víry zářila

tomu, jejž čekal český trůn.

Ovečko tichá, bělostná,

své tělo v_oběť vydáváš,

vždy Bohu věrná, nevinná,

svou smrtí víru pozvedáš.

K_oltáři vedlas čeleď svou,

byla jsi matkou ubohých,

buď i_nám stálou oporou,

záštitou mocnou věrných svých.

Ludmilo svatá, zpěvem svým

chválíme Boha s_jásotem,

neboť tvým slavným vítězstvím

proslavil navždy českou zem.

Nebo:

Jdou proti sobě duch a síla.

Ne poprvé. Ne naposledy.

Duch vzpíná se. Síla stíná.

Duch povznesen. Síla škrtí.

Duch povznesen až na práh smrti.

Je starý příběh od Tetína.

V_něm kněžna stále lidu milá,

jak pohár nejlepšího vína.

Sama víš nejlíp, kde začíná.

Když se tě dotkla živá víra.

Kdy počneš horlit pro Pána.

K_nádherné lásce synova syna

přivedeš, sama láskou poutána.

Zahájíš řady těch,

pro něž je život On a smrt zisk.

Na krk ti dají řád vítězství.

Poslední dějství na zemi.

Začátek práce ještě větší.

„Každému z_nás je přichystán

dar nad dary – sám živý Pán.

Držet se ho už od malička

a jít s_ním vpřed a jít s_ním dál.

Své miláčky on jenom hýčká.

I_přes pro něho utržený šrám.“

Ant. 1Nesypala kadidlo na oltář modlám, ale přinášela oběť chvály Bohu, svému spasiteli.

Žalmy a kantikum ze společných textů o_jednom mučedníkovi.

Ant. 2V_moudrosti otvírala svá ústa, na jazyku měla laskavé poučení.

Ant. 3Byla si vědoma hrozícího nebezpečí, a proto se utíkala k_Bohu a vroucně se modlila.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 3,14; 4,13.19

I_kdybyste museli trpět pro spravedlnost, blaze vám! Nebojte se, když vám vyhrožují a nenechte se zneklidnit. Spíše se z_toho radujte, že tím máte účast na utrpení Kristově, abyste také mohli radostně jásat při jeho slavném zjevení. Ti, kdo trpí podle Boží vůle, ať se poroučejí dobrými skutky do ochrany věrného Stvořitele.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Bezbožníci na mě číhají, aby mě zahubili, {*} já však dávám pozor na tvá přikázání, Bože.

Bezbožníci na mě číhají, aby mě zahubili, {*} já však dávám pozor na tvá přikázání, Bože.

Knížata mě stíhají bez důvodu. {*}

Já však dávám pozor na tvá přikázání, Bože.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Bezbožníci na mě číhají, aby mě zahubili, {*} já však dávám pozor na tvá přikázání, Bože.

Ant. ke kant. P. M.S_radostí očekávala vítězství víry a její duch jásal v_Bohu, jejím spasiteli; Bůh přijal oběť jejího života se zalíbením.

MODLITBA

Pro zásluhy a na přímluvu svaté mučednice Ludmily pomáhej nám, Bože, ať jdeme vytrvale v_jejích stopách, ať jsme pevní ve víře a bohatí dobrými skutky. Prosíme o_to

17. září

Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků

Památka

Kornélius byl původem Říman a žil v_1. polovině 3. století. Po smrti papeže Fabiána (250) se stal jeho nástupcem, ale až v_roce 251, protože císař Decius se rozhodl definitivně zlikvidovat křesťanství, a proto zakázal volbu nového římského biskupa. Věřící však začali sami v_zástupech přicházet na úřady a hlásili, že jsou křesťané; pro velké množství obviněných musely pak být ukládány menší tresty. Ale bylo dost i_těch, kdo v_té době zapřeli svou víru. Při jejich návratu do církve hájili papežové zásadu, že po vykonaném pokání mohou být znovu přijati. Učený římský kněz Novacián neuznával možnost kajícího návratu a dal se od svých stoupenců zvolit za protipapeže (251). Na římské synodě pak byli téhož roku novaciáni odsouzeni jako bludaři a rozkolníci. Kornélius byl po roce zatčen a vypovězen z_Říma. Zemřel v_červnu 253 v_místech, kde je dnešní Civitavecchia. Koncem 3. století byly jeho ostatky přeneseny do Kalistových katakomb; dnes jsou uloženy v_kostele Panny Marie v_římské čtvrti Trastevere.
Cyprián se narodil kolem roku 210 v_severoafrické pohanské rodině. Věnoval se řečnictví, po přijetí křesťanství (246) se stal knězem (248) a od roku 249 byl biskupem v_Kartágu (v_dnešním Tunisku). Podporoval papeže Kornélia v_boji proti novaciánům a posiloval jeho autoritu mezi ostatními biskupy. Ve svých spisech pojednával nejčastěji o_církvi a její jednotě a povzbuzoval pronásledované křesťany k_statečnosti. Když severní Afriku sužovaly loupeživé nájezdy barbarských kmenů a morová nákaza, organizoval duchovní i_hmotnou pomoc. Po roce 255 nechtěl uznávat platnost křtu uděleného od heretiků, a proto došlo mezi ním a papežem Štěpánem k_určitému napětí. Dříve než došlo k_vyřešení sporu, byl za pronásledování 14. IX. 258 v_Kartágu sťat. Jeho ostatky dal Karel Veliký převézt do opatství Compiégne v_Lyonu ve Francii. Jejich památka se slavila už od počátku společně; u_nás (v_Čechách) se kvůli svátku sv. Ludmily překládá z_16. IX. na dnešní den.

Společné texty o_více mučednících nebo o_duchovních pastýřích.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.Vzácná je smrt, která platí krví za nesmrtelnost.

MODLITBA

Bože, tys dal svému lidu horlivé pastýře a statečné mučedníky Kornélia a Cypriána; na jejich přímluvu posiluj naši vytrvalost ve víře a veď nás, abychom horlivě usilovali o_jednotu církve.

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M. Církvi Kristova, naše matko, krev mučedníků je tvou slávou.

17. září

Sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve

Narodil se 4. X. 1542 v_Montepulcianu v_Toskánsku ve střední Itálii. Vstoupil k_jezuitům (1560), po vysvěcení na kněze (1570) se stal profesorem teologie v_Lovani (v_dnešní Belgii) a později profesorem teologických kontroverzí. Vedle polemických spisů na obranu katolického učení o_církvi a papežském primátu psal též díla o_duchovním životě. Jeho Malý katechismus dosáhl 400 vydání a byl přeložen do 56 jazyků. Byl také duchovním vůdcem sv. Aloise Gonzagy, stal se teologickým poradcem papeže (1597), kardinálem (1599) a biskupem v_Capue u_Neapole (1602-1605). Od roku 1605 pracoval v_různých kongregacích papežské kurie a byl též předsedou komise pro revizi řeckého textu Nového zákona (1615-1621). Zemřel 17. IX. 1621 v_Římě; jeho ostatky jsou od roku 1923 v_kostele sv. Ignáce. V_roce 1930 byl prohlášen za svatého a o_rok později za učitele církve.

Společné texty o_duchovních pastýřích nebo o_učitelích církve.

MODLITBA

Bože, tys povolal svatého biskupa Roberta, aby svými obdivuhodnými vědomostmi a ctnostným životem hájil víru a uskutečňoval duchovní obnovu tvé církve; na jeho přímluvu pomáhej i_nám v_úsilí o_vnitřní obnovu a o_zachování neporušené víry.

Téhož 17. září

Sv. Hildegardy z_Bingen, panny a učitelky církve

Přišla na svět v_Bermersheimu v_Německu v_roce 1098 a v_roce 1115 složila řeholní sliby v_benediktinském opatství na hoře sv. Disiboda (Disibodenberg). Kolem roku 1150 založila klášter na hoře sv. Ruperta (Rupertsberg) nedaleko Bingenu a vedla ho jako abatyše. Vyznala se v_přírodních vědách i_v_hudbě. V_četných spisech také učeným klerikům i_lidu zbožně vyložila zjevení, které zakusila v_mystické kontemplaci, hlásala skutky pokání a odmítla omyly týkající se křesťanské nauky, takže její radu pilně vyhledávali i_panovníci a papežové. Umřela na následky nemoci roku 1179.

Společné texty o_pannách nebo o_řeholnících.

MODLITBA

Bože, zdroji života, tys obdaroval svatou pannu Hildegardu prorockým duchem; pomáhej nám, abychom povzbuzeni jejím příkladem a na její přímluvu znali tvé cesty a ve tmě tohoto věku poznávali jas tvého světla. Prosíme o_to

19. září

Sv. Januária, biskupa a mučedníka

Na začátku 4. století byl biskupem v_Beneventu v_jižní Itálii. V_době Diokleciánova pronásledování podstoupil mučednickou smrt v_Pozzuoli u_Neapole, jeho ostatky byly v_5. století přeneseny do Neapole a od té doby je uctíván jako patron města. V_neapolské katedrále se uchovávají dvě zapečetěné skleněné ampule se zaschlou krví, o_níž tradice tvrdí, že je to krev sv. Januária. Tato zaschlá krev se po přiblížení k_lebce sv. Januária začne měnit v_tekutinu, vře a její objem se zvětšuje. Písemné zprávy o_tomto úkazu jsou už z_roku 1389; opakuje se ještě dnes několikrát v_roce.

Společné texty o_jednom mučedníkovi nebo o_duchovních pastýřích.

MODLITBA

Radujeme se, Bože, z_výroční oslavy svatého mučedníka Januária a prosíme tě: dej, ať se s_ním radujeme také věčně v_nebi.

20. září

Sv. Ondřeje Kim Taegóna, kněze, Pavla Chóng Hasanga a druhů, mučedníků

Památka

Křesťanství se dostalo do Koreje v_18. století prostřednictvím několika laiků, kteří přinesli z_Číny několik katolických knih. Toto prvokřesťanské společenství bylo vedeno a udržováno téměř výhradně laiky. První kněží z_Francie tajně vstoupili do země teprve v_roce 1836. V_té době už tam žilo několik tisíc křesťanů. Svou věrnost Kristu dosvědčovali i_v_dobách častých pronásledování. První biskup francouzského původu, Vavřinec Imbert, zemřel mučednickou smrtí 21. IX. 1839. Nejvíce křesťanů bylo umučeno při pronásledování v_letech 1839, 1846 a 1866. 103 z_nich prohlásil za svaté papež Jan Pavel II. při své pastorační návštěvě v_Koreji 6. V. 1984. Mezi nimi zaujímají přední místo první korejský kněz Ondřej Kim Taegón (+ 16. IX. 1846) a horlivý laický apoštol Pavel Chóng Hasang; ostatní jsou převážně laici: muži i_ženy, ženatí i_svobodní, starci, mládež i_děti.

Společné texty o_více mučednících.

MODLITBA

Bože, stvořiteli a spáso všech národů, tys přivedl korejský lid neobvyklým způsobem k_poznání katolické víry a posilnils ho slavným svědectvím svatého Ondřeje, Pavla a ostatních mučedníků; na jejich přímluvu dej i_nám, ať podle jejich příkladu po celý život vytrvale plníme tvou vůli. Prosíme o_to

21. září

Sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Svátek

Když ho Ježíš povolal mezi své učedníky, byl v_Kafarnau (Mt 9,9) výběrčím poplatků, pravděpodobně městských, nebo daní a cla ve službách Heroda Antipy. Markovo a Lukášovo evangelium uvádějí při této příležitosti jeho druhé jméno Levi, a Marek dodává, že to byl syn Alfeův (Mk 2,14; Lk 5,27). Je také ve všech seznamech apoštolů (Mt 10,3; Mk 3,18; Lk 6,15; Sk 1,3). Dále se o_něm biblické texty nezmiňují. Po seslání Ducha Svatého působil nejprve mezi Židy v_Palestině a napsal pro ně aramejsky evangelium; jeho dnešní řecký text je pozdějším překladem. Kam odešel hlásat evangelium potom, nelze s_jistotou tvrdit; starokřesťanská tradice se zmiňuje o_Etiopii, Persii a Pontu u_Černého moře. Východní i_západní křesťané ho uctívají jako mučedníka. V_11. století mu byl v_Salernu (v_jižní Itálii) postaven kostel, v_němž jsou dnes uloženy jeho ostatky.

Společné texty o_apoštolech, kromě:

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Na počátku církve svaté

měli potěšení

všichni, kterým slovo vzaté

z_Kristova učení

zvěstovali kazatelé:

jedno srdce, jedna vůle

byli od té chvíle.

Šli mezi všecky národy,

pokání hlásali,

bez koukolu slovo pravdy

všude rozsévali.

Ducha měli prvotiny,

jím spravovali své činy

i_země končiny.

Posláni jsou na vinici,

aby pracovali,

jako Kristovi dělníci,

jiné na ni zvali,

cestu jim ukazovali,

Ježíše světu hlásali,

jeho velebili.

Vydal sladkost vinný kořen

beze vší hořkosti,

z_té vinice chutný hrozen,

zdravé ratolesti;

v_Kristu, v_tom vinném kořeni,

tak apoštolské štípení

mělo založení.

Ant. k_Zach. kant. Ježíš uviděl Matouše, jak sedí v_celnici. Řekl mu: Pojď za mnou! On vstal a šel za ním.

MODLITBA

Milosrdný, věčný Bože, tys povolal celníka Matouše do sboru apoštolů; na jeho přímluvu veď i_nás, abychom podle jeho příkladu věrně šli za tvým Synem, a tak aby se upevňovalo naše spojení s_tebou.

NEŠPORY

HYMNUS

Budiž chvála Pánu Bohu,

neboť nám skrze Syna

učinil milost svou mnohou,

oznámil nám vůli svou,

stvrdil ji jeho zásluhou.

By všichni křesťané věrní

až do světa skonání

měli té vůle poznání,

Kristus Pán v_svém učení

rozhlásil ji po vší zemi.

To svatí evangelisté

popsali všechno správně,

Krista, Pána svého, k_slávě,

by ke všem lidem došlo

to učení Páně zdravé.

Ó_Bože náš všemohoucí,

obdaruj nás, prosíme,

Ducha svého božskou mocí,

bychom tvé dílo znali,

ctili tebe dnem i_nocí.

Nebo:

Chválíme evangelistu

za radostnou zvěst o_Kristu,

za Boží Slovo v_knize knih

o_lásce, která smývá hřích.

On zapsal vše, co Boží Syn

hlásal a pro nás vykonal,

aby i nás svým poselstvím

k_následování povolal.

Lidem všech věků, národů

ta zpráva nese svobodu,

je lékem v_naší slabosti,

bezedným zdrojem milosti.

Buď chválen, Bože v_Trojici,

vyslyš hlas církve prosící,

posvěť nás, proměň, obnovuj,

ať jsme ti věrni stůj co stůj. Amen.

Ant. ke kant. P. M.Milosrdenství chci, a ne oběť, praví Pán. Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky.

23. září

SV. PIA Z_PIETRELCINY, KŇĚZE

Památka

Narodil se v_obci Pietrelcina u_Beneventa v_jižní Itálii v_roce 1887. Vstoupil do řádu kapucínů (1903), byl vysvěcen na kněze (1910) a s_velkým pastoračním úsilím konal svou službu především v_městečku San Giovanni Rotondo v_italské Apulii. V_modlitbě a s_pokorou sloužil Božímu lidu duchovním vedením věřících, smiřováním kajícníků a starostlivou péčí o_nemocné a ubohé. Dne 20. září 1918 obdržel stigmata a plně připodobněný ukřižovanému Kristu dokončil pozemskou pouť 23. září 1968. V_roce 2002 ho papež Jan Pavel II. prohlásil za svatého.

MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tys vyznamenal svatého kněze Pia mimořádnou milostí: dopřáls mu sdílet bolesti tvého Syna na kříži a skrze jeho službu jsi rozmnožoval podivuhodné skutky svého milosrdenství; na jeho přímluvu dopřej i_nám, ať jsme po celý život spojeni s_Kristovým utrpením a smrtí a jednou šťastně dojdeme do slávy vzkříšení.

26. září

Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

Podle nejstarších literárních památek byli dvojčata, žili v_maloasijské Kilikii (dnešním jižním Turecku) a bezplatně léčili nemocné. V_době Diokleciánova pronásledování (kolem roku 305) položili život za svou víru a byli pohřbeni v_syrském městě Cyrrhu. Odtud se jejich úcta rozšířila na Východě i_na Západě. Koncem 5. století byla jejich jména zařazena do seznamu světců v_mešním římském kánonu, kde zastupují křesťanskýVýchod. Papež Felix IV. (525-530) jim dal postavit baziliku na římském Foru; jejich památka slavená 27. IX. byla patrně výročním dnem posvěcení této baziliky. Na začátku 10. století jim byl zasvěcen kostel ve Staré Boleslavi. Jsou uctíváni jako patroni lékařů a lékárníků.

Společné texty o_více mučednících.

MODLITBA

Bože, tys ve své moudré prozřetelnosti přivedl svatého Kosmu a Damiána k_věčné slávě a učinils je našimi pomocníky; slavíme dnes jejich památku a prosíme tě: uč nás žít tak, abychom tě chválili celým svým životem.

27. září

Sv. Vincence z_Paula, kněze

Památka

Narodil se roku 1581 v_malé vesnici Ranquines u_Daxu v_jihozápadní Francii. Po vysvěcení na kněze (1600) pokračoval ve studiu teologie a církevního práva, později působil v_Paříži a od roku 1617 jako farář venkovské farnosti v_lyonské diecézi. Tehdy začal organizovat svépomocnou péči o_chudé zakládáním charitativních bratrstev a s_několika horlivými kněžími konat lidové misie. V_roce 1625 založil misionářskou kongregaci lazaristů, jejímž hlavním posláním bylo vzdělávání kandidátů kněžství. K_zajištění trvalé péče o_chudé a nemocné položil spolu se sv. Luisou de Marillac základy kongregace „Dcer křesťanské lásky“ – vincentek (1633). Zemřel 27. IX. 1660 v_převorství sv. Lazara v_Paříži. V_roce 1737 byl prohlášen za svatého a roku 1885 za patrona křesťanského charitativního díla.

Společné texty o_duchovních pastýřích, nebo o_svatých mužích (kteří vynikali milosrdnými skutky).

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.Svatý Vincenc těšil zarmoucené, horlivě se zastával sirotků a podporoval vdovy.

MODLITBA

Bože, tys naplnil svatého Vincence apoštolskou horlivostí a povolals ho, aby se staral o_potřeby chudých a pečoval o_vzdělání a výchovu kněží; pomáhej i_nám, ať také my využíváme schopností, kterés nám dal, a jsme připraveni pomáhat těm, kdo potřebují naší pomoci. Prosíme o_to

28. září

Sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

Slavnost

Podle staré tradice se narodil kolem roku 907 na Stochově u_Libušína jako nejstarší syn vévody Vratislava. O_jeho křesťanskou výchovu se starala především jeho babička sv. Ludmila. Naučil se slovanskému písmu, na Budči si osvojil i_znalost latiny. Legendy zdůrazňují jeho lásku k_eucharistii a k_chudým. Když se v_roce 925 ujal vlády, snažil se o_kulturní i_náboženské povznesení země. Jeho křesťanský způsob vlády a spravedlivá přísnost k_neukázněné, většinou ještě pohanské šlechtě, i_to, že přijal lenní závislost na Jindřichu I., vyvolaly opozici v_čele s_jeho mladším bratrem Boleslavem, na jehož popud byl 28. IX. 929 (nebo 935) ve Staré Boleslavi zabit. Po třech letech bylo jeho tělo přeneseno do rotundy sv. Víta, kterou on sám založil jako třetí kostel na Pražském hradě. Jeho nejstarší životopis byl napsán staroslověnsky hlaholským písmem brzy po jeho smrti. První kostel mu byl zasvěcen už v_roce 972 v_Proseku u_Prahy. Na začátku 14. století mu byl zasvěcen jeden z_oltářů v_bazilice sv. Petra ve Vatikánu a od roku 1670 je jeho svátek v_celocírkevním kalendáři.

PRVNÍ NEŠPORY

HYMNUS

Veselte se, slovanští

všichni národové,

chvalte Boha, nebeští

všech svatých kůrové,

že nám za knížete dal

Václava svatého,

aby zde rozšiřoval

božskou slávu jeho.

Poznali to zajisté

zvlášť naši předkové,

když byli víry čisté

věrní obhájcové,

skrz Václava svatého

pevně vždycky stáli,

platná že pomoc jeho,

všichni cítívali.

Račiž z_nebe laskavě

i_na nás shlédnouti,

nedej, svatý Václave,

nám bídným hynouti,

ale rač nás vyvésti

z_všelikých úzkostí,

po smrti rač přivésti

do věčné radosti.

Buď pozdraven, klenote Čech,

výkvěte vládců, knížat všech,

vyslechni vlídně zpěv, jenž zní

k_tvé chvále v_době večerní.

Zaživa jasné čelo tvé

zdobilo zlato královské,

po smrti kolem čela máš

ze zářivých hvězd svatozář.

Kdysi ti purpur bohatý

od hlavy splýval po paty.

Teď zdobí tě nach nádherný

tvou svatou krví zbarvený.

Jak chcete, Čechy, vyjádřit

za všechno Bohu svému dík?

Jen málo zemí mohlo mít

knížete, jenž je mučedník.

Vykupiteli, slyš náš hlas:

S_knížetem Václavem kéž nás,

pokorné služebníky své,

sblíží tvé nebe zářivé.

Antifony, žalmy a kantikum ze společných textů o_jednom mučedníkovi.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 3,13-15a.16

Bratři, nic se nedivte, že svět vás nenávidí. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, a proto milujeme bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah. Z_toho jsme poznali Lásku: že Kristus za nás položil svůj život. Také my jsme povinni položit život za své bratry.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Zrno, které padne do země a odumře, {*} přinese hojný užitek.

Zrno, které padne do země a odumře, {*} přinese hojný užitek.

Kdo je ochoten položit život za bratry, {*}

přinese hojný užitek.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Zrno, které padne do země a odumře, {*} přinese hojný užitek.

Ant. ke kant. P. M.Dorostl k_svatosti za krátký čas, a naplnil mnohé věky.

PROSBY

Bůh je náš Otec a ví, co potřebujeme. Spojme tedy své modlitby s_prosbami našich svatých patronů, svěřme mu potřeby naší země i_celého světa a volejme s_důvěrou:

Bože, vyslyš prosby svého lidu.

Bože, vysvoboď celý svět z_rozbrojů a zmatku

a dej naší zemi hojnost svého požehnání.

Bože, vyslyš prosby svého lidu.

Posiluj všechny hlasatele evangelia

a nedopusť, aby jejich práce zůstala bez užitku.

Bože, vyslyš prosby svého lidu.

Shlédni na všechny, kdo ti před lidmi vydávají svědectví,

buď s_nimi a jednou je přijmi do společnosti svých svatých v_nebi.

Bože, vyslyš prosby svého lidu.

Dej všem trpícím a utiskovaným trpělivost a naději

a upevni v_nich ducha věrnosti a oddanosti.

Bože, vyslyš prosby svého lidu.

Pamatuj na ty, kdo bojovali a položili život za naši svobodu,

a dej jim slávu života věčného.

Bože, vyslyš prosby svého lidu.

Otče náš.

MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, dej, ať po vzoru svatého mučedníka Václava žijeme moudře a spravedlivě, ať statečně usilujeme o_to, co slouží k_nastolení tvého pokoje, a přemáháme zlo dobrem.

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, Králi králů; on ověnčil svatého Václava věncem slávy.

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Patrone české vlasti,

vzývá tě tvé plémě,

zbav nás ode vší strasti,

tys strážce své země:

k_tobě my voláme,

za pomoc žádáme,

ó svatý Václave.

Byls zrcadlo štědrosti,

k_chudým milosrdný,

příklad knížecích ctností,

kníže dobrotivý:

nakloň Hospodina,

Krista, jeho Syna,

ó svatý Václave.

Pros, ať Bůh vždycky chrání

celé tvé dědictví,

od všeho zlého hájí

tvých Čechů království:

nepřestaň prositi,

nás v_paměti míti,

ó svatý Václave.

Vypros, ať jsme vepsáni

v_knihy vyvolených

a ať nejsme vydáni

mukám zatracených:

nepřestaň prositi,

nás v_paměti míti,

ó svatý Václave.

Všech mučedníků výkvěte,

Kriste, nás naplň světlem svým,

když triumf svého knížete

chválíme zpěvem nadšeným.

Do noci vstal, bos obchází

chrámy, jež tonou ještě v_tmách,

a krev, jež stopy provází,

hlásá, kdo kráčel v_modlitbách.

Pod pláštěm noci pospíchá

do nízkých chýší chuďasů

a dary, jež tam zanechá,

štědrou dlaň chválí v_úžasu.

Dík počínání zbožnému

jeho duch nabývá dost sil

by k_boji mučednickému

statečné srdce připravil.

Buď strážcem, Václave, svých Čech,

chraň laskavě je v_dobách všech,

ať mír, kterýs jim vyprosil

tak víru brání ze všech sil.

Nebo:

Divoký úder pohanův ani zášť heretiků,

zrada a učenost, úsilí politiků …

ani ten národ, jenž osiřel, jenž na něj zapomíná dnes,

nejsou s_to odtrhnout Václava od brány do nebes.

Odtrhnout od Církve a od vrat do ráje, za nimiž čeká Bůh,

pevnou pěst knížecí, jež za sám střed sevřela kruh.

Rameno mučedníka, tak pevně do brány vrostlé,

ruka, na které visí tělo.

Ukaž tu bránu stádci, neboť se rozprchlo,

neboť by zahynout mělo …

Však Čechy pily svého panovníka: každičké pole pro osev,

každou píď půdy skropila jeho krev.

Veškeré srdce přijalo knížecí barvu nehynoucí krve.

Po sklizni jednoho dne, po robotě hodiny prvé

vyrůstá na štítu Evropy a svědčí znovu pro náš věk,

kde je střed Evropy, kde prameny jejich řeky.

Vyrůstá znova, zas září, zas žije, zas vzkvétá vítězněji,

svědčí na věky nová a svěží ve věcech, které se dějí,

ta skvrna Václavovy krve na závěji.

Drž pevně, Čechu zarytý! Nepusť se kruhu,

Václave! …

Ant. 1Chodil po správných cestách, od mládí usiloval o_moudrost.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

Ant. 2V_noci vstával a s_posvátnou bázní vstupoval do chrámu, aby se modlil.

Ant. 3Z_oltáře přijímal Krista a v_něm nacházel radost a sílu.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sir 39,5.6.9.10

Od rána se celým svým srdcem obrací k_Pánu, svému stvořiteli; Pán ho naplní duchem poznání. Mnozí budou chválit jeho moudrost; neztratí se památka na něj a jeho jméno bude žít po všechny věky. O_jeho moudrosti vyprávějí národy a shromáždění hlásá jeho chválu.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Dorostl k_svatosti za krátký čas, {*} a naplnil mnohé věky.

Dorostl k_svatosti za krátký čas, {*} a naplnil mnohé věky.

Jeho duše byla Pánu milá, {*}

a naplnil mnohé věky.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Dorostl k_svatosti za krátký čas, {*} a naplnil mnohé věky.

Ant. k_Zach. kant.Národ ho nazývá dědicem české země, jeho jméno bude žít navěky.

PROSBY

Bůh nás od věčnosti miluje, od něho přichází pokoj a požehnání. Prosme ho, ať je stále s_námi, jako byl s_našimi předky, a spolu s_našimi svatými patrony volejme:

Bože, pamatuj na náš národ.

Bože našich otců, posilni naši víru, stůj při nás v_dobách zkoušek

a chraň nás před vlažností a lhostejností.

Bože, pamatuj na náš národ.

Dej nám žít uprostřed světa spravedlivě a bezúhonně,

nauč nás odpouštět a učiň z_nás šiřitele pravého pokoje.

Bože, pamatuj na náš národ.

Otevři naše srdce potřebám druhých

a nauč nás spojovat celý náš život s_Kristovou obětí.

Bože, pamatuj na náš národ.

Upevni v_rodinách svornost a lásku

a nauč nás předávat světlo víry dalším generacím.

Bože, pamatuj na náš národ.

MODLITBA BĚHEM DNE

PSALMODIE

Ant. 1 Začátek moudrosti je upřímná touha poučit se.

Ant. 2 Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života.

Ant. 3 Nedopusť, aby tě zlo přemohlo, ale přemáhej zlo dobrem.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 12,2b.8b-9

Obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží. Kdo rozdává, ať to dělá velkodušně. Kdo stojí v_čele, ať je horlivý. Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí s_radostí. Láska ať je bez přetvářky. Mějte v_ošklivosti zlo, přidržujte se dobra.

Bůh bude zkoumat vaše skutky

a zkoušet vaše úmysly.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 12,11-12

V_horlivosti neochabujte, duchem buďte horliví, služte Pánu, v_naději se radujte, v_soužení buďte trpěliví, v_modlitbě vytrvalí.

Kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Vytrvalostí zachráníte svou duši.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 12,17-18

Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Usilujte o_dobro pro všechny lidi. Jak je to jen možné – pokud záleží na vás – žijte v_pokoji se všemi lidmi.

Žehnejte těm, kdo vás pronásledují,

žehnejte, a neproklínejte.

DRUHÉ NEŠPORY

HYMNUS

Svatý Václave, kníže náš,

věrný zástupce náš,

k_tobě Čechové voláme,

pomoci žádáme.

Ó_dědici české země,

vzpomeň na své plémě,

v_těžkých bídách postavené,

ze všech stran soužené.

Svatý Václave, nám milý,

vůdce náš spanilý,

zažeň naše nepřátele,

k_naší zhoubě smělé.

Svatý náš orodovníku,

Boží milovníku,

oroduj za svou milou vlast,

odvrať všelikou strast.

Jediné máme doufání

v_tvé orodování,

lid, jejž jsi chránil na zemi,

chraň teď, když jsi v_nebi.

Ant. 1Byl statečným vladařem a Pán, jeho Bůh, byl s_ním a dal mu věčnou slávu.

Žalmy a kantikum ze společných textů o_jednom mučedníkovi.

Ant. 2Nespoléhal na své kopí ani na svůj meč, ale s_pomocí Boží přemáhal ty, kdo na něho útočili.

Ant. 3Velkodušně přijal smrt a svěřil svou duši do rukou Božích.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 3,13-15a. 16

Bratři, nic se nedivte, že svět vás nenávidí. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, a proto milujeme bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah. Z_toho jsme poznali Lásku: že Kristus za nás položil svůj život. Také my jsme povinni položit život za své bratry.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Zrno, které padne do země a odumře, {*} přinese hojný užitek.

Zrno, které padne do země a odumře, {*} přinese hojný užitek.

Kdo je ochoten položit život za bratry, {*}

přinese hojný užitek.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Zrno, které padne do země a odumře, {*} přinese hojný užitek.

Ant. ke kant. P. M.Zemřel, a přece zvítězil; obdržel korunu slávy, pomáhá svému národu.

29. září

Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Svátek

Michael, jehož jméno znamená „Kdo je jako Bůh?“, je v_biblických textech označován jako jeden z_prvních knížat (Dan 10,13.21), ochránce vyvoleného národa (Dan 12,1) a vítěz nad démonem (Jud 9; Zj 12,7). Také křesťané v_něm od počátku viděli zvláštního ochránce novozákonního Božího lidu a přímluvce zemřelých před Božím trůnem. Byl vzýván také při exorcismech. Jeho svátek se slaví už od 5. století ve výroční den posvěcení baziliky zbudované k_jeho poctě v_Římě na Via Salaria. Spolu s_ním si dnes připomínáme další dva archanděly, kteří o_sobě prohlásili, že stojí před Bohem (Lk 1,19; Tob 12,15).
Gabriel znamená „Muž Boží“ nebo „Bůh ukázal svou sílu“. Jeho jméno se objevuje v_knize proroka Daniela (8,16; 9,21). Zvěstoval také Zachariášovi narození Jana Křtitele (Lk 1,19) a Panně Marii narození Ježíšovo (Lk 1,26).
Rafael znamená „Bůh uzdravil“. Vypráví o_něm starozákonní kniha Tobiáš. Bývá vzýván jako průvodce cestujících.

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, našemu Pánu; jemu slouží zástupy andělů.

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Bojuj, Michaeli svatý,

o_čest Boží, zažeň války

neb tys anděl míru.

Ochraňuj lid vykoupený,

krví Páně zachráněný,

ode všeho zlého.

Zvěstuj, Gabrieli svatý,

Boží plány, jeho cesty,

neb tys posel spásy.

Veď nás všechny k_pravé víře,

uč nás hlásat v_Boží síle

Kristův příchod na svět.

Uzdrav, Rafaeli svatý,

naši nemoc, sešlost naši,

neb tys lékař Boží.

Přines útěchu a pomoc,

vyveď slepé z_moci temnot

v_nebes věčné světlo.

Kriste, andělů všech slávo,

všeho světa věčná spáso,

Králi vykoupených,

v_andělů všech svatém sboru

dej, ať můžem Otci tvému

vzdávat věčně chválu.

Vám, archandělé, k_poctě zní

chvalozpěv tento sváteční,

vám, kteří v_Božím království

záříte slávou na věky.

Michaeli, „Kdo jako Bůh?“

S_tebou boj prohrává zlý duch.

Uchraň nás mocnou pravicí

v_milosti posvěcující.

Ty, Gabrieli, posel jsi

nejhlubších Božích tajemství.

Dej nám, ať tímto životem

po jasných cestách k_nebi jdem.

Buď, Rafaeli, oporou

všech věrných, co do vlasti jdou.

Uzdrav je z_chorob tělesných

a síly Ducha rozmnož v_nich.

Čest Otci buď i_se Synem

i_s_Duchem Utěšitelem,

jež vaše sbory na nebi

písněmi věčné velebí. Amen.

Ant. 1Chvalme Boha spolu se všemi anděly; a jako cherubové a serafové volejme: Svatý, svatý, svatý!

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

Ant. 2Andělé Boží, chvalte Pána navěky.

Ant. 3Tebe, Bože, chválí všichni andělé a jedním hlasem volají: Tobě, Bože, patří chvalozpěv.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Gn 28,12-13a

Jakub měl sen: Viděl žebřík opřený o_zem, jeho vrchol se dotýkal nebe a Boží andělé vystupovali a sestupovali po něm. Hospodin stál nad ním a řekl: „Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abraháma a Bůh Izáka.“

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Ukázal se jeden z_andělů {*} a postavil se u_oltáře v_chrámě.

Ukázal se jeden z_andělů {*} a postavil se u_oltáře v_chrámě.

V_ruce měl zlatou kadidelnici {*}

a postavil se u_oltáře v_chrámě.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Ukázal se jeden z_andělů {*} a postavil se u_oltáře v_chrámě.

Ant. k_Zach. kant.Amen, amen, pravím vám: Uvidíte nebe otevřené a Boží anděly vystupovat a sestupovat na Syna člověka.

PROSBY

Milovaní bratři (a sestry), oslavujme Boha spolu se zástupy andělů, kteří hledí na jeho tvář a ustavičně mu slouží. Radostně volejme:

Dobrořečte Bohu, všichni jeho andělé.

Bože, tys přikázal svým andělům, aby nás chránili na všech našich cestách,

veď nás, ať bezpečně kráčíme cestou tvých přikázání.

Dobrořečte Bohu, všichni jeho andělé.

Bože, ty zjevuješ andělům svou slávu,

dej, ať i_my žijeme ve světle tvé přítomnosti.

Dobrořečte Bohu, všichni jeho andělé.

Bože, tebe velebí všichni tvoji andělé, dbalí tvých rozkazů,

pomáhej nám svou milostí, abychom poslušní tvého slova věrně plnili tvou vůli.

Dobrořečte Bohu, všichni jeho andělé.

Bože, pošli archanděla Michaela na pomoc svému lidu,

aby nás bránil v_boji proti satanovi a jeho spojencům.

Dobrořečte Bohu, všichni jeho andělé.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, ty od věčnosti moudře určuješ služby andělů i_lidí; dej, ať v_našem pozemském životě zakoušíme pomoc tvých svatých andělů, sloužících bez ustání u_tvého trůnu v_nebi. Prosíme o_to

MODLITBA BĚHEM DNE

PSALMODIE

Ant. 1 Hle, Michael, jeden z_předních knížat, přišel mi na pomoc.

Ant. 2 Gabriel, kterého jsem viděl ve vidění, rychle přiletěl, dotkl se mě a poučil mě.

Ant. 3 Anděl Rafael byl poslán k_Tobiášovi a Sáře, aby je vyléčil.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Dan 12,1

V_té době povstane Michael, veliký kníže, který chrání syny tvého lidu. To bude čas úzkosti, který nebyl od doby, kdy povstaly národy, až do té doby. Tehdy bude zachráněn tvůj národ, každý, kdo bude zapsán v_knize.

Pán pošle své anděly s_mohutným hlaholem polnice

a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Dan 9,22-23

Anděl Gabriel mě poučil a mluvil se mnou: „Danieli, nyní jsem vyšel, abych ti dal plné porozumění. Na začátku tvých proseb vyšlo slovo a já jsem přišel, abych ti ho sdělil, neboť jsi milý Bohu: dej tedy pozor na to slovo a pochop vidění!“

Velebte Hospodina, všechny jeho zástupy,

jeho služebníci, kteří plníte jeho vůli!

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. Tob 12,15a.18a.20

Já jsem Rafael, jeden ze sedmi svatých andělů, kteří stojíme před Hospodinem. Když jsem byl s_vámi, byla to vůle Boží: jeho velebte a jemu děkujte. Vracím se k_tomu, který mě poslal.

Bůh kvůli tobě andělům dal příkaz,

aby tě střežili na všech tvých cestách.

NEŠPORY

HYMNUS

Vám, ó_svatí andělové,

ó předůstojní tvorové,

chválu vzdáváme,

vaši slávu s_důstojností,

vaši k_nám lásku s_vděčností

připomínáme.

Před trůnem Božím stojíte,

na tvář jeho vždy patříte

s_sladkým kocháním.

Vám lze v_Bohu se kochati,

„Svatý, svatý" vždy zpívati

s_věčným plesáním.

Vy nás vždy opatrujete

a laskavě zbavujete

od všech neštěstí,

vy k_dobrému vzbuzujete,

cestu nám ukazujete

k_věčnému štěstí.

Ó_svatí Boží andělé,

naši laskaví přátelé

vší chvály hodní,

až budeme umírati

a před trůnem Páně státi,

buďte přítomní!

ŽALMY

Ant. 1Svou velebností převýšils nebesa, králi andělů. Žalm 8

Ant. 2 Budu ti hrát, Hospodine, před anděly. Žalm 138

Ant. 3 Spatřil jsem Beránka, který vypadal jako zabitý, a uslyšel jsem hlas velkého množství andělů shromážděných kolem trůnu. Kantikum

Srov. Kol 1,12-20

KRÁTKÉ ČTENÍ

Zj 1,4b-5.6b

Milost vám a pokoj od toho, který je, který byl a který přijde, a od sedmi duchů před jeho trůnem a od Ježíše Krista, svědka hodného víry, prvorozeného z_mrtvých a vládce nad pozemskými králi. On nás miluje a svou krví nás zbavil hříchů.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Andělovi bylo dáno kadidlo, aby ho položil na oltář {*} s_modlitbami věřících.

Andělovi bylo dáno kadidlo, aby ho položil na oltář {*} s_modlitbami věřících.

Z_kadidelnice v_jeho ruce vystoupil před Boha vonný kouř {*}

s_modlitbami věřících.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Andělovi bylo dáno kadidlo, aby ho položil na oltář {*} s_modlitbami věřících.

Ant. ke kant. P. M.Anděl Gabriel řekl Marii: Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.

PROSBY

Vyprošujme si pomoc od Boha, jemuž slouží andělé, a volejme:

Prosíme tě, vyslyš nás.

Bože, přijmi naše modlitby z_rukou andělů,

ať naše modlitby vystupují k_tobě jako vůně kadidla.

Prosíme tě, vyslyš nás.

Shlédni se zalíbením na naši oběť chvály,

ať ji andělé přinesou na tvůj nebeský oltář.

Prosíme tě, vyslyš nás.

Dovol, abychom se připojili k_zástupům andělů,

ať spolu s_nimi zvěstujeme tvou slávu a pokoj.

Prosíme tě, vyslyš nás.

Přikaž svým svatým andělům, aby se nás na konci naší pozemské pouti ujali,

ať nás dovedou do rajské vlasti.

Prosíme tě, vyslyš nás.

Pošli svatého Michaela, ochránce tvého lidu,

ať uvede naše zemřelé do světla věčné slávy.

Prosíme tě, vyslyš nás.

30. září

Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Památka

Narodil se kolem roku 340 ve Stridonu v_Dalmácii. Studoval v_Římě gramatiku, rétoriku a filozofii; tam také přijal křest. Navštívil Galii, Trevír a Aquileu, potom odešel na Východ (373) a žil několik let jako poustevník v_poušti blízko Antiochie. V_roce 379 byl vysvěcen na kněze a odešel přes Konstantinopol znovu do Říma. Pracoval jako sekretář papeže Damasa a na jeho pokyn začal pracovat na revizi latinského překladu Nového zákona podle původních řeckých textů. Po Damasově smrti (384) ho někteří chtěli zvolit za jeho nástupce, ale pro přísné asketické názory a nekompromisní postoj při hájení čistoty víry a mravů ho odpůrci donutili v_následujícím roce opustit Řím. Usadil se jako poustevník v_Betlémě, v_jeho okolí založil několik klášterů a věnoval se převážně výkladu Písma svatého a jeho překladu z_původních jazyků do latiny (390-405). Patřil mezi nejslavnější učence své doby. Kromě překladů a výkladů bible psal historické, polemické a homiletické spisy, mnoho dopisů (zachovalo se jich 117) a překlady některých děl východních Otců do latiny. Spolu s_Ambrožem, Augustinem a Řehořem Velikým patří mezi velké západní církevní Otce. Zemřel 30. IX. 420 v_Betlémě a byl tam i_pohřben. Dnes jsou jeho ostatky uloženy v_římské bazilice S. Maria Maggiore.

Společné texty o_učitelích církve.

MODLITBA

Bože, tys otevřel mysl svatého Jeronýma, aby rozuměl Písmu svatému a zamiloval si ho celým svým srdcem; naplň i_nás láskou k_tvému slovu, aby bylo naším stálým pokrmem a zdrojem života.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky