BŘEZEN

4. března

SV. KAZIMÍRA

Památka

Narodil se 5. 10. 1458 jako syn polského a litevského krále Kazimíra IV. Měl se stát uherským králem (1471), ale dal přednost životu v_ústraní. Vynikal křesťanskými ctnostmi, zejména čistotou a dobrotou k_chudým. Byl velkým ctitelem eucharistie a Panny Marie. Žil ve Vilně v_Litvě, tam také 4. 3. 1484 zemřel na tuberkulózu a byl pohřben v_katedrále. V_roce 1521 byl prohlášen za svatého.

Zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, tobě sloužit znamená kralovat; veď nás na přímluvu svatého Kazimíra, abychom ti svatě a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života. Prosíme o_to

Pro připomínku v_době postní:

RANNÍ CHVÁLY

Ant.:Kdo jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v_Bohu.

NEŠPORY

Ant.:Služebníku dobrý a věrný, pojď se radovat se svým Pánem.

7. března

SV. PERPETUY A FELICITY, MUČEDNIC

Památka

V_roce 203 bylo v_Kartágu zatčeno pět katechumenů. Ve vězení byli pokřtěni a dosáhli mučednické koruny (7. III.). Mezi nimi byly dvě ženy. Jedna z_nich, Perpetua, zapisovala události ve vězení až do dne před jejich smrtí. Byla to mladá žena z_patricijské rodiny, doma měla několikaměsíční dítě. Felicita byla otrokyně, ve vězení se jí dva dny před smrtí narodila holčička. Úcta k_nim se brzy rozšířila nejen v_Africe, ale i_v_ostatním křesťanském světě. Nad jejich hroby byla postavena bazilika a jejich jména jsou uváděna v_mešním římském kánonu.

Zo spoločnej časti na sviatky viacerých mučeníkov.

MODLITBA

V_lásce k_tobě, Bože, nacházely svaté mučednice Perpetua a Felicita sílu, aby se nezalekly svých mučitelů a překonaly smrtelná muka; na jejich přímluvu posiluj i_naši lásku, aby stále rostla.

Pro připomínku v_době postní:

RANNÍ CHVÁLY

Ant.:Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.

NEŠPORY

Ant.:Svatí mučedníci se radují v_nebi, protože následovali Krista a z_lásky k_němu prolili svou krev; budou s_ním kralovat navěky.

8. března

SV. JANA Z_BOHA, ŘEHOLNÍKA

Narodil se v_Portugalsku v_roce 1495. Do svých 42 let vystřídal mnoho zaměstnání: byl pastýřem, vojákem, pouličním prodavačem a nakonec knihkupcem v_Granadě na jihu Španělska. Když slyšel kázat bl. Jana z_Avily, změnil své chování a způsob života tak okázale, že ho zavřeli jako blázna. Poznal kruté prostředí tehdejších lazaretů, a rozhodl se zasvětit zbytek svého života zcela péči o_nemocné. Dbal na to, aby se v_nemocnici, kterou založil, jednalo s_nemocnými podle hygienických zásad, se skutečnými znalostmi a především s_opravdovou láskou. Postupně se k_němu přidávali další obětaví muži, a tak vznikl řád milosrdných bratří. Zemřel 8. III. 1550 v_Granadě. V_roce 1690 byl prohlášen za svatého a později za patrona všech nemocnic.

Zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov: rehoľníkov alebo tých, čo konali skutky milosrdenstva.

MODLITBA

Bože, tys naplnil svatého Jana soucitem a láskou k_nemocným; pomáhej i_nám, abychom ochotně prokazovali milosrdenství a dostali se mezi ty, pro které je připraveno tvé království.

Pro připomínku v_době postní:

RANNÍ CHVÁLY

Ant.:Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k_sobě navzájem.

NEŠPORY

Ant.:Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z_mých nejposlednějších bratří, pro mě jste udělali. Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa.

9. března

SV. FRANTIŠKY ŘÍMSKÉ, ŘEHOLNICE

Narodila se v_Římě roku 1384 a pocházela z_patricijské rodiny de Buscis. Už jako mladé děvče toužila po řeholním životě, ale na přání rodičů se provdala za Lorenza de’Ponziani. Měla tři děti, z_nichž dvě v_útlém věku zemřely. S_láskou pečovala o_domácnost a v_těžkých dobách, které tehdy Řím prožíval, dávala příklad krajní obětavosti a statečnosti. Podporovala chudé, nemocné a opuštěné, a za tím účelem také založila ženské řeholní společenství na způsob III. řádu sv. Benedikta (1425). Když ovdověla (1436), přestěhovala se do tohoto kláštera a stala se v_něm představenou. Tam také zemřela 9. III. 1440 a byla pohřbena v_kostele Santa Maria Nuova nad zříceninami starořímského fóra. Za svatou byla prohlášena v_roce 1608.

Zo spoločnej časti na sviatky svätých žien: rehoľníčok.

MODLITBA

Bože, tys ukazoval svaté Františce cestu, aby vedla vzorný křesťanský život jako manželka i_jako řeholnice; prosíme tě, pomáhej také nám, abychom ti každý na svém místě věrně sloužili a vždycky se podřizovali tvému vedení.

Pro připomínku v_době postní:

RANNÍ CHVÁLY

Ant.:Každý, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i_sestra i_matka, praví Pán.

NEŠPORY

Ant.:Vy, kteří jste opustili všechno a následovali jste mě, stokrát více dostanete a za podíl budete mít život věčný.

10. března

SV. JANA OGILVIE, KNĚZE A MUČEDNÍKA

Narodil se roku 1579 v_urozené kalvínské rodině v_Banffshire ve Skotsku. Byl poslán a studie do Evropy (1593) a v_sedmnácti letech se stal katolíkem. Studoval v_Douai, Lovani, Řezně, Olomouci a v_Brně, kde vstoupil do jezuitského noviciátu (1599). Po několikaletém pobytu ve štýrském Grazu a ve Vídni dokončil v_Olomouci studium teologie (1609-1610). Potom byl poslán do Paříže a tam vysvěcen na kněze (1610). Vrátil se do vlasti (1613) a působil tajně jako misionář v_Edinburghu, v_Londýně a v_Glasgowě. Byl však vyzrazen a strávil čtyři měsíce ve vězení. Když ani po několikerém mučení a vyslýchání nevyzradil jména skotských katolíků, byl odsouzen „pro pobuřování“ a 10. III. 1615 veřejně oběšen. V_roce 1976 byl prohlášen za svatého.

RANNÍ CHVÁLY

Ant.:Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.

MODLITBA

Bože, tys dával svatému mučedníku Janovi sílu, aby neohroženě hájil katolickou víru; na jeho přímluvu posiluj i_nás, abychom byli stále pevnější ve víře, vytrvalejší v_naději a dokonalejší v_lásce.

NEŠPORY

Ant.:Svatí dosáhli věčného pokoje a přebývají v_nebeské slávě.

17. března

SV. PATRIKA, BISKUPA

Narodil se kolem roku 385 v_Británii. Když mu bylo 16 let, unesli ho piráti a prodali v_Irsku sedlákovi. Tam šest roků pásl ovce, potom se mu podařilo utéci a vrátit se k_rodičům. Vystudoval v_Galii, stal se knězem, po návratu do Británie byl vysvěcen na biskupa a spolu s_několika druhy odešel jako misionář znovu do Irska (432). Dokázal přizpůsobit svůj apoštolát podmínkám této země, takže obrátil na křesťanství velkou část obyvatelstva. A i_když se to neobešlo bez nesnází, přece nebylo třeba prolévat mučednickou krev. Založil mnoho klášterů a zřídil pevnou církevní organizační strukturu. Armagh u_Belfastu se stal prvním biskupským sídlem (kolem roku 444). Na sklonku života napsal autobiografické dílo „Vyznání“. Zemřel 17. III. 461 poblíž severoirského města Downu a jeho hrob se stal ihned poutním místem.

RANNÍ CHVÁLY

Ant.:Jděte, získejte za učedníky všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i_Syna i_Ducha Svatého.

MODLITBA

Bože, tys poslal svatého Patrika, aby přinesl irskému lidu pravdy evangelia; pro jeho zásluhy a na jeho přímluvu dej, ať všichni, kdo vyznávají křesťanskou víru, vydávají svým životem svědectví o_tvé lásce přinášející všem lidem spásu.

NEŠPORY

Ant.:Mnoho jich přijde od východu i_od západu a zaujmou místo u_stolu s_Abrahámem, Izákem a Jakubem v_nebeském království.

18. března

SV. CYRILA JERUZALÉMSKÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE

Narodil se z_křesťanských rodičů kolem roku 315 v_Jeruzalémě. Stal se tam biskupem (348), třikrát byl od ariánů vypovězen do vyhnanství a strávil tam celkem asi 16 let. O_jeho pastorační činnosti svědčí promluvy, kterými připravoval katechumeny na přijetí křtu. Jeho „Katecheze“ jsou důležitým svědectvím o_víře a liturgii té doby. V_roce 381 se zúčastnil třetího všeobecného církevního sněmu (I. konstantinopolského). Zemřel 18. III. 386 v_Jeruzalémě. Za učitele církve byl prohlášen roku 1893.

RANNÍ CHVÁLY

Ant.:Moudří se budou skvít jako zář oblohy a ti, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti, budou zářit jako hvězdy na věčné věky.

MODLITBA

Bože, tys naplnil svatého biskupa Cyrila duchem moudrosti a poznání, aby vedl tvou církev k_hlubšímu chápání tajemství spásy; dej nám na jeho přímluvu, ať stále lépe poznáváme tvého Syna, abychom žili plněji ve spojení s_tebou. Prosíme o_to

19. března

SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE

Slavnost

PRVNÍ NEŠPORY

HYMNUS

Josefe, synu Davidův,

služebníku Hospodinův,

sluší se tě velebiti,

o_tvou ochranu prositi.

Tys byl spravedlivý člověk,

trávils v_dobrých skutcích svůj věk,

v_prostotě i_své chudobě

ctil jsi Boha v_každé době.

Chléb svůj jsi pracně dobýval,

kdyžs tesařské dílo dělal,

z_tebe sobě příklad brali

mnozí, aby pracovali.

Bůh tě zvolil Synu svému,

vždy sobě v_božství rovnému,

za pěstouna pečlivého,

otce, ochránce pilného.

Vypros nám Boží milosti,

svatý ochránce moudrosti,

Josefe, Kristův pěstoune,

nám vždycky milý patrone.

A v_pokušení o_útěk

pod tíhou ochranného doprovodu

té, která čekala

tak bezmocně a přece odevzdaně

opřená jenom o_nebe

jsi zvítězil a šel a vytrval.

Tak jako tenkrát i_dnes

jdeš krajem našich srdcí

stejně se chvějících

o_jeho život v_nás i_kolem nás.

Tak jako tenkráte i_dnes

ty s_námi věrně pojď

ať šťastně projdeme

též Nazaretem našich dnů

a v_dílně tvé se přiučíme

do tvarů krásnějších

podobu naši přitesat

a nepoznáni v_jeho stínu

věrně jít dál

a s_tebou milovat

Josefe spravedlivý.

Ant. 1Jakub byl otec Josefa, muže Marie, z_které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov.

Ant. 2Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k_panně, zasnoubené s_mužem jménem Josef. Aleluja.

Ant. 3Ježíšova matka Maria byla zasnoubena s_Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z_Ducha Svatého. Aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Kol 3,23-24

Cokoli děláte, dělejte z_duše jako pro Pána, a ne pro lidi. Víte, že od Pána obdržíte za odměnu dědictví – život věčný. Služte Kristu Pánu!

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

V_době postní:

Josef byl muž spravedlivý, {*} oddaně sloužil Božímu Synu.

Josef byl muž spravedlivý, {*} oddaně sloužil Božímu Synu.

Byl to služebník moudrý a věrný, {*}

oddaně sloužil Božímu Synu.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Josef byl muž spravedlivý, {*} oddaně sloužil Božímu Synu.

Vo Veľkonočnom období:

Josef byl muž spravedlivý, oddaně sloužil Božímu Synu. {*} Aleluja, aleluja.

Josef byl muž spravedlivý, oddaně sloužil Božímu Synu. {*} Aleluja, aleluja.

Byl to služebník moudrý a věrný. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Josef byl muž spravedlivý, oddaně sloužil Božímu Synu. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat:Hle, věrný a rozvážný služebník, kterého Pán ustanovil nad svou rodinou. Aleluja.

PROSBY

Pokorně prosme Boha, neboť on je Otec všech:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, vyslyš nás.

Otče svatý, tys odhalil svatému Josefovi tajemství o_Kristu,

dej i_nám, ať tvého Syna stále více poznáváme a milujeme.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, vyslyš nás.

Nebeský Otče, ty sytíš ptactvo a oblékáš polní trávu,

dej všem lidem, co potřebují pro život pozemský i_pro život věčný.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, vyslyš nás.

Stvořiteli světa, ty jsi svěřil své dílo lidem,

dopřej dělníkům, aby mohli užívat plodů své práce.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, vyslyš nás.

Bože nejvýš spravedlivý, ty chceš, aby lidé milovali spravedlnost,

dej nám na přímluvu svatého Josefa, abychom se ti ve všem líbili.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, vyslyš nás.

Shlédni s_láskou na umírající a zemřelé,

a dej, ať skrze tvého Syna a na přímluvu jeho matky Marie a svatého Josefa dosáhnou tvého milosrdenství.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, vyslyš nás.

Otče náš.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, tys povolal svatého Josefa, aby už od počátku chránil dílo našeho vykoupení; dej, ať tvá církev s_jeho pomocí věrně plní svůj úkol při uskutečňování díla spásy.

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Ant. Chvalme Krista, našeho Pána, a oslavujme jeho pěstouna, svatého Josefa. Aleluja.

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Ty jsi šťastný pěstoun Krista Pána,

od Boha ti péče o_něj dána,

tobě svěřen z_věčné rady

poklad dražší nad poklady,

ó svatý Josefe!

Jakou radost ty jsi pociťoval,

když jsi Krista v_náručí svém choval,

s_něžností ho objímaje

a láskou se rozplývaje,

ó svatý Josefe!

Ty jsi věrně Kristu Pánu sloužil,

po milosti jeho vždy jsi toužil,

nyní, vzata na nebesa,

duše tvá s_ním věčně plesá,

ó svatý Josefe!

Milosti nám vypros zde na zemi,

ať se jak ty skvíme ctnostmi všemi,

přimlouvej se v_nebi za nás,

by Pán s_láskou hleděl na nás,

ó svatý Josefe!

Vyžádej nám pro poslední chvíli,

až se budem přibližovat k_cíli,

bychom s_tebou mohli stálou

velebiti Boha chválou,

ó svatý Josefe!

I_tesař Josef, ženich cudný,

okusí nápoje z_té studny,

jež sluje Boží tajemství.

Za noci v_snách mu anděl poví,

v_co uzrát má květ liliový.

O_Synu – Králi Josef zví.

„Narozen svatě z_čisté Panny,

dán bude tobě do ochrany.“

A zmizí anděl jako dým.

Procitne Josef, sepne dlaně:

„Buď velebeno jméno Páně

za to, že vím, že vědět smím!“

Zná staré proroctví a jásá,

že je tak blízká světa spása.

Ráno pak praví: „Maria,

má sestro, nevěsto a paní,

vím o_andělském zvěstování.

A čemu ty chceš, chci i_já.“

Začasté Panna v_nočním tichu

přemýšlí vděčně o_ženichu,

jejž dal jí Bůh co věrný štít.

Ó, jak je mocné jeho rámě!

A v_jeho duši jako v_chrámě!

Sladko je vedle něho žít.

A Josef? Vždy si vedl skromně;

teď ale kolem Panny v_domě

obchází přímo po špičkách,

bázní až dýchat zapomíná.

„Hle, živý stánek Hospodina!

A zvolil si můj chudý práh!“

Ant. 1 Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i_děťátko položené v_jeslích. Aleluja.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

Ant. 2Josef a Ježíšova matka Maria byli plni údivu nad slovy, která o_něm slyšeli. Aleluja.

Ant. 3Josef vstal, vzal v_noci dítě i_jeho matku, odebral se do Egypta a byl tam až do Herodovy smrti. Aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Sam 7,28-29

Pane, Hospodine, ty jsi Bůh a tvoje slova jsou pravdivá; ty jsi slíbil tak mnoho dobrého svému služebníku! Nuže, začni žehnat domu svého služebníka, aby trval před tebou navěky, vždyť ty, Pane, Hospodine, jsi to slíbil a pro tvé požehnání bude dům tvého služebníka požehnán navěky!

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

V_době postní:

Služebníku dobrý a věrný, {*} opatruj všechen vyvolený lid Boží.

Služebníku dobrý a věrný, {*} opatruj všechen vyvolený lid Boží.

Bůh ti svěřil svatou rodinu, {*}

opatruj všechen vyvolený lid Boží.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Služebníku dobrý a věrný, {*} opatruj všechen vyvolený lid Boží.

Vo Veľkonočnom období:

Služebníku dobrý a věrný, opatruj všechen vyvolený lid Boží. {*} Aleluja, aleluja.

Služebníku dobrý a věrný, opatruj všechen vyvolený lid Boží. {*} Aleluja, aleluja.

Bůh ti svěřil svatou rodinu. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Služebníku dobrý a věrný, opatruj všechen vyvolený lid Boží. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Benediktus:Josef se usadil v_Nazaretě, aby se splnilo, co je řečeno o_Kristu ústy proroků: Bude nazýván Nazaretský. Aleluja.

PROSBY

Bůh nás vede ke spravedlnosti. Prosme ho proto pokorně:

Dej, ať žijeme spravedlivě.

Bože, tys povolal naše praotce, aby ti sloužili ve svatosti a spravedlnosti,

dej, ať je následujeme a podle tvé vůle usilujeme o_dokonalost.

Dej, ať žijeme spravedlivě.

Tys vyvolil Josefa, muže spravedlivého, aby se staral o_tvého Syna v_jeho dětství a mládí,

dej, ať sloužíme Kristu ve svých bratřích.

Dej, ať žijeme spravedlivě.

Svěřil jsi lidem zemi, aby ji naplnili a obdělávali,

nauč nás svědomitě pracovat a mít stále na mysli tvou slávu.

Dej, ať žijeme spravedlivě.

Ty jsi Otec všech lidí, pamatuj na dílo svých rukou,

a dej, ať všichni mají zajištěnou práci a dobré podmínky k_životu.

Dej, ať žijeme spravedlivě.

Otče náš.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, tys povolal svatého Josefa, aby už od počátku chránil dílo našeho vykoupení; dej, ať tvá církev s_jeho pomocí věrně plní svůj úkol při uskutečňování díla spásy.

DRUHÉ NEŠPORY

HYMNUS

Josefe, synu Davidův,

služebníku Hospodinův,

sluší se tě velebiti,

o_tvou ochranu prositi.

Tys byl spravedlivý člověk,

trávils v_dobrých skutcích svůj věk,

v_prostotě i_své chudobě

ctil jsi Boha v_každé době.

Chléb svůj jsi pracně dobýval,

kdyžs tesařské dílo dělal,

z_tebe sobě příklad brali

mnozí, aby pracovali.

Bůh tě zvolil Synu svému,

vždy sobě v_božství rovnému,

za pěstouna pečlivého,

otce, ochránce pilného.

Vypros nám Boží milosti,

svatý ochránce moudrosti,

Josefe, Kristův pěstoune,

nám vždycky milý patrone.

I_Josef z_rodu Davidova

bdí, pozoruje beze slova,

kdy jinoch zvedne meč a štít.

Sám vedle zářícího syna

pomalu bledne, uhasíná_–

svíce, jež vydala svůj svit.

„Mí drazí v_nazaretském domě,

neplačte, neteskněte po mně,

já došel domů, v_Boží dlaň.“

… Ó_svatý Josefe tam v_ráji!

Nás i_ty, kdo dnes umírají,

po cestě provázej a chraň!

Ant. 1Rodiče našli Ježíše v_chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov.

Ant. 2Matka Ježíšova řekla: Dítě, proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i_já jsme tě s_bolestí hledali. Aleluja.

Ant. 3Ježíš se s_nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je. Aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Kol 3,23-24

Cokoli děláte, dělejte z_duše jako pro Pána, a ne pro lidi. Víte, že od Pána obdržíte za odměnu dědictví – život věčný. Služte Kristu Pánu!

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

V_době postní:

Josef byl muž spravedlivý, {*} oddaně sloužil Božímu Synu.

Josef byl muž spravedlivý, {*} oddaně sloužil Božímu Synu.

Byl to služebník moudrý a věrný, {*}

oddaně sloužil Božímu Synu.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Josef byl muž spravedlivý, {*} oddaně sloužil Božímu Synu.

Vo Veľkonočnom období:

Josef byl muž spravedlivý, oddaně sloužil Božímu Synu. {*} Aleluja, aleluja.

Josef byl muž spravedlivý, oddaně sloužil Božímu Synu. {*} Aleluja, aleluja.

Byl to služebník moudrý a věrný. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Josef byl muž spravedlivý, oddaně sloužil Božímu Synu. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat:Když Ježíš začal působit, bylo mu třicet let a lidé ho považovali za syna Josefova. Aleluja.

PROSBY

Pokorně prosme Boha, neboť on je Otec všech:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, vyslyš nás.

Otče svatý, tys odhalil svatému Josefovi tajemství o_Kristu,

dej i_nám, ať tvého Syna stále více poznáváme a milujeme.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, vyslyš nás.

Nebeský Otče, ty sytíš ptactvo a oblékáš polní trávu,

dej všem lidem, co potřebují pro život pozemský i_pro život věčný.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, vyslyš nás.

Stvořiteli světa, ty jsi svěřil své dílo lidem,

dopřej dělníkům, aby mohli užívat plodů své práce.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, vyslyš nás.

Bože nejvýš spravedlivý, ty chceš, aby lidé milovali spravedlnost,

dej nám na přímluvu svatého Josefa, abychom se ti ve všem líbili.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, vyslyš nás.

Shlédni s_láskou na umírající a zemřelé,

a dej, ať skrze tvého Syna a na přímluvu jeho matky Marie a svatého Josefa dosáhnou tvého milosrdenství.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, vyslyš nás.

Otče náš. MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALMY

Ant. 1 Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Aleluja.

Ant. 2 Když se vraceli domů, zůstal chlapec Ježíš v_Jeruzalémě, a jeho rodiče to nezpozorovali. Aleluja.

Ant. 3 Když Ježíše nenašli, vrátili se jeho rodiče do Jeruzaléma a hledali ho. Aleluja.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKÉ ČTENÍ

Př 2,7-8

Hospodin uchovává štěstí pro poctivého, je štítem těch, kdo chodí bez úhony, brání stezky svých spravedlivých, střeží cestu svých přátel.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Ustanovil ho pánem svého domu Aleluja.

a vládcem veškerého svého majetku. Aleluja.

NAPOLUDNIE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Mdr 10,10

Moudrost vedla spravedlivého po přímých stezkách, ukázala mu Boží říši a dala mu poznat svaté věci. V_trápeních mu darovala úspěch, jeho námahy ověnčila zdarem.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Hojnost a bohatství budou v_jeho domě Aleluja.

a jeho štědrost potrvá navždy. Aleluja.

POPOLUDNÍ

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sir 2,18-19 (řec. 15-16)

Ti, kdo se bojí Pána, nepřekračují jeho slova, ti, kdo jej milují, zachovávají jeho cesty. Ti, kdo se bojí Pána, snaží se mu líbit, ti, kdo jej milují, sytí se jeho zákonem.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Jeho sláva je veliká, Aleluja.

ozdobils ho ctí a vznešeností. Aleluja.

23. března

SV. TURIBIA Z_MONGROVEJA, BISKUPA

Narodil se v_roce 1538 ve Španělsku. Vystudoval práva v_Salamance a stal se, třebaže byl dosud laik, předsedou inkvizičního tribunálu v_Granadě. V_roce 1580 odejel v_hodnosti arcibiskupa do Limy v_Peru. Cítil s_domorodými Indiány, učil se jejich jazykům a chránil je před přehmaty Španělů. Svolal celkem dvanáct synod, aby byli kněží co nejlépe připraveni na svou odpovědnou práci. Zvláště 3. sněm v_Limě (1582-83) měl základní význam pro celou Latinskou Ameriku. Většinu času strávil na vizitačních cestách po své diecézi; při poslední zemřel 23. III. 1606 v_Santiagu de Miraflores v_malé kapli uprostřed domorodců. V_následujícím roce bylo jeho tělo převezeno do Limy a roku 1726 byl prohlášen za svatého.

RANNÍ CHVÁLY

Ant.:Nebudete to vy, kdo budete mluvit, ale bude skrze vás promlouvat Duch vašeho Otce.

MODLITBA

Bože, tys povolal svatého biskupa Turibia, aby svou apoštolskou horlivostí a láskou k_pravdě pomáhal tvé církvi, aby rostla; prosíme tě, dej, ať na jeho přímluvu nepřestává růst víra a svatost tvého lidu.

NEŠPORY

Ant.: Svatý Turibius je ten věrný a rozvážný správce, kterého Pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim rozdával pokrm života.

25. března

ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

Slavnost

PRVNÍ NEŠPORY

HYMNUS

Vítej, milý Jezu Kriste,

jenž ses počal v_Panně čisté,

abys naše viny,

sám jsa bez poskvrny,

obmyl a shladil.

V_tom ukázal Bůh lásku k_nám,

že Syna svého poslal k_nám,

kdo by v_něj věřili,

aby živi byli

skrz něj samého.

Neb skrz Krista máme všichni

v_jednom Duchu přístup k_Otci,

nemáme jiného,

jenom s_vírou v_něho

můžem k_Bohu jít.

Kdo skrze Krista nepůjde,

cestu do nebe nenajde,

neboť cesty není

nižádné k_spasení,

nežli Kristus sám.

Kristus je naše naděje,

žádný nám nic neprospěje,

kdo opustí jeho,

Spasitele svého,

běda mu bude.

Pane, Kriste, rač nám dáti,

abychom tě mohli znáti,

tebe se držeti,

s_tebou vždycky býti.

Dejž to Bůh, amen.

Z_nebe posel vychází,

z_dávna již žádaný,

k_Panně čisté přichází

od Boha poslaný,

ten rajský archanděl,

nazvaný Gabriel.

Zdrávas, plná milosti,

od Boha zvolená,

bohatá jsi na ctnosti,

nad jiné vznešená.

Synáčka míti máš,

jméno mu Ježíš dáš.

Slyší Panna Maria

zprávu od anděla,

praví: Já jsem nejnižší

Pánova služebná,

nechať se mi stane

podle vůle Páně.

Plesej, rajská Královno,

správně jsi zvolila,

divné věci božská moc

v_tobě způsobila.

V_tvém těle začal žít

Pán, který spasí lid.

ŽALMY

Ant. 1Vyrazí ratolest z_pahýlu Jesse, výhonek vypučí z_jeho kořenů, spočine na něm Duch Hospodinův. Aleluja. Žalm 113

Ant. 2Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat navěky. Aleluja. Žalm 147,12-20

Ant. 3Věčné Slovo, Syn Boží, zrozený z_Otce přede všemi věky, ponížil sám sebe a stal se pro nás člověkem. Aleluja. Kantikum

Flp 2,6-11

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 1,1-2

O_tom, co bylo na počátku, co jsme slyšeli, vlastníma očima viděli a bedlivě pozorovali a čeho jsme se svýma rukama dotýkali, o_Slovu života svědčíme a zvěstujeme vám. Život se zjevil, a my jsme ho viděli, Život věčný, který byl u_Otce a zjevil se nám.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

V_době postní:

Vyrazila ratolest z_kořene Jesse, {*} hvězda vyšla z_Jakuba.

Vyrazila ratolest z_kořene Jesse, {*} hvězda vyšla z_Jakuba.

Panna porodila Spasitele, {*}

hvězda vyšla z_Jakuba.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Vyrazila ratolest z_kořene Jesse, {*} hvězda vyšla z_Jakuba.

Vo Veľkonočnom období:

Vyrazila ratolest z_kořene Jesse, hvězda vyšla z_Jakuba. {*} Aleluja, aleluja.

Vyrazila ratolest z_kořene Jesse, hvězda vyšla z_Jakuba. {*} Aleluja, aleluja.

Panna porodila Spasitele. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Vyrazila ratolest z_kořene Jesse, hvězda vyšla z_Jakuba. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat:Duch Svatý sestoupí na tebe, Maria, a moc Nejvyššího tě zastíní. Aleluja.

PROSBY

Věčný Otec poslal svého anděla, aby Panně Marii zvěstoval, že nastal čas spásy. Volejme proto s_důvěrou:

Bože, naplň nás svou milostí.

Tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala Matkou tvého Syna, našeho Spasitele,

smiluj se nade všemi, kdo očekávají své vykoupení.

Bože, naplň nás svou milostí.

Gabrielovým slovem jsi Marii zvěstoval pokoj a radost,

daruj celému světu radost ze spásy a opravdový mír.

Bože, naplň nás svou milostí.

Když tvá služebnice Maria vyslovila svůj souhlas, začalo tvé Slovo působením Ducha Svatého přebývat mezi námi,

připrav také naše srdce na přijetí Krista.

Bože, naplň nás svou milostí.

Ty si všímáš ponížených a sytíš hladové,

dopomoz k_právu utlačeným, ujmi se ubohých a posiluj umírající.

Bože, naplň nás svou milostí.

Bože, tobě není nic nemožného, ty činíš věci obdivuhodné,

dej, ať spolu s_těmi, kdo už zemřeli, vejdeme v_den vzkříšení do tvé slávy.

Bože, naplň nás svou milostí.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, vyznáváme, že se tvé Slovo stalo v_lůně Panny Marie člověkem, tvůj Syn, náš Vykupitel, se stal jedním z_nás a má účast na našem lidském životě; dej, ať i_my máme účast na jeho božství.

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, Božímu Synu; on, věčné Slovo, se stal člověkem. Aleluja.

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Chvalme všichni společně

Boha na výsosti,

že nám dopřál dočkat se

tak velké slavnosti,

abychom rozjímali

početí panenské

skrze Ducha Svatého

pro spasení lidské.

Zdráva buď, Maria.

Požehnaná hodina,

v_které nesmrtelný

Bůh člověkem učiněn

v_životě panenském.

By mohl pro nás trpět,

v_život Panny vstoupil,

by nás od věčné smrti

svou krví vykoupil.

Zdráva buď, Maria.

Pros za nás, Matko, Syna,

kteréhos počala

a po devět měsíců

pod srdcem nosila.

Tebe vždycky vyslyší

tvůj Syn milovaný,

když se přimlouváš za nás,

nehodné křesťany.

Zdráva buď, Maria.

Svoje prosby skládáme

k_nohám tvým mateřským,

s_celou církví voláme,

pomáhej nám vždycky

ve vší naší starosti,

v_našem povolání,

ochraňuj nás od zlého,

vypros požehnání.

Zdráva buď, Maria.

Zvěst spásy hlásá svítání,

když anděl Panně oznámí,

že se již splní proroctví

a zem se zaskví radostí.

Z_věčného lůna Otcova

věčný Syn Boží vychází,

teď se v_proud času vydává,

na zemi matku vybral si.

Ty, jež se s_myslí pokornou

nazýváš Boží služebnou,

Královno nebes zářivých,

buď ochránkyní věrných svých.

Buď sláva tobě, Ježíši,

zrozený z_Panny nejčistší,

i_Otci, Duchu milosti

po všechny věky věčnosti. Amen.

Ant. 1Anděl Gabriel byl poslán k_Panně Marii zasnoubené s_Josefem. Aleluja.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

Ant. 2Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého. Aleluja.

Ant. 3Panna počala, pannou zůstala, panna porodila Spasitele světa. Aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

{r}Flp 2,6-7{/r}

Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z_lidí. Byl jako každý jiný člověk.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

V_době postní:

Buď zdráva, Maria, milostiplná! {*} Pán s_tebou.

Buď zdráva, Maria, milostiplná! {*} Pán s_tebou.

Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! {*}

Pán s_tebou.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Buď zdráva, Maria, milostiplná! {*} Pán s_tebou.

Vo Veľkonočnom období:

Buď zdráva, Maria, milostiplná! Pán s_tebou! {*} Aleluja, aleluja.

Buď zdráva, Maria, milostiplná! Pán s_tebou! {*} Aleluja, aleluja.

Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Buď zdráva, Maria, milostiplná! Pán s_tebou! {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Benediktus: Ve své veliké lásce poslal Bůh na svět svého Syna, a ten se v_čistém těle Panny Marie stal pro nás člověkem. Aleluja.

PROSBY

Protože dnes slavíme počátek naší spásy, volejme k_našemu nebeskému Otci:

Bože, naplň nás svou milostí.

Jako Panna Maria přijala od anděla radostnou zvěst,

tak ať i_my, Bože, přijímáme našeho Spasitele s_láskou a vděčností.

Bože, naplň nás svou milostí.

Jako jsi shlédl na pokoru své služebnice,

tak shlédni, milosrdný Otče, i_na nás na všechny a smiluj se nad námi.

Bože, naplň nás svou milostí.

Jako nová Eva přijala ochotně tvé božské Slovo,

tak ať i_my ochotně plníme tvou vůli.

Bože, naplň nás svou milostí.

Kéž Panna Maria přispěje ubohým, pomáhá malomyslným a těší plačící,

ať prosí za lid, přimlouvá se za kněze a vezme v_ochranu tobě zasvěcené ženy.

Bože, naplň nás svou milostí.

DRUHÉ NEŠPORY

HYMNUS

Všichni věrní křesťané,

milost nesmírnou važme,

která nám ukázána

od nebeského Pána:

poslal na svět Syna svého,

sobě v_božství rovného,

pro člověka hříšného.

Aby lid svůj vykoupil,

Syn Boží k_nám sestoupil,

co Adam kdysi ztratil,

to nám Kristus navrátil,

vida naše zavedení,

ďábelské oklamání,

smiloval se nad námi.

Ráčil se ponížiti,

Bůh jsa, člověkem býti,

přepokornou panenku

zvolil sobě za matku;

kterého ani nebesa

obsáhnouti nemohla,

panna v_životě nesla.

Hosta tak předrahého,

Pána k_nám laskavého,

s_vděčností přivítejme,

ctnostmi se ozdobujme,

neboť i_Panně Marii

její veliké ctnosti

pomohly k_té milosti.

Ona byla nazvána

matkou věčného Pána,

jenž jsa Král a Pán mocný

byl pro nás ponížený,

jsa Král a Pán všeho světa

vzal úděl služebníka.

Ó, pokoro hluboká.

ŽALMY

Ant. 1Anděl Páně zvěstoval Marii a ona počala z_Ducha Svatého. Aleluja. Žalm 110,1-5. 7

Ant. 2Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u_Boha. Počneš a porodíš Syna a bude nazván Synem Nejvyššího. Aleluja. Žalm 130

Ant. 3Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova. Aleluja. Kantikum

Srov. Kol 1,12-20

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 1,1-2

O_tom, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, vlastníma očima viděli a bedlivě pozorovali a čeho jsme se svýma rukama dotýkali, o_Slovu života svědčíme a zvěstujeme vám. Život se zjevil, a my jsme ho viděli, Život věčný, který byl u_Otce a zjevil se nám.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

V_době postní:

Slovo se stalo tělem {*} a přebývalo mezi námi.

Slovo se stalo tělem {*} a přebývalo mezi námi.

To Slovo přišlo na svět {*}

a přebývalo mezi námi.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Slovo se stalo tělem {*} a přebývalo mezi námi.

Vo Veľkonočnom období:

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. {*} Aleluja, aleluja.

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. {*} Aleluja, aleluja.

To Slovo přišlo na svět. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat:Anděl Gabriel řekl Panně Marii: Buď zdráva, milostiplná! Pán s_tebou! Požehnaná jsi mezi ženami. Aleluja.

PROSBY

Věčný Otec poslal svého anděla, aby Panně Marii zvěstoval, že nastal čas spásy. Volejme proto s_důvěrou:

Bože, naplň nás svou milostí.

Tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala Matkou tvého Syna, našeho Spasitele,

smiluj se nade všemi, kdo očekávají své vykoupení.

Bože, naplň nás svou milostí.

Gabrielovým slovem jsi Marii zvěstoval pokoj a radost,

daruj celému světu radost ze spásy a opravdový mír.

Bože, naplň nás svou milostí.

Když tvá služebnice Maria vyslovila svůj souhlas, začalo tvé Slovo působením Ducha Svatého přebývat mezi námi,

připrav také naše srdce na přijetí Krista.

Bože, naplň nás svou milostí.

Ty si všímáš ponížených a sytíš hladové,

dopomoz k_právu utlačeným, ujmi se ubohých a posiluj umírající.

Bože, naplň nás svou milostí.

Bože, tobě není nic nemožného, ty činíš věci obdivuhodné,

dej, ať spolu s_těmi, kdo už zemřeli, vejdeme v_den vzkříšení do tvé slávy.

Bože, naplň nás svou milostí.

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALMY

Ant. 1 Z_kořene Jesse vzešla Panna Maria, která počala z_Ducha Svatého. Aleluja.

Ant. 2 Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel. Aleluja.

Ant. 3 Kristus, jehož příchod oznamovali proroci, je Pánem celého světa a původcem pokoje. Aleluja.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 1,9b-10

Bůh sám u_sebe ustanovil, až se naplní čas pro dílo spásy, že sjednotí v_Kristu vše, co je na nebi i_na zemi.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Anděl Páně zvěstoval Marii Aleluja.

a ona počala z_Ducha Svatého. Aleluja.

NAPOLUDNIE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 4,10

V_tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Jsem služebnice Páně; Aleluja.

ať se mi stane podle tvého slova. Aleluja.

POPOLUDNÍ

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Tim 2,5-6a

Je jenom jediný Bůh a jenom jediný prostředník mezi Bohem a lidmi: člověk Kristus Ježíš, který vydal sám sebe jako výkupné za všechny.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Slovo se stalo tělem Aleluja.

a přebývalo mezi námi. Aleluja.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky