KVĚTEN

1. května

Sv. Josefa, Dělníka

Sv. Josef pracoval jako nazaretský tesař pro Ježíše a v_jeho důvěrné blízkosti. Jeho dílna vrhá nové světlo na důstojnost práce. Člověk se v_práci nejen realizuje, ale je to zároveň i_služba bližnímu, společnosti, a tím i_Kristu. Už od Lva XIII. se papežové snaží obrátit pozornost křesťanského světa k_chápání tohoto hlubšího smyslu lidské práce. První máj, slavený v_dnešním světě jako den práce, je proto od roku 1955 postaven pod ochranu sv. Josefa.

Může se použít textů z_19. března (sv_mar.htm, kotva 19MAR) kromě:

Uvedení do první modlitby dne

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, našemu Pánu; on byl považován za syna tesařova, aleluja.

Ranní chvály

Ant. k_Zach. kant. Věrným plněním povinností se stal svatý Josef obdivuhodným příkladem svědomité práce, aleluja.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, Stvořiteli světa, podle tvé vůle je úkolem lidského pokolení obdělávat zemi a rozvíjet své schopnosti prací; prosíme tě, pomáhej nám, ať podle příkladu a pod ochranou svatého Josefa poctivě konáme, co přikazuješ, a dosáhneme toho, co slibuješ.

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. Kristus, Syn Boží, vyrůstal v_domě dělníka a nechal se nazývat jeho synem, aleluja.

2. května

Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

Památka

Narodil se kolem roku 295 v_Alexandrii v_Egyptě. Doprovázel jako jáhen svého biskupa na nicejském koncilu (325). Když se sám stal alexandrijským patriarchou (328), statečně a vytrvale hájil víru v_Kristovo božství, jak bylo definováno v_Niceji, proti stoupencům alexandrijského kněze, bludaře Aria. Ani šikanování ze strany císaře, ani ustrašenost ostatních biskupů, ani několikrát opakované vyhnanství nezlomilo jeho odhodlání. Využíval nuceného pobytu mimo diecézi (celkem asi 20 let) k_písemnému vysvětlování a šíření pravé víry. Podporoval rozvoj mnišství a sepsal „Život sv. opata Antonína“. Zemřel 2. V. 373 v_Alexandrii.

Společné texty o_duchovních pastýřích, str. 1338, a o_učitelích církve, str. 1366.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tys posiloval svatého biskupa Atanáše, aby neohroženě hlásal a hájil božství tvého Syna; prosíme tě, pomáhej i_nám, abychom tě hlouběji poznávali a opravdověji milovali.

3. května

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Svátek

Filip pocházel z_Betsaidy a patřil mezi učedníky Jana Křtitele. Byl jedním z_prvních, kdo šli za Ježíšem (Jan 1,43-44). Získal ihned Natanaela, pozdějšího apoštola Bartoloměje, a přivedl ho k_Ježíšovi (Jan 1,45-46), byl při nasycení zástupů z_pěti chlebů (Jan 6,5.7). Na něho se obrátili pohanští poutníci, když chtěli vidět Mistra (Jan 12,21). Žádal Krista, aby apoštolům ukázal nebeského Otce (Jan 14,8). Synoptická evangelia a Skutky apoštolů uvádějí pouze jeho jméno v_seznamu apoštolů. Další zprávy o_jeho životě nejsou věrohodné.
Jakub, syn Alfeův, je rovněž jedním z_apoštolů (Mt 10,3; Mk 3,18; Lk 6,15; Sk 1,13). Předpokládá se, že je totožný s_Jakubem, „bratrem Páně“ (srov. Mt 13,55; 27,56; Mk 6,3; 15,40), prvním představeným křesťanské obce v_Jeruzalémě (Sk 12,17; 15,7.13; 21,18; Gal 1,19; 2,9.12), autorem jedné z_epištol (Jak 1,1), o_němž Josephus Flavius píše, že byl roku 62 ukamenován na popud židovského velekněze Annáše II. (Ant. 20, 9, 1). Tuto totožnost však nelze bezpečně prokázat.
Slavení dnešního svátku souvisí s_posvěcením římské baziliky Dvanácti apoštolů (1. V. 570).

Společné texty o_apoštolech, kromě:

Ranní chvály

1. ant. Pane, ukaž nám Otce, a to nám stačí, aleluja.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

2. ant. Filipe, tak dlouho jsem s_vámi, a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl Otce, aleluja.

3. ant. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Věříte v_Boha, věřte i_ve mne. V_domě mého Otce je mnoho příbytků, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 2,19-22

Už nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané ostatních křesťanů a členové Boží rodiny. Jste jako budova: jejími základy jsou apoštolové a kazatelé mluvící pod vlivem vnuknutí a Kristus Ježíš je nárožní kvádr. V_něm je celá stavba spojena a vyrůstá ve svatý chrám v_Pánu. V_něm i_vy jste budováni působením Ducha v_Boží příbytek.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Poslals je do celého světa, Bože, aby učili a vedli tvůj lid. {*} Aleluja, aleluja.

Poslals je do celého světa, Bože, aby učili a vedli tvůj lid. {*} Aleluja, aleluja.

Svěřils jim pastýřskou službu. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Poslals je do celého světa, Bože, aby učili a vedli tvůj lid. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. k_Zach. kant. Filip potkal Natanaela a řekl mu: Našli jsme toho, o_kterém psal Mojžíš i_proroci. Je to Ježíš, syn Josefův z_Nazareta, aleluja.

PROSBY

Bůh nám dal skrze apoštoly nebeské dědictví. Děkujme mu za všechny jeho dary a volejme:

Bože, tebe chválí sbor apoštolů.

Děkujeme ti, Bože, za to, že nás shromažďuješ ve své církvi,

dej, ať se naše společenství s_Kristem upevňuje a roste.

Bože, tebe chválí sbor apoštolů.

Děkujeme ti, žes nám prostřednictvím apoštolů připravil stůl svého slova,

dej, ať chodíme v_tvém světle a s_radostí konáme tvou vůli.

Bože, tebe chválí sbor apoštolů.

Děkujeme ti, že nás zveš na hostinu těla a krve svého Syna, kterou nám předali apoštolové,

dej, ať v_ní máme zdroj života a síly.

Bože, tebe chválí sbor apoštolů.

Děkujeme ti, že nás očišťuješ křestní koupelí a svátostným smířením, které jsi svěřil apoštolům,

dej, ať z_nás tyto svátosti smývají všechnu naši vinu.

Bože, tebe chválí sbor apoštolů.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Radujeme se, Bože, z_výroční oslavy svatých apoštolů Filipa a Jakuba a prosíme tě: dej nám na jejich přímluvu, ať máme jako oni podíl na utrpení a vzkříšení tvého Syna, abychom také dosáhli blaženého patření na tvou tvář.

Modlitba uprostřed dne

Žalmy z_příslušného dne v_týdnu s_velikonoční antifonou. Krátké čtení ze společných textů o_apoštolech. Závěrečná modlitba jako v_ranních chválách.

Nešpory

HYMNUS

Svatých apoštolů, str. 1268.

1. ant.Filipe, kdo viděl mne, viděl Otce, aleluja.

Žalmy a kantikum ze společných textů o_apoštolech.

2. ant.Kdybyste znali mne, znali byste i_mého Otce. Nyní už ho znáte a viděli jste ho, aleluja.

3. ant.Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 4,11-13

Kristus určil jedny za apoštoly, jiné za kazatele mluvicí pod vlivem vnuknutí, jiné za misionáře, jiné pak za pastýře, a učitele, aby připravili křesťany k_úkolům, které mají plnit, aby Kristovo tělo dělalo pokroky, dokud nedojdeme všichni k_jednotě ve víře a v_poznání Božího Syna, k_mužné zralosti, k_onomu věku, kdy se na nás uskuteční Kristova plnost.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Vypravujte mezi všemi národy o_Hospodinových činech, oslavujte jeho jméno. {*} Aleluja, aleluja.

Vypravujte mezi všemi národy o_Hospodinových činech, oslavujte jeho jméno. {*} Aleluja, aleluja.

Rozhlašujte den po dni jeho spásu. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Vypravujte mezi všemi národy o_Hospodinových činech, oslavujte jeho jméno. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. ke kant. P. M. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to, aleluja.

PROSBY

Církev je zbudována na apoštolech jako na svých základech. Spolu se všemi, kdo patří do této Boží rodiny, prosme našeho nebeského Otce:

Bože, rozpomeň se na svou církev.

Otče, tys chtěl, aby apoštolové byli prvními svědky tvého vzkříšeného Syna,

posiluj nás, ať o_něm vydáváme svědectví po celém světě.

Bože, rozpomeň se na svou církev.

Tys poslal svého Syna na svět, aby hlásal chudým radostnou zvěst,

pomáhej nám, když máme hlásat evangelium všemu tvorstvu.

Bože, rozpomeň se na svou církev.

Tys poslal svého Syna rozsévat semeno slova,

dej, ať se všichni, kdo rozsévají tvé slovo s_námahou, mohou radovat z_bohaté sklizně.

Bože, rozpomeň se na svou církev.

Tys poslal svého Syna, aby svou krví usmířil s_tebou celý svět,

dej, ať všichni spolupracujeme na tvém díle spásy.

Bože, rozpomeň se na svou církev.

Tys uvedl svého Syna do nebeské slávy,

uveď do svého nebeského království i_naše zemřelé.

Bože, rozpomeň se na svou církev.

Otče náš.

6. května

Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

Narodil se 20. XII. 1576 ve Skočově v_těšínském Slezsku. Studoval filozofii v_Olomouci a v_Praze (1597-1603), teologii ve štýrském Grazu (1604-1606). Potom uzavřel manželskou smlouvu (3. IX. 1606) ve Velkém Meziříčí, ale už po roce (22. XII. 1607) zřejmě jako vdovec přijal nižší svěcení a v_roce 1609 byl v_Brně vysvěcen na kněze. Působil v_duchovní správě na různých místech, naposled jako farář v_Holešově. Za stavovského povstání byl obviněn z_velezrady, zatčen a v_olomouckém vězení vyslýchán útrpným právem, přičemž ho soudci nutili k_prozrazení zpovědního tajemství. Zemřel na následky trojího mučení 17. III. 1620 v_Olomouci, kde je i_pochován. Pius IX. ho prohlásil za blahoslaveného (3. XI. 1859); oslavy blahořečení se konaly 6. května 1860. Jan Pavel II. ho kanonizoval při své návštěvě v_Olomouci 21. května 1995.

Společné texty o_jednom mučedníkovi, nebo o_duchovních pastýřích.

Ranní chvály

HYMNUS

Sláva buď muži, který Bohu sloužil

a jeho vůli věrně plnit toužil;

učedník mečem víry opásaný,

jenž hlásal Krista bez bázně a hany.

Buď veleben, buď vroucně ctěn

v_záři blahoslavené,

buď veleben, buď vroucně ctěn,

Sarkandře Jene.

Pro pravdu žít je tvoje čest a sláva,

pro pravdu umřít tobě Bůh dopřává.

Katanů mukou nezdolán, jsi skálou,

sám sebe dáváš nebi v_oběť zralou.

Jsi vítězem, tak zpívá zem

v_záři blahoslavené,

jsi vítězem, tak zpívá zem,

Sarkandře Jene.

Nepřišlo nazmar svědectví tvé víry,

tvá oběť je nám zdrojem stálé síly.

Z_prolité krve, modliteb a lkání

dá Bůh svým dětem nové požehnání.

I_nás Pán zve do slávy své

v_záři blahoslavené,

i_nás Pán zve do slávy své,

Sarkandře Jene.

Když nepřítel chce zničit žatvu Boží

a přerůstává bodláčí a hloží,

pomoz nám svorně kráčet ve tvé stopě,

svědectví víry vydat ve své době.

Chraň národ svůj, za námi stůj

v_záři blahoslavené,

chraň národ svůj, za námi stůj,

Sarkandře Jene.

Náš mučedníku s_oslavenou tváří,

tvé světlo stále jasněji nám září.

Jsi blízko Krista i_nebeské Matky,

pomoz nám střežit nejvzácnější statky.

Ve víře stát i_život dát

v_záři blahoslavené,

ve víře stát i_život dát,

Sarkandře Jene.

1. ant. Zvítězil Beránkovou krví a slovem svého svědectví, protože nemiloval svůj život natolik, že by se zalekl smrti. Aleluja.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

2. ant. Svou smrtí zanechal všemu lidu příklad statečnosti a památku ctnosti. Aleluja.

3. ant. To bude úděl vítěze: Já budu jeho Bohem a on bude mým synem. Aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sir 51,2b.3d.4ab.5b.6.7bc (řec. 2aed.3ad.4.5b.6a)

Stal ses mým ochráncem a pomocníkem. Před mými protivníky ses mě zastal a vysvobodils mě podle hojnosti svého slitování a pro slávu svého jména z_mnoha soužení, která jsem zažil, z_plamene, který mě koldokola dusil, ze středu ohně, který jsem nezapálil, z_nečistého jazyka a lživých řečí. Všecko to je pomluva neřestného jazyka.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Vzpomněl jsem si na tvé milosrdenství. Pane. {*} Aleluja, aleluja.

Vzpomněl jsem si na tvé milosrdenství. Pane. {*} Aleluja, aleluja.

Vysvobozuješ ty, kdo v_tebe doufají. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Vzpomněl jsem si na tvé milosrdenství. Pane. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. k_Zach. kant. Pokud žiji, chci chválit Hospodina, pokud budu, chci opěvovat svého Boha, aleluja.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys dal svatému mučedníku Janovi statečnost a sílu, aby žil podle své víry a věrně zachoval zpovědní tajemství; na jeho přímluvu posiluj i_nás v_každém nebezpečí, abychom ti jako on vždycky zůstali věrní. Prosíme o_to

Nešpory

HYMNUS

(Kancionál č. 892. Při modlitbě bez zpěvu se může text v_závorkách vynechat.)

Vzývej, církvi, svého kněze Jana,

čerpej sílu z_jeho svědectví,

vždyť on věrně následoval Pána

cestou kříže k_slávě vítězství.

(Zazpívejme s_církví píseň díků

Janu Sarkandrovi, mučedníku.)

Přes propasti dávno zašlých věků

příběh mučedníka svědomí

svědčí o_Bohu i_o_člověku,

jehož žádná zkouška nezlomí.

(Zazpívejme s_církví píseň díků

Janu Sarkandrovi, mučedníku.)

Nesnížil ses ke lži ani zradě,

odoláváš trýzni mučení,

duch je silnější než tělo slabé,

výmluvné je tvoje mlčení.

(Zazpívejme s_církví píseň díků

Janu Sarkandrovi, mučedníku.)

Kéž z_tvých ran a krve drahocenné

dary milostí se rozmnoží,

uč nás statečnosti, svatý Jene,

lásce, která všechno vydrží.

(Zazpívejme s_církví píseň díků

Janu Sarkandrovi, mučedníku.)

Kriste, dobrý pastýři svých ovcí,

krví mučedníků probuď nás,

jako ty jsi jedno ve svém Otci,

ať jsme jedno v_tobě a ty v_nás.

(Zazpívejme s_církví píseň díků

Janu Sarkandrovi, mučedníku.)

Odpusť, Pane, viny dávných časů,

odpusť nelásku a rozbroje,

dej, ať církev, věrná tvému hlasu,

šíří požehnání pokoje.

(Zazpívejme s_církví píseň díků

Janu Sarkandrovi, mučedníku.)

Kéž tvůj pohled vlídně na nás patří

a kéž z_modliteb a obětí

tvého lidu, sester tvých a bratří,

tvoří zázrak příští jednoty.

(Zazpívejme s_církví píseň díků

Janu Sarkandrovi, mučedníku.)

1. ant. Všichni, kdo chtějí zbožně žít v_Kristu Ježíši, budou pronásledováni. Aleluja.

Žalmy ze společných textů o_jednom mučedníkovi.

2. ant. Když jsme s_Kristem umřeli, budeme s_ním také žít. Aleluja.

3. ant. Když vytrváme, budeme s_Kristem i_kralovat. Aleluja.

Ant. ke kant. P. M. Buď věrný až do smrti, a dám ti za odměnu život, aleluja.

8. května

Panny Marie, Prostřednice všech milostí

Panna Maria, od věčnosti předurčená za Matku Božího Slova, spolupracovala jedinečným způsobem při Spasitelově díle na obnově nadpřirozeného života v_lidských duších a stala se v_řádu milosti naší matkou. Toto Mariino mateřství trvá nepřetržitě v_plánu milosti až do věčného zakončení spásy všech vyvolených. Ve své mateřské lásce pečuje o_bratry svého Syna, kteří ještě putují v_mnoha nebezpečích a nesnázích. Proto je vzývána v_církvi jako přímluvkyně, pomocnice, zachránkyně a prostřednice. Tato slova je však třeba chápat tak, že nic neubírají ani nepřidávají důstojnosti a účinnosti jediného prostředníka, Krista. (Srov. II. vat. sněm, Konst. o_církvi, č. 61-62.)
Dnešní památka se začala slavit v_Belgii (1921) z_podnětu kardinála Merciera a odtud se rozšířila i_do některých jiných zemí.

Společné texty o_Panně Marii.

Ranní chvály

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. Jdt 15,9.10; 13,18.19

Tys naše sláva, veliká radost a chlouba. Vykonala jsi mnoho pro blaho Božího lidu. Požehnaná jsi od Boha nejvyššího mezi všemi ženami na zemi. Tvá chvála nevymizí ze srdce lidí.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pod tvou ochranu se utíkáme, svatá Boží Rodičko. {*} Aleluja, aleluja.

Pod tvou ochranu se utíkáme, svatá Boží Rodičko. {*} Aleluja, aleluja.

Neodmítej naše prosby. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Pod tvou ochranu se utíkáme, svatá Boží Rodičko. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. k_Zach. kant. Maria, Matko milosti, Prostřednice naše, skrze tebe přišel světu Spasitel, přimluv se za nás u_svého Syna, aleluja.

Prosby ze společných textů o_Panně Marii.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z_Panny Marie, a ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí; vyslyš naše prosby a dávej nám na její přímluvu všechno potřebné k_dosažení věčného cíle.

Nešpory

HYMNUS

Zdrávas, růže skvoucí,

Panno velmi krásná,

Jezu Krista Matko,

tys milosti plná.

Nerač se na nás hříšné

pro náš hřích hněvati,

rač prostřednice býti,

dej od zla ujíti,

do nebe přijíti.

Ty jsi keř hořící,

avšak nespálený,

skrz tě panující

Král je narozený.

Bůh si tebe vyvolil,

nevěstu oblíbil,

Paní světa učinil,

Královnu andělskou,

nebeskou i_zemskou.

Ty jsi z_kmene Jesse

prut skvoucí zelený,

očisť srdce, neb jsme

lid hříchem zkažený.

Nedej nám zahynouti,

dej peklu ujíti,

abychom tě chválili,

písně ti zpívali,

v_nebesích bydleli.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sk 1,14

Všichni jednomyslně setrvávali v_modlitbách spolu se ženami, s_Ježíšovou matkou Marií a s_jeho příbuznými.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Voláme k_tobě o_pomoc, Panno slavná a požehnaná. {*} Aleluja, aleluja.

Voláme k_tobě o_pomoc, Panno slavná a požehnaná. {*} Aleluja, aleluja.

Vysvoboď nás vždycky z_každého nebezpečí. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Voláme k_tobě o_pomoc, Panno slavná a požehnaná. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. ke kant. P. M. Naše spása je ve tvých rukou, stůj při nás a budeme s_radostí sloužit našemu Králi a Pánu, aleluja.

Prosby ze společných textů o_Panně Marii.

Závěrečná modlitba jako v_ranních chválách.

10. května

Sv. Jana z_Avily, kněze

Přišel na svět okolo roku 1500 ve městě Almodóvar del Campo ve Španělsku. Když se stal knězem, prochodil celou Andalusii a kázal o_Kristu. Byl významným hlasem prosazujícím obnovu zahájenou tridentským koncilem a v_mnoha svých spisech ukázal kněžím jeho podstatu a důležitost. Neprávem na něj padlo podezření z_hereze, nevyhnul se ani výslechům, ani věznění, ale velmi horlivě vykládal katolickou nauku. Poslední léta strávil v_ústraní ve městě Montilla v_córdubské diecézi a dne 10. května 1569 tam zesnul v_Pánu.

Společné texty o_duchovních pastýřích a o_učitelích církve.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys dal kněžím a svému lidu ve svatém Janovi z_Avily skvělého učitele, který vynikal svatým a horlivým životem; dej, prosíme, aby církev díky správné horlivosti tvých služebníků i_v_dnešní době rostla ve svatosti. Prosíme o_to

12. května

Sv. Nerea a Achillea, mučedníků

Oba byli římskými vojáky pravděpodobně v_době císaře Diokleciána. Protože se stali křesťany, byli popraveni mečem (kolem roku 304). V_místě, kde byli pohřbení, na Ardeatinské cestě v_Římě, stojí bazilika nesoucí jejich jména.

Společné texty o_více mučednících.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Všemohoucí Bože, tys posiloval svaté mučedníky Nerea a Achillea, aby statečně vyznávali víru; na jejich přímluvu dej sílu i_nám, abychom ti vždycky zůstali věrní. Prosíme o_to

Téhož dne 12. května

Sv. Pankráce, mučedníka

Zemřel mučednickou smrtí pravděpodobně za Diokleciánova pronásledování křesťanů (kolem roku 304). Podle zpráv z_legendy mu bylo teprve 14 let. Nad jeho hrobem na Via Aurelia v_Římě byla zbudována bazilika.

Společné texty o_jednom mučedníkovi.

MODLITBA

Bože, upevňuj ve své církvi radostnou důvěru a odevzdanost do tvé vůle a na přímluvu svatého mučedníka Pankráce jí pomáhej vytrvale překonávat všechny nesnáze, aby se pod tvou ochranou cítila v_bezpečí. Prosíme o_to

13. května

Panny Marie Fatimské

MODLITBA

Bože, tys Rodičku svého Syna učinil i_naší Matkou; dej, ať poslušní její výzvy vytrváme v_pokání a modlitbách za spásu světa a den za dnem stále účinněji šíříme tvé království.

14. května

Sv. Matěje, apoštola

Svátek

Byl zvolen za apoštola místo Jidáše. Podle vyprávění o_této volbě (Sk 1,15-26) chodil s_apoštoly po celou dobu od počátku až do Ježíšova nanebevstoupení. O_jeho dalším životě nemáme věrohodných zpráv. Jeho ostatky jsou uchovávány v_benediktinském klášterním kostele v_Trevíru (Trier) v_Německu a v_bazilice S. Maria Maggiore v_Římě.

Společné texty o_apoštolech, str. 1429, kromě:

Ranní chvály

HYMNUS

Jak nestihlé, jak divné

jsou, Bože, soudy tvé,

jak od lidských rozdílné

bývají tvé cíle.

K_řádu apoštolskému

Jidáš byl povolán,

ke konci nešťastnému

zradou svou byl dohnán.

Matěj místo Jidáše,

jenž z_Dvanácti ubyl,

apoštolem Ježíše

losem vyvolen byl.

Proč Jidáš pad’, stál Matěj,

nezpytuj, křesťane.

Rci: „Ve všem spravedlivý

tvůj soud je, ó_Pane.“

Kdokoli se zdáš státi,

nedůvěřuj sobě,

soudů Božích se báti

sluší v_každé době.

Kdo stojí, může padnout

s_Jidášem proklatým,

ty však se nedej strhnout,

stůj s_Matějem svatým.

Ant. k_Zach. kant. Jeden z_mužů, kteří s_námi chodili po celou tu dobu, kdy Pán Ježíš žil mezi námi, ať vydává tak jako my svědectví o_jeho zmrtvýchvstání. Aleluja.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, ty znáš srdce všech, tys přidružil svatého Matěje ke sboru apoštolů a také nás volá tvá láska, abychom šli cestou, kterou jsi pro nás připravil; prosíme tě: provázej nás na jeho přímluvu svou milostí, ať dojdeme do společenství tvých vyvolených v_nebi.

Modlitba uprostřed dne

Antifony a žalmy z_příslušného dne v_týdnu. Krátké čtení ze společných textů o_apoštolech. Závěrečná modlitba jako v_ranních chválách.

Nešpory

HYMNUS

Svatých apoštolů, Božích mučedníků,

Páně vyznavačů, pravdy milovníků,

sluší se vzpomínati, jich následovati,

Boha vždy milovati, jim se podobati,

zákon naplniti.

Neboť opustili všecko, co kdy měli,

otce i_své sítě, nic míti nechtěli;

když je Pán Ježíš pozval, za sebou povolal,

tu oni nemeškali a za ním se brali,

jeho poslouchali.

Pilně pracovali a Krista kázali,

hříšníky kárali, k_pokání volali.

Jako ovce posláni, zlým vlkům vydáni,

vždy připraveni jíti jak ovce k_zabití,

hotovi zemříti.

V_svatém městě byli, spolu se modlili

a v_postech trvali, Matěje zvolili,

aby přijal biskupství, svaté apoštolství,

o_které Jidáš přišel, od Pána odešel,

Matěj slávy došel.

Blahoslavená smrt svatých apoštolů

i_všech mučedníků, Božích milovníků!

Dej nám, prosíme, Pane, všemohoucí Bože,

svaté následovati, jim se podobati,

s_nimi kralovati.

Ant. ke kant. P. M. Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k_tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Aleluja.

16. května

Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

V_Čechách: svátek hlavního patrona Čech

Na Moravě: památka

Narodil se kolem poloviny 14. století v_Pomuku (později Nepomuku) v_Čechách. V_letech 1369-1380 byl veřejným notářem a zároveň pracoval v_úřadě generálních vikářů. Po vysvěcení na kněze byl farářem u_sv. Havla (1380-1390) a kanovníkem kapituly u_sv. Jiljí (1382-1389) a na Vyšehradě (1389-1393). Arcibiskup Jan z_Jenštejna ho jmenoval svým generálním vikářem (1389-1393). Když vyvrcholilo napětí mezi králem Václavem IV. a arcibiskupem, stál na straně arcibiskupa a hájil svobodu a nezávislost církve na králově zvůli, zatímco král se snažil ovládnout církev a získat na svou stranu část vyššího duchovenstva. Byl podroben výslechu a mučení za osobní účasti krále. Jeho tělo bylo 20. III. 1393 vhozeno do Vltavy, potom prozatímně pohřbeno a později (snad 1396) přeneseno k_pohřbení do katedrály. V_následujících letech se mluvilo o_další příčině jeho mučednické smrti, že totiž nechtěl porušit zpovědní tajemství. V_roce 1721 byl prohlášen za blahoslaveného a 19. III. 1729 za svatého.

Společné texty o_jednom mučedníkovi, str. 1469, nebo o_duchovních pastýřích, str. 1492, kromě:

Ranní chvály

HYMNUS

Radostnou píseň k_chvále tvé

zpíváme, svatý Jene,

právo jsi hájil statečně,

povinnost splnil věrně.

Ze slzavého údolí

přeplul jsi k_slávy břehu,

kde vítězný zpěv hlaholí,

kde cíl lidského běhu.

Přimluv se, svatý krajane,

ať nás Bůh viny zprostí,

ať za své hříchy spáchané

se kajem v_zkroušenosti.

Vypros nám srdce laskavé,

jež bližním rádo slouží,

na odpůrce nezanevře,

i_jim se dávat touží.

Ať příkladem tvým vedeni,

plníme vůli Boží,

ať i_nám věnec spasení

na hlavu Kristus vloží.

1. ant. Král se ho dotazoval na mnoho věcí, ale on neodpovídal. Aleluja.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

2. ant. Král soptil hněvem a jednal s_ním krutěji než s_ostatními.

3. ant. Šťasten, kdo nechybuje jazykem, kdo neslouží nehodnému. Aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

{r}Jak 1,12.26-27{/r}

Blaze muži, který ve zkouškách vydrží. Když se osvědčí, dostane za odměnu život, jak to Pán slíbil těm, kdo ho milují. Když si někdo myslí, že je zbožný, ale přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame sám sebe a jeho zbožnost nemá cenu. Zbožnost ryzí a bezvadná před Bohem a Otcem je toto: ujímat se sirotků a vdov v_jejich tísni a uchovat se neposkvrněný od světa.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Mimo dobu velikonoční:

Řekl jsem: Dám si pozor na své chování, {*} abych nezhřešil svým jazykem.

Řekl jsem: Dám si pozor na své chování, {*} abych nezhřešil svým jazykem.

Budu držet na uzdě svá ústa, {*}

abych nezhřešil svým jazykem.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Řekl jsem: Dám si pozor na své chování, {*} abych nezhřešil svým jazykem.

V_době velikonoční:

Řekl jsem: Dám si pozor na své chování, abych nezhřešil svým jazykem. {*} Aleluja, aleluja.

Řekl jsem: Dám si pozor na své chování, abych nezhřešil svým jazykem. {*} Aleluja, aleluja.

Budu držet na uzdě svá ústa. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Řekl jsem: Dám si pozor na své chování, abych nezhřešil svým jazykem. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. k_Zach. kant. O_Božích přikázáních budu mluvit před králi a nebudu se stydět. Aleluja.

Prosby ze společných textů o_jednom mučedníkovi.

PROSBY

Náš Spasitel Ježíš Kristus přišel, aby vydal svědectví pravdě. Oslavujme ho ve společenství s_mučedníky, zabitými pro Boží slovo, a volejme:

Pane, tebe chválí zástup mučedníků.

Pro své mučedníky, kteří ti věrně vydávali svědectví a raději podstoupili smrt, než aby se ti zpronevěřili,

dej nám, Pane, pravou svobodu ducha.

Pane, tebe chválí zástup mučedníků.

Pro své mučedníky, kteří vyznali víru až k_prolití krve,

dej nám, Pane, pevnou a neporušenou víru.

Pane, tebe chválí zástup mučedníků.

Pro své mučedníky, kteří na sebe vzali kříž a následovali tě,

dej nám, Pane, statečně snášet útrapy života.

Pane, tebe chválí zástup mučedníků.

Pro své mučedníky, kteří vyprali své šaty v_tvé krvi a vítězně překonali všechny nástrahy světa,

dej nám, Pane, zvítězit nad každým pokušením.

Pane, tebe chválí zástup mučedníků.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys vyvolil kněze a mučedníka Jana za obhájce práv církve a za strážce zpovědního tajemství; dej, ať následujeme příklad jeho statečnosti a věrně plníme službu, ke které jsi nás povolal. Prosíme o_to

Modlitba uprostřed dne

Antifony a žalmy z_příslušného dne v_týdnu.

V_Čechách: Krátké čtení ze společných textů o_jednom mučedníkovi. Závěrečná modlitba jako v_ranních chválách.

Na Moravě: Všechno z_příslušného dne v_týdnu.

Nešpory

HYMNUS

Svatý Jene Nepomucký,

zástupce české země,

shlédni na nás, na svůj národ,

pamatuj na své plémě,

vypros nám u_Boha milost,

bychom se mu líbili,

podle víry živi byli,

jak jsme při křtu slíbili.

V_ničem člověk víc podobný

Bohu svému nebývá,

nežli když k_bližnímu svému

milosrdenství mívá:

neb milosrdenství Boží

podle Písma svatého

nekonečně převyšuje

ostatní skutky jeho.

Příklad tvůj, ó_svatý Jene,

má nás k_tomu povzbudit

a tvůj život zde na světě

v_nás lásku k_bližním vzbudit;

ty jsi vdovám a sirotkům

hojnou almužnu dával

a všem chudým z_lásky k_Bohu

štědrou rukou podával.

Ještě jednou, svatý Jene,

hlas svůj k_tobě zdviháme,

od tebe, patrona svého,

pomoc vroucně žádáme:

Vypros nám u_Boha milost,

bychom se milovali,

jeden druhému jak bratři

v_nouzi si pomáhali.

Neb jsme všichni údy Krista

a navzájem jsme bratři;

jeden druhého milujme,

jak na křesťany patří;

v_srdci našem ať zůstává

jen svaté lásky plamen,

lásky k_Bohu i_k_bližnímu.

Dej nám to, Bože, amen.

1. ant. Tříbils mě ohněm a nenalezl jsi na mně nepravosti. Aleluja.

Žalmy a kantikum ze společných textů o_jednom mučedníkovi.

2. ant. Zátopy vod nemohou uhasit lásku a proudy řek ji neodplaví. Aleluja.

3. ant. Prošel jsem ohněm a vodou, ale pak jsi mi dopřál úlevu. Aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

{r}1 Petr 3,14-15{/r}

I_kdybyste museli trpět pro spravedlnost, blaze vám! Nebojte se, když vám vyhrožují, a nedejte se zneklidnit. Mějte v_srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k_Pánu a buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Mimo dobu velikonoční:

Hospodin je mé světlo a má spása. {*} Koho bych se bál?

Hospodin je mé světlo a má spása. {*} Koho bych se bál?

Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl? {*}

Koho bych se bál?

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Hospodin je mé světlo a má spása. {*} Koho bych se bál?

V_době velikonoční:

Hospodin je mé světlo a má spása. Koho bych se bál? {*} Aleluja, aleluja.

Hospodin je mé světlo a má spása. Koho bych se bál? {*} Aleluja, aleluja.

Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl? {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Hospodin je mé světlo a má spása. Koho bych se bál? {*} Aleluja, aleluja.

Ant. ke kant. P. M. V_očích vládců vzbudím obdiv: když budu mlčet, budou čekat, když budu mluvit, budou dávat pozor. Aleluja.

Prosby ze společných textů o_jednom mučedníkovi.

PROSBY

Děkujme Králi mučedníků, neboť on večer předtím, než trpěl za naši spásu, odkázal nám při poslední večeři trvalou památku na svou smrt. A s_vděčností volejme:

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.

Náš Spasiteli, zdroji a vzore všeho mučednictví, tys nás miloval až do krajnosti,

stůj při těch, kdo trpí příkoří pro tvé jméno.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.

Tys prolil svou krev za spásu světa,

dej hříšníkům ducha pravého pokání a usmiř je se svým Otcem.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.

Tys za nás umřel na kříži a živíš nás svým tělem a svou krví,

dej, ať v_síle tohoto pokrmu překonáme všechny překážky a dojdeme do věčného života.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.

Tys nám dal příklad věrného plnění Otcovy vůle,

posiluj naši víru, abychom vytrvali ve všech zkouškách.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.

Tys povolal naše zemřelé z_tohoto světa k_sobě,

stali se ti podobnými ve smrti, dej, ať se ti podobají i_ve vzkříšení.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.

18. května

Sv. Jana I., papeže a mučedníka

Pocházel z_Toskánska a stal se papežem v_roce 523, kdy Itálii ovládal gótský král Theodorich. Ten stál na straně ariánů a chtěl se jich zastat i_u_císaře Justina I. Proto poslal do Konstantinopole výpravu, kterou musel vést papež jako králův legát. S_výsledkem jednání však nebyl spokojen a dal papeže po návratu o_hladu držet ve vězení v_Ravenně, až tam 18. V. 526 zemřel.

Společné texty o_jednom mučedníkovi, str. 1469, nebo o_duchovních pastýřích, str. 1492.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, ty dáváš odplatu těm, kdo ti zůstanou věrní; dnes slavíme památku mučednické smrti svatého papeže Jana a prosíme tě, pomáhej nám, ať také následujeme jeho stálost ve víře. Prosíme o_to

20. května

Sv. Bernardina Sienského, kněze

Narodil se roku 1380 v_Massa Marittima u_Sieny ve střední Itálii. Po studiích církevního práva a po uzdravení z_nemoci, kterou byl postižen při ošetřování nemocných morem (1400), vstoupil do františkánského řádu (1402). Stal se knězem (1404), vynikajícím lidovým kazatelem a šiřitelem úcty k_Jménu Ježíš. Nemluvil o_pohromách zvěstujících konec světa, jak bylo tehdy zvykem, nýbrž o_Ježíši Kristu a jeho božské lásce. Několikrát byl nařčen z_bludařství, ale pokaždé byla uznána jeho nevina. Jako řádový představený (1438 – 1442) se účastnil všeobecného sněmu ve Florencii. Zemřel 20. V. 1444 v_Aquile a už v_roce 1450 byl prohlášen za svatého.

Společné texty o_duchovních pastýřích.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys naplnil svatého kněze Bernardina velikou láskou a horlivostí, aby šířil úctu k_svatému jménu Ježíš; pro jeho zásluhy a na jeho přímluvu naplň svou láskou i_nás. Prosíme o_to

20. května

Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

Narodil se 26. 12. 1751 v_Tasovicích u_Znojma jako syn českého řezníka Dvořáka. Vyučil se pekařem, ale z_touhy po kněžství začal studovat. Několikrát putoval do Říma, vstoupil tam do kongregace redemptoristů a byl vysvěcen na kněze (1785). V_letech 1787-1808 působil ve Varšavě a založil tam první klášter redemptoristů severně od Alp. Když Napoleon po dobytí Varšavy zakázal všechna řeholní společenství, přesídlil „apoštol Varšavy“ do Vídně. Jako kazatel, duchovní správce a zpovědník měl značný vliv na všechny vrstvy obyvatelstva. Protože nechtěl přijmout zásady tehdy módního osvícenského josefinismu, podle nichž se měla církev stát nástrojem v_rukou panovníka, byl dán pod policejní dohled. Na sklonku života dosáhl souhlasu k_působení redemptoristů na rakouském území (20. 4. 1820). Sám se však toho dne nedožil, zemřel 15. 3. 1820. Jeho tělo bylo později (1862) přeneseno do kostela Panny Marie Na nábřeží a v_roce 1909 byl prohlášen za svatého.

Společné texty o_duchovních pastýřích.

Patroni čeští,

je vás jen hlouček,

hrstka, kterou nic

nemůže přimět k_ústupu,

ani naše pohodlí a nikdo!

Ne, nikdo nemůže vás vypudit

z_údělu

rozhánět mlžinu chmur

a rozptýlit strach …

Na ústup ani krok

a pořád ve střehu,

ač málo je těch,

co nabídnou se být s_vámi na stráži …

Hle, na půl čety

čítá váš elitní voj,

pro nějž musíte čekat na posilu

jenom z_nás,

patroni čeští! …

Kyrie eleison, Bože silný,

jako v_nich,

buď i_v_nás

navěky. Amen.

Ranní chvály

Ant. k_Zach. kant. Leží mi na srdci prospěch církve a spása duší.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys dal svatému Klementovi pevnou víru a nezdolnou vytrvalost; vyslyš naše prosby a pro jeho zásluhy nám pomáhej, ať ho následujeme stálostí ve víře a dokonalostí v_lásce.

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. Pro všechny jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil aspoň některé.

21. května

Sv. Kryštofa Magallanese, kněze a jeho druhů, mučedníků

Sv. Kryštof se narodil ve vesnici San Rafaél Totatiche v_Mexiku roku 1869. V_době, kdy proti katolické církvi zuřilo pronásledování, spolu s_dalšími 24 kněžími a křesťanskými laiky z_různých končin Mexika a různého věku vyznal Krista Krále a roku 1927 podstoupil mučednickou smrt.

MODLITBA

Všemohoucí věčný Bože, tys učinil kněze Kryštofa a jeho druhy věrnými Kristu Králi až k_mučednické smrti; na jejich přímluvu dej i_nám, abychom vyznávali pravou víru a stále zůstávali v_lásce k_tobě.

22. května

Sv. Rity z_Cascie, řeholnice

Žila v_15. století v_italské Umbrii. Nejprve byla provdána za násilnického muže, trpělivě snášela jeho hrubosti a smířila ho s_Bohem. Později, když její manžel i_děti zemřeli, vstoupila do kláštera řádu svatého Augustina. Dávala všem vynikající příklad trpělivosti a zkroušenosti. Zemřela tam před rokem 1457.

MODLITBA

Prosíme tě, Bože, dej nám moudrost kříže a statečnost, kterými jsi štědře obdařil svatou Ritu; ať všechna svá soužení spojujeme s_utrpením Kristovým, abychom dosáhli podílu na jeho velikonočním tajemství.

25. května

Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve

Narodil se kolem roku 673 na území benediktinského kláštera ve Wearmouthu v_severní Anglii. V_sedmi letech byl do tohoto kláštera dán na vychování, krátce na to přešel do nově založeného kláštera v_Jarrowě. Tam se stal v_devatenácti letech jáhnem. Učil v_klášterní škole a začal s_profesionální svědomitostí psát dějiny církve v_Anglii, dokončil je v_roce 731. Po vysvěcení na kněze (703) psal po vzoru starých církevních Otců komentáře k_Písmu svatému. Jak sám napsal, jeho radostí bylo studovat, vyučovat a psát. Zemřel 26. V. 735. V_roce 1899 byl prohlášen za učitele církve.

Společné texty o_učitelích církve, nebo o_svatých mužích (o_řeholnících).

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys povolal svatého kněze Bedu, aby svou zbožností a učeností vzdělával tvou církev; na jeho přímluvu dej, ať je i_náš život prozářen pravou moudrostí.

Téhož dne 25. května

Sv. Řehoře VII., papeže

Narodil se kolem roku 1028 v_Toskánsku, jmenoval se Hildebrand a až do roku 1048 žil jako benediktinský mnich. Potom se stal rádcem papežů reformátorů a po zvolení za papeže (1073) pokračoval v_jejich díle. Bojoval proti svatokupectví, nekázni duchovenstva a laické investituře. Císař Jindřich IV. se nechtěl zříci práva jmenovat biskupy a opaty, dal zvolit vzdoropapeže (1080) a obsadil Řím (1084). Papež se uchýlil do Salerna, kde 25. V. 1085 zemřel a byl pohřben.

Společné texty o_duchovních pastýřích.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys posiloval svatého papeže Řehoře, aby horlivě a statečně bránil spravedlnost; dávej i_dnes své církvi odvahu, aby čelila bezpráví a s_láskou hájila svobodu a právo. Prosíme o_to

Téhož dne 25. května

Sv. Marie Magdalény de’ Pazzi, panny

Narodila se roku 1566 ve Florencii. Vstoupila do kláštera karmelitek (1582) a v_roce 1584 složila slavné sliby. Od té doby procházela mnoha bolestnými očistnými zkouškami a dosáhla vysokého stupně mystického života. Měla různá vidění, při nichž hlasitě promlouvala a její spolusestry sebraly několik svazků zpráv o_těchto extázích. Vytrvale prosila za obnovu církve a ukazovala sestrám cestu k_dokonalosti. Zemřela 25. V. 1607 ve Florencii a v_roce 1669 byla prohlášena za svatou.

Společné texty o_pannách, nebo o_svatých ženách (o_řeholnicích).

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, ty stále povoláváš lidi, aby se ti zcela zasvětili a žili v_panenské čistotě, tys naplnil svatou řeholnici Marii Magdalénu svou láskou a zahrnuls ji hojností svých darů; dej, ať se i_my řídíme příkladem její čistoty a lásky. Prosíme o_to

26. května

Sv. Filipa Neriho, kněze

Památka

Narodil se 21. VII. 1515 ve Florencii jako syn notáře. Kolem roku 1536 přišel do Říma, založil tam společnost pro pomoc chudým a nemocným „Oratorium Boží lásky“, věnoval velkou péči mladým lidem. V_roce 1551 přijal kněžské svěcení a usiloval o_náboženskou obnovu Říma novými pastoračními metodami. Spolu s_několika dalšími světskými kněžími začali bydlet společně (1564) a v_roce 1575 dosáhli papežského schválení jako kongregace oratoriánů. Zemřel 25. V. 1595 a roku 1622 byl prohlášen za svatého.

Společné texty o_duchovních pastýřích, nebo o_svatých mužích (o_řeholnících).

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, ty v_každé době posíláš svým služebníkům svého Svatého Ducha, aby je naplňoval láskou a vedl ke svatosti; naplň i_naše srdce radostnou zbožností, jaká vyzařovala ze svatého Filipa. Prosíme o_to

27. května

Sv. Augustina z_Canterbury, biskupa

Byl benediktinem v_opatství sv. Ondřeje v_Římě. Papež Řehoř Veliký ho poslal, aby spolu s_dalšími čtyřiceti mnichy hlásal evangelium v_Anglii (597). Cestou byl ve Francii vysvěcen na biskupa. Kentský král Ethelbert mu postoupil poblíž Canterbury pahorek s_pozemky na stavbu opatství a katedrály a přijal křest. Z_prvních křesťanských století se tam do té doby udrželo křesťanství jen v_hornatých oblastech Skotska a Walesu. Položil tedy základy organizační struktury církve v_Anglii a podle pokynů papeže dbal při šíření křesťanství místních zvyklostí. Podařilo se mu získat velkou část obyvatelstva a vychovat domácí kněze. Zemřel 26. V. kolem roku 605.

Společné texty o_duchovních pastýřích.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys přivedl kázáním svatého biskupa Augustina lid Anglie k_světlu evangelia; prosíme tě, dej, ať příklad jeho apoštolského úsilí přináší v_tvé církvi trvalý užitek.

Téhož 27. května

Výročí posvěcení katedrály sv. Bartoloměje, svátek (v_plzeňské diecézi)

Původně se slavila slavnost Posvěcení katedrály 2. prosince. Podle Podlahy šlo o_benedikci, která byla uskutečněna 2.12.1882. Po úpravě liturgického prostoru byla katedrála dedikována otcem biskupem Mons. Františkem Radkovským a to 27.5.2006, takže od tohoto roku se slaví výročí posvěcení právě v_tento den 27. května.

29. května

Sv. Pavla VI., papeže

Giovanni Battista Montini se narodil 26. září 1897 v_městečku Concesio nedaleko Brescie. Kněžské svěcení přijal 29. května 1920. Byl ve službách Svatého stolce až do doby, kdy byl jmenován milánským arcibiskupem. Na Petrův stolec byl povýšen 21. června 1963, zdárně dovedl k_závěru II. vatikánský koncil, podporoval obnovu života církve — zvláště obnovu její liturgie —, ekumenický dialog a hlásání evangelia novodobému světu. Duši odevzdal Bohu 6. srpna 1978.

Společné texty o_duchovních pastýřích: o_papeži.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, ty jsi svěřil řízení své církve svatému papeži Pavlovi, který byl neúnavným apoštolem evangelia tvého Syna; dej nám, prosíme, sílu, abychom vedeni světlem jeho učení spolupracovali s_tebou na šíření civilizace lásky ve světě.

30. května

Sv. Zdislavy

Narodila se kolem roku 1220 v_Křižanově na Moravě a stala se manželkou Havla z_Lemberka v_Podještědí. Podporovala stavbu dominikánských klášterů v_Jablonném a v_Turnově. Proslula dobročinnou láskou k_chudině a péčí o_vlastní děti. Zemřela na začátku roku 1252 a byla pochována v_klášterním kostele v_Jablonném v_Podještědí. Za blahoslavenou byla prohlášena v_roce 1907 a za svatou 21.V.1995 při návštěvě papeže Jana Pavla II. v_Olomouci.

Ranní chvály

HYMNUS

Jako slunce oživuje

zrána vzduch a les a kvítí,

Zdislavo, tak Boží milost

prohřála tvé celé žití.

Zdislavo, ty v_poslušnosti

přijala jsi z_vůle Boží

ženy, matky jho i_blaho,

ženy, matky slast i_hloží.

Blahoslavil chorý vděčně,

Zdislavo, tvou velkou péči,

která jeho rány s_láskou

vymývá a pilně léčí.

Blahoslavil chudý, nuzný,

Zdislavo, tvou lásku něžnou,

andělem tě nazývali,

trpících a chudých kněžnou.

Díky tobě, Hospodine,

za vzor matky, ženy, paní,

její příklad, její prosba

v_rodinách ať pokoj chrání.

Díky tobě, dobrý Bože,

za vzor lásky neskonalý,

dej, by také naše duše

láskou k_bližním oplývaly.

Lid český z_víry staleté,

jenž k_tobě, Kriste, vzhlíží,

s_důvěrou, s_myslí dítěte

tvář zvedá k_tvému kříži.

A před oltářem tvým

vždy věrně kleká s_ním

Zdislava, dívka Páně.

Přes věky až po dnešní den

nám její příklad září.

Moudrost i_krásu českých žen

má v_oslavené tváři.

Svých pozemských pár let

rozvila v_rajský květ

Zdislava, dívka Páně.

Matka svých dětí matkou všech,

všech potřebných se stává.

Ne křik a pláč, už pouhý vzdech

v_ní soucit rozžehává.

Prosícím staví dům

od země k_nebesům

Zdislava, dívka Páně.

Zdislavo, ženo z_našich žen,

růžičko požehnaná,

když kdokoli z_nás obtížen,

když v_srdci pálí rána,

skloň se k_nám ze slávy,

ty hvězdo Moravy,

Zdislavo, dívko Páně!

1. ant. Skládala svou naději v_Boha a vytrvale se modlila. Aleluja.

Žalmy a kantikum z neděle prvního týdne.

2. ant. Moudrá žena budovala svůj dům, šla čestně životem, chválila Hospodina. Aleluja.

3. ant. Nikdo o_ní nemohl říci nic zlého. Aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Př 31,10-11a.25-27a.30

Řádnou ženu, kdo ji najde? Větší cenu má než perly. Srdce jejího manžela na ni spoléhá. Zdobí se silou a vážností, s_úsměvem hledí vstříc budoucnosti. V_moudrosti otvírá svá ústa, na jazyku má laskavé poučení. Bdí nad chováním své rodiny. Půvab zklame, krása prchne, zato žena, která ctí Hospodina, zaslouží si chválu.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Mimo dobu velikonoční:

Šťastný muž dobré ženy, {*} její rozumnost osvěžuje jeho síly.

Šťastný muž dobré ženy, {*} její rozumnost osvěžuje jeho síly.

Kdo našel dobrou ženu, našel štěstí, {*}

její rozumnost osvěžuje jeho síly.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Šťastný muž dobré ženy, {*} její rozumnost osvěžuje jeho síly.

V_době velikonoční:

Šťastný muž dobré ženy, její rozumnost osvěžuje jeho síly. {*} Aleluja, aleluja.

Šťastný muž dobré ženy, její rozumnost osvěžuje jeho síly. {*} Aleluja, aleluja.

Kdo našel dobrou ženu, našel štěstí, {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Šťastný muž dobré ženy, její rozumnost osvěžuje jeho síly. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. k_Zach. kant. Slunce vycházející na výšinách Páně, to je krása dobré ženy v_uspořádaném domě. Aleluja.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys naučil svatou Zdislavu osvědčovat lásku k_tobě v_každodenní péči o_vlastní rodinu i_trpící bližní; dej, ať podle jejího příkladu i_my využíváme času věrným plněním tvé vůle. Prosíme o_to

Nešpory

HYMNUS

Zpívejte, všichni, zpívejte,

Kristovu nevěstu ctěte,

Zdislavu dnes všichni chvalte,

ctnosti její následujte.

Bohu vždy zbožně sloužila,

vše dobré si oblíbila,

Krista skutkem, také řečí

následovala vždy s_péčí.

Co bylo k_Boží cti, chvále,

tím se obírala stále,

zahálky se varovala

a hříchů se vystříhala.

Almužny mnohé dávala,

chudým ráda pomáhala;

dnes je její svatá duše

ve slávě Krista Ježíše.

Chvalozpěv paní Zdislavě

ať z_naší vděčné duše zní,

vždyť její mocné ochraně

se těší naše území.

Moravy dcera v_sever Čech

odejde se svým manželem

a tam se stane matkou všech

a chudých strážným andělem.

Pak plná zásluh nesčetných,

už blízká létům Kristovým,

za zpěvů hymnů velebných

se druží k_sborům nebeským.

Zdislavo, matko věrných svých,

chraň naše krby rodinné

a odstraň vše, co ničí v_nich

šlechetné mravy, prosíme.

Dej, ať milosti svěží dech

zahřeje srdce chladnoucí

a v_pohraničních oblastech

zhoj rány dosud živoucí.

Nauč nás lásce Kristově,

–_jen on svět může zachránit,_–

o_to tě prosí pokorně

tobě vždy vděčný český lid. Amen.

1. ant. Její touhou bylo patřit na Boží chrám. Aleluja.

Žalmy a kantikum ze společných textů o_svatých ženách.

2. ant. Když pomáhala svému lidu, nešetřila svého života. Aleluja.

3. ant. Nevymizí její chvála ze srdce lidí. Aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 8,28-30

Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k_dobrému, těm, kdo jsou z_Boží vůle povoláni. Neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty také předurčil, aby byli ve shodě s_obrazem jeho Syna, aby tak on byl první z_mnoha bratří. A ty, které předurčil, také povolal, a ty, které povolal, také ospravedlnil, a ty, které ospravedlnil, také uvedl do slávy.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Mimo dobu velikonoční:

Pojďte požehnaní mého Otce, {*} přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené.

Pojďte požehnaní mého Otce, {*} přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené.

Byl jsem nemocen, a navštívili jste mě. {*}

přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Pojďte požehnaní mého Otce, {*} přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené.

V_době velikonoční:

Pojďte požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené. {*} Aleluja, aleluja.

Pojďte požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené. {*} Aleluja, aleluja.

Byl jsem nemocen, a navštívili jste mě. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Pojďte požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. ke kant. P. M. Otvírá svou dlaň chudému, ubohým podává pomocnou ruku. Aleluja.

31. května

Navštívení Panny Marie

Svátek

Dnešní svátek věnuje pozornost setkání matky Mesiáše s_matkou jeho Předchůdce (Lk 1,39-56). Tuto událost připomíná liturgie v_době adventní přípravy na slavnost Narození Páně. Sv. Bonaventura složil rýmované oficium (1236), které se pak slavilo ve františkánském řádu 2. července. V_Čechách se tento svátek slavil poprvé 28. IV. 1387. Zavedl ho arcibiskup Jan z_Jenštejna (1386) a složil pro něj vlastní latinské texty. Na jeho naléhání rozšířil papež Urban VI. slavení tohoto svátku pro celou církev (1389) a stanovil pro něj den 2. července. Při úpravě kalendáře podle ustanovení 2. vatikánského sněmu (1969) bylo přihlédnuto k_přání Jana z_Jenštejna, aby se tento svátek slavil v_době mezi Zvěstováním Páně a Narozením sv. Jana Křtitele. Zároveň jím vrcholí měsíc květen, věnovaný v_lidové zbožnosti úctě Panny Marie.

Společné texty o_Panně Marii, kromě:

Uvedení do první modlitby dne

Ant. Oslavujme navštívení Panny Marie; klaňme se Kristu, jejímu Synu!

Ranní chvály

HYMNUS

Sluší se, by v_tuto chvíli

tajemství dnes všichni ctili

Mariina navštívení.

Spojme naše hlasy slabé,

i_když naše srdce chabé

chváliti ji hodno není.

Osvěžme si obraz milý:

Matka Boží do hor pílí,

Alžbětu jde pozdraviti

s_andělovým slovem v_duši,

s_radostí, již srdce tuší,

neb ona má matkou býti.

Vítat dívku stařena jde,

Duch Svatý jí do úst klade

pokorný hold Matce Boží.

Jan pod srdcem uzavřený,

největší ze synů ženy,

Beránkovi hold též složí.

Člověk radost nevypoví,

sám Bůh mluví těmi slovy:

Nad všechny jsi požehnaná,

neboť ten, jejž nosíš, Paní,

Boží Syn, je požehnaný,

porodíš, jsouc čistá Panna.

Pokorně se Panna brání

takovému holdování,

všecku chválu Bohu vzdává.

Svatá Matko Pána Krista,

tys naděje naše jistá,

tvému Synu budiž sláva.

Zdrávas, Matko Slova spásná,

panen pokoro a cti,

zdrávas bez poskvrny, krásná,

pokorné ty panenství!

Těš se, dítkem obtěžkaná

bez těžkosti v_srdci svém,

těš se, ženo požehnaná

požehnaným břemenem!

Vítej, z_rodu Jesse panno,

snítko jedinoplodná,

vítej, chrámu těsná bráno,

pouze Bohu průchodná!

Plesej, rouno Gedeona

rosou Ducha prýštící,

plesej, stánku Šalomouna

nad vše krásou zářící!

Sláva, hvězdo Jakobova,

jasná záři nad moři,

sláva, schráno úbělová,

keři, jenž nám zahoří!

Žij nám, sluncem osvícená,

která slunci dáváš svit,

žij nám, jež jsi vyvolená

žebřem k_nebi skvoucím být!

Jásej, zoři, která vstáváš

s_nové hvězdy východem,

jásej, archo, která dáváš

trojí příslib spásy všem!

Chvála, mocně zaplesala

v_Jezu Kristu duše tvá,

chvála tobě, Bohu chvála,

za nás pros, ó_Maria!

1. ant. Maria se vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v_horách. Aleluja.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

2. ant. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v_jejím lůně, a byla naplněna Duchem Svatým. Aleluja.

3. ant. Blahoslavená jsi, Panno Maria, tys uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána. Aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jl 2,27 – 3,1a

Poznáte, že já jsem uprostřed Izraele. Já jsem Hospodin, váš Bůh, a není jiný, už nikdy nebude můj lid v_hanbě! Potom vyleji svého ducha na všechny lidi, vaši synové i_vaše dcery budou prorokovat.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Mimo dobu velikonoční:

Bůh si ji vyvolil od pradávna; {*} od věků měl s_ní své plány.

Bůh si ji vyvolil od pradávna; {*} od věků měl s_ní své plány.

Učinil si v_ní svůj příbytek; {*}

od věků měl s_ní své plány.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Bůh si ji vyvolil od pradávna; {*} od věků měl s_ní své plány.

V_době velikonoční:

Bůh si ji vyvolil od pradávna; od věků měl s_ní své plány. {*} Aleluja, aleluja.

Bůh si ji vyvolil od pradávna; od věků měl s_ní své plány. {*} Aleluja, aleluja.

Učinil si v_ní svůj příbytek; {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Bůh si ji vyvolil od pradávna; od věků měl s_ní své plány. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. k_Zach. kant. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, zvolala mocným hlasem: Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Aleluja.

PROSBY

Oslavujme našeho Spasitele, narozeného z_Panny Marie, a prosme ho:

Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.

Ježíši, Slunce spravedlnosti, tvá Matka přišla na svět jako zářící jitřenka, ohlašující den spásy,

veď nás svou milostí, ať stále chodíme v_tvém světle.

Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.

Pane Ježíši, tvá Matka uchovávala všechna tvá slova ve svém srdci a uvažovala o_nich,

veď nás, abychom ji následovali a sytili se slovem, vycházejícím z_tvých úst.

Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.

Spasiteli světa, tvá Matka byla pro tvé zásluhy už předem uchráněna od veškeré poskvrny hříchu,

dávej také nám svou milost, aby nás hřích nikdy neovládl.

Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.

Náš Vykupiteli, tvá Matka byla naplněna Duchem Svatým a stala se tvým nejčistším příbytkem,

učiň i_nás navěky živým chrámem svého Ducha.

Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.

Otče náš.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tys vedl blahoslavenou Pannu Marii vnuknutím Ducha Svatého, aby navštívila Alžbětu; prosíme tě, dej, ať jsme i_my vždy poslušni jeho hlasu a můžeme tě spolu s_Marií velebit.

Modlitba uprostřed dne

Antifony a žalmy z_příslušného dne v_týdnu. V_doplňovacím cyklu žalmů se může místo žalmu 122 (121) říkat žalm 129 (128) a místo žalmu 127 (126) se může říkat žalm 131 (130).

Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jdt 13,18-19

Požehnaná jsi, dcero, od Pána, nejvyššího Boha, mezi všemi ženami na zemi! Buď veleben Pán, náš Bůh, který stvořil nebe i_zemi a pohnul tě, abys zasadila rány do hlavy našemu úhlavnímu nepříteli. Nevymizí tvá chvála z_úst lidí, kteří budou pamatovat na moc Páně navěky.

Požehnaná jsi mezi ženami, Aleluja.

a požehnaný plod života tvého. Aleluja.

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Tob 12,6b

Žehnejte Bohu a oslavujte ho přede všemi tvory za to, co nám učinil dobrého.

Blahoslavená jsi, Panno Maria, Aleluja.

neboť tys nosila Syna věčného Otce. Aleluja.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Mdr 7,27b-28

Moudrost v_sobě zůstává, všechno obnovuje, v_průběhu věků vchází do svatých duší a tvoří z_nich Boží přátele a proroky. Nic není Bohu tak drahé jako ten, kdo přebývá s_moudrostí.

Maria uchovávala v_srdci všechno, Aleluja.

a rozvažovala o_tom. Aleluja.

Nešpory

HYMNUS

Tisíckráte pozdravujem tebe.

Tisíckráte pozdravujem tebe,

ó Matičko Krista Ježíše,

ty jsi okrasou celého nebe,

tobě se koří celá říše.

Ty jsi po Bohu ta nejprvnější,

tobě čest a chválu nejpřednější

andělé a svatí vzdávají,

Královnou tebe nazývají.

Zdráva buď, Královno nejsvětější,

ty jsi Matka neporušená,

za chrám Trojice nejdůstojnější

již od věčnosti vyvolená.

Moudrá Panno, schránko Boha vzácná,

duho na obloze velmi krásná,

vznešený trůne Šalomouna

i_také rouno Gedeona.

Kdo by mohl všechnu slávu tvoji

zde na světě ústy vyznati,

kterou Syn tvůj jen pro lásku svoji

ráčil tobě na nebi dáti.

Byť celého světa jazykové

chtěli chválu mluviti o_tobě,

to by vše přec ještě nebylo,

co by k_tvé chvále postačilo.

Nebo:

Laskavá Matko, přijdi k_nám,

i_s_dary Ducha Svatého,

jak navštíven byl tebou Jan

ve stánku těla lidského.

Přijdi a svaté Dítko nes,

aby svět mohl uvěřit

a všichni slávu tvou a čest

dovedli správně ocenit.

Pozdrav nes církvi veškeré,

ať hned, jak hlas tvůj uslyší,

vydá se v_nové důvěře

vstříc blízkému již Ježíši.

Maria, oči pozvedni,

na věrný svůj lid pohlédni:

Hledá tě s_duší planoucí,

neodmítej mu pomoci.

Naděje, věčná radosti,

přístave našich úzkostí,

uveď nás v_Boží království

a dej nám dojít k_věčné cti. Amen.

1. ant. Maria vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Aleluja.

Žalmy a kantikum ze společných textů o_Panně Marii.

2. ant. Jakmile zazněl tvůj pozdrav v_mých uších, dítě se radostně pohnulo v_mém lůně. Aleluja.

3. ant. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého. Aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 5,5b-7

Opásejte se všichni ve vzájemném styku pokorou, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale dává milost pokorným. Pokorně se proto skloňte pod mocnou ruku Boží, a on vás povýší, až k_tomu přijde čas. Na něj hoďte všechnu svou starost, vždyť jemu na vás záleží.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Mimo dobu velikonoční:

Buď zdráva, Maria, milostiplná! {*} Pán s_tebou.

Buď zdráva, Maria, milostiplná! {*} Pán s_tebou.

Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! {*}

Pán s_tebou.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Buď zdráva, Maria, milostiplná! {*} Pán s_tebou.

V_době velikonoční:

Buď zdráva, Maria, milostiplná! Pán s_tebou! {*} Aleluja, aleluja.

Buď zdráva, Maria, milostiplná! Pán s_tebou! {*} Aleluja, aleluja.

Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Buď zdráva, Maria, milostiplná! Pán s_tebou! {*} Aleluja, aleluja.

Ant. ke kant. P. M. Blahoslavit mě budou všechna pokolení, neboť Bůh shlédl na svou nepatrnou služebnici. Aleluja.

PROSBY

Děkujme Bohu za veliké skutky, které pro naši spásu učinil blahoslavené Panně Marii, a prosme ho:

Bože, naplň nás svou milostí.

Bože, tys svěřil všechny lidi do mateřské ochrany Panny Marie,

na její přímluvu uzdrav nemocné, potěš zarmoucené, odpusť hříšníkům a dej všem spásu a mír.

Bože, naplň nás svou milostí.

Tys shromáždil apoštoly, aby společně s_Pannou Marií setrvávali v_modlitbách,

dej, ať tvá církev následuje příklad jejich jednomyslné modlitby a roste k_dokonalosti lásky.

Bože, naplň nás svou milostí.

Tys dal lidem Pannu Marii jako Matku milosrdenství,

dej poznat její mateřskou lásku všem, kdo jsou v_nebezpečí.

Bože, naplň nás svou milostí.

Tys chtěl, aby se Panna Maria s_mateřskou pečlivostí starala o_potřeby svaté rodiny v_Nazaretě,

na její přímluvu pomáhej všem matkám, aby s_láskou plnily své poslání.

Bože, naplň nás svou milostí.

Tys korunoval Pannu Marii nebeskou slávou,

dej i_našim zemřelým, ať se spolu s_ní navěky radují v_tvém království.

Bože, naplň nás svou milostí.

Otče náš.

Sobota po 2. neděli po Seslání Ducha Svatého

Neposkvrněného Srdce Panny Marie


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky