ÚNOR

2. února

Uvedení Páně do chrámu

Svátek

V_Jeruzalémě se dnešní svátek slavil už v_5. století, v_Římě od 7. století pod názvem Setkání. Od 10. století se objevuje v_liturgických knihách na Západě název Očišťování Panny Marie. Nynější název znovu připomíná, že je to především svátek Páně.

Slaví-li se tento svátek v_neděli, má i_1. nešpory:

PRVNÍ NEŠPORY

Hymnus jako v_2. nešporách.

ŽALMY

Ant. 1Maria a Josef přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu.

Žalm 113

Ant. 2Připrav svou komnatu, Sióne, a přijmi Krista, svého krále.

Žalm 147,12-20

Ant. 3Blažený jsi, spravedlivý Simeone, tys držel v_náručí Krista Pána, vykupitele svého lidu.

Kantikum

Flp 2,6-11

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 10,5-7

Kristus, když přicházel na svět, řekl: Dary ani oběti jsi nechtěl, ale připravils mi tělo. V_celopalech a v_obětech za hřích jsi neměl zálibu. Proto jsem řekl: Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je to o_mně psáno ve svitku knihy.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Hospodin uvedl ve známost svou spásu, {*} kterou připravil pro všechny národy.

Hospodin uvedl ve známost svou spásu, {*} kterou připravil pro všechny národy.

Všechny končiny země uzřely spásu našeho Boha, {*}

kterou připravil pro všechny národy.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Hospodin uvedl ve známost svou spásu, {*} kterou připravil pro všechny národy.

Ant. ke kant. P. M. Stařec drží v_náručí dítě a vidí v_něm svého Spasitele, Panna se klaní Božímu Synu, kterého porodila.

PROSBY

Našeho Spasitele přinesli do chrámu, aby ho tam představili Hospodinu; klanějme se mu a volejme:

Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu.

Kriste Spasiteli, na tebe čekalo lidstvo po dlouhé věky,

dej světlo víry těm, kdo tě dosud nepoznali.

Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu.

Náš Vykupiteli, tebe s_nadějí vyhlížel tvůj vyvolený národ,

dej, ať celý svět poznává, že jsi přítomen ve své církvi.

Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu.

Ježíši, po tobě vlastně touží i_ti, kdo si to neuvědomují,

vyjdi jim vstříc, aby se s_tebou setkali a dosáhli spásy.

Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu.

Pane, tvé Matce Marii bylo předpověděno, že bude mít podíl na tvém utrpení,

posiluj všechny, kdo musí kvůli tobě trpět.

Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu.

Kriste, radosti všech svatých, Simeon se dočkal setkání s_tebou,

dej umírajícím poznat, že jsi jim blízko, a zemřelým ukaž navěky svou tvář.

Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu.

Otče náš.

MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v_chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe.

Uvedení do první modlitby dne

Ant. Do svého chrámu přichází Pán, vládce mocný: pojďme, klanějme se!

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Pán, na nějž čekáš, už je tu,

Sióne, připrav komnatu,

se světlem víry vstříc mu spěj,

ženicha svého přivítej.

Do chrámu vchází Panovník,

jako pokorný služebník,

ten, kterým svět má spasen být,

chce zákonu se podrobit.

Představ dnes syna, Maria,

tys našla milost u_Boha,

on, který dítětem je tvým,

je věčným Synem Otcovým.

Ať raduje se Simeon,

dnes může říci: To je on!

Může ho do náruče vzít

a od té chvíle šťasten být.

Co věrným bylo slíbeno,

v_tom dítěti je splněno.

Již zvěstujme všem končinám

že Světlo přišlo ve svůj chrám. Amen.

Nebo:

Ne, nemám ještě v_duši místa dost

a slzí prolitých jak hroznů lisované síly,

bych mohl chápat jitřní upřímnost,

s_níž nejprve smrt se s_Žitím políbily,

a oběť v_chrámě zvážit pro radost,

jež převážila hřích, že není bázně žádné,

již do neviditelna přejít most,

kde horká voda v_pitný chlad nám sládne.

Když lež si troufá, hrůza řevem lvím

svět přepadá, rve v_noci, ve dne souží,

když slábne odvaha, se srdcem bolavým

Tvou radost rozjímám a jásám v_ruce Boží,

že svitem blesků nám se rozklenul

nad hřbitov země zlatých nebes důl.

Ant. 1Simeon byl člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v_něm Duch Svatý.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

Ant. 2Simeon vzal dítě do náručí a velebil Boha.

Ant. 3Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Mal 3,1

Hle, pošlu svého anděla, aby mi připravil cestu. Hned potom přijde do svého chrámu Panovník, jehož hledáte, a anděl smlouvy, po němž toužíte.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Zdvihněte, brány, své klenby, {*} ať vejde král slávy.

Zdvihněte, brány, své klenby, {*} ať vejde král slávy.

Zvyšte se, prastaré vchody, {*}

ať vejde král slávy.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Zdvihněte, brány, své klenby, {*} ať vejde král slávy.

Ant. k_Zach. kant.:Když rodiče přinesli dítě Ježíše do chrámu, vzal ho Simeon do náručí a velebil Boha.

PROSBY

Našeho Spasitele přinesli do chrámu, aby ho tam představili Hospodinu; klanějme se mu a volejme:

Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu.

Pane Ježíši Kriste, tys byl podle ustanovení Zákona zasvěcen v_chrámě,

dej, ať nás účast na slavení tvé oběti naučí zcela se odevzdávat tvému Otci.

Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu.

V_tobě poznal spravedlivý Simeon slíbeného Mesiáše,

dej se poznat i_nám, když tě potkáváme ve svých bratřích.

Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu.

O_tobě vyprávěla prorokyně Anna všem, kdo očekávali vykoupení Izraele,

dej, ať je naše hlásání tvého evangelia srozumitelné a přesvědčivé.

Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu.

Tys přišel na svět k_pádu a k_povstání mnohých a jako znamení, kterému se bude odporovat,

dej, ať ti, kdo v_tebe věří a milují tě, nacházejí v_tobě své vzkříšení a život.

Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu.

MODLITBA UPROSTŘED DNE

HYMNUS

Buď následující, nebo některý z_hymnů na str. 167.

Syna prvorozeného,

Panně od Boha daného,

velebme vždy s_potěšením

i_mnohým dobrořečením.

On je všech prvorozených

Král, Kněz Božích vyvolených

a první mezi bratřími,

těla jeho účastnými.

On zde na zemi přebývá

v_těch, které mu Otec dává;

ti jsou chrám Boha živého,

posvěcený Duchem jeho.

Antifony a žalmy z_příslušného dne v_týdnu.

Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 8,14

Hospodin vám bude útočištěm, avšak kamenem úrazu a balvanem pádu oběma izraelským domům, osidlem a léčkou obyvatelům Jeruzaléma.

Hospodin se rozpomenul na svou dobrotu

a na svou věrnost Izraelovu domu.

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 42,13

Hospodin vyjde jako hrdina, jak bojovník se roznítí zápalem k_boji, vydá válečný pokřik a přemůže své nepřátele.

Uzřely všechny končiny země

spásu našeho Boha.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 12,5-6

Zpívejte Hospodinu, neboť učinil velkolepé věci, ať je to známo po celé zemi! Plesejte a jásejte, obyvatelé Siónu, neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele.

Milosrdenství a věrnost se potkají,

políbí se spravedlnost a pokoj.

Závěrečná modlitba jako v_ranních chválách.

DRUHÉ NEŠPORY

HYMNUS

Aj, Král slávy, jsa Bůh pravý,

Ježíš, Pán náš,

učiněn je chudý pro nás.

Pod Zákonem, pravdy stínem,

byl postaven,

chudým darem je vyplacen.

Narozený z_čisté Panny,

člověk nový,

nižádný nebyl takový.

Buď ti chvála, čest a sláva,

ó velebený

Králi náš přemilostivý.

Dej se znáti, požívati

ve vší pravdě,

připravené v_tvé osobě.

V_chrám vnesený, církvi daný

k_požívání,

vylej na nás požehnání.

Ať v_pokoji věrní tvoji

jdou za tebou

tam, kde bude radost s_tebou.

ŽALTÁŘ

Ant. 1Od Ducha Svatého bylo Simeonovi zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše.

Žalm 110,1-5. 7

Ant. 2Přinesli Hospodinu svou oběť, jak to předpisoval Zákon: pár hrdliček nebo dvě holoubata.

Žalm 130

Ant. 3Moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.

Kantikum

Srov. Kol 1,12-20

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 4,15-16

Náš velekněz není takový, že by nebyl schopen mít soucit s_námi, slabými. Naopak! Vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem možném jako my, ale nikdy se nedopustil hříchu. Přistupujme proto s_důvěrou k_trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost, kdykoli potřebujeme pomoci.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Hospodin uvedl ve známost svou spásu, {*} kterou připravil pro všechny národy.

Hospodin uvedl ve známost svou spásu, {*} kterou připravil pro všechny národy.

Všechny končiny země uzřely spásu našeho Boha, {*}

kterou připravil pro všechny národy.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Hospodin uvedl ve známost svou spásu, {*} kterou připravil pro všechny národy.

Ant. ke kant. P. M. Panna Maria přinesla Ježíše do chrámu, aby ho zasvětila Hospodinu; Simeon byl naplněn Duchem Svatým, poznal v_dítěti slíbeného Mesiáše a velebil Boha.

3. února

Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

Byl ve 4. století biskupem v_Sebastě v_Arménii (dnešní Sivas v_Turecku). Za císaře Licinia byl kolem roku 316 krutě umučen. Jeho úcta se rozšířila po celé církvi, ale něco bližšího o_jeho životě známe jen z_pozdních legendárních zpráv.

Společné texty o_jednom mučedníkovi, nebo o_duchovních pastýřích.

MODLITBA

Prosíme tě, Bože, vyslyš nás, když se dovoláváme přímluvy svatého biskupa a mučedníka Blažeje, chraň naše zdraví a pomáhej nám ve všech potřebách, abychom mohli vést pokojný život a došli do nebeské radosti.

Téhož dne 3. února

Sv. Ansgara, biskupa

Narodil se kolem roku 801 poblíž Corbie v_Galii a vstoupil tam do benediktinského kláštera. Od roku 823 působil jako učitel v_klášterní škole v_Korvey. V_roce 826 byl poslán do Dánska, aby tam hlásal křesťanství. Většího úspěchu však dosáhl ve Švédsku (830). Stal se prvním biskupem v_Hamburku (831), později arcibiskupem v_Brémách (847) a papežským legátem pro Skandinávii. Zemřel v_Brémách roku 865.

Společné texty o_duchovních pastýřích.

MODLITBA

Bože, tys poslal svatého biskupa Ansgara, aby hlásal evangelium skandinávským národům; na jeho přímluvu uchovej světlo své pravdy i_nám a dnešnímu světu. Prosíme o_to

5. února

Sv. Agáty, panny a mučednice

Památka

Pocházela z_Catanie na Sicílii. Tam také kolem roku 250 dosáhla mučednické koruny. Úcta k_ní se rychle rozšířila a její jméno bylo zařazeno do mešního římského kánonu.

Společné texty o_jedné mučednici, nebo o_pannách.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:Agáta šla do žaláře plná radosti, jako kdyby byla pozvána na slavnostní hostinu, a svůj těžký zápas svěřila v_modlitbě Pánu.

MODLITBA

Bože, tys povolal svatou Agátu, aby ti vydala svědectví svým čistým životem a mučednickou smrtí; na její přímluvu vyslyš naše prosby a dej, ať i_my obstojíme ve všech zkouškách a sloužíme ti s_čistým srdcem.

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M. Pane Ježíši Kriste, můj dobrý učiteli, děkuji ti, že jsem s_tvou pomocí dokázala snášet všechny útrapy mučení; dej, ať šťastně dojdu do tvé nepomíjející slávy.

6. února

Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

Památka

Do Japonska přinesl křesťanství sv. František Xaverský (15. VIII. 1549). Půl století mohli žít křesťané svobodně, a v_roce 1596, kdy začalo jejich pronásledování, bylo jich už více než 300 tisíc. První mučedníci byli ukřižováni 5. II. 1597 v_Nagasaki. Nejproslulejší z_nich, Pavel Miki, se narodil v_japonské rodině (1564-66), vstoupil k_jezuitům a úspěšně hlásal evangelium svým krajanům. Spolu s_ním podstoupili mučednickou smrt další 2 japonští jezuité, 6 španělských misionářů a 17 japonských laiků (tři z_nich byli dosud chlapci – 12, 13 a 14 let). V_roce 1862 byli tito prvomučedníci Dálného Východu prohlášeni za svaté.

Společné texty o_více mučednících.

MODLITBA

Bože, tys posiloval japonské mučedníky, svatého Pavla a jeho druhy, aby skrze smrt na kříži vešli do věčného života; na jejich přímluvu dej sílu i_nám, abychom svou víru statečně zachovali až do smrti. Prosíme o_to

V_době postní – pro připomínku:

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M. Svatí mučedníci se radují v_nebi, protože následovali Krista a z_lásky k_němu prolili svou krev; budou s_ním kralovat navěky.

8. února

Sv. Jeronýma Emilianiho

Narodil se roku 1486 v_patricijské rodině v_Benátkách. V_pětadvaceti letech se jako voják dostal do zajetí, rozhodl se skoncovat s_dosavadním dobrodružným životem a dát se do služeb sirotků, chudých a nemocných. Založil řeholní společnost věnující se soustavně této péči. Jejich prvním sídlem byla Somasca u_Bergama v_severní Itálii. Při ošetřování nemocných se nakazil morem a zemřel 8. II. 1537 v_Somasce. V_roce 1767 byl prohlášen za svatého a v_roce 1928 za patrona sirotků a opuštěné mládeže.

Společné texty o_svatých mužích (o_vychovatelích).

MODLITBA

Bože, prameni milosrdenství, tys povolal svatého Jeronýma, aby se stal ochráncem a otcem sirotků; na jeho přímluvu ukaž všem, kdo jsou v_nouzi, že jsi náš milující Otec, a dej, ať si věrně uchováme ducha tvého synovství.

V_době postní:

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:Jen ten, kdo miluje, učí a vychovává jako pastýř.

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M. Nechte děti přicházet ke mně, neboť takovým patří Boží království.

Téhož dne 8. února

Sv. Josefiny Bakhity, panny

Narodila se kolem roku 1868 v_Súdánu, nedaleko vsi Džebel Agilere v_kraji Darfur. Již jako děvčátko byla uloupena a opakovaně byla prodávána na trhu s_otroky. Jako otrokyně krutě strádala. Když byla posléze vysvobozena, stala se v_italských Benátkách křesťankou, později řeholnicí u_Sester lásky – kanosiánek. Zbytek života strávila ve městě Schio u_italské Vicenzy v_ustavičné službě všem. Tam také zemřela roku 1947.

MODLITBA

Bože, tys vysvobodil svatou Josefinu z_otroctví, přijals ji mezi své děti a učinils ji Kristovou nevěstou; prosíme tě o_sílu, abychom podle jejího příkladu i_my vytrvale šli cestou kříže tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, a setrvávali v_lásce a milosrdenství.

10. února

Sv. Scholastiky, panny

Památka

Narodila se v_Nursii (Norcia) ve střední Itálii kolem roku 480. Následovala svého bratra sv. Benedikta a vstoupila do kláštera na úpatí Monte Cassina. Tam také zemřela kolem roku 547.

Společné texty o_pannách.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.: Prozíravá panna dala své srdce Kristu a nyní září v_zástupu svatých jako slunce.

MODLITBA

Přispěj nám, Bože, na pomoc, abychom dovedli následovat svatou Scholastiku v_její upřímné oddanosti k_tobě: dej, ať ti sloužíme s_čistým srdcem a poznáváme, že nás opravdu miluješ. Prosíme o_to

V_době postní:

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M. Přistup, nevěsto Kristova, a přijmi korunu, kterou ti od věků připravil Pán.

11. února

Panny Marie Lurdské

11. února 1858 spatřila čtrnáctiletá Bernadetta Soubirousová ve skalní jeskyni „de Massabielle“ poblíž Lurd (Lourdes) ve Francii Pannu Marii. Zjevení se opakovalo do 16. července ještě sedmnáctkrát. K_jeskyni, v_níž vytryskl pramen vody, přichází od té doby velké množství poutníků, mezi nimi velký počet postižených nejrůznějšími neduhy. Církevně uznaných zázračných uzdravení za sto let (do roku 1959) bylo 58, ale úlevu přinesla tato pouť mnohem většímu počtu lidí. Výzva Matky Boží k_pokání probudila v_církvi hlubší zájem o_modlitbu a službu lásky a podnítila péči o_trpící a nemocné. Slavení dnešní památky povolil papež Lev XIII. (1891) a sv. Pius X. ji rozšířil na celou církev(1907).

Společné texty o_Panně Marii.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:Jasná jitřenko spásy, Panno Maria, z_tebe nám vzešlo slunce spravedlnosti, navštívil nás ten, který vychází z_výsosti.

MODLITBA

Milosrdný Bože, ty víš, jak jsme nestálí, vyslyš naše prosby a na přímluvu neposkvrněné Rodičky svého Syna nám přispěj na pomoc, abychom se zbavili svých poklesků a povstali k_novému životu.

NEŠPORY

Ant na Magnifikat:Zdrávas Maria, milostiplná, Pán s_tebou, požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého.

V_ČESKÉM BREVIÁŘI NENÍ !!

14. února

SV. CYRILA, MNICHA, A SV. METODĚJE, BISKUPA

Památka

V_Evropě Svátek svatých patronů.

15. února

Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků

V_klášterním kostele Panny Marie Sněžné v_Praze bylo dne 15. února 1611 umučeno 14 františkánů. Vedle čtyř Čechů: P. novicmistra Bedřicha Bachsteina a tří noviců: Jana, Emanuela a Antonína, to byli cizinci, kteří sem byli v_roce 1604 povoláni, aby v_tehdy převážně protestantské Praze sloužili katolické menšině: tři kněží – Španěl P. Juan Martinez, Ital P. Bartolomeo Dalmasoni a Francouz P. Simon; jáhen Ital Girolamo de Arese; podjáhen Ital Caspar Daverio; dva studenti teologie s_časnými sliby – Němci Klement a Jakub; tři bratři laikové – Ital zahradník Giovanni Bodeo, Holanďan kuchař Kryštof Zelt a Němec krejčí Didak Jan. V_situaci, kdy vyvrcholilo dlouhodobé napětí, císařem Rudolfem II. povolané pasovské vojsko oblehlo město a Pražané to vnímali jako ohrožení svých svobod, shromáždil se kolem tohoto kláštera dav asi 700 lidí, převážně městské spodiny. Zpustošili kostel i_klášter a řeholníky pobili. Úcta k_těmto Čtrnácti pražským mučedníkům je doložena už krátce po jejich smrti.

Společné texty o_více mučednících.

MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, ty jsi blahoslaveným mučedníkům Bedřichovi a druhům dopřál, aby žili spojeni poutem Kristovy lásky a zůstali věrní jeho církvi, dej, ať podle jejich zářného příkladu překonáváme každé rozdělení a jsme jedno srdce a jedna duše.

17. února

Sv. Alexia a druhů, řeholníků

Sedm florentských obchodníků se rozhodlo (v_1. polovině 13. století) odejít do ústraní na Monte Senario (severně od Florencie) a žít v_chudobě a pokání. Jejich cílem bylo žít svatě a přivádět všechny na cestu k_svatosti. Založili řád servitů (služebníků Panny Marie). Nejstarší z_nich, Alessio Falconieri, se dožil definitivního potvrzení řádu (1304) a zemřel 17. II. 1310 ve věku asi 110 let. Za svaté byli prohlášeni v_roce 1725.

Společné texty o_svatých mužích (o_řeholnících).

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:Hle, jak je dobré a milé, když bratři bydlí pospolu.

MODLITBA

Naplň nás, Bože, upřímnou zbožností, s_jakou svatí bratři, jejichž památku slavíme, oddaně uctívali Matku tvého Syna a přiváděli tvůj lid k_tobě. Prosíme o_to

V_době postní:

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M. Bůh žehná těm, kdo ho oslavují v_bratrském společenství,

21. února

Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve

Narodil se roku 1007 v_Ravenně. Po studiích začal učit, ale brzy odešel do společenství poustevníků ve Fonte Avellana u_Gubbia (1035). Stal se tam převorem a velmi přispěl k_prohloubení řeholního života. V_roce 1057 byl jmenován kardinálem a biskupem v_Ostii. Ve službách u_papežského dvora uplatnil své velké nadání a horlitelskou snahu zbavit církev všeho, co ji morálně ohrožovalo. Po roce 1063 se vrátil do kláštera, ale i_potom konal časté cesty jako papežský legát. Při návratu z_jedné z_nich zemřel ve Faenze roku 1072.

Společné texty o_duchovních pastýřích, nebo o_učitelích církve.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, tys posiloval svatého biskupa Petra, aby svůj život strávil ve službách tvé církve; pomáhej nám, abychom se řídili jeho učením a příkladem, ničemu nedávali přednost před Kristem, a tak došli do věčné radosti.

V_době postní:

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:Moudří se budou skvít jako zář oblohy a ti, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti, budou zářit jako hvězdy na věčné věky.

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M. Svatý N, učiteli víry a světlo církve, tys čerpal moudrost z_Božího zákona; přimlouvej se za nás u_Božího Syna.

22. února

Stolce svatého apoštola Petra

Svátek

Biskupský stolec v_katedrále je symbolem učitelského, kněžského a pastýřského poslání. Také Petrův stolec připomíná jeho postavení v_církvi. Dnešní svátek se slavil v_Římě už od 4. století.

Uvedení do první modlitby dne

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu; on je Pán a Král apoštolů.

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Knížete apoštolského,

milého Petra svatého,

s_radostí dnes vzpomínáme,

jeho uctíti žádáme.

Byl k_apoštolství povolán

a od Krista tak milován,

že jej nad jiné postavil,

na něm svou církev ustavil.

Petr pak divy mnohými,

božskou mocí činěnými,

Kristovu víru stvrzoval,

svatou církev rozšiřoval.

Pro jeho veliké ctnosti,

Kriste, popřej nám milosti,

ať s_ním vždy milujem tebe

a za ním přijdem do nebe.

Ant. 1Ježíš řekl Šimonovi: Neboj se! Od nynějška budeš lovit lidi.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

Ant. 2 Šimone Petře, tys vyznal, že Kristus je Syn živého Boha.

Ant. 3 Pán řekl Petrovi: Tobě dám klíče od nebeského království.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sk 15,7b-9

Bůh rozhodl, aby pohané uslyšeli slovo evangelia z_mých úst, a tak aby přišli k_víře. A Bůh, který zná srdce, dosvědčil jim svou přízeň tím, že jim udělil Ducha Svatého právě tak jako nám. Nedělal tedy žádný rozdíl mezi námi a mezi nimi, když jim vírou očistil srdce.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Poslals je do celého světa, Bože, {*} aby učili a vedli tvůj lid.

Poslals je do celého světa, Bože, {*} aby učili a vedli tvůj lid.

Svěřils jim pastýřskou službu, {*}

aby učili a vedli tvůj lid.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Poslals je do celého světa, Bože, {*} aby učili a vedli tvůj lid.

Ant. k_Zach. kant.:Pán řekl Šimonu Petrovi: Já jsem za tebe prosil, aby tvoje víra nezanikla. A ty potom, až se obrátíš, utvrzuj své bratry.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, tys založil svou církev na pevné skále Petrova vyznání; chraň ji a nedopusť, aby se zmítala uprostřed bouří a zmatků. Prosíme o_to

Modlitba uprostřed dne Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 22,22

Na jeho rameno položím klíč od Davidova domu; když otevře, nikdo nezavře, když zavře, nikdo neotevře.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Všude na zemi pronikl jejich hlas,

až na konec světa jejich slova.

V poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 5,1-2a

Vaše duchovní představené vybízím – já sám duchovní představený jako oni, svědek utrpení Kristových a účastník slávy, která se má v_budoucnu zjevit: paste Boží stádce vám svěřené.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Věřili tomu, co Bůh zjevil,

a zachovávali jeho přikázání.

Odpoledne

V_doplňovacím cyklu žalmů se může místo žalmu 126 (125) říkat žalm 129 (128).

KRÁTKÉ ČTENÍ

2Petr 1,16

Když jsme vás poučovali o_tom, jak mocný je náš Pán Ježíš Kristus a že zase přijde, nedrželi jsme se v_té věci nějakých chytrácky vymyšlených bájí. My jsme přece na vlastní oči viděli jeho velebnost.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Radujte se a plesejte:

vaše jména jsou zapsána v_nebi.

NEŠPORY

HYMNUS

Knížete apoštolského,

milého Petra svatého,

s_radostí dnes vzpomínáme,

jeho uctíti žádáme.

Byl k_apoštolství povolán

a od Krista tak milován,

že jej nad jiné postavil,

na něm svou církev ustavil.

Petr pak divy mnohými,

božskou mocí činěnými,

Kristovu víru stvrzoval,

svatou církev rozšiřoval.

Pro jeho veliké ctnosti,

Kriste, popřej nám milosti,

ať s_ním vždy milujem tebe

a za ním přijdem do nebe.

Ant. 1Petře, miluješ mě? Ano, Pane, ty víš, že tě miluji. Pas moje ovce.

Žalmy a kantikum ze společných textů o_apoštolech.

Ant. 2Petr byl hlídán ve vězení; církevní obec se však naléhavě za něho modlila k_Bohu.

Ant. 3Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 1,3-5

Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé. Je pro vás připraveno v_nebi; protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc a vede ke spáse, která se má ukázat nyní v_poslední době.

Ant. ke kant. P. M. Ty jsi pastýř ovcí, první mezi apoštoly, tobě byly dány klíče od nebeského království.

Od sítí tvých k_rybolovu svému

tě, Šimone Petře, volá Pán.

Pastýřem tě činí lidu všemu,

svěřuje ti klíče věčných bran.

Jako tebe Pán znal, nyní nás ty znáš,

přimlouvej se za nás, Učiteli náš.

Ty skálou jsi, na níž církev Boží

sám Kristus Pán provždy postavil.

Od těch dob se rybolov tvůj množí,

aby Syna Otec oslavil.

Ty, jenž dílo spásy od počátku znáš,

přimlouvej se za nás, Učiteli náš.

Co láska tvá přislíbila Pánu,

to od tebe přijal k_slávě tvé.

Dej, ať i_my každou svoji ránu

obětujem církvi vítězné.

Ty, jenž bolest těla, úzkost duše znáš,

přimlouvej se za nás, Učiteli náš.

Čím ohromil Ježíš zrak tvůj lidský,

to s_jásáním nyní v_nebi zříš.

Pomáhej nám v_dnešní den a vždycky,

pomáhej nést Kristu jeho kříž.

Ty, jenž slabost víry z_osudů svých znáš,

v_pochybnostech pomoz, Učiteli náš!

23. února

Sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

Památka

Byl posledním z_apoštolských žáků. Snad sám svatý apoštol Jan ho ustanovil biskupem ve Smyrně. Jako mluvčí maloasijských církevních obcí jednal v_Římě s_papežem Anicetem o_době slavení Velikonoc. Zemřel ve Smyrně 23. II. po roce 155, bylo mu 86 let. Byl zaživa upálen na hranici.

Společné texty o_jednom mučedníkovi, nebo o_duchovních pastýřích.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:Osmdesát šest let sloužím Kristu a nikdy mi neublížil. Jak bych mohl zradit svého krále, který mě vykoupil?

MODLITBA

Bože, Otče všeho tvorstva, tys přijal svatého biskupa Polykarpa mezi mučedníky; na jeho přímluvu dej, ať i_my, když máme podíl na kalichu utrpení tvého Syna, dosáhneme vzkříšení k_věčnému životu. Prosíme o_to

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M. Pane, všemohoucí Bože, děkuji ti, že spolu s_tvými mučedníky mohu mít podíl na kalichu utrpení tvého Krista.

27. února

Sv. Řehoře z_Nareku, opata a učitele církve

Narodil se okolo roku 950 v_historickém kraji Andzevatsik ve Velké Arménii. Vyrostl ve vzdělané rodině. Jako mladík vstoupil do kláštera Narek, který vedl opat Ananiáš, bratranec jeho matky. Působil v_proslulé škole tohoto kláštera a strávil tam jako kněz a opat celý svůj život, proniknutý plamennou láskou k_Panně Marii. Dosahoval vrcholné podoby svatosti a mystické zkušenosti a ukazoval svou nauku v_mnoha teologických a mystických dílech. Roku 1003 dopsal slavnou Knihu nářků a asi za dva roky nato zesnul.

Společné texty učitelích církve nebo o_svatých mužích (o řeholnících).

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:Moudří se budou skvít jako zář oblohy a ti, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti, budou zářit jako hvězdy na věčné věky.

MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tys naplnil svatého Řehoře, učitele a chloubu arménského lidu, mystickým učením; dej, ať je pro nás učitelem umění, jak s_tebou můžem rozmlouvat a stále mít pro svůj život oporu ve svátostech církve. Prosíme o_to

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M. Vynikající učiteli, světlo svaté církve, svatý Řehoři, milovníku božského zákona, pros za nás u_Božího Syna.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky