DUBEN

2. dubna

Sv. Františka z_Pauly, poustevníka

Narodil se roku 1416 v_Paole v_Kalábrii. V_sedmnácti letech se uchýlil do jeskyně u_Cosenzy a tam žil v_naprosté odloučenosti. Založil poustevnickou kongregaci, změněnou později v_přísný řád Nejmenších bratří, zvaných také pauláni. Na pozvání krále Ludvíka XI. odešel do Fraricie, aby ho připravil na křesťanskou smrt. Tam také 2. IV. 1507 zemřel v_Plessir lés Tours. V_roce 1519 byl prohlášen za svatého.

Společné texty o_svatých mužích (o_řeholnících).

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:Hle, stojím u_dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře, k_tomu vejdu a budu jíst u_něho a on u_mne. Aleluja.

MODLITBA

Bože, tys vedl svatého Františka cestou pokory a odříkání k_slávě tvých svatých; veď i_nás, ať také patříme mezi ty, kdo mají pokorné srdce, aby se na nás naplnila tvá zaslíbení. Prosíme o_to

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:Všechno rozdal, nic mu nezbylo, a přece měl všechno, protože měl lásku. Aleluja.

4. dubna

Sv. Izidora, biskupa a učitele církve

Narodil se kolem roku 560 u_Sevilly ve Španělsku. Brzy ztratil otce a o_jeho výchovu se staral starší bratr, sevillský arcibiskup, Leandr. Po jeho smrti se stal jeho nástupcem (kolem roku 600). Svolával koncily do Toleda, duchovní metropole Španělska. Pro lepší vzdělání svých kněží zřizoval školy a knihovny. Byl rádcem visigotských králů a 7. století v_jeho vlasti se po předchozím úpadku stalo dobou nového rozkvětu. Jeho nejrozsáhlejší (12-svazkové) dílo „Etymologie“ je souhrnem starověké moudrosti. Zemřel 4. IV. 636 v_Seville. Jeho ostatky byly v_11. století převezeny do Leonu, kde byla postavena bazilika nesoucí jeho jméno.

Společné texty o_duchovních pastýřích a o_učitelích církve.

MODLITBA

Bože, tys povolal svatého Izidora, aby svým učením vzdělával tvou církev; vyslyš naše prosby a na jeho přímluvu jí pomáhej, ať stále roste v_poznání tvé pravdy.

Pro připomínku v_době postní:

RANNÍ CHVÁLY

Ant.:Moudří se budou skvít jako zář oblohy a ti, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti, budou zářit jako hvězdy na věčné věky.

NEŠPORY

Ant.:Svatý Izidore, učiteli víry a světlo církve, tys čerpal moudrost z_Božího zákona; přimlouvej se za nás u_Božího Syna.

5. dubna

Sv. Vincence Ferrerského, kněze

Narodil se v_roce 1350 ve Valencii ve Španělsku, v_sedmnácti letech vstoupil k_dominikánům, stal se knězem (1379) a učitelem filozofie a teologie. Upoutal pozornost probošta kapituly ve Valencii, Pedra de Luna, pozdějšího kardinála, a ten ho (1390) získal, aby svým vlivem podporoval avi-gnonského papeže Klementa VII. Když Pedro de Luna dosedl jako Benedikt XIII. na avignonský papežský trůn (1394), povolal ho k_sobě jako kaplana a zpovědníka. Tam poznal hrozivé účinky církevního rozkolu a pokoušel se přimět Benedikta XIII., aby odstoupil. Když se mu to nepodařilo, opustil Avignon (1399) a dvacet let cestoval Španělskem, jižní Francií, severní Itálií a Švýcarskem a všude horlivě vybízel k_pokání a nápravě života. V_době kostnického koncilu (1414) odmítl poslušnost avignonskému vzdoropapeži a horlil pro jednotu církve. Na své poslední kazatelské cestě zemřel 5. IV. 1419 ve Vannes v_Bretagni. V_roce 1455 byl prohlášen za svatého.

Společné texty o_duchovních pastýřích.

MODLITBA

Bože, tys povolal svatého Vincence, aby se dal do služeb hlásání evangelia a připravoval tvůj lid na setkání s_Kristem jako soudcem; veď nás, ať žijeme tak, abychom byli dobře připraveni na toto setkání a mohli vejít do nebeského království.

Pro připomínku v_době postní:

RANNÍ CHVÁLY

Ant.:Nebudete to vy, kdo budete mluvit, ale bude skrze vás promlouvat Duch vašeho Otce.

NEŠPORY

Ant.:Pro všechny jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil aspoň některé.

7. dubna

Sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze

Památka

Narodil se 30. IV. 1651 v_Remeši ve Francii. Pocházel ze zámožné rodiny a měl devět sourozenců. Stal se knězem (1678) a doktorem teologie (1680). Rozhodl se, že se bude věnovat především výchově mládeže. Zakládal školy pro děti z_chudých rodin, a aby pro ně měl dost učitelů, založil kongregaci Školských bratří (1684). Vyučování v_mateřské řeči místo latiny, zákaz tělesných trestů, školení dělníků při jejich povolání, zakládání obecných škol, zřizování učitelských ústavů, stálý zřetel na lidové vrstvy, to všechno byly novoty, které narážely na odpor. Zemřel 7. IV. 1719 v_Rouenu. Za svatého byl prohlášen v_roce 1900.

Společné texty o_duchovních pastýřích nebo o_svatých mužích (o_vychovatelích).

MODLITBA

Bože, tys povolal svatého Jana, aby ukazoval mládeži cestu ke spáse; dávej své církvi moudré vychovatele, aby pod jejich vedením vyrůstaly děti v_dobré lidi a křesťany. Prosíme o_to

Pro připomínku v_době postní:

RANNÍ CHVÁLY

Ant.: Jen ten, kdo miluje, učí a vychovává jako pastýř.

NEŠPORY

Ant.:Nechte děti přicházet ke mně, neboť takovým patří Boží království.

11. dubna

Sv. Stanislava, biskupa a mučedníka

Památka

Narodil se kolem roku 1030 v_polském městečku Szczepanowski. Po studiích v_Paříži se stal knězem a v_roce 1071 krakovským biskupem, Plnil své povinnosti jako dobrý pastýř a nemohl mlčet k_pohoršlivému způsobu života tehdejšího krále Boleslava II. Ten sice slíbil, že napraví své chování, ale nezanechal svých výstředností. Biskup ho veřejně exkomunikoval. Král přesto dále přicházel na bohoslužby, přišel za biskupem i_do kostela sv. Michala na krakovské předměstí a tam ho vlastní rukou probodl mečem 11. IV. 1079. Po deseti letech bylo světcovo tělo přeneseno do katedrály a v_roce 1253 byl prohlášen za svatého.

Společné texty o_jednom mučedníkovi nebo o_duchovních pastýřích.

MODLITBA

Bože, tys posiloval svatého biskupa Stanislava, aby svědomitě vykonával službu, kterous mu svěřil, a on statečně hájil tvou čest a padl pod meči pronásledovatelů; na jeho přímluvu dej i_nám sílu, abychom se nezalekli žádných nebezpečí a vytrvali až do smrti pevní ve víře. Prosíme o_to

Pro připomínku v_době postní:

RANNÍ CHVÁLY

Ant.:Kdo svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho.

NEŠPORY

Ant.:Svatí dosáhli věčného pokoje a přebývají v_nebeské slávě.

13. dubna

Sv. Martina I., papeže a mučedníka

Narodil se v_Todi v_Umbrii. Strávil nějaký čas jako kněz a papežský legát u_císařského dvora v_Konstantinopoli. V_roce 649 se stal papežem a téhož roku na lateránské synodě odsoudil bludnou nauku monotheletistů, zavrženou už na II. konstantinopolském koncilu (553). Hájil katolickou víru, že Kristus jako dokonalý člověk měl kromě božské vůle také lidskou. Císař Konstans II. ho dal zatknout (653) a násilím dopravit do vězení v_Konstantinopoli. Tam ho odsoudili k_smrti, ale rozsudek mu změnili ve vyhnanství. Odvezli ho na Taurický Chersones (dnešní Krym), kde vysílen útrapami zemřel (656). Je to poslední papež – mučedník.

Společné texty o_jednom mučedníkovi nebo o_duchovních pastýřích.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, s_tvou pomocí dokázal svatý papež a mučedník Martin obdivuhodně vzdorovat hrozbám i_mukám; dej i_nám sílu, abychom snášeli protivenství s_neochvějnou stálostí. Prosíme o_to

Pro připomínku v_době postní:

RANNÍ CHVÁLY

Ant.:Kdo svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný.

NEŠPORY

Ant.:Svatí dosáhli věčného pokoje a přebývají v_nebeské slávě.

21. dubna

Sv. Anselma, biskupa a učitele církve

Narodil se roku 1033 v_severoitalském městě Aostě. Vstoupil do benediktinského kláštera v_Le Bec ve Francii (1060). Když tamní převor a jeho velký učitel Lanfrank odešel jako arcibiskup do Canterbury, stal se jeho nástupcem (1063) a později (1078) i_opatem. V_roce 1093 byl také on povolán na uprázdněný arcibiskupský stolec v_Canterbury, odkud musel dvakrát do vyhnanství. Je autorem mnoha filozofických, teologických a mystických spisů, takže dostal název „otec scholastiky“. Zemřel 21. IV. 1109 v_Canterbury. V_roce 1720 byl prohlášen za učitele církve.

Společné texty o_duchovních pastýřích a o_učitelích církve.

MODLITBA

Bože, tys dal svatému biskupu Anselmovi schopnost pronikat do hlubin tvé moudrosti a vyučovat druhé; přispěj na pomoc i_nám, abychom vedeni světlem víry přijímali s_radostí v_srdci pravdy, které nám zjevuješ. Prosíme o_to

23. dubna

Sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

Památka

Pocházel z_českého knížecího rodu Slavníkovců. Narodil se kolem roku 956 na hradě Libici. Devět let (972-981) strávil v_Magdeburku v_blízkosti arcibiskupa Adalberta, který mu při biřmování dal své jméno. Roku 981 přijal kněžské svěcení z_rukou prvního pražského biskupa Dětmara a po jeho smrti nastoupil na jeho místo (983). Do jeho diecéze patřilo kromě Čech a Moravy také Slezsko, část jižního Polska a dnešního Slovenska. Horlivě usiloval o_odstranění různých dobových zlořádů, a tím proti sobě poštval část kléru a některé mocné šlechtice. Proto požádal, aby byl zproštěn úřadu a vstoupil v_Římě do benediktinského kláštera (990). Na přání papeže se vrátil do Prahy (992) a založil benediktinský klášter v_Břevnově. Při návratu z_druhého pobytu v_Římě dostal zprávu o_vyvraždění svého rodu (995) a odešel hlásat evangelium pohanským Prusům (996). Jeho misionářská činnost však skončila hned na samém začátku: sedm Prusů ho 23. IV. 997 probodlo svými oštěpy. Z_Hnězdna, kde byl pohřben, byly jeho ostatky slavnostně převezeny do Prahy (1039).

Společné texty o_duchovních pastýřích nebo o_jednom mučedníkovi.

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

(Při modlitbě bez zpěvu se může text v_závorkách vynechat.)

Buď pozdravený, biskupe věrný,

patrone český, kvítečku hezký.

K_tobě voláme, tebe žádáme,

ó svatý Vojtěchu, oroduj za nás.

Tys naše sláva, křesťanská chvála,

náš mučedníku, orodovníku.

(K_tobě voláme, tebe žádáme,

ó svatý Vojtěchu, oroduj za nás.)

Nás se zastávej, nás neopouštěj

v_potřebách našich, v_úzkostech našich.

(K_tobě voláme, tebe žádáme,

ó svatý Vojtěchu, oroduj za nás.)

V_kříži potěšuj, v_práci posiluj,

nedej škoditi a nás hubiti.

(K_tobě voláme, tebe žádáme,

ó svatý Vojtěchu, oroduj za nás.)

Pros za svou zemi, ať jsme zbaveni

ohně věčného i_zla časného.

(K_tobě voláme, tebe žádáme,

ó svatý Vojtěchu, oroduj za nás.)

Ty, jenž jsi slavná koruna

biskupů všech a kněží,

k_tobě se národ Čechů zná,

tvou slávu v_srdci střeží,

tys naší věčnou ctí

v_Kristově království,

Vojtěše, berlo Páně.

Tys dychtivě sál moudrost škol,

jež vedou duši k_víře;

ty, národů tří apoštol,

nám dán jsi za pastýře.

Když nouze veliká,

k_tobě se utíká

tvůj lid o_novou sílu.

Ty stavěls proti otroctví

svobodu Božích synů,

tys v_neochvějném otcovství

káral a smýval vinu,

sám na sebe vzals kříž,

aby tvůj lid byl blíž

vzkříšení k_lásce Boží.

Biskupem buď nám, Vojtěše,

dál ve svých následnících,

všem klesajícím k_útěše,

k_slávě všech bojujících!

Pros, aby česká zem

vždy žila odkazem

tvé pravdy Bohem dané.

Ant. 1Objal smrt přítelkyni a rozpjal ruce v_podobu kříže, jejž následoval a miloval, aleluja.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

Ant. 2Tělo padlo a přimklo se k_matce zemi, svatá duše šťastně vešla do říše života, aleluja.

Ant. 3Blažený člověk, jejž objala rajská sláva, aby poznal, co připravil Bůh těm, kdo ho milují, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 13,7

Pamatujte na své představené, kteří vám hlásali Boží slovo. Uvažte, jak oni skončili život, a napodobujte jejich víru.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Svatí vždycky zůstávají spojeni pouty nepřemožitelné lásky s_těmi, kdo žijí na zemi. {*} Aleluja, aleluja.

Svatí vždycky zůstávají spojeni pouty nepřemožitelné lásky s_těmi, kdo žijí na zemi. {*} Aleluja, aleluja.

Razí jim bezpečnou cestu ke spáse. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Svatí vždycky zůstávají spojeni pouty nepřemožitelné lásky s_těmi, kdo žijí na zemi. {*} Aleluja, aleluja.

PROSBY

S_vděčností chvalme Krista, dobrého Pastýře, který dal život za své ovce, a pokorně ho prosme:

Pane, buď pastýřem svého lidu.

Kriste, ty dáváš církvi pastýře, a jejich službou se ujímáš svého lidu,

dej, ať v_lásce těch, kteří nás vedou, poznáváme, jak nás miluješ.

Pane, buď pastýřem svého lidu.

Ty stále konáš skrze své zástupce službu pastýře a učitele,

nepřestávej nás nikdy vést prostřednictvím svých služebníků.

Pane, buď pastýřem svého lidu.

Ty prokazuješ svému lidu skrze jeho pastýře službu lékaře duše i_těla,

ochraňuj náš život a veď nás ke svatosti.

Pane, buď pastýřem svého lidu.

Ty posíláš své svaté, aby slovem i_příkladem vedli tvůj lid k_tobě,

na jejich přímluvu nás posiluj, abychom vytrvali na cestě, která vede k_věčnému životu.

Pane, buď pastýřem svého lidu.

Ant. k_Zach. kant.:Chvalme Krista, našeho Pána, že posiloval svatého biskupa Vojtěcha, aby mu vydával svědectví i_v_utrpení, aleluja.

MODLITBA

Bože, tys naplnil svatého biskupa Vojtěcha touhou po spáse duší a posilovals ho, aby svou věrnost potvrdil mučednickou smrtí; na jeho přímluvu pomáhej biskupům a kněžím, aby svědomitě konali svou službu, a lid, kterýs jim svěřil, posiluj, ať ochotně kráčí cestou, kterou ho jeho pastýři vedou. Prosíme o_to

MODLITBA UPROSTŘED DNE DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Zj 2,10

Nic se neboj utrpení, které na tebe čeká: ďábel se chystá k_tomu, že některé z_vás uvrhne do žaláře, abyste byli vyzkoušeni, a budete mít soužení deset dní. Buď věrný až do smrti, a dám ti za odměnu život.

Bůh obrátil jeho zármutek v_radost, aleluja,

a na jeho hlavu vložil korunu slávy, aleluja.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Zj 3,21

Kdo zvítězí, toho vezmu k_sobě na svůj trůn, jak i_já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůně.

Důvěřuji v_Boha a nebudu se bát, aleluja,

co mi může udělat člověk? Aleluja.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Zj 19,7ab.9b

Radujme se, jásejme a vzdejme čest (Bohu), neboť nadešla Beránkova svatba. Blaze těm, kdo jsou pozváni k_Beránkově svatební hostině!

Kdo sejí v_slzách,

žnout budou s_jásotem. Aleluja

NEŠPORY

HYMNUS

Velikou dnes slavnost máme,

když si smrt připomínáme

ochránce našeho,

biskupa milého,

svatého Vojtěcha,

my Čechové Čecha.

On byl muž velikých ctností,

skvěl se obzvláštní svatostí,

byl příklad biskupů,

učitel zástupů,

mnohá prošel místa,

aby hlásal Krista.

Jsa dobrý pastýř ovcí zlých,

Čechů tehdy tak pohanských,

v_své nevděčné vlasti

snášel mnohé strasti,

by však duše získal,

v_práci si nestýskal.

Naposledy v_zemi pruské,

rozsévaje símě božské,

Pánu svému sloužil,

život zaň položil,

raněn od pohanů,

šťastně skonal v_Pánu.

Všichni společně voláme,

tebe pokorně žádáme,

ó Vojtěchu svatý,

rač nám pomáhati,

ať nezahyneme,

do nebe přijdeme.

Už zasvitl nám vzácný den,

v_němž mučedník se slavným stal,

když jako sluncem rozzářen,

pevněji svou vlast s_nebem spjal.

Buď zdráv, Vojtěchu statečný,

zvítězil jsi a v_nebi dlíš,

miluješ lid ti svěřený

a víc než tehdy jsi mu blíž.

Doprovoď všechny ovce své

na svěží Boží pastviny,

dej, ať kmen révy nebeské

je prohnut plody těžkými.

Zalita setba polem tvým,

z_tvé krve předtím vyrostlá,

dej, ať pod sluncem Otcovým

k_radosti Boží Matky zrá. Amen.

Žid 5,1

Každý velekněz je brán z_lidu a bývá ustanoven pro lid v_jeho záležitostech u_Boha, aby podával dary a oběti za hříchy.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Hle, velekněz, který se zalíbil Bohu. {*} Aleluja, aleluja.

Hle, velekněz, který se zalíbil Bohu. {*} Aleluja, aleluja.

Mnohé odvrátil od nepravosti. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Hle, velekněz, který se zalíbil Bohu. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. ke kant. P. M.: Svatý Vojtěchu, slavný mučedníku, dobrý pastýři, chloubo Čechů, přimlouvej se za náš národ i_za celou církev, aleluja.

24. dubna

Sv. Jiří, mučedníka

Z_historických pramenů se o_něm ví jen to, že kolem roku 304 podstoupil mučednickou smrt v_Lyddě (blízko dnešního Tel Avivu) a nad jeho hrobem byla postavena bazilika. Ostatní zprávy o_jeho životě nejsou věrohodné. Jeho úcta se rychle rozšířila na Východě i_na Západě, zvláště v_Řecku, v_Rusku a v_Anglii. Jeho památka se u_nás kvůli svátku sv. Vojtěcha už od nepaměti překládá z_23. IV. na dnešní den.

Společné texty o_jednom mučedníkovi.

MODLITBA

Bože, tys posiloval svatého Jiří, aby následoval tvého Syna v_jeho utrpení a byl připraven pomáhat slabým a trpícím; ať pomáhá i_nám v_naší slabosti. Prosíme o_to

Též 24. dubna

Sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka

Narodil se v_roce 1578 v_Sigmaringen v_Německu a jmenoval se Marek Roy. Vystudoval filozofii a práva a působil jako právník v_alsaském Kol-maru. V_roce 1612 se stal knězem a při vstupu do řádu kapucínů ve Freiburgu přijal jméno Fidel. Byl poslán jako misijní kazatel do švýcarského kantonu Graubünden. Vyzýval věřící k_náboženské jednotě a politické svornosti, ale rozvášnění kalvínci ho 24. IV. 1622 v_Seewisu před kostelem po kázání přepadli a zabili. Za svatého byl prohlášen v_roce 1746.

Společné texty o_jednom mučedníkovi nebo o_duchovních pastýřích.

MODLITBA

Bože, tys naplnil svatého Fidela svou láskou, takže horlivě hlásal tvé učení a neváhal pro víru položit svůj život; prosíme tě, dej, ať jsme i_my zakořeněni a upevněni v_lásce, a když máme účast na utrpení tvého Syna, ať poznáme také moc jeho zmrtvýchvstání.

25. dubna

Sv. Marka, evangelisty

Svátek

Měl dvě jména: hebrejské Jan a římské Marek (Sk 12,12). Jeho matce Marii patřil v_Jeruzalémě dům, v_němž se scházeli Ježíšovi učedníci; má se za to, že se tam konala i_poslední večeře (Mk 14,14) a příprava na seslání Ducha Svatého (Sk 1,13). Spolu se svým příbuzným Barnabášem doprovázel sv. Pavla na jeho první apoštolské cestě (Sk 12,25), ale z_Perge v_Pamfýlii se vrátil zpět do Jeruzaléma (Sk 13,13). Potom odešel s_Barnabášem na Kypr (Sk 15,39) a později byl s_Pavlem v_Římě (Flm 24; Kol 4,10; 2 Tim 4,11). Byl žákem apoštola Petra a podle jeho kázání napsal evangelium. Snad byl oním chlapcem, o_němž se zmiňuje při vyprávění o_Ježíšově zatčení v_Getsemanské zahradě (Mk 14,51-52). Připisuje se mu založení církevní obce v_Alexandrii, kde také zemřel mučednickou smrtí. Jeho ostatky byly v_9. století přeneseny do Benátek.

Společné texty o_apoštolech kromě:

Uvedení do první modlitby dne

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, našemu Pánu; on k_nám mluví v_evangeliu, aleluja.

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Na počátku církve svaté

měli potěšení

všichni, kterým slovo vzaté

z_Kristova učení

zvěstovali kazatelé:

jedno srdce, jedna vůle

byli od té chvíle.

Šli mezi všecky národy,

pokání hlásali,

bez koukolu slovo pravdy

všude rozsévali.

Ducha měli prvotiny,

jím spravovali své činy

i_země končiny.

Posláni jsou na vinici,

aby pracovali,

jako Kristovi dělníci,

jiné na ni zvali,

cestu jim ukazovali,

Ježíše světu hlásali,

jeho velebili.

Vydal sladkost vinný kořen

beze vší hořkosti,

z_té vinice chutný hrozen,

zdravé ratolesti;

v_Kristu, v_tom vinném kořeni,

tak apoštolské štípení

mělo založení.

Ant. 1Svatí evangelisté zkoumali moudrost dávných dob a dokládali své vyprávění výroky proroků, aleluja.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

Ant. 2Bůh nás hlásáním evangelia povolal k_tomu, abychom uvěřili v_pravdu a abychom dosáhli slávy našeho Pána Ježíše Krista, aleluja.

Ant. 3Všichni budou chválit jejich moudrost, takže navěky nebude vyhlazena, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 15,1-2a.3-4

Chci vám, bratři, vyložit tu radostnou zvěst, kterou jsem vám už hlásal. Vy jste ji přijali a jste v_tom pevní. Ona vás vede ke spáse, když se jí držíte přesně tak, jak jsem vám to kázal. Vyučil jsem vás především v_tom, co jsem sám přijal, že Kristus umřel ve shodě s_Písmem za naše hříchy; že byl pohřben a že vstal z_mrtvých třetího dne ve shodě s_Písmem.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Vypravovali o_slavných Hospodinových činech a o_jeho moci. {*} Aleluja, aleluja.

Vypravovali o_slavných Hospodinových činech a o_jeho moci. {*} Aleluja, aleluja.

Mluvili o_jeho podivuhodných skutcích. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Vypravovali o_slavných Hospodinových činech a o_jeho moci. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. k_Zach. kant.:Ježíš Kristus povolal evangelisty a učitele víry, aby v_jeho církvi konali službu slova, aleluja.

PROSBY

Náš Spasitel přemohl smrt a svým evangeliem nám ukázal cestu k_životu. Vzdejme mu chválu a pokorně ho prosme:

Pane, posiluj naši víru v_tvé slovo.

Pane Ježíši Kriste, ty posíláš své církvi svaté a moudré učitele,

dávej všem, kdo učí tvůj lid, svou svatost a moudrost.

Pane, posiluj naši víru v_tvé slovo.

Tys odpouštěl hříchy lidu, kdykoli tě svatí o_to prosili jako kdysi Mojžíš,

na jejich přímluvu očišťuj a posvěcuj stále svou církev.

Pane, posiluj naši víru v_tvé slovo.

Ty dáváš sílu Ducha Svatého těm, které sis vyvolil, aby řídili tvou církev,

naplň Svatým Duchem všechny, kdo vedou tvůj lid.

Pane, posiluj naši víru v_tvé slovo.

Ty sám jsi dědičným podílem těch, kdo se zasvětili tvé službě,

nedopusť, aby někdo z_nich přišel o_to, cos pro ně získal prolitím své krve.

Pane, posiluj naši víru v_tvé slovo.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, tys povolal svatého evangelistu Marka, aby hlásal radostnou zvěst spásy; veď nás, ať se věrně držíme tohoto poselství a následujeme tvého Syna.

MODLITBA UPROSTŘED DNE DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 1,16-17

Za evangelium se nestydím. Jím se přece projevuje Boží moc a přináší záchrana každému, kdo věří, nejdříve ovšem židům, ale pak i_pohanům. Neboť v_něm se odhaluje Boží spravedlnost, která je z_víry a vede k_víře. Tak je psáno: „Spravedlivý bude žít z_víry.“

Všude na zemi pronikl jejich hlas, aleluja,

až na konec světa jejich slovo, aleluja.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Sol 2,2b-4

Odvážili jsme se s_důvěrou v_našeho Boha kázat vám radostnou Boží zvěst i_přes mnohý těžký zápas. Když vás totiž povzbuzujeme, nepramení to z_nějakého falešného přesvědčení, z_nějakých nepoctivých úmyslů ani vás nechceme klamat. Ale Bůh nám svěřil evangelium, když nás napřed vyzkoušel, a proto se nechceme svým kázáním dělat pěknými v_očích lidí, ale chceme se líbit Bohu, který zkoumá naše srdce.

Věřili tomu, co Bůh zjevil, aleluja,

a zachovávali jeho přikázání, aleluja.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Tim 1,8b-9

Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené s_hlásáním evangelia. On nás spasil a povolal svým svatým povoláním, a to ne pro naše skutky, ale z_vlastního rozhodnutí a pro milost, kterou nám dal v_Kristu Ježíši před dávnými věky.

Radujte se a plesejte, aleluja,

vaše jména jsou zapsána v_nebi, aleluja.

NEŠPORY

HYMNUS

Budiž chvála Pánu Bohu,

neboť nám skrze Syna

učinil milost svou mnohou,

oznámil nám vůli svou,

stvrdil ji jeho zásluhou.

By všichni křesťané věrní

až do světa skonání

měli té vůle poznání,

Kristus Pán v_svém učení

rozhlásil ji po vší zemi.

To svatí evangelisté

popsali všechno správně,

Krista, Pána svého, k_slávě,

by ke všem lidem došlo

to učení Páně zdravé.

Ó_Bože náš všemohoucí,

obdaruj nás, prosíme,

Ducha svého božskou mocí,

bychom tvé dílo znali,

ctili tebe dnem i_nocí.

Nebo:

Chválíme evangelistu

za radostnou zvěst o_Kristu,

za Boží Slovo v_knize knih

o_lásce, která smývá hřích.

On zapsal vše, co Boží Syn

hlásal a pro nás vykonal,

aby i nás svým poselstvím

k_následování povolal.

Lidem všech věků, národů

ta zpráva nese svobodu,

je lékem v_naší slabosti,

bezedným zdrojem milosti.

Buď chválen, Bože v_Trojici,

vyslyš hlas církve prosící,

posvěť nás, proměň, obnovuj,

ať jsme ti věrni stůj co stůj. Amen.

Ant. 1Bůh ho svou milostí povolal, aby byl služebníkem evangelia, aleluja.

Žalmy a kantikum ze společných textů o_apoštolech.

Ant. 2Všechno dělám pro hlásání evangelia, abych získal podíl na jeho zaslíbeních, aleluja.

Ant. 3Byla mi dána milost: zvěstovat pohanům nevystižitelné Kristovo bohatství, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Kol 1,3-6

Když se za vás modlíme, nepřestáváme děkovat Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista. Slyšeli jsme totiž o_vaší víře ve spojení s_Kristem Ježíšem a o_vaší lásce ke všem věřícím, a to pro naději na odměnu, která je vám připravena v_nebi. O_té naději jste slyšeli už dříve při hlásání slova pravdy, radostné zvěsti, která k_vám pronikla. A jako už přináší ovoce a šíří se na celém světě, tak je tomu také u_vás.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Vypravujte mezi všemi národy o_Hospodinových činech, oslavujte jeho jméno. {*} Aleluja, aleluja.

Vypravujte mezi všemi národy o_Hospodinových činech, oslavujte jeho jméno. {*} Aleluja, aleluja.

Rozhlašujte den po dni jeho spásu. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Vypravujte mezi všemi národy o_Hospodinových činech, oslavujte jeho jméno. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. ke kant. P. M.: Slovo Páně trvá navěky – slovo evangelia, které vám bylo zvěstováno, aleluja.

PROSBY

Bůh nás povolal k_pravé víře skrze evangelium svého Syna. Prosme za jeho svatý lid:

Bože, rozpomeň se na svou církev.

Otče, tys vzkřísil svého Syna, velikého pastýře ovcí,

posiluj nás, ať o_něm vydáváme svědectví po celém světě.

Bože, rozpomeň se na svou církev.

Tys poslal svého Syna na svět, aby hlásal chudým radostnou zvěst,

pomáhej nám, když máme hlásat evangelium všemu tvorstvu.

Bože, rozpomeň se na svou církev.

Tys poslal svého Syna rozsévat semeno slova,

dej, ať se všichni, kdo rozsévají tvé slovo s_námahou, mohou radovat z_bohaté sklizně.

Bože, rozpomeň se na svou církev.

Tys poslal svého Syna, aby svou krví usmířil s_tebou celý svět,

dej, ať všichni spolupracujeme na tvém díle spásy.

Bože, rozpomeň se na svou církev.

Tys uvedl svého Syna do nebeské slávy,

uveď do svého nebeského království i_naše zemřelé.

Bože, rozpomeň se na svou církev.

28. dubna

Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka

Narodil se v_roce 1803 ve francouzském městě Cuetu. Po vysvěcení na kněze (1826) se nějaký čas věnoval duchovní správě v_diecézi Belley. Potom vstoupil do řeholní společnosti maristů a byl poslán jako misionář na ostrov Futunu v_Polynésii (o_Vánocích 1836). Výsledky, kterých dosáhl, neodpovídaly úsilí vynaloženému na překonávání překážek, a přece byly příčinou nenávisti, s_níž starší generace sledovala změny dosavadních náboženských zvyklostí. Když přijal křesťanství syn místního náčelníka, dosáhl hněv vrcholu a misionáře ubili k_smrti 28. IV. 1841. Stal se prvomučedníkem celé Oceánie a v_roce 1954 byl prohlášen za svatého.

Společné texty o_jednom mučedníkovi.

MODLITBA

Bože, tys oslavil svatého Petra Chanela tím, že se jeho krev prolitá při hlásání evangelia stala semenem nových křesťanů; dej, ať prožíváme velikonoční tajemství smrti a vzkříšení tvého Syna s_takovou opravdovostí, abychom mu stále nově vydávali svědectví. Prosíme o_to

Též 28. dubna

SV. ĽUDOVÍTA MÁRIU GRIGNIONA DE MONTFORT, KŇAZA

Svatý Ludvík z_Montfortu, celým jménem Ludvík Maria Grignon de Montfort, se narodil 31. ledna 1673 ve francouzské obci Montfort-sur-Meu, pocházel z_početné rodiny a ve 12 letech vstoupil na jezuitskou kolej. Během těchto studií pocítil Ludvík povolání ke kněžství a zatoužil kázat evangelium mezi chudými. Zde se začala projevovat i_jeho mariánská úcta. Na kněžství se připravoval v_pařížském semináři u_Saint-Sulpice, na Sorbonně studoval teologii a během studií se seznámil s_nejvýznamnějšími díly o_spiritualitě a její úloze v_životě křesťana. Po vysvěcení na kněze v_červnu 1700 byl poslán do Nantes a po setkání s_papežem Klementem XI. se stává misionářem ve Francii. Vstoupil do třetího řádu svatého Dominika a kromě šíření modlitby růžence žádal také o_svolení zakládat růžencová bratrstva. V_Poitiers se setkal s_blahoslavenou Marií Louisou Trichet, což byl začátek její dlouholeté služby chudým. Ludvík vykonal v_západní Francii na 200 misií a exercicií a jeho pověst jako velkého misionáře a kazatele rostla. Následkem vyčerpání ve svých 43 letech vážně onemocněl. V_dubnu 1716 přišel na svou poslední misii do Saint-Laurent-sur-Sèvre, kde 28. dubna téhož roku zemřel. Papež Lev XIII jej v_roce 1888 beatifikoval a svatořečen byl 27. července 1947 papežem Piem XII. Jeho životním heslem bylo: Bůh sám. Proslavil se svoji horlivou mariánskou úctou a svými spisy významně přispěl k_rozvoji katolické mariologie.

Společné texty o_duchovních pastýřích: misionářích.

MODLITBA

Bože, věčná moudrosti, tys učinil svatého kněze Ludvíka Marii vynikajícím svědkem a učitelem úplného odevzdání se Kristu, tvému Synu, prostřednictvím jeho svaté Matky; veď i_nás touto duchovní cestou, abychom ve světě šířili tvé království. Prosíme o_to

29. dubna

Sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve

Památka

Narodila se 25. III. 1347 v_Sieně ve střední Itálii. Už jako děvče vstoupila do III. řádu sv. Dominika. Zasloužila se o_návrat papeže z_Avignonu do Říma (1377), usmiřovala rozbroje a usilovala o_obnovu náboženského života. Neuměla sice číst ani psát, ale diktovala spisy vynikající zdravou naukou a duchovní vroucností. Zemřela 29. IV. 1380 v_Římě. V_roce 1461 byla prohlášena za svatou a 4. X. 1970 za učitelku církve.
Papež Jan Pavel II. ji 1. října 1999 prohlásil za spolupatronku Evropy (spolu se sv. Brigitou Švédskou a sv. Terezií Benediktou od Kříže).

Společné texty o_pannách.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:Svatá Kateřina naléhavě prosila Boha, aby v_církvi obnovil pokoj, aleluja.

MODLITBA

Bože, tys naučil svatou Kateřinu rozjímat o_utrpení tvého Syna a sloužit tvé církvi; dej, ať se i_naše srdce rozhoří láskou k_němu, abychom žili v_trvalém spojení s_ním a mohli se radovat, až se zjeví jeho sláva.

NEŠPORY

HYMNUS

Slyš naše chvály nadšené.

Ant. ke kant. P. M.:Svatá Kateřina vždy a všude Boha s_láskou hledala a nalézala, a poutem lásky s_ním byla spojena, aleluja.

30. dubna

Sv. Zikmunda, mučedníka

Narodil se na sklonku 5. století. Zásluhou viennského arcibiskupa sv. Avita přešel od ariánství ke katolické víře. Po smrti svého otce se stal burgundským králem. V_prchlivosti dal popravit svého syna z_prvního manželství, ale vzápětí toho litoval a konal přísné pokání. Založil klášter v_St. Maurice-en-Vallais ve Švýcarsku a soustředil v_něm mnichy, kteří se rozděleni do pěti skupin ve dne v_noci střídali v_nepřetržitém zpívání žalmů. Je to dnes jediné místo v_Evropě, kde od té doby bez přerušení trvá řeholní společenství. Roku 523 byl zajat franckým králem Chlodomirem a v_následujícím roce spolu s_manželkou a dvěma syny utopen v_studni. Jeho tělo bylo přeneseno do kláštera sv. Mořice a větší část jeho ostatků přinesl odtud Karel IV. do pražské katedrály (1365).

Společné texty o_jednom mučedníkovi.

MODLITBA

Vyslyš, Bože, naše prosby a dej, ať nás příklad svatého Zikmunda vede k_pravému pokání, abychom poznali radost z_dokonalého smíření s_tebou.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:Velebte se mnou Hospodina, oslavujme spolu jeho jméno, aleluja.

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:Obrátí-li se hříšník od svých hříchů, nebude se vzpomínat na jeho nepravosti, aleluja.

Též 30. dubna

Sv. Pia V., papeže

Narodil se roku 1504 v_Bosco poblíž Alessandrie v_severní Itálii. Vstoupil k_dominikánům, stal se knězem (1528), biskupem (1556) a od roku 1566 byl papežem. Důsledně prováděl reformy tridentského sněmu. Vydal katechismus (1566), breviář (1568) a misál (1570). Také přesně stanovil pravidla pro modlitbu růžence a zavedl svátek Panny Marie Růžencové (7. X.) na poděkování za vítězství křesťanů nad Turky u_Lepanta (1571). Zemřel 1. V. 1572.

Společné texty o_duchovních pastýřích.

MODLITBA

Bože, tys dal své církvi svatého papeže Pia, aby bděl nad čistotou její víry a provedl obnovu její liturgie; na jeho přímluvu posiluj v_nás živou víru a účinnou lásku, abychom měli účast na tom, co konáš ve společenství svého lidu. Prosíme o_to


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky