Pátek po druhé neděli po Seslání Ducha Svatého

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Slavnost

MODLITBA SE ČTENÍM

HYMNUS

Ježíši, chlebe andělský,

ty jsi Pán a Bůh můj,

po tobě lačníme vždycky,

ty nás krm, napojuj.

Ježíši, lačním, nakrm mě,

Ježíši, žízním, napoj mě,

tys Pán můj a Bůh můj.

Ježíši, bloudím, hledej mě,

ty jsi pravá cesta;

Ježíši, jsem slepý, veď mě,

sviť mi, světlo světa.

Ježíši, jsem nuzný, chudý,

ty jsi bohatý, Pán mocný,

uzdrav, jsem nemocný.

Ježíši, truchlím, navštiv mě,

jsem smutný, utěš mě;

Ježíši, slábnu, posil mě,

neznámý, přijmi mě.

Jsem příchozí od daleka,

má duše se v_hříších leká,

veď, proveď, doveď mě.

Chci zanotit chvalozpěv,

který se nezpívá, nýbrž miluje!

Svaté Srdce, Božské Srdce,

všemohoucí Srdce,

purpurové tajemství všech srdcí:

Buď milována, Lásko, věčná Lásko,

buď navěky milována!…

Královské Srdce,

v_řinoucím plášti své krve:

Buď milována, Lásko!

Bratrské Srdce

v_surové potupě trnové koruny:

Buď milována, Lásko!

Srdce strnulé ve stuhlém skvostu

svých smrtelných ran,

Srdce zapuzené z_trůnu, zrazené Srdce,

krutě zmučené Srdce:

Buď milována, Lásko, věčná Lásko,

buď věčně milována!

ŽALTÁŘ

Ant. 1U_tebe je pramen života; napájíš nás proudem svého blaha. Žalm 36

Ant. 2Bože, volám k_tobě, když chřadne mé srdce, vždyť ty jsi mé útočiště. Žalm 61

Ant. 3Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha. Žalm 98

Hospodin s_námi nejedná podle našich hříchů,

ani podle našich vin nám neodplácí.

Z_listu svatého apoštola Pavla Římanům

{r:Řím}8,28-39{/r}

{p}

V_Kristu se zjevila Boží láska

{v}8,28{/v}Víme, že těm kteří milují Boha, všecko napomáhá k_dobrému, těm, kdo jsou z_Boží vůle povoláni. {v}29{/v}Neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty také předurčil, aby byli ve shodě s_obrazem jeho Syna, aby tak on byl první z_mnoha bratří. {v}30{/v}A ty, které předurčil, také povolal, a ty, které povolal, také ospravedlnil, a ty, které ospravedlnil, také uvedl do slávy.

{v}31{/v}Co k_tomu řekneme? Je-li Bůh s_námi, kdo proti nám? {v}32{/v}Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s_ním nedaroval také všechno ostatní? {v}33{/v}Kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje! {v}34{/v}Kdo odsoudí? Kristus Ježíš přece zemřel, ano i_z_mrtvých vstal, je po Boží pravici a přimlouvá se za nás!

{v}35{/v}Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení nebo útisk nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití? {v}36{/v}Stojí přece v_Písmu:

'Stále jsme pro tebe vydáváni na smrt,

jsme pokládáni za ovce určené na porážku.'

{v}37{/v}Ale v_tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. {v}38{/v}A já jsem přesvědčen: ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, {v}39{/v}ani výška, ani hloubka, a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v_Kristu Ježíši, našem Pánu.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

{r}Ef 2,4.5.7{/r}

Nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou; {*} když jsme byli mrtví pro své hříchy, přivedl nás k_životu zároveň s_Kristem.

Tím chtěl ukázat nesmírné bohatství své milostivé dobroty vůči nám. {*} Když jsme byli mrtví pro své hříchy, přivedl nás k_životu zároveň s_Kristem.

Ze spisů svatého Bonaventury, biskupa

(Opusculum 3, Lignum vitae, 29-30.47: Opera omnia 8,79)

{p}

U_tebe je pramen života

Zamysli se také ty, vykoupený člověče, kdo to za tebe visí na kříži, uvaž jeho velikost a svatost, uvědom si, že jeho smrt přináší mrtvým život, že nad jeho odchodem ze světa truchlí nebesa i_země a pukají tvrdé skály.

A rozjímej dále: Z_boku ukřižovaného Krista měla vzniknout církev. Měla se také naplnit slova Písma: Uvidí, koho probodli.{fnr}1{/fnr} A tak došlo Božím řízením k_tomu, že jeden voják ten svatý bok proklál kopím. Z_otevřeného boku se vyřinula krev s_vodou, výkupné za naši spásu. Vytryskla z_hlubin studnice Kristova srdce, aby dala svátostem církve moc vlévat život milosti a zároveň aby pro všechny, kdo žijí v_Kristu, byla nápojem z_živého pramene, tryskajícího do života věčného.{fnr}2{/fnr}

Nuže vzhůru, duše, přítelkyně Kristova, spěchej napodobit holubici hnízdící u_samého ústí rozsedliny,{fnr}3{/fnr} nepřestávej se starat, abys tam, u_Kristova srdce, jako vrabec nalezla pro sebe místo,{fnr}4{/fnr} tam ulož plody své čisté lásky, jako když hrdlička ukládá svoje mláďata, tam pospěš navážit vody z_pramenů Spasitelových,{fnr}5{/fnr} přilož své rty a pij. Vždyť toto je ten pramen tryskající zprostřed ráje a rozdělený do čtyř proudů,{fnr}6{/fnr} který zaplavuje otevřená srdce a zavlažuje i_zúrodňuje celou zemi.

Pospěš k_tomuto prameni života a světla, duše Boha milující, ať jsi kdokoli, a obrať se k_němu s_veškerou upřímností svého srdce: Ó_nevýslovná kráso nejvyššího Boha, ó_nejčistší jase věčného světla, živote v_každém životě žijící a světlo v_každém světle svítící a od nejprvnějšího rozbřesku udržující v_plném lesku po všechny časy nejrůznější světla, jež září před trůnem tvého božství!

Ó věčný a nepřístupný, skvoucí a oblažující výtrysku pramene skrytého každému smrtelnému oku! Ty propasti beze dna, výšino bez vrcholu, velikostí nezměřitelná, čistoto nezkalitelná!

Z_tebe vytéká řeka obveselující obec Boží{fnr}7{/fnr} a my ti za to prozpěvujeme písně chvály, hlasitě plesajíce a vzdávajíce ti díky,{fnr}8{/fnr} neboť nám bylo dáno zakusit, že u_tebe je pramen života a ve tvé záři vidíme světlo.{fnr}9{/fnr}

{fn:1}{r}Zach 12,10{/r}; {r}Jan 19,37{/r}.{/fn} {fn:2}{r}Jan 4,14{/r}.{/fn} {fn:3}Srov. {r}Jer 48,28{/r}.{/fn} {fn:4}Srov. {r}Žl 84 (83),4{/r}.{/fn} {fn:5}Srov. {r}Iz 12,3{/r}.{/fn} {fn:6}Srov. {r}Gn 2,10{/r}.{/fn} {fn:7}Srov. {r}Žl 46 (45),5{/r}.{/fn} {fn:8}Srov. {r}Žl 42 (41),5{/r}.{/fn} {fn:9}{r}Žl 36 (35),10{/r}.{/fn}

{p}

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

{r}Žl 103 (102),2.4{/r}; {r:Žl}34 (33),9{/r}

Veleb, duše má, Hospodina a nezapomeň na žádné z_jeho dobrodiní. {*} On vykupuje tvůj život ze záhuby, on tě věnčí láskou a slitováním.

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. {*} On vykupuje tvůj život ze záhuby, on tě věnčí láskou a slitováním.

PRO VIGILII: Ant. Bůh je má spása; bez obavy mohu doufat. Aleluja.

Slova svatého evangelia podle Matouše

{r:Mt}11,25-30{/r}

{p}

Jsem tichý a pokorný srdcem

{v}25{/v}Ježíš se ujal slova a řekl:

„Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; {v}26{/v}ano, Otče, tak se ti zalíbilo.

{v}27{/v}Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit.

{v}28{/v}Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. {v}29{/v}Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. {v}30{/v}Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Jana

{r:Jan}19,31-37{/r}

{p}

Probodl mu kopím bok a vyšla krev a voda

{v}31{/v}Protože byl den příprav, takže mrtvá těla nesměla zůstat na kříži přes sobotu – tu sobotu totiž byl velký svátek – požádali židé Piláta, aby byly ukřižovaným přeraženy nohy a aby byli sňati.

{v}32{/v}Přišli tedy vojáci a přerazili kosti prvnímu i_druhému, kteří s_ním byli ukřižováni. {v}33{/v}Když však přišli k_Ježíšovi, viděli, že už je mrtvý. Proto mu kosti nepřerazili, {v}34{/v}ale jeden z_vojáků mu kopím probodl bok a hned vyšla krev a voda.

{v}35{/v}Ten, který to viděl, vydává o_tom svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ví, že mluví pravdu, abyste i_vy věřili. {v}36{/v}To se stalo, aby se splnil výrok Písma: ‚Ani kost mu nebude zlomena.‘ {v}37{/v}A na jiném místě v_Písmu se říká: ‚Budou hledět na toho, kterého probodli.‘

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Lukáše

{r:Lk}15,3-7{/r}

{p}

Radujte se se mnou, protože jsem našel svou ztracenou ovci

{v}3{/v}Ježíš pověděl farizeům a učitelům Zákona toto podobenství:

{v}4{/v}„Kdo z_vás, když má sto ovcí a jednu z_nich ztratí, nenechá těch devětadevadesát v_pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde? {v}5{/v}A když ji najde, s_radostí si ji vloží na ramena. {v}6{/v}Až přijde domů, svolá své přátele i_sousedy a řekne jim: ‚Radujte se se mnou, protože jsem našel svou ztracenou ovci.‘

{v}7{/v}Říkám vám, že právě tak bude v_nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který se obrátí, než nad devětadevadesáti spravedlivými, kteří obrácení nepotřebují.“

První nešpory

HYMNUS

Hříšníku, nezoufej sobě,

ač ses prohřešil těžce,

kajícímu v_každé době

Ježíš odpustiti chce.

V_jeho srdci učiněná

kopím přeostrým rána

učí, že je otevřena

nám k_jeho lásce brána.

Ruce své má roztažené

hříšníkům k_objímání,

všech, kteří chtějí zkroušeně

učiniti pokání.

A nemůže se najíti

tak těžká lidská vina,

by ji nemohla shladiti

Kristova krev nevinná.

Žádný si tedy nezoufej

pro své zlé náklonnosti,

v_Kristovy rány vždy doufej,

skrz ně dojdeš milosti.

Ó_Srdce, stánku úmluvy,

ne oné staré poroby,

lásky však, Boží milosti,

slitování a vlídnosti.

Tvá láska chtěla tebe mít

zraněné, všem tě otevřít,

abychom mohli v_ráně té

děkovat lásce ukryté.

Kdo nechce Lásce lásku dát,

kdo vykoupen ji nemá rád,

kdo netouží mít věčný stan

v_Kristově srdci uchystán?

Buď sláva tobě, Kriste náš,

jenž milost srdcím rozléváš,

i_Otci, Duchu milosti,

po všechny věky věčnosti. Amen.

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Pán nás miloval věčnou láskou; smiloval se nad námi, a když byl vyvýšen na kříž, táhne nás k_svému Srdci. Žalm 113

Ant. 2 Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Žalm 146

Ant. 3 Já jsem dobrý pastýř, pasu své ovce, a dávám za ně svůj život. Kantikum Zj 4,11; 5,9.10.12

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 5,25b-27

Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil a očistil koupelí ve vodě a slovem. Tím si chtěl církev připravit slavnou, bez poskvrny, vrásky nebo něčeho takového, aby byla svatá a bez vady.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Kristus nás miluje {*} a obmyl nás od našich hříchů svou krví.

Kristus nás miluje {*} a obmyl nás od našich hříchů svou krví.

Udělal z_nás královský národ a kněze Boha Otce {*}

a obmyl nás od našich hříchů svou krví.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Kristus nás miluje {*} a obmyl nás od našich hříchů svou krví.

Ant. ke kant. P. M. Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul!

PROSBY

Ježíš otvírá své milosrdné srdce všem, kdo ho prosí. Proto s_důvěrou volejme:

Ježíši, plný dobroty a lásky, smiluj se nad námi.

Ježíši, z_tvého probodeného srdce vytryskla krev a voda, a církvi se otevřel zdroj života,

zbav svou církev každé poskvrny a posvěť ji svou milostí.

Ježíši, plný dobroty a lásky, smiluj se nad námi.

Ježíši, ty jsi svatý chrám Boží, který lidé zbořili a Otec opět zbudoval,

učiň svou církev živým chrámem, v_němž přebývá tvá sláva.

Ježíši, plný dobroty a lásky, smiluj se nad námi.

Ježíši, králi a střede všech srdcí, ty nás miluješ věčnou láskou a voláš nás k_sobě svým milosrdenstvím,

obnov s_námi se všemi smlouvu, kterou jsi potvrdil svou krví.

Ježíši, plný dobroty a lásky, smiluj se nad námi.

Ježíši, tvá smrt na kříži smířila všechny lidi s_Bohem a uvedla naše kroky na cestu pokoje,

veď nás, ať máme skrze tebe přístup k_Otci.

Ježíši, plný dobroty a lásky, smiluj se nad námi.

Ježíši, ty těšíš smutné, občerstvuješ znavené a vyčerpaným dáváš odpočinek,

přiváděj k_sobě zpět všechny, kdo se od tebe vzdálili.

Ježíši, plný dobroty a lásky, smiluj se nad námi.

Ježíši, ty jsi náš život a naše vzkříšení,

probuď zemřelé k_věčnému životu.

Ježíši, plný dobroty a lásky, smiluj se nad námi.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, oslavujeme Srdce tvého milovaného Syna, s_vděčností si připomínáme veliká dobrodiní jeho lásky k_nám a prosíme tě: dej, ať je nám jeho Srdce nevyčerpatelným zdrojem tvých darů a milostí.

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Ant. Pojďme, klaňme se Ježíšovu srdci, z_lásky k_nám zraněnému.

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Ach, můj nejsladší Ježíši,

dárce života mého,

kterýžto plyne v_hojnosti

ze studně srdce tvého.

Tys, Pane, plný milosti

a v_hojnosti ji dáváš

všemu stvoření pod nebem,

každému ji podáváš.

Zvlášť těm, kdo myslí na tebe

a tebou se spravují,

své práce, všechny starosti

tobě jen obětují.

Ty rád pomáháš každému,

jsi plný smilování,

kdo ho jen hledá u_tebe,

najde ho bez meškání.

Nezůstala krůpěj krve

v_tvém božském těle žádná,

aby vylita nebyla;

ach, ukrutnost přezrádná!

Ale i_krůpěje vody

ven z_boku tvého vyšly,

aby jen všichni hříšníci

pod milost kříže přišli.

Ježíši, Spasiteli náš,

tvé Srdce uctít toužíme,

ty, který všechna srdce znáš,

slyš naše hlasy upřímné.

Když silou lásky na kříži

jsi zlomil zlobu ducha zla,

kopí tvé srdce proklálo,

s_vodou krev z_něho vytryskla.

Tvé Srdce tiché, pokorné

nám poklady své zjevuje

a jeho láska všemocná

nám léčí srdce nemocná.

Odvěká touho tvorů všech,

dej našim srdcím klidný tep,

svou milost dej nám za podíl,

ať nemineme věčný cíl.

Ant. 1 Ježíš stál a hlasitě volal: Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije.

Ant. 2 Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.

Ant. 3 Dej mi, synu, své srdce, kéž se líbí tvým očím moje cesty.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jer 31,33

Taková bude smlouva, kterou sjednám s_Izraelovým domem po těch dnech – praví Hospodin: „Vložím svůj zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce, budu jim Bohem a oni budou mým lidem!“

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, {*} neboť jsem tichý a pokorný srdcem.

Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, {*} neboť jsem tichý a pokorný srdcem.

U_mne naleznete pokoj, {*}

neboť jsem tichý a pokorný srdcem.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, {*} neboť jsem tichý a pokorný srdcem.

Ant. k_Zach. kant. Pán nás miloval věčnou láskou a přišel, aby vykoupil svůj lid, aleluja.

PROSBY

Oslavujme Ježíše, neboť on je tichý a pokorný srdcem, a prosme ho s_důvěrou:

Ježíši plný dobroty a lásky, smiluj se nad námi.

Ježíši, v_tobě je všechna plnost božství,

dej nám účast na svém božském životě.

Ježíši plný dobroty a lásky, smiluj se nad námi.

Ježíši, v_tobě jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání,

zjev nám skrze svou církev nesmírnou hloubku a bohatství Boží moudrosti.

Ježíši plný dobroty a lásky, smiluj se nad námi.

Ježíši, v_tobě má Otec zalíbení a chce, abychom tě poslouchali,

nauč nás žít podle tvého slova.

Ježíši plný dobroty a lásky, smiluj se nad námi.

Ježíši, všichni jsme dostali z_tvé plnosti, a to milost za milostí,

daruj nám hojnost Otcovy milosti a pravdy.

Ježíši plný dobroty a lásky, smiluj se nad námi.

Ježíši, prameni života a svatosti,

očisť a posvěť nás svou láskou.

Ježíši plný dobroty a lásky, smiluj se nad námi.

DRUHÉ NEŠPORY

HYMNUS

Srdce Páně, archo nová,

v_níž se zákon lásky chová,

zákon spásy a milosti,

ne již staré služebnosti.

Svatyně jsi smlouvy nové,

o_níž pěli prorokové,

chrám jsi starého světější

a opona tajemnější.

Láska věčná stanovila,

by tvá rána zřejmá byla,

bychom mohli rány ctíti

lásky, kterou nelze zříti.

Kdo by toho nemiloval,

jenž se za nás obětoval?

K_Srdci jeho pospíchejme,

v_něm se věčně ukrývejme.

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Panuj, Pane, uprostřed svých nepřátel, podrob je jhu, které netlačí. Žalm 110,1-5.7

Ant. 2 Hospodin je milosrdný a dobrotivý: dal pokrm těm, kdo se ho bojí. Žalm 111

Ant. 3 Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Kantikum Flp 2,6-11

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 2,4-7

Nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou, a když jsme byli mrtví pro své hříchy, přivedl nás k_životu zároveň s_Kristem. Milostí jste spaseni! Když vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s_ním i_nás, a když vykázal jemu místo v_nebi, vykázal je zároveň i_nám, protože jsme s_ním spojeni. Tím chtěl v_budoucím čase ukázat nesmírné bohatství své milostivé dobroty vůči nám, a to pro Krista Ježíše.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Kristus nás miluje {*} a obmyl nás od našich hříchů svou krví.

Kristus nás miluje {*} a obmyl nás od našich hříchů svou krví.

Udělal z_nás královský národ a kněze Boha Otce {*}

a obmyl nás od našich hříchů svou krví.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Kristus nás miluje {*} a obmyl nás od našich hříchů svou krví.

Ant. ke kant. P. M. Pán nám otevřel svou náruč a jeho Srdce se pro nás stalo pramenem milosti a slitování, aleluja.

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Lide můj, co jsem ti učinil? Řekni, čím jsem tě zarmoutil?

Ant. 2 Zdrceno je mé srdce v_mém nitru, třesou se všechny mé kosti.

Ant. 3 Jeden z_vojáků probodl kopím Ježíšův bok a hned vyšla krev a voda.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jer 31,2-4a

Tak praví Hospodin: „Lid, který byl ušetřen meče, nalezl na poušti milost. Izrael došel na místo svého odpočinku.“ Zdaleka se mu zjevil Hospodin: „Věčnou láskou jsem tě miloval, proto jsem ti zachoval smilování. Zase tě zbuduji a budeš vystavěna, Izraelova panno!“

S_radostí budete vážit vodu

z_pramenů spásy.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jer 32,40

Sjednám s_nimi věčnou smlouvu, že jim nepřestanu prokazovat dobro; vložím jim do srdce svou bázeň, aby ode mě neodstoupili.

Čekal jsem, kdo by mě potěšil,

ale nikoho jsem nenašel.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 5,8-9

Bůh dokazuje svou lásku k_nám tím, že Kristus umřel za nás, když jsme ještě byli hříšníky. Tím spíše tedy budeme zachráněni skrze něho od Božího hněvu teď, když jsme ospravedlněni jeho krví.

Byl proboden pro naše hříchy,

jeho rány nás uzdravily.

Nebo:

Srdce, na němž se samota

proměňuje ve velké množství lidí:

Prosíme tě o_tvou lásku!

Srdce, na němž se roztříštěnost

proměňuje v_jeden lid:

Prosíme tě o_tvou lásku!

Srdce, na němž se celý svět

stává tvým lidem:

Zasvěcujeme se tvé lásce!

Aby tvůj den rozpálil srdce všech:

Zasvěcujeme se tvé lásce!

Aby tvůj den spálil srdce nás všech

do tvého srdce:

Zasvěcujeme se tvé lásce!

Mocné Srdce, nevyhnutelné Srdce,

Srdce, které všechno stravuje…

Amen. Amen.

Nechť se k_nám propálí

den tvé věčné lásky!


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky