Uvedení do první modlitby dne

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu; on je Pán a Král mučedníků. Aleluja.

Modlitba se čtením

O_jednom mučedníkovi nebo o_jedné mučednici

HYMNUS

Kdo se líbí Bohu,

žije v_šlechetnosti,

ten má úzkost mnohou

a zármutků dosti,

bývá v_nenávisti,

jak nás o_tom v_Čtení

sám Kristus Pán jistí.

Musí na se vzíti

duchovní odění,

trpělivost míti

proti pokušení,

chystat se do boje,

do něhož má jíti

bez tělesné zbroje.

Mějme to za radost

i_za pravé zboží,

když na nás kdo žalost

a trápení vloží,

když bude praveno

všecko zlé proti nám

pro Kristovo jméno.

Nemohou žalosti

času pozemského

rovnat se radosti

života věčného,

který Pán Bůh strojí

těm, kteří v_zármutcích

pro něho obstojí.

Proto tě prosíme,

ó nebeský Králi,

dej, ať vše snášíme,

jsme v_tvé pravdě stálí,

po časné žalosti

rač nás k_sobě vzíti

do věčné radosti.

Kolik smrtí, kolik ran a jizev,

kolik mučedníků, tolik výzev.

V_každé Pán se neúprosně ptá:

Jsem ti dražší než tvé vlastní já?

Nikdo nemá lásky víc než ten,

kdo položí život za přátele.

Tys byl pro nás zabit, proboden,

co dokáži já pro Spasitele?

Vím, jsem sláb, neručím za sebe,

schopen zapřít, zradit, boj svůj vzdát.

Ty jsi silný, táhneš do nebe,

uchopíš mne, pomůžeš mi vstát.

Křesťan toto mučednictví zná:

oko vyloupnout a utnout údy,

na kříž přibíjet své hříšné já,

stát se čistý, svobodný a chudý

pro bohatství věčné, nejvyšší,

pro tebe, můj Ježíši.

Nebo:

Mučidla, kolo, kůl, co řeže, rdousí, pálí,

sekera, smyčka, meč, hák, skřipec, kopí, nože,

vařící olovo a olej, žhoucí rožeň,

těm nejsou strašny, kdož, co strašno, nespáchali.

Kdo trpí pro druhé a koho pro to jali,

že práv a bez viny, leč nikdy nepokořen,

svou hájil krev a čest, ten pomíjivým hořem

se věnce dobírá, jejž nic už neumalí.

Je živ, že umírá, a stoupá tím, že pad.

S_úsměvem vzdoruje smrtící moci vlád

a věčnost objímá co snoubenkyni svoji.

Což nebyl vykonal svůj nejslavnější čin

sám silný nad silné na místě popravčím?

Dost není křesťana, ten, kdo se kříže bojí.

Ant. 1Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Aleluja.

Žl 2

Ant. 2Utrpení tohoto času se nedají srovnat s_budoucí slávou, která se zjeví na nás. Aleluja.

Žl 11

Ant. 3Pán zkoušel vyvolené jako zlato v_tavicím kelímku, jako dokonalá oběť se mu zalíbili. Aleluja.

Žl 17

Mnozí mě stíhají a tísní, Aleluja.

od tvých přikázání neustoupím. Aleluja.

Z_druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům

{r:2 Kor}4,7 – 5,8{/r}

{p}

V_trápení se ukazuje Kristova síla

{v}4,7{/v}Poklad (víry) máme v_nádobě hliněné. To proto, aby se ta nesmírná moc připisovala Bohu, a ne nám. {v}8{/v}Ze všech stran se na nás valí trápení, ale nesoužíme se. Býváme bezradní, ale ne zoufalí. {v}9{/v}Býváme pronásledováni, ale ne opuštěni. Býváme sráženi k_zemi, ale ne zničeni. {v}10{/v}Stále prožíváme na svém těle Ježíšovo umírání, aby i_Ježíšův život byl patrný na našem těle.

{v}11{/v}Tak jsme my zaživa stále vydáváni na smrt pro Ježíše, aby i_Ježíšův život byl patrný na našem smrtelném těle. {v}12{/v}A tak v_nás pracuje smrt, ale ve vás život.

{v}13{/v}Protože máme téhož ducha víry, jak je řečeno v_Písmu: ‚Uvěřil jsem, a proto jsem mluvil,‘ věříme i_my, a proto také mluvíme. {v}14{/v}Vždyť víme, že ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s_Ježíšem i_nás a společně s_vámi nás postaví před něho.

{v}15{/v}Všecko se to přece děje pro vás: čím více se totiž rozmnoží milost, tím větší počet (lidí) bude potom projevovat vděčnost k_Boží oslavě.

{v}16{/v}A proto neklesáme na mysli. Tělo nám sice chátrá, ale duše se den ze dne zmlazuje, {v}17{/v}neboť nynější lehké břemeno utrpení zjednává nám nad každou míru věčnou tíhu slávy, {v}18{/v}protože nám neleží na srdci věci viditelné, ale neviditelné. Věci viditelné přece pominou, ale neviditelné budou trvat věčně.

{v}5,1{/v}Víme totiž, až bude stržen stan, v_kterém tady na zemi bydlíme, že nám Bůh dá obydlí jiné. Ne dům udělaný lidskýma rukama, ale věčný v_nebi. {v}2{/v}Proto vzdycháme plni touhy po tom, abychom si mohli vzít na sebe ještě (jako šat) i_svůj příbytek z_nebe, {v}3{/v}a to i_v_tom případě, když budeme shledáni oblečeni, ne svlečeni (ze své pozemské schránky). {v}4{/v}Ano, pokud jsme v_této pozemské schránce, vzdycháme a tíží nás to; nechtěli bychom být svlečeni, ale toužíme, abychom byli nadto ještě přioděni, aby tak byla smrtelná schránka pohlcena životem. {v}5{/v}Bůh sám nás tak k_tomu určil a dal nám Ducha jako záruku.

{v}6{/v}Jsme tedy ustavičně plni důvěry. Víme, že dokud jsme doma v_tomto těle, jsme jako vyhnanci v_cizině, daleko od Pána. {v}7{/v}(To proto, že) v_nynějším stavu (v_Boha jen) věříme, ale dosud ho nevidíme. {v}8{/v}Jsme však plni důvěry a chtěli bychom raději opustit domov tělesný a odebrat se do domova k_Pánu.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

{r}Mt 5,11.12a.10{/r}

Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost. {*} Radujte se a jásejte, neboť máte v_nebi velkou odměnu.

Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. {*} Radujte se a jásejte, neboť máte v_nebi velkou odměnu.

Z_Knihy Sirachovho syna

{r:Sir}51,1-17{/r} (řec. 1-12)

{p}

Děkovná modlitba

{v}1{/v}Chci ti poděkovat, Pane, králi,

chválit tě, můj Bože, spasiteli,

chci velebit tvé jméno.

{v}2{/v}Stal ses mým ochráncem a pomocníkem,

vysvobodils mé tělo ze zkázy,

z_léčky pomlouvačného jazyka,

ze rtů, které vymýšlejí lež.

Před mými protivníky

ses mě zastal a vysvobodils mě

{v}3{/v}podle hojnosti svého slitování a pro slávu svého jména

ze zubů těch, kdo mě chtěli pozřít,

z_rukou těch, kdo mi ukládali o_život,

z_mnoha soužení, která jsem zažil,

{v}4{/v}z_plamene, který mě koldokola dusil,

ze středu ohně, který jsem nezapálil,

{v}5{/v}z_hlubokého lůna podsvětí,

z_nečistého jazyka a lživých řečí.

{v}6{/v}Všecko to je pomluva neřestného jazyka u_krále.

Má duše se přiblížila k_smrti,

až k_branám podstvětí sestoupil můj život.

{v}7{/v}Ze všech stran mě obklopili – a nikdo nepomáhal,

hledal jsem lidskou pomoc – a nebyla žádná.

{v}8{/v}Tu jsem si vzpomněl na tvé milosrdenství, Pane,

na tvé působení od věčnosti:

vysvobozuješ ty, kdo v_tebe doufají,

a zachraňuješ je z_rukou nepřátel.

{v}9{/v}Proto jsem pozdvihl ze země svůj nářek

a modlil jsem se, abych unikl smrti.

{v}10{/v}Prosil jsem: „Pane, tys můj otec,

ty jsi hrdina, má spása!

Neopouštěj mě ve dnech tísně,

v_době zkázy a opuštění.

Bez ustání chci chválit tvé jméno,

s_vděčností je opěvovat.“

{v}11{/v}Tu byla má prosba vyslyšena,

vysvobodil jsi mě ze záhuby,

zachránils mě ze zlých časů.

{v}12{/v}Proto ti budu děkovat a chválit tě,

budu žehnat jménu Páně.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

{r}Sir 51,2{/r}; {r}Žl 31 (30),8{/r}

Chci velebit tvé jméno, Pane, {*} neboť ses stal mým ochráncem a pomocníkem.

Budu se veselit a jásat nad tvým slitováním, {*} neboť ses stal mým ochráncem a pomocníkem.

Z_knihy Zjevení svatého apoštola Jana

{r:Zj}7,9-17{/r}

{p}

Vidění velikého zástupu vyvolených

(Já, Jan, viděl jsem) {v}9{/v}veliký zástup, který by nikdo nespočítal, ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků; stáli před trůnem a před Beránkem, odění bílým rouchem, s_palmami v_rukou a {v}10{/v}volali mocným hlasem: „Za svou záchranu (vděčíme) našemu Bohu, který sedí na trůně, a Beránkovi!“

{v}11{/v}Všichni andělé, kteří stáli okolo trůnu, starců a čtyř bytostí, padli na tvář před trůnem, klaněli se Bohu {v}12{/v}a volali: „Amen. Chvála, sláva, moudrost, díky, čest, moc a síla (přísluší) našemu Bohu na věčné věky! Amen.“

{v}13{/v}Tu na mě promluvil jeden ze starců a zeptal se mě: „Kdo jsou tihle zde v_bílém rouchu a odkud přišli?“ {v}14{/v}Odpověděl jsem mu: „Můj pane, to víš ty.“ Řekl mi: „To jsou ti, kdo přicházejí z_velkého soužení; roucho si do běla vyprali v_Beránkově krvi. {v}15{/v}Proto jsou před Božím trůnem a ve dne v_noci mu slouží v_jeho chrámě. A ten, který sedí na trůně, se k_nim (sníží) a bude s_nimi bydlet. {v}16{/v}Už nikdy nebudou mít hlad ani žízeň, nebude už do nich pražit slunce ani jakýkoli jiný žár, {v}17{/v}protože Beránek, který je uprostřed před trůnem, bude je pást a vodit k_pramenům živé vody. Bůh sám jim setře každou slzu z_očí.“

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

{r}Zj 2,10.11{/r}; {r}Sir 4,28{/r}

Buď věrný až do smrti, a dám ti za odměnu život. {*} Kdo zvítězí, tomu neuškodí druhá smrt, aleluja.

Až do smrti bojuj za pravdu a Pán bude bojovat za tebe proti tvým nepřátelům. {*} Kdo zvítězí, tomu neuškodí druhá smrt, aleluja.

Z_kázání svatého Augustina, biskupa

(Sermo 329, In natali martyrum: PL 38,1454-1456)

{p}

Výkupnou cenou za drahocennou smrt mučedníka je smrt Kristova

Na přeslavných činech svatých mučedníků, kteří jsou všude výkvětem církve, sami poznáváme, jak je pravdivé, co jsme zpívali: Drahocenná je v_Hospodinových očích smrt jeho zbožných.{fnr}1{/fnr} Je drahocenná v_očích našich i_v_očích toho, pro nějž zemřeli.

Ale výkupnou cenou za všechny ty smrti je smrt jednoho. Kolik smrtí vykoupil ten jeden, který podstoupil smrt a bez jehož smrti by se pšeničné zrno nerozmnožilo? Slyšeli jste, co řekl, když se blížil k_svému umučení, a to znamená, když se blížil k_našemu vykoupení: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek.{fnr}2{/fnr}

On na kříži vyplatil velikou cenu, aby nás získal, tam se otevřel měšec s_výkupným za nás. Když voják probodl kopím jeho bok, vytrysklo odtamtud výkupné za celý svět.

Byli vykoupeni mučedníci i_ostatní věřící; ale víra mučedníků byla vystavena zkoušce a svědkem toho je jejich krev. Vrátili, co bylo na ně vynaloženo, a tak splnili, co říká svatý Jan: Jako Kristus za nás položil svůj život, tak i_my jsme povinni položit život za své bratry.{fnr}3{/fnr}

A jinde se říká: Když zasedneš k_velkolepé hostině, uvažuj pečlivě o_tom, co se ti předkládá, neboť něco podobného musíš také ty uchystat.{fnr}4{/fnr} Je to velkolepá hostina, při níž je pokrmem sám Pán té hostiny. Nikdo nedává hostům za pokrm sám sebe, to činí jedině náš Pán, Kristus. On je hostitelem a on sám je také pokrmem a nápojem. Mučedníci tedy uvážili pečlivě, co jedli a pili, a splatili to něčím podobným.

Ale jak by mohli splatit něčím podobným, kdyby jim to, čím splatili, nedal ten, kdo to jako první na ně vynaložil? Co nám tedy chce říci žalm, v_němž jsme zpívali větu: Drahocenná je v_Hospodinových očích smrt jeho zbožných?

Žalmista se tam zamyslel nad tím, co všechno dostal od Boha, a rozhlédl se po velikých darech milosti Všemohoucího: ten ho stvořil; hledal ho, když se mu ztratil, a když jej nalezl, dal mu milost; pomohl mu, když s_chatrnými silami bojoval, a nenechal ho na holičkách, když byl v_nebezpečí; ozdobil ho korunou, když zvítězil, a sebe sama mu nabídl za odměnu. Když si toto všechno žalmista uvědomil, zvolal: Čím se odplatím Hospodinu za všechno, co mi prokázal? Vezmu kalich spásy.{fnr}5{/fnr} Jaký je to kalich? Kalich utrpení, hořký, ale uzdravující. Kalich, jehož by se nemocný bál dotknout, kdyby se z_něho nejdřív nenapil lékař. Takový je to kalich. Poznáváme ten kalich z_úst Kristových, když říká: Otče můj, jestliže je to možné, ať mě mine tento kalich.{fnr}6{/fnr}

O_tomto kalichu říkali mučedníci: Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.{fnr}7{/fnr} Nebojíš se však, že nebudeš mít dost síly? Jak to, že se nebojíš? Vždyť budu vzývat jméno Hospodinovo. Jak by mohli mučedníci zvítězit, kdyby v_nich nezvítězil ten, který řekl: Buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět.{fnr}8{/fnr} Vládce nebes řídil jejich mysl i_jazyk; na zemi skrze ně přemáhal ďábla, a v_nebi mučedníky korunoval. Šťastní, kdo takto pili z_toho kalicha! Přestáli všechnu bolest a získali věčnou slávu.

Nuže, moji drazí, uvědomte si, že i_když nemůžete něco vidět na vlastní oči, můžete o_tom přemýšlet v_srdci a v_duši, a poznáte, že drahocenná je v_Hospodinových očích smrt jeho zbožných.

{fn:1}{r}Žl 116 (115),15{/r}.{/fn} {fn:2}{r}Jan 12,24{/r}.{/fn} {fn:3}Srov. {r}1 Jan 3,16{/r}.{/fn} {fn:4}Srov. {r}Př 23,1{/r} (Vulg.).{/fn} {fn:5}{r}Žl 116 (115),12-13{/r}.{/fn} {fn:6}{r}Mt 26,39{/r}.{/fn} {fn:7}{r}Žl 116 (115),13{/r}.{/fn} {fn:8}{r}Jan 16,33{/r}.{/fn}

{p}

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

{r}2 Tim 4,7-8a{/r}; {r}Flp 3,8b.10{/r}

Dobrý boj jsem bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval. {*} Teď už mě čeká věnec spravedlnosti. Aleluja.

Všecko považuji za škodu ve srovnání s_poznáním Krista a účastí na jeho utrpení; a protože umřel on, i_já mu chci být v_tom podobný. {*} Teď už mě čeká věnec spravedlnosti. Aleluja.

PRO VIGILII: Ant. Na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap; má z_toho prospěch jeho tělo, to je církev, aleluja.

Slova svatého evangelia podle Matouše

{r:Mt}10,17-22{/r}

{p}

Budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům

Ježíš řekl svým apoštolům:

{v}17{/v}„Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v_synagógách, {v}18{/v}budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům.

{v}19{/v}Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v_tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit.

{v}20{/v}Neboť to už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce.

{v}21{/v}Bratr vydá na smrt bratra a otec syna, děti povstanou proti rodičům a způsobí jim smrt. {v}22{/v}Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Matouše

{r:Mt}10,28-33{/r}

{p}

Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo

Ježíš řekl svým apoštolům:

{v}28{/v}„Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může zahubit v_pekle duši i_tělo.

{v}29{/v}Copak se neprodávají dva vrabci za halíř? A ani jeden z_nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. {v}30{/v}U_vás však jsou spočítány i_všechny vlasy na hlavě. {v}31{/v}Nebojte se tedy: Máte větší cenu než všichni vrabci.

{v}32{/v}Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i_já se přiznám před svým Otcem v_nebi; {v}33{/v}ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i_já před svým Otcem v_nebi.“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Matouše

{r:Mt}10,34-39{/r}

{p}

Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč

Ježíš řekl svým apoštolům:

{v}34{/v}„Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. {v}35{/v}Neboť jsem přišel rozdvojit ‚syna s_otcem, dceru s_matkou a snachu s_tchyní: {v}36{/v}lidé z_vlastní rodiny se s_člověkem znepřátelí‘.

{v}37{/v}Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. {v}38{/v}A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden.

{v}39{/v}Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho.“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Lukáše

{r:Lk}9,23-26{/r}

{p}

Kdo svůj život pro mne ztratí, zachrání ho

{v}23{/v}Ježíš řekl všem:

„Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě.

{v}24{/v}Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho.

{v}25{/v}Vždyť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale sám sebe zahubí nebo si uškodí?

{v}26{/v}Kdo by se však styděl za mne a za má slova, za toho se také bude stydět Syn člověka, až přijde ve slávě své i_Otcově i_svatých andělů.“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Jana

{r:Jan}12,24-26{/r}

{p}

Jestliže pšeničné zrno padne do země a odumře, přinese hojný užitek

Ježíš řekl svým učedníkům:

{v}24{/v}„Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek.

{{v}25{/v}Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný.

{{v}26{/v}Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i_můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou.“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Jana

{r:Jan}15,18-21{/r}

{p}

Když pronásledovali mne, budou pronásledovat i_vás

Ježíš řekl svým učedníkům:

{v}18{/v}„Jestliže vás svět nenávidí, uvažte, že mne nenáviděl dříve než vás. {v}19{/v}Kdybyste byli ze světa, svět by miloval to, co mu patří. Že však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.

{v}20{/v}Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: ‚Služebník není víc než jeho pán.‘

Když pronásledovali mne, budou pronásledovat i_vás. Když zachovali moje slovo, budou zachovávat i_vaše. {v}21{/v}Ale to všechno vám způsobí kvůli mému jménu, protože neznají toho, který mě poslal.“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Jana

{r:Jan}17,11b-19{/r}

{p}

Svět k_nim pojal nenávist

Ježíš pozdvihl oči k_nebi a modlil se:

{v}11{/v}„Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. {v}12{/v}Dokud jsem byl s_nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z_nich nezahynul kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo Písmo. {v}13{/v}Nyní jdu k_tobě, ale toto mluvím (ještě) ve světě, aby měli v_sobě plnost mé radosti.

{v}14{/v}Dal jsem jim tvé slovo. Svět k_nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.

{v}15{/v}Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého. {v}16{/v}Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.

{v}17{/v}Posvěť je v_pravdě; tvé slovo je pravda.

{v}18{/v}Jako jsi mne poslal do světa, tak i_já jsem je poslal do světa. {v}19{/v}A pro ně se zasvěcuji, aby i_oni byli posvěceni v_pravdě.“

První nešpory

HYMNUS

Prozpěvuj, ó_věrná duše,

a pochval Pána Ježíše,

že život věčný připravil,

k_němuž Tě Bůh Otec zvolil.

Jeho pravdy, kdo zde došel,

v_duchu svém je vždycky vesel,

hotov jsa i_život časný

ztratiti pro onen věčný.

Neb Pán Ježíš své oslaví,

na pravici je postaví,

z_milosti život věčný dá,

až k_sobě si je zavolá:

„Pojďte, moji požehnaní,

Otce mého vyvolení,

vládněte královstvím věčným,

před věky vám připraveným.“

ŽALMY

Ant. 1 Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i_já se přiznám před svým Otcem v_nebi. Aleluja.

Žalm 118, I

Ant. 2 Kdo mě následuje, nebude chodit v_temnotě, ale bude mít světlo života. Aleluja.

Žalm 118, II

Ant. 3 Jako se na nás ze všech stran valí Kristovo utrpení, tak se nám také skrze Krista dostává všestranné útěchy. Aleluja.

Kantikum 1 Pt 2,21-24

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 8,35.37-39

Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení nebo útisk nebo pronásledováni nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití? Ale v_tom všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. A já jsem přesvědčen: ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka, a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v_Kristu Ježíši, našem Pánu.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Spravedliví volali, a Hospodin slyšel, {*} vysvobodil je z_každé jejich tísně.

Spravedliví volali, a Hospodin slyšel, {*} vysvobodil je z_každé jejich tísně.

Hospodin zachraňuje duše svých služebníků, {*}

vysvobodil je z_každé jejich tísně.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Spravedliví volali, a Hospodin slyšel, {*} vysvobodil je z_každé jejich tísně.

Ant. ke kant. P. M.: O_jednom mučedníkovi: Svatý N bojoval za Boží zákon, položil za něj svůj život a nebál se těch, kdo mu vyhrožovali, protože stál na pevné skále.

O_jedné mučednici: Opásala se statečností a neohroženě vyznávala svou víru; její světlo bude svítit navěky.

V_době velikonoční:

KRÁTKÉ ČTENÍ

Zj 3,10-12

Protože jsi zachoval nařízení o_mé trpělivosti, i_já tě zachovám v_hodině zkoušky, která má přijít na celý svět, aby vyzkoušela obyvatele země. Přijdu brzo! Drž pevně, co máš, aby Ti nikdo nevzal tvou korunu. Kdo zvítězí, z_toho udělám sloup v_chrámě svého Boha a nikdy už z_něho nevyjde; napíšu na něho jméno svého Boha a jméno města svého Boha, nového Jeruzaléma, který sestupuje z_nebe od mého Boha, a také svoje nové jméno.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Vy, kdo jste trpěli pro spravedlnost, radujte se a jásejte. {*} Aleluja, aleluja.

Vy, kdo jste trpěli pro spravedlnost, radujte se a jásejte. {*} Aleluja, aleluja.

Bůh si Vás vyvolil za svůj majetek. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Vy, kdo jste trpěli pro spravedlnost, radujte se a jásejte. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. ke kant. P. M.: Věčné světlo svítí tvým svatým, Pane, patří jim celá věčnost. Aleluja.

Ant. ke kant. P. M.: O_panně mučednici: Statečná panna zachovala věrnost Kristu a odvážně obětovala svůj život, nyní už následuje Beránka, pro nás ukřižovaného. Aleluja.

PROSBY

Děkujme Králi mučedníků, neboť on večer předtím, než trpěl za naši spásu, odkázal nám při poslední večeři trvalou památku na svou smrt. A s_vděčností volejme:

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.

Náš Spasiteli, zdroji a vzore všeho mučednictví, tys nás miloval až do krajnosti,

stůj při těch, kdo trpí příkoří pro tvé jméno.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.

Tys prolil svou krev za spásu světa,

dej hříšníkům ducha pravého pokání a usmiř je se svým Otcem.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.

Tys za nás umřel na kříži a živíš nás svým tělem a svou krví,

dej, ať v_síle tohoto pokrmu překonáme všechny překážky a dojdeme do věčného života.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.

Tys nám dal příklad věrného plnění Otcovy vůle,

posiluj naši víru, abychom vytrvali ve všech zkouškách.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.

Tys povolal naše zemřelé z_tohoto světa k_sobě,

stali se ti podobnými ve smrti, dej, ať se ti podobají i_ve vzkříšení.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.

Závěrečná modlitba jako v_ranních chválách.

Ranní chvály

HYMNUS

O_mučedníkovi:

Chvalme všichni Pána Boha svého,

slavíce dnes svátek sluhy jeho,

... přímluvce našeho.

(.. pomocníka našeho.)

(.... světce našeho.)

Tento svatý hoden věčné chvály;

s_těmi, kdo pro Krista život dali,

v_nebi má nový, neskonalý.

Dokud ještě v_tomto světě bydlil,

přikázání Boží snažně plnil

i_spravedlnost vždycky činil.

Pokušení všechna i_trápení,

bití, lání i_kruté mučení

snášel věrně až do skonání.

Budiž chvála Bohu nebeskému,

že dal zvítězit sluhovi svému,

mučedníku svému svatému.

O_mučednici:

Bože, svých bojovníků mzdo,

úděle jejich, koruno,

den mučednice slavíme,

odpusť nám viny, prosíme.

O_tom vždy slovy svědčila,

čemu svou duší věřila,

za Kristem šla a našla ho

a dala svou krev pro něho.

Ať dosáhneme také my

jak ona věčné odměny,

ať spolu s_ní se radujem

navěky v_sídle nadhvězdném.

O_panně mučednici:

„Dobrý boj jsi bojovala,

víru věrně zachovala,

pojď a přijmi korunu,“

volá k_tobě spravedlivý

Soudce věrný, milostivý,

„pojď, a dám ti odměnu.“

Plesajíce vedou tebe

svaté družky tvé do nebe

před trůn Boží Trojice.

Tam před tváří Boha svého,

Hospodina všemocného,

plesajíce koří se.

Maria tě představuje

Synu svému a zjevuje,

milá že jí dcera jsi.

Korunu ti Ježíš dvojí

na vítěznou hlavu strojí,

panně a mučednici.

O_jednom mučedníkovi (mučednici):

Za Božím Synem šel jsi rád

svědčit, trpět i_umírat,

tvůj příklad i_tvá odvaha

i_nám v_slabosti pomáhá.

(Za Božím Synem vyšla jsi

dosáhnout v_smrti vítězství,

tvůj příklad i_tvá odvaha

i_nám v_slabosti pomáhá.)

Přimluv se za nás, ubohé,

tak často skleslé, bojácné,

před zbabělostí ochraň nás

a nauč strachu čelit včas.

Již bylo z_tebe sňato jho,

jho těla pomíjivého,

pomoz, ať světa okovy

nezlomí děti Kristovy.

Čest Otci spolu se Synem

i_s_Duchem Utěšitelem

za to, že věnčí hlavu tvou

zářivou slávy korunou. Amen.

Ant. 1 Mé rty tě budou chválit, Bože, vždyť tvá milost je lepší než život. Aleluja.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

Ant. 2 Mučedníci Páně, velebte Pána navěky. Aleluja.

Ant. 3 Kdo zvítězí, bude jako sloup v_Božím chrámě. Aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Kor 1,3-5

Buď veleben Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás těší ve všech našich souženích, abychom pak mohli těšit druhé v_jakémkoli soužení tou útěchou, jakou Bůh potěšuje nás. Jako se na nás ze všech stran valí Kristovo utrpení, tak se nám také skrze Krista dostává všestranné útěchy.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Hospodin mi pomáhá {*} on je má síla a statečnost.

Hospodin mi pomáhá {*} on je má síla a statečnost.

Hospodin je se mnou, nebojím se, {*}

on je má síla a statečnost.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Hospodin mi pomáhá {*} on je má síla a statečnost.

Ant. k_Zach. kant.:Kdo svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný.

V_době velikonoční:

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 5,3-5

Láska k_Bohu záleží v_tom, že zachováváme jeho přikázání. Jeho přikázání nejsou těžká, protože každý, kdo je narozen z_Boha, vítězí nad světem. A to je vítězství, které přemohlo svět: naše víra. Kdo vítězí nad světem, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Dostali nevadnoucí věnec slávy. {*} Aleluja, aleluja.

Dostali nevadnoucí věnec slávy. {*} Aleluja, aleluja.

Budou navěky zářit radostí. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Dostali nevadnoucí věnec slávy. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. k_Zach. kant.:Radujte se a jásejte, všichni svatí, neboť máte v_nebi velkou odměnu, aleluja.

Ant. k_Zach. kant.: O_panně mučednici: Svatá N vzala na sebe svůj kříž a následovala Krista Ženicha panen a Krále mučedníků. Aleluja.

PROSBY

Náš Spasitel Ježíš Kristus přišel, aby vydal svědectví pravdě. Oslavujme ho ve společenství s_mučedníky, zabitými pro Boží slovo, a volejme:

Pane, tebe chválí zástup mučedníků.

Pro své mučedníky, kteří ti věrně vydávali svědectví a raději podstoupili smrt, než aby se ti zpronevěřili,

dej nám, Pane, pravou svobodu ducha.

Pane, tebe chválí zástup mučedníků.

Pro své mučedníky, kteří vyznali víru až k_prolití krve,

dej nám, Pane, pevnou a neporušenou víru.

Pane, tebe chválí zástup mučedníků.

Pro své mučedníky, kteří na sebe vzali kříž a následovali tě,

dej nám, Pane, statečně snášet útrapy života.

Pane, tebe chválí zástup mučedníků.

Pro své mučedníky, kteří vyprali své šaty v_tvé krvi a vítězně překonali všechny nástrahy světa,

dej nám, Pane, zvítězit nad každým pokušením.

Pane, tebe chválí zástup mučedníků.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Pokud není vlastní, říká se následující:

Všemohoucí a milosrdný Bože, tys dal svatému N sílu vydržet všechny útrapy mučení; pomáhej i_nám, kteří dnes oslavujeme jeho vítězství, abychom pod tvou ochranou obstáli v_každém nebezpečí. Prosíme o_to

Nebo:

Všemohoucí, večný Bože, tys posiloval svatého N, aby byl ochoten vydat i_svůj život v_boji za spravedlnost; na jeho přímluvu dej i_nám sílu, abychom z_lásky k_tobě snášeli všechny obtíže a usilovně směřovali k_tobě, jedinému zdroji života. Prosíme o_to

V_době velikonoční:

Bože, ty dáváš mučedníkům sílu, aby svým svědectvím přispěli k_slávě tvé církve; prosíme tě, veď i_nás, ať ve stopách svatého N následujeme tvého Syna v_utrpení a dojdeme do věčné radosti.

O_panně mučednici:

Bože, pomáhej nám, ať následujeme zářný příklad statečnosti a čistoty svaté N, jejíž výroční památku s_radostí slavíme, a dej, abychom měli užitek z_toho, co ona získala svými zásluhami. Prosíme o_to

O_ženě mučednici:

Bože, tvá síla se projevuje zvláště tehdy, když působí v_tom, kdo je slabý: tys povolal svatou N, aby statečně snášela všechno mučení; pomáhej i_nám, abychom na její přímluvu vítězně prošli všemi zkouškami do slávy tvého království.

DRUHÉ NEŠPORY

HYMNUS

Mějme příklad vůdce svého,

Pána Ježíše milého,

jenž snášel mnohá soužení

i_smrt hořkou v_potupení.

Ten příklad on svým zůstavil,

dřív než se stane, jak pravil,

že skrze mnohá soužení

mají dojít k_oslavení.

By se proto nehoršili,

kdyby proň trápeni byli

i_života zbavováni,

světu k_potupě vydáni.

Dostali jsme slib od Pána,

že všem věrným bude dána

koruna spravedlnosti,

když setrvají v_stálosti.

Tohoto světa trápení,

oné slávě rovno není,

která se má zjevit na nás,

trvat bude na věčný čas.

ŽALMY

Ant. 1 Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Aleluja. Žalm 116,1-9

Ant. 2 Jestliže mi kdo slouží, toho můj Otec, který je v_nebesích, zahrne poctou. Aleluja. Žalm 116,10-19

Ant. 3 Kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne ho a bude žít navěky. Aleluja. Kantikum Zj 4,11; 5,9.10.12

Mimo dobu velikonoční:

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 4,13-14

Radujte se, že máte účast na utrpení Kristově, abyste také mohli radostně jásat při jeho slavném zjevení. Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, to je Duch Boží.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Zkoušel jsi nás, Bože, {*} ale neodňals nám svou lásku.

Zkoušel jsi nás, Bože, {*} ale neodňals nám svou lásku.

Tříbil jsi nás ohněm, jako se tříbí stříbro. {*}

ale neodňals nám svou lásku.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Zkoušel jsi nás, Bože, {*} ale neodňals nám svou lásku.

Ant. ke Kant. P. M.: Svatí dosáhli věčného pokoje a přebývají v_nebeské slávě.

V_době velikonoční:

KRÁTKÉ ČTENÍ

Zj 7,14b-17

To jsou ti, kdo přicházejí z_velikého soužení; roucho si do běla vyprali v_Beránkově krvi. Proto jsou před Božím trůnem a ve dne v_noci slouží v_jeho chrámě. A ten, který sedí na trůně, se k_nim sníží a bude s_nimi bydlet. Už nikdy nebudou mít hlad ani žízeň, nebude už do nich pražit slunce ani jakýkoli jiný žár, protože Beránek, který je uprostřed před trůnem, bude je pást a vodit k_pramenům živé vody. Bůh sám jim setře každou slzu z_očí.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Spravedliví budou zářit v_nebeském království jako slunce. {*} Aleluja, aleluja.

Spravedliví budou zářit v_nebeském království jako slunce. {*} Aleluja, aleluja.

Všichni, kdo jsou upřímného srdce, budou jásat. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Spravedliví budou zářit v_nebeském království jako slunce. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. ke Kant. P. M.: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek, aleluja.

Ant. ke kant. P. M.: O_panně mučednici: Jedinou obětí dosáhla dvojího vítězství: jako panna i_jako mučednice. Aleluja.

PROSBY

Děkujme Králi mučedníků, neboť on večer předtím, než trpěl za naši spásu, odkázal nám při poslední večeři trvalou památku na svou smrt. A s_vděčností volejme:

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.

Náš Spasiteli, zdroji a vzore všeho mučednictví, tys nás miloval až do krajnosti,

stůj při těch, kdo trpí příkoří pro tvé jméno.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.

Tys prolil svou krev za spásu světa,

dej hříšníkům ducha pravého pokání a usmiř je se svým Otcem.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.

Tys za nás umřel na kříži a živíš nás svým tělem a svou krví,

dej, ať v_síle tohoto pokrmu překonáme všechny překážky a dojdeme do věčného života.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.

Tys nám dal příklad věrného plnění Otcovy vůle,

posiluj naši víru, abychom vytrvali ve všech zkouškách.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.

Tys povolal naše zemřelé z_tohoto světa k_sobě,

stali se ti podobnými ve smrti, dej, ať se ti podobají i_ve vzkříšení.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALMY

Ant. dopoledne V_těžkém zápasu ho (ji) Bůh vedl k_vítězství, aby poznal(a), že nade vším vítězí Boží moudrost. Aleluja.

Ant. v poledne Bůh ho (ji) ověnčil korunou spravedlnosti a dal mu () účast na věčné slávě. Aleluja.

Ant. odpoledne Vycházeli s_pláčem, když nesli semena k_setí. Aleluja.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 5,10-11

Když teď nakrátko snesete utrpení, Bůh, dárce veškeré milosti, který vás pro (zásluhy) Krista Ježíše povolal ke své věčné slávě, sám vás zdokonalí, utuží, utvrdí a upevní. Jemu patří vláda na věčné věky. Amen.

V_době velikonoční:

Zj 2,10

Nic se neboj utrpení, které na tebe čeká: ďábel se chystá k_tomu, že některé z_vás uvrhne do žaláře, abyste byli vyzkoušení; a budete mít soužení deset dnů. Buď věrný až do smrti, a dám ti za odměnu život.

V POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. Jak 1,12

Blaze tomu, kdo ve zkouškách vydrží. Když se osvědčí, dostane za odměnu život, jak to (Pán) slíbil těm, kdo ho milují.

V_době velikonoční:

Zj 3,21

Kdo zvítězí, toho vezmu k_sobě na svůj trůn, jak i_já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůně.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Mdr 3,1-2a. 3b

Duše spravedlivých jsou v_Boží ruce a nedotkne se jich utrpení. Zdáli se být mrtví v_očích lidí pošetilých, v_pokoji však přebývají.

V_době velikonoční:

Zj 19,7.9

Radujme se, jásejme a vzdejme čest (Bohu), neboť nadešla Beránkova svatba. Blaze těm, kdo jsou pozváni k_Beránkově svatební hostině!

Bůh obrátil jeho (její) zármutek v_radost, aleluja,

a na jeho (její) hlavu vložil korunu slávy. Aleluja.

Důvěřuji v_Boha a nebudu se bát, aleluja,

co mi může udělat člověk? Aleluja.

Kdo sejí v_slzách, aleluja,

žnout budou s_jásotem. Aleluja.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky