O_APOŠTOLECH

Modlitba se čtením

HYMNUS

Podiv se, ó_křesťane,

při dnešní slavnosti,

jaké věci předivné vyplynuly

z_Kristovy milosti.

Svědků života svého

Pán dvanáct vyvolil,

dary Ducha Svatého velikými

štědře je ozdobil,

aby semeno víry

v_světě rozsívali

a svou prací užitek stonásobný

pro nebe získali.

Nevyvolil k_té práci

mudrce učené,

lidi veliké moci a bohaté,

slavné, urozené,

ale zvolil rybáře,

nízké v_očích světa,

těm lidem neučeným převeliká

svěřena práce ta.

Ó_mistři naší víry,

apoštolé milí,

proste za nás, za hříšné, Jezu Krista,

bychom z_víry žili.

Ať nás bezpečně vede

k_Otci nebeskému,

bychom za milost víry s_vámi všemi

vzdali chválu jemu.

V_Jeruzalémě nadhvězdném,

tam, kde Beránek sluncem jest,

jste, apoštolé, základem,

jste perly zářivější hvězd.

Všude jste oslavováni

církví, Snoubenkou Kristovou,

tu vzkřísili jste kázáním

a posvětili krví svou.

Až přejdou věky staleté

a Kristus k_soudu zasedne,

vy po boku mu budete

v_senátu slávy velebné.

Kéž naší mocnou oporou

přímluvy vaše stále jsou,

ať zrno vámi zaseté

k_úrodě věčné rozkvete.

Buď Kristu dík, že učinil

z_vás hlasatele Otcovy

a vaše srdce proměnil

svým Svatým Duchem obnovy. Amen.

ŽALTÁŘ

Ant. 1Všude na zemi pronikl jejich hlas. Aleluja.

Žalm 19,2-7

Ant. 2Rozhlašovali Boží skutky a vydávali svědectví Kristu. Aleluja.

Žalm 64

Ant. 3Hlásali Boží spravedlnost a všem národům zvěstovali Boží slávu. Aleluja.

Žalm 97

Z_prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům

{r:1 Kor}4,1-16{/r}

{p}

Následujme apoštoly, jako oni následovali Krista

{v}4,1{/v}Ať se každý na nás dívá jako na Kristovy služebníky a správce Božích tajemství. {v}2{/v}A když tedy někdo něco spravuje, požaduje se ovšem od něho, aby na něj bylo spolehnutí. {v}3{/v}Mně na tom pramálo záleží, abych byl posuzován od vás nebo od nějakého jiného lidského soudu. Ale ani já sám sebe neposuzuji. {v}4{/v}Moje svědomí mně sice nic nevyčítá, ale tím ještě nejsem ospravedlněn. Úsudek o_mně patří Pánu. {v}5{/v}Proto nic nesuďte předčasně, než přijde Pán. On také vynese na světlo věci, které jsou dosud ukryty v_temnotách, a učiní, že bude zřejmé, jaké měl kdo úmysly. A teprve tehdy může každý dostat od Boha chválu.

{v}6{/v}Bratři, to, co bylo napsáno (o_věrozvěstech), vztahuji na sebe a na Apolla kvůli vám, abyste se na nás poučili, že nemáte v_ničem nadsazovat. Nikdo ať nevynáší jednoho (kazatele) na úkor druhého. {v}7{/v}Vždyť kdo může o_tobě říci, že jsi něco víc? Máš něco, co bys nedostal? A když jsi dostal, proč se vychloubáš, jako bys to nedostal?

{v}8{/v}Už máte všeho dost, (na duchovní dary) jste už bohatí, už jste se dostali do (nebeského) království – my však dosud ne! Kéž byste (v_něm) už začali vládnout, abychom tam směli s_vámi začít vládnout i_my.

{v}9{/v}Tak se mi zdá, že nám apoštolům vykázal Bůh poslední místo, jako bychom byli odsouzeni na smrt. Stali jsme se podívanou pro svět, anděly a lidi. {v}10{/v}My jsme blázni pro Krista, vy však křesťané rozumní. My jsme slabí, ale vy jste silní. Vy jste ve vážnosti, ale námi se pohrdá. {v}11{/v}Ještě i_nyní trpíme hlad a žízeň, nemáme se do čeho obléci, jsme biti, honí nás z_místa na místo, {v}12{/v}lopotíme se prací vlastních rukou. Tupí nás, a my jim přejeme všecko nejlepší. Pronásledují nás, a my to trpělivě snášíme. {v}13{/v}Pomlouvají nás, a my pro ně máme jen laskavá slova. Jsme jak odpadky, které lidé odhazují; všichni námi pohrdají, a to ještě i_teď.

{v}14{/v}Nepíšu to, abych vás zahanbil, ale napomínám vás jako svoje milované děti.

{v}15{/v}Neboť i_kdybyste měli na tisíce vychovatelů v_křesťanské víře, otců nemáte mnoho. Tím, že jsem vám zvěstoval evangelium, stal jsem se já vaším otcem v_Kristu Ježíši. {v}16{/v}Proto vás vybízím: Buďte takoví, jaký jsem já!

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

{r}Jan 15,15{/r}; {r}Mt 13,11{/r}

Už vás nenazývám služebníky. {*} Nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce.

Vám je dáno znát tajemství nebeského království. {*} Nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce.

Z_prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům

{r:1 Kor}1,18 – 2,5{/r}

{p}

Apoštolové hlásají nauku o_kříži

{v}1,18{/v}Ti, kteří jdou k_záhubě, považují nauku o_kříži za hloupost. My však, kteří budeme zachráněni, víme, že tím Bůh projevil svou moc. {v}19{/v}Stojí totiž v_Písmu: ‚Způsobím, že k_ničemu nebude moudrost moudrých a že vezme za své chytrost chytrých.‘

{v}20{/v}A kampak se poděli mudrci? Kampak znalci Zákona? Kam světští myslitelé? Neukázal Bůh, jak pošetilá je lidská moudrost? {v}21{/v}A protože svět pro samou „moudrost“ nepoznal v_projevech Boží moudrosti Boha, uznal Bůh za dobré, že ty, kdo věří, zachránil „pošetilým“ kázáním. {v}22{/v}Židé si totiž přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost, {v}23{/v}ale my kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost. {v}24{/v}Ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať jsou to židé nebo pohané, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. {v}25{/v}Neboť „pošetilá“ Boží věc je moudřejší než lidé a „slabá“ Boží věc je silnější než lidé.

{v}26{/v}Jen se podívejte, bratři, komu se u_vás dostalo povolání! Není tu mnoho moudrých (lidí) podle lidských měřítek, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. {v}27{/v}A přece: ty, které svět pokládá za pošetilé, vyvolil si Bůh, aby zahanbil moudré, a ty, kteří jsou ve světě bezmocní, vyvolil si Bůh, aby zahanbil mocné, {v}28{/v}a ty, které svět má za neurozené a méněcenné, dokonce i_ty, kteří nejsou vůbec nic, vyvolil si Bůh, aby zlomil moc těch, kteří jsou „něco“, {v}29{/v}aby se žádný smrtelník nemohl před Bohem vynášet. {v}30{/v}A od něho pochází to, že jste spojeni s_Kristem Ježíšem. Jeho nám Bůh poslal jako (dárce) moudrosti, spravedlnosti, posvěcení a vykoupení. {v}31{/v}Tak se splnilo, co je v_Písmu: ‚Kdo se chlubí, ať se chlubí v_Pánu.‘

{v}2,1{/v}Také já, bratři, když jsem k_vám přišel hlásat svědectví o_Bohu, nepřišel jsem s_nějakou zvláštní výřečností nebo moudrostí. {v}2{/v}Rozhodl jsem se totiž, že u_vás nechci znát nic jiného než Ježíše Krista, a to ukřižovaného. {v}3{/v}Vystupoval jsem u_vás se skleslou náladou, se strachem a obavami. {v}4{/v}A moje mluvení a kázání nezáleželo v_přemlouvavých slovech moudrosti, ale v_projevování Ducha a moci. {v}5{/v}To proto, aby se vaše víra zakládala na moci Boží, a ne na moudrosti lidské.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

{r}Mt 10,18.19-20{/r}

Až budete stát před králi a vladaři, nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit. {*} V_tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit.

Neboť to už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce. {*} V_tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit.

Ze Skutků apoštolů

{r:Sk}5,12-32{/r}

{p}

Apoštolové v_prvotní církvi

{v}12{/v}Apoštolové konali mnoho znamení a zázraků v_lidu. Všichni se jednomyslně (shromažďovali) v_Šalomounově podloubí. {v}13{/v}Z_ostatních se k_nim nikdo neodvažoval připojit, ale lidé o_nich mluvili s_velkou úctou. {v}14{/v}Stále rostl počet mužů i_žen, kteří přijímali víru v_Pána. {v}15{/v}Dokonce i_na ulici vynášeli nemocné a kladli je na lehátka, aby, až půjde Petr okolo, alespoň jeho stín padl na někoho z_nich. {v}16{/v}Také z_okolních měst se sbíhalo do Jeruzaléma mnoho lidí a přinášeli nemocné i_trápené nečistými duchy; a ti všichni byli uzdravováni.

{v}17{/v}Tehdy zasáhl velekněz a všichni jeho stoupenci, totiž saducejská strana. Byli plní žárlivosti, {v}18{/v}proto dali apoštoly zatknout a zavřít do veřejného žaláře. {v}19{/v}Ale anděl Páně v_noci dveře žaláře otevřel, vyvedl je ven a řekl: {v}20{/v}„Jděte, postavte se v_chrámě a hlásejte lidu všechna slova toho života.“

{v}21{/v}Oni uposlechli, vešli časně ráno do chrámu a učili. Zatím se dostavil velekněz a jeho stoupenci. Svolali veleradu i_všechny izraelské starší a poslali (služebníky) do žaláře, aby je přivedli. {v}22{/v}Když tam však služebníci přišli, ve vězení je nenalezli. Vrátili se tedy a hlásili: {v}23{/v}„Žalář jsme našli pečlivě uzavřený a stráž stát přede dveřmi, ale když jsme otevřeli, nenašli jsme uvnitř nikoho.“

{v}24{/v}Když velitel chrámové stráže a velekněží uslyšeli ta slova, byli na rozpacích, jak se to mohlo stát. {v}25{/v}Tu kdosi přišel a hlásil jim: „Muži, které jste uvěznili, jsou v_chrámu a učí lid!“ {v}26{/v}Odešel tedy velitel se svými lidmi a přivedli je, ale bez násilí. Měli totiž strach z_lidu, že je bude kamenovat.

{v}27{/v}Když (služebníci) přivedli (apoštoly) a postavili je před veleradu, začal je velekněz vyslýchat: {v}28{/v}„Přísně jsme vám přece přikázali, že v_tom jménu už nesmíte učit. Přesto však Jeruzalém je plný toho vašeho učení a chcete na nás přivolat pomstu za krev onoho člověka.“ {v}29{/v}Ale Petr a ostatní apoštolové na to řekli: „Více je třeba poslouchat Boha než lidi. {v}30{/v}Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, když vy jste ho pověsili na dřevo a zabili. {v}31{/v}Ale Bůh ho povýšil po své pravici jako vůdce a spasitele, aby Izraeli dopřál obrácení a odpuštění hříchů. {v}32{/v}A my jsme svědky těchto událostí, stejně i_Duch Svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají.“

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

{r}Sk 4,33.31{/r}

Apoštolové vydávali s_velikou působivostí svědectví o_zmrtvýchvstání Pána Ježíše {*} a na nich na všech spočívala velká milost, aleluja.

Byli naplněni Duchem Svatým, takže s_odvahou hlásali Boží slovo. {*} A na nich na všech spočívala velká milost, aleluja.

Chválili Boha a vypravovali o_jeho moci, aleluja,

o_podivuhodných skutcích, které vykonal. Aleluja.

Druhé čtení z_příslušného svátku.

Modlitba je z_příslušného svátku.

PRO VIGILII: Ant. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v_nebi, aleluja.

PRVNÍ NEŠPORY

HYMNUS je jako na druhé nešpory.

ŽALMY

Ant. 1Ježíš k_sobě povolal své učedníky a vyvolil z_nich dvanáct, které nazval apoštoly. Aleluja.

Žalm 117

Ant. 2Opustili své sítě a šli za Ježíšem. Aleluja.

Žalm 147,12-20

Ant. 3Vy jste moji přátelé, protože zůstáváte v_mé lásce. Aleluja.

Ef 1,3-10

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sk 2,42-45

Setrvávali v_apoštolském učení, v_bratrském společenství, v_lámání chleba a v_modlitbách. Všechny naplňovala bázeň, poněvadž se prostřednictvím apoštolů dělo mnoho divů a znamení. Všichni, kteří přijali víru, drželi pevně pohromadě a měli všechno společné. Prodávali všechen svůj majetek a dělili ho mezi všechny, jak kdo potřeboval.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. {*} Zůstaňte v_mé lásce.

Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. {*} Zůstaňte v_mé lásce.

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k_sobě navzájem. {*}

Zůstaňte v_mé lásce.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. {*} Zůstaňte v_mé lásce.

V_době velikonoční:

Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v_mé lásce. {*} Aleluja, aleluja.

Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v_mé lásce. {*} Aleluja, aleluja.

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k_sobě navzájem. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v_mé lásce. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. ke kant. P. M. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k_tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Aleluja.

PROSBY ako na druhé nešpory.

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Ant. Aleluja. Pojďme, klaňme se Kristu; on je Pán a Král apoštolů. Aleluja.

V_době Velikonoční: Aleluja, pojďme, klaňme se Kristu; on je Pán a Král apoštolů, aleluja.

RANNÍ CHVÁLY

Na počátku církve svaté

měli potěšení

všichni, kterým slovo vzaté

z_Kristova učení

zvěstovali kazatelé:

jedno srdce, jedna vůle

byli od té chvíle.

Šli mezi všecky národy,

pokání hlásali,

bez koukolu slovo pravdy

všude rozsévali.

Ducha měli prvotiny,

jím spravovali své činy

i_země končiny.

Posláni jsou na vinici,

aby pracovali,

jako Kristovi dělníci,

jiné na ni zvali,

cestu jim ukazovali,

Ježíše světu hlásali,

jeho velebili.

Vydal sladkost vinný kořen

beze vší hořkosti,

z_té vinice chutný hrozen,

zdravé ratolesti;

v_Kristu, v_tom vinném kořeni,

tak apoštolské štípení

mělo založení.

Velikonoční radostí

sluneční paprsky se skví,

když apoštolé užaslí

na vlastní oči Krista zří.

Na jasném těle Kristově

vidí zář jeho pěti ran

a hlásají všem veřejně,

že už vstal Kristus, jejich Pán.

Ježíši, Vládce převlídný,

vládni nad srdci našimi,

ať každý den ti splácíme

svůj dluh ve chvále upřímné.

Ať, Kriste, věrným věčnou jsi

velikonoční radostí,

nás, milostí tvou vzkříšené,

vem k_oslavě tvé vítězné.

Ať zní ti, Kriste, píseň chval,

žes vládu smrti překonal

a skrze apoštoly nám

otvíráš cesty k_výšinám. Amen.

Ant. 1To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. Aleluja.

Ant. 2Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Aleluja.

Ant. 3Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 2,19-22

Už nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané ostatních křesťanů a členové Boží rodiny. Jste jako budova: jejími základy jsou apoštolové a kazatelé mluvící pod vlivem vnuknutí a Kristus Ježíš je nárožní kvádr. V_něm je celá stavba spojena a vyrůstá ve svatý chrám v_Pánu. V_něm i_vy jste budováni působením Ducha v_Boží příbytek.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Poslals je do celého světa, Bože, {*} aby učili a vedli tvůj lid.

Poslals je do celého světa, Bože, {*} aby učili a vedli tvůj lid.

Svěřils jim pastýřskou službu, {*}

aby učili a vedli tvůj lid.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Poslals je do celého světa, Bože, {*} aby učili a vedli tvůj lid.

V_době velikonoční:

Poslals je do celého světa, aby učili a vedli tvůj lid. {*} Aleluja, aleluja.

Poslals je do celého světa, aby učili a vedli tvůj lid. {*} Aleluja, aleluja.

Svěřils jim pastýřskou službu. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Poslals je do celého světa, aby učili a vedli tvůj lid. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. k_Zach. kant.:Základem nebeského Jeruzaléma je dvanáct Beránkových apoštolů a jeho světlem je Beránek. Aleluja.

PROSBY

Bůh nám dal skrze apoštoly nebeské dědictví. Děkujme mu za všechny jeho dary a volejme:

Bože, tebe chválí sbor apoštolů.

Děkujeme ti, Bože, za to, že nás shromažďuješ ve své církvi,

dej, ať se naše společenství s_Kristem upevňuje a roste.

Bože, tebe chválí sbor apoštolů.

Děkujeme ti, žes nám prostřednictvím apoštolů připravil stůl svého slova,

dej, ať chodíme v_tvém světle a s_radostí konáme tvou vůli.

Bože, tebe chválí sbor apoštolů.

Děkujeme ti, že nás zveš na hostinu těla a krve svého Syna, kterou nám předali apoštolové,

dej, ať v_ní máme zdroj života a síly.

Bože, tebe chválí sbor apoštolů.

Děkujeme ti, že nás očišťuješ křestní koupelí a svátostným smířením, které jsi svěřil apoštolům,

dej, ať z_nás tyto svátosti smývají všechnu naši vinu.

Bože, tebe chválí sbor apoštolů.

DRUHÉ NEŠPORY

HYMNUS

Svatých apoštolů, Božích mučedníků,

Páně vyznavačů, pravdy milovníků

sluší se vzpomínati, jich následovati,

Boha vždy milovati, jim se podobati,

zákon naplniti.

Neboť opustili všecko, co kdy měli,

otce i_své sítě, nic míti nechtěli;

když je Pán Ježíš pozval, za sebou povolal,

tu oni nemeškali a za ním se brali,

jeho poslouchali.

Pilně pracovali a Krista kázali,

hříšníky kárali, k_pokání volali.

Jako ovce posláni, zlým vlkům vydáni,

vždy připraveni jíti jak ovce k_zabití,

hotovi zemříti.

Blahoslavená smrt svatých apoštolů

i_všech mučedníků, Božích milovníků!

Dej nám, prosíme, Pane, všemohoucí Bože,

svaté následovati, jim se podobati,

s_nimi kralovati.

Vyvolil si apoštoly

z_lidských synů Boží Syn,

v_díle spásy k_slavné roli:

pomáhat svět zbavit vin.

I_nás voláš, Jezu Kriste,

abychom ti věrně, čistě,

životem svým sloužili,

s_tebou jít se snažili.

Co jste byli, čím jste žili,

dílo své i_domovy

pro Krista jste opustili

k_jeho službě hotovi.

Stonásob vám všechno vrátil

nekonečnou mzdou, jíž splatil

dělníkům své vinice

k_slávě Boží Trojice.

Proste za nás Mistra svého,

učitele našich cest,

ať se svatou vůlí jeho

vždy a rádi dáme vést.

Ať v_nás nikdy nezhasíná

světlo pravdy Boha Syna,

jenž nás volá za Otcem

s_Duchem, víry původcem.

ŽALMY

Ant. 1Vy jste se mnou vytrvali v_mých zkouškách. Aleluja. Žalm 116,10-19

Ant. 2Já jsem mezi vámi jako ten, kdo slouží. Aleluja. Žalm 126

Ant. 3Už vás nenazývám služebníky; nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Aleluja. Ef 1,3-10

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 4,11-13

Kristus určil jedny za apoštoly, jiné za kazatele mluvící pod vlivem vnuknutí, jiné za misionáře, jiné pak za pastýře a učitele, aby připravili křesťany k_úkolům, které mají plnit, aby Kristovo tělo dělalo pokroky, dokud nedojdeme všichni k_jednotě ve víře a v_poznání Božího Syna, k_mužné zralosti, k_onomu věku, kdy se na nás uskuteční Kristova plnost.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Vypravujte mezi všemi národy o_Hospodinových činech, {*} oslavujte jeho jméno.

Vypravujte mezi všemi národy o_Hospodinových činech, {*} oslavujte jeho jméno.

Rozhlašujte den po dni jeho spásu, {*}

oslavujte jeho jméno.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Vypravujte mezi všemi národy o_Hospodinových činech, {*} oslavujte jeho jméno.

V_době velikonoční:

Vypravujte mezi všemi národy o_Hospodinových činech, oslavujte jeho jméno. {*} Aleluja, aleluja.

Vypravujte mezi všemi národy o_Hospodinových činech, oslavujte jeho jméno. {*} Aleluja, aleluja.

Rozhlašujte den po dni jeho spásu. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Vypravujte mezi všemi národy o_Hospodinových činech, oslavujte jeho jméno. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. ke kant. P. M.:Až Syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení světa, usednete také vy na dvanáct trůnů jako soudci dvanácti izraelských kmenů. Aleluja.

PROSBY

Církev je zbudována na apoštolech jako na svých základech. Spolu se všemi, kdo patří do této Boží rodiny, prosme našeho nebeského Otce:

Bože, rozpomeň se na svou církev.

Otče, tys chtěl, aby apoštolové byli prvními svědky tvého vzkříšeného Syna,

posiluj nás, ať o_něm vydáváme svědectví po celém světě.

Bože, rozpomeň se na svou církev.

Tys poslal svého Syna na svět, aby hlásal chudým radostnou zvěst,

pomáhej nám, když máme hlásat evangelium všemu tvorstvu.

Bože, rozpomeň se na svou církev.

Tys poslal svého Syna rozsévat semeno slova,

dej, ať se všichni, kdo rozsévají tvé slovo s_námahou, mohou radovat z_bohaté sklizně.

Bože, rozpomeň se na svou církev.

Tys poslal svého Syna, aby svou krví usmířil s_tebou celý svět,

dej, ať všichni spolupracujeme na tvém díle spásy.

Bože, rozpomeň se na svou církev.

Tys uvedl svého Syna do nebeské slávy,

uveď do svého nebeského království i_naše zemřelé.

Bože, rozpomeň se na svou církev.

Modlitba uprostřed dne

ŽALTÁŘ

Ant. predpoludním Jděte a hlásejte evangelium o_Božím království: Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. Aleluja.

Ant. napoludnie Hle, já jsem s_vámi po všechny dny až do konce světa. Aleluja.

Ant. popoludní Vytrvalostí zachráníte svou duši. Aleluja.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Kor 5,19b-20

(Bůh) nás pověřil kázáním o_usmíření. Jsme proto Kristovi vyslanci, jako by skrze nás napomínal Bůh. Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s_Bohem!

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sk 5,12a. 14

Apoštolové konali mnoho znamení a zázraků v_lidu. Stále rostl počet mužů a žen, kteří přijímali víru v_Pána.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sk 5,41-42

(Apoštolové) odcházeli z_velerady s_radostí, že směli pro to jméno trpět příkoří. Každý den učili dále v_chrámě i_po domech a hlásali radostnou zvěst, že Ježíš je Mesiáš.

DOPOLEDNE

Všude na zemi pronikl jejich hlas, aleluja,

až na konec světa jejich slova, aleluja.

V_POLEDNE

Věřili tomu, co Bůh zjevil, aleluja,

a zachovávali jeho přikázání, aleluja.

ODPOLEDNE

Radujte se a plesejte, aleluja,

vaše jména jsou zapsána v_nebi, aleluja.