DOPLŇOVACÍ CYKLUS ŽALMŮ

PRO MODLITBU UPROSTŘED DNE

Slavnosti mají vlastní antifonu. Pro neděle a všední dny liturgického mezidobí se použije antifon uvedených u_žalmů.

První oddíl (dopoledne)

Ant. 1K_Hospodinu jsem volal, a vyslyšel mě.

Ant. 2Hospodin je tvým ochráncem na všech tvých cestách.

Ant. 3Zaradoval jsem se, když mi řekli: Do domu Hospodinova půjdeme.

Druhý oddíl (v_poledne)

Ant. 1Smiluj se nad námi, Bože, ty, který trůníš na nebi.

Ant. 2Naše pomoc je ve jménu Hospodina.

Ant. 3Hospodin je všude kolem svého lidu, nyní i_navěky.

Třetí oddíl (odpoledne)

Ant. 1Velkou věc s_námi udělal Hospodin, naplnila nás radost.

Ant. 2Zbuduj nám, Hospodine, náš dům a chraň naše město.

Ant. 3Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky