DOBA POSTNÍ

Od Popeleční středy až do velikonoční vigilie se vynechává Aleluja.

I. Až do soboty po páté neděli

O_nedělích a všedních dnech od Popeleční středy do modlitby uprostřed dne v_sobotu po páté neděli postní:

Nešpory

HYMNUS

V_neděli:

Otec, Syn i_Duch Svatý, Pán Bůh náš jediný,

budiž od nás veleben, v_milosti nesmírný,

neboť cestu k_spasení nám ráčil najíti

a pokání svaté hříšníkům kázati.

Velmi je dobrotivý a shovívající,

je k_hříšným milostivý, dlouho čekající,

chce, by člověk ve hříchu a v_bludech nechodil,

by pokání konal, navěky s_ním živ byl.

Nad hříšným, když se kaje s_církví zde na zemi,

Bůh Otec se raduje s_anděly na nebi,

jemu sám vstříc vychází, jej mile objímá,

Kristus Pán laskavě k_sobě jej přijímá.

Dárce štědrý, Duch Svatý, Utěšitel jejich,

činí jim slavné hody v_obcování svatých.

Potom všichni společně v_tom Duchu hodují

a Bohu v_jednotě radostně děkují.

Ve všední dny:

Snažme se vždy v_tomto světě

ve všem Bohu líbiti,

hřích mrtviti v_svém životě,

s_vírou za Kristem jíti,

neboť on je pravý vůdce

a do nebe cesty strůjce;

kdo za ním se svým křížem jdou,

slávy věčné s_ním dojdou.

Nikdo jiným nepohrdej

pro slabost těla jeho,

jako bratra jej přijímej

Kristem vykoupeného.

Kristus jej krví očistil

a skrze víru posvětil,

neb ač jsme všichni hříšníci,

jsme Krista účastníci.

Proto své bližní nesuďme

dle jejich provinění,

pro Krista jim odpouštějme

podle jeho učení.

Ti, kdo Krista následují

a v_lásce Boží trvají,

stanou na soudu bezpeční,

nebudou zahanbeni.

Pomoz, Bože, pracovati

v_tom, co tobě milého,

nový život na se bráti,

chrániti se vždy zlého.

Abychom svatou naději

mohli míti v_den poslední,

rač své dílo v_nás konati,

v_Kristu utvrzovati.

Nebo:

Ó_Beránku nevinný, Pane Jezu Kriste,

odpusť naše mnohé viny, Synu Panny čisté;

a smiluj se nad námi.

Víme, že jsme zhřešili proti tvé milosti,

přikázání tvá rušili svými nepravostmi;

ó smiluj se nad námi.

Tys ta jediná oběť dostiučinění,

tys výplata za všechen svět, tys naše spasení;

ó smiluj se nad námi.

Ty jsi naše naděje, útočiště jisté,

bez tebe se nám zle děje, bídní jsme zajisté;

ó smiluj se nad námi.

Před Otcem nás omlouvej, ukaž mu své rány,

za nás hříšné se přimlouvej, ukaž bok proklaný;

ó smiluj se nad námi.

Půst čtyřicetidenní jsi

posvětil, moudrý Ježíši,

a k_naší spáse jedině

přikázals, ať se postíme.

I_nyní při své církvi stůj,

k_pokání srdce vyburcuj,

abychom s_nitrem kajícím

se vymanili z_moci vin.

Spáchané hříchy, slabosti

kéž nám tvá láska odpustí

a před vinami příštími

nás ochrání a posilní.

Ať skutky svého pokání

rok co rok očišťováni

dosáhnem hlubší účasti

na velkonoční slavnosti. Amen.

Modlitba uprostřed dne

HYMNUS

Sám, Pane Bože, mě veď,

ať jsem živ k_tvé cti, chvále,

uč mě a k_tomu doveď,

ať tobě sloužím stále.

Já se jen tvé milosti

všechen zcela oddávám,

neb tys mě stvořil k_štěstí,

ach, veď mě k_němu, žádám.

Lásku svou převelikou

ke mně, můj Bože, obrať,

pomáhej mi všelikou

nepravost, podvod poznat,

bych se dle slova tvého

mohl vždycky spravovat

a smlouvu křtu svatého

žitím svým naplňovat.

Žádostem těla mého

odpírat mi pomáhej,

Svatého Ducha svého

ode mě neodnímej;

srdce mé rač spravovat,

ať po tvých cestách kráčí,

rač mi všeho darovat,

tak jak milost tvá ráčí.

Nebo:

Dobrý Pane Ježíši,

nechť má duše uslyší

hned zrána tvůj milý hlas,

že mé práci požehnáš.

Žehnáš všem pracujícím

a vroucně se modlícím,

proto před každou prací

duch se k_tobě obrací.

Dej mi, Pane, rozum ten,

bych tak činil každý den,

sloužil tobě upřímně,

svou práci konal věrně.

I_dnes žehnej mé práci,

ať svůj smysl neztrácí,

neb bez tvého přispění,

marné vše mé snažení.

Nebo:

V_tento nyní polední čas

přijmi, Bože, chvály od nás,

prosby naše, děkování

za všechna tvá dobrodiní.

Ty jsi nám již od svítání

dával svoje požehnání,

v_dobrém šťastně prospívati

a k_tvé chvále pracovati.

Rač až do večera dáti

dále šťastně pracovati,

svou milostí nás posiluj,

pomáhej nám a při nás stůj.

Jistotně tomu věříme,

že to všechno obdržíme,

pro zásluhy tvého Syna,

Ježíše, našeho Pána.

Nebo:

Miluj Pána Boha svého

vždy z_celého srdce svého,

z_celé duše i_mysli své,

ze vší síly i_moci své.

Miluj též bližního svého

tak jako sebe samého,

ne pro sebe, leč pro něho

a pro Pána Boha svého.

Každý na to vždy pamatuj,

obojího se přidržuj,

abys chráněn všeho zlého

došel království věčného.

Dopoledne

Kdo z_víry v_Boha žijeme,

s_nadějí k_věčnu spějeme,

z_milosti lásky nejčistší

vzdávejme chválu Ježíši.

Když v_devět hodin vedli ho

na smrt, Beránka tichého,

tu s_křížem na svých ramenou

nalezl ovci ztracenou.

Vzývejme Krista, Otce s_ním

i_s_jejich Duchem společným:

jediný Bože v_Trojici,

svou mocí chraň nás, prosící. Amen.

V poledne

V_hodinu, kdy Pán žízeň měl

na kříži, na němž za nás pněl,

kéž dá všem, co jej chválíme,

ať po ctnostech vždy žízníme.

Ať milost Ducha Svatého

při chválách prodchne každého,

aby se ztlumil těla žár

a vychladlý duch rozehřál.

Vzývejme Krista, Otce s_ním

i_s_jejich Duchem společným:

jediný Bože v_Trojici,

svou mocí chraň nás, prosící. Amen.

Odpoledne

S_poledne třetí hodina

ta posvátná už začíná.

My prosme jménem Kristovým

za odpuštění našich vin.

Vždyť, hle, i_lotr lítostí

u_Krista našel milosti.

Kéž nám za chválu pokornou

je odpuštění sladkou mzdou.

Smrt umírá teď skrze kříž

a světlo rozráží tmy mříž,

zlá kletba vin se rozplývá,

plá v_duši radost zářivá. Amen.

ŽALMY

Ant. dopoledne Nastaly nám dny pokání, čas odpuštění a spásy.

Ant. v_poledne Nechci, aby bezbožný zemřel, ale aby se obrátil a žil, praví Pán.

Ant. odpoledne Svou věrnost ve službě Bohu a bližním prokazujme upřímnou láskou.

Dopoledne

Stvoř mi čisté srdce, Bože,

obnov ve mně ducha vytrvalosti.

V_poledne

Odvrať svou tvář od mých hříchů, Bože,

a zahlaď všechny mé viny.

Odpoledne

Mou obětí je zkroušený duch, Bože,

kajícím a pokorným srdcem nepohrdneš.

1. – 4. TÝDEN POSTNÍ

Neděle

Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Sol 4,1.7

Bratři, prosíme vás a napomínáme v_Pánu Ježíši: jak jste se od nás naučili, že máte žít, abyste se líbili Bohu, a jak i_žijete, tak ať v_tom vynikáte ještě více. Bůh nás přece nepovolal k_nečistotě, ale k_posvěcení!

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 30,15.18

Tak praví Pán, Hospodin, Svatý Izraele: „Jestliže se obrátíte a zůstanete klidní, budete zachráněni; v_pokoji a důvěře je vaše síla.“ Hospodin čeká, aby se nad vámi smiloval, zvedá se, aby se nad vámi slitoval, neboť Hospodin je spravedlivý Bůh; šťastni jsou všichni, kdo doufají v_něho!

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Dt 4,29-31

Budeš hledat Hospodina, svého Boha, a nalezneš ho, jestliže ho budeš hledat celým svým srdcem a celou svou duší. Až ti bude úzko, až tě v_posledních dnech stihnou tresty, vrátíš se k_Hospodinu, svému Bohu, a budeš ho poslouchat, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh milosrdný, neopustí tě, nevyhladí tě a nezapomene na smlouvu s_tvými otci, kterou jim potvrdil přísahou.

Pondělí

Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Mdr 11,23-24b

Pane, ty máš slitování se vším, protože můžeš všechno, a jsi shovívavý k_hříchům lidí, aby dělali pokání. Vždyť ty miluješ všechno, co je, a nic si neošklivíš z_toho, cos udělal.

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ez 18,23

Mám snad zalíbení v_zločincově smrti – praví Pán, Hospodin – anebo spíše chci, aby změnil své chování a byl živ?

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. Iz 58,7

Lámej svůj chléb hladovému, popřej pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš nahého, obleč ho, neodmítej pomoc svému bližnímu!

Úterý

Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jl 2,17

Kněží, Hospodinovi služebníci, ať pláčou mezi předsíní a oltářem a říkají: „Ušetř, Hospodine, svůj lid, nevydávej své dědictví v_potupu, aby nad ním nevládli pohané!“

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jer 3,25b

Hřešili jsme proti Hospodinu, svému Bohu, my i_naši otcové od svého mládí až dodnes, nechtěli jsme slyšet hlas Hospodina, svého Boha.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 58,1-2b

Volej plným hrdlem, nepřestávej, jak polnice povznes svůj hlas! Vyčti mému lidu jeho nepravost, Jakubovu domu jeho hříchy! Neboť den co den mě hledají a usilují poznat mé cesty jako lid, který jedná spravedlivě a neopouští zákon svého Boha.

Středa

Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ez 18,30b-32

Přestaňte a odvraťte se od všech svých nepravostí, abyste se neobtížili vinou! Odvraťte se od všech svých nevěrností, jichž jste se dopustili vůči mně, a utvořte si nové srdce a nového ducha. Proč byste chtěli zemřít, izraelský dome? Vždyť nemám zálibu ve smrti toho, který má umřít – praví Pán, Hospodin. Obraťte se a budete žít!

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Zach 1,3b-4b

Obraťte se ke mně – praví Hospodin zástupů – a já se obrátím k_vám. Nebuďte jako vaši otcové, k_nimž dřívější proroci volali: „Odvraťte se od svého špatného chování i_od svých zlých myšlenek.“

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Dan 4,24b

Vykupuj své hříchy almužnami, své nepravosti milosrdenstvím k_ubohým, jestliže má být tvé štěstí trvalé.

Čtvrtek

Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 55,6-7

Hledejte Hospodina, když je možné ho najít, vzývejte ho, když je blízko! Ať přestane bezbožník hřešit, zločinec ať změní své smýšlení; ať se obrátí k_Hospodinu, a on se nad ním smiluje, k_našemu Bohu, který mnoho odpouští.

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Dt 30,2-3a

Jestliže se vrátíš k_Hospodinu, svému Bohu, a budeš z_celého svého srdce a z_celé své duše poslouchat ty a tvoji synové jeho hlas ve všem, co já ti dnes přikazuji, tu Hospodin, tvůj Bůh, změní tvůj osud a smiluje se nad tebou.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 10,35-36

Neztrácejte důvěru, vždyť ji čeká velká odměna. Potřebujete vytrvalost, aby se vám, až vykonáte Boží vůli, dostalo splnění slibu.

Pátek

Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 55,3

Nakloňte ucho své a pojďte ke mně! Poslouchejte, a naplní vás nový život! Uzavřu s_vámi věčnou smlouvu na věrných slibech daných Davidovi.

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. Jer 3,12.14a

Navraťte se – praví Hospodin – neodvrátím od vás svou tvář, neboť jsem milosrdný, nehněvám se navěky. Vraťte se zase, odpadlí synové, praví Hospodin.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jak 1,27

Zbožnost ryzí a bezvadná před Bohem a Otcem je toto: ujímat se sirotků a vdov v_jejich tísni a uchovat se neposkvrněný od světa.

Sobota

Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Zj 3,19-20

Já kárám a trestám všecky ty, které miluji. Buď tedy horlivý a dej se na pokání. Hle, stojím u_dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k_tomu vejdu a budu jíst u_něho a on u_mne.

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 44,21-22

Pamatuj na to, Jakube, Izraeli, neboť jsi můj služebník. Já jsem tě stvořil jako svého služebníka, neoklameš mě Izraeli! Jak oblak jsem zahladil tvé nepravosti, jako mrak tvé hříchy; vrať se ke mně, neboť jsem tě vykoupil.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Gal 6,7b-8

Bůh se nenechá posmívat! Co kdo zasel, to také sklidí. Kdo totiž seje do svého těla, z_těla sklidí záhubu. Kdo však seje do ducha, z_ducha sklidí věčný život.

5. TÝDEN POSTNÍ

Neděle

Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Kor 4,10-11

Stále prožíváme na svém těle Ježíšovo umírání, aby i_Ježíšův život byl patrný na našem těle. Tak jsme my zaživa stále vydáváni na smrt pro Ježíše, aby i_Ježíšův život byl patrný na našem smrtelném těle.

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 4,13-14

Radujte se, že máte účast na utrpení Kristově, abyste také mohli radostně jásat při jeho slavném zjevení. Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, to je Duch Boží.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 5,10-11

Když teď nakrátko snesete utrpení, Bůh, dárce veškeré milosti, který vás pro zásluhy Krista Ježíše povolal ke své věčné slávě, sám vás zdokonalí, utuží, utvrdí a upevní. Jemu patří vláda na věčné věky. Amen.

Pondělí

Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ez 33,10b.11a

Lpí na nás naše zločiny a hříchy, pro ně my hyneme, jak bychom mohli zůstat na živu! Jako že jsem živ – praví Pán, Hospodin – nemám zalíbení v_hříšníkově smrti, ale aby hříšník své chování změnil a byl živ.

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jer 18,19-20

Všimni si mě, Hospodine, a slyš hlas mých protivníků! Má se snad odplácet za dobro zlem? Vždyť mi kopají jámu! Vzpomeň, že jsem před tebou stával, abych se za ně přimlouval, abych odvrátil od nich tvůj hněv!

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jer 31,2.3b-4a

Tak praví Hospodin: „Lid, který byl ušetřen meče, nalezl na poušti milost. Izrael došel na místo svého odpočinku. Věčnou láskou jsem tě miloval, proto jsem ti zachoval smilování. Zase tě zbuduji a budeš vystavěna, Izraelova panno!“

Úterý

Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 1,18-19

Ti, kteří jdou k_záhubě, považují nauku o_kříži za hloupost. My však, kteří budeme zachráněni, víme, že tím Bůh projevil svou moc. Stojí totiž v_Písmu: „Způsobím, že k_ničemu nebude moudrost moudrých a že vezme za své chytrost chytrých.“

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 1,22-24

Židé si přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost. Ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať jsou to židé nebo pohané, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 1,25.27a

„Pošetilá“ Boží věc je moudřejší než lidé a „slabá“ Boží věc je silnější než lidé. Ty, které svět pokládá za pošetilé, vyvolil si Bůh, aby zahanbil moudré.

Středa

Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Tim 2,4-6

Bůh, náš spasitel, chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k_poznání pravdy. Je totiž jenom jediný Bůh, a jenom jediný prostředník mezi Bohem a lidmi: člověk Kristus Ježíš, který vydal sám sebe jako výkupné za všechny. To bylo zjeveno ve svůj čas.

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 15,3

Kristus neměl zalíbení sám v_sobě. Je přece psáno: Potupy těch, kdo tě tupili, padly na mne.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 9,28

Kristus byl jednou podán v_oběť, aby na sebe vzal hříchy celého množství lidí; objeví se podruhé – ne už pro hříchy – ale aby přinesl spásu těm, kteří na něho čekají.

Čtvrtek

Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 4,14-15

Máme vynikajícího velekněze, který prošel až do nejvyššího nebe: je to Ježíš, Boží Syn. Proto se pevně držme svého vyznání. Náš velekněz není takový, že by nebyl schopen mít soucit s_námi, slabými. Naopak! Vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem možném jako my, ale nikdy se nedopustil hříchu.

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 7,26-27

Právě takového velekněze jsme potřebovali: aby byl svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků, vyvýšený nad nebesa, který nemá zapotřebí, jako jiní velekněží, stále a stále podávat oběti nejprve za hříchy vlastní a teprve potom za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když sám sebe přinesl v_oběť.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 9,11-12

Kristus přišel jako velekněz budoucích hodnot; prošel stánkem větším a dokonalejším, který není udělán lidskýma rukama, to je: nenáleží k_tomuto stvořenému světu, a vešel jednou provždy do svatyně, ne s_krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a tím nám získal věčné vykoupení.

Pátek

Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 53,2-3

Vyrašil před Hospodinem jako výhonek, jako kořen z_vyprahlé země. Neměl podobu ani krásu, aby upoutal náš pohled; neměl vzhled, abychom po něm zatoužili. Opovržený, opuštěný od lidí, muž bolesti, znalý utrpení, jako ten, před nímž si lidé zakrývají tvář, potupený, od nás nevážený.

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 53,4-5

On nesl naše utrpení, obtížil se našimi bolestmi, ale my jsme ho pokládali za zbitého, od Boha ztrestaného a ztýraného. On však byl proboden pro naše nepravosti, rozdrcen pro naše zločiny, tížily ho tresty pro naši spásu, jeho rány nás uzdravily.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 53,6-7

Všichni jsme bloudili jak ovce, každý šel svou vlastní cestou. Hospodin na něho uvalil vinu nás všech. Byl týrán, ale podrobil se a neotevřel svá ústa; jako beránek vedený na porážku a jak ovce, která mlčí před střihači, neotevřel svá ústa.

Sobota

Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 1,8-9

Řekneme-li, že hřích nemáme, klameme sami sebe a není v_nás pravda. Když však uznáme, že se dopouštíme hříchů, Bůh nám hříchy odpustí a očistí nás od všeho špatného, protože věrně plní, co slíbil, a protože je spravedlivý.

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 2,1b-2

Máme přímluvce u_Otce: Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i_za hříchy celého světa.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 2,8b-10

Tma přechází a pravé světlo už svítí. Kdo tvrdí, že je ve světle, ale svého bratra nenávidí, je dosud ve tmě. Kdo svého bratra miluje, zůstává ve světle a pro nikoho není pohoršením.

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

V_nedělním i_feriálním oficiu:

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, našemu Pánu; on byl pro nás pokoušen a za nás trpěl.

Nebo: Obraťte se a věřte evangeliu!

Ranní chvály

HYMNUS

V_neděli:

Milosrdenství velebme,

za ně Boha vždycky chvalme:

od věků nás Bůh miluje,

milosrdenství zjevuje.

Poslal na svět Syna svého,

Spasitele laskavého,

by zjevil skryté tajemství,

cestu k_věčnému dědictví.

On volal všechny k_pokání,

života polepšování,

aby byli milosrdní,

v_tom jeho Otci podobní.

By ochotně odpouštěli,

potřebné neopouštěli,

almužny štědře dávali,

synovství osvědčovali.

Jak budou jiným měřiti

i_svým odpůrcům činiti,

tak bude jim naměřeno,

vrchovatě natlačeno.

Jak jsi tomu učil, Kriste,

milosrdní ať i_my jsme,

dej k_tomu hojnost milosti,

abychom došli radosti.

Ve všední dny:

Soudce všeho světa, Bože,

před trůnem tvým nepomůže

žádnému nádhernost jeho,

byť měl slávu světa všeho.

Pro Kristovo ponížení,

za nás dostiučinění,

sešli mi za dar z_výsosti,

Bože, pokoru s_tichostí.

Nedej mít se pyšně, hrdě,

k_bližním mstivě snad a tvrdě.

Nechť křivdy tobě samému,

soudci poroučím pravému.

Ty shlížíš k_poníženému,

v_srdci, v_duchu sevřenému,

ty, Pane, víš, co mi škodí,

víš také, co k_dobru vodí.

Nechť se ani pro dary tvé,

jež propůjčuješ z_lásky své,

pyšně nikdy nevypínám

a svým bližním nepohrdám.

Nebo:

Ježíši, dárce milosti,

zprostiteli všech žalostí,

prosím, rač se bez prodlení

skloniti k_mému modlení:

K_dobrotě tvé se utíkám,

má záchrana jsi jen ty sám.

Ortel tvé spravedlnosti

zasloužil jsem svou hříšností:

skutky, myšlením i_řečí

a nedostatečnou péčí.

K_tomu se zjevně přiznávám,

že jsem tě hněval, vyznávám.

Avšak mám jistotu z_víry,

že tvá milost nemá míry

a že všechna lidská vina

tvou smrtí je odčiněna.

Proto, ó_Beránku tichý,

vymaž svou krví mé hříchy.

Ustavičný boj v_světě mám,

nemohu odolati sám.

Prosím, dej vítězství z_nebe,

jistě bych padl bez tebe,

vždyť bez tvé božské pomoci

nelze svět, ďábla přemoci.

Dej, ať setrvám v_čistotě,

v_tichosti, střídmém životě,

v_pokoře, v_lásce, svornosti,

v_naději, trpělivosti;

ať veden vírou bezpečně

dosáhnu radosti věčné.

Ó_Synu Boží, já tobě

poroučím se v_každé době,

opatř mé tělo i_duši,

jak Pánu věrnému sluší.

Víš, čeho se nedostává.

Tvá je moc, království, sláva.

Už nadešel čas milosti

a svatopostní střídmosti,

ta uzdravit má jako lék

náš nemocný a smutný svět.

Den naší spásy přichází

s_jasem, jenž z_Krista vychází,

kdy srdce hříchem zraněné

postem se k_Bohu pozvedne.

Dej, Bože, ať půst držíme

a myslí, tělem střídmí jsme,

než projdem žitím pozemským

k_Velikonocům nebeským.

Nebo (Kancionál č.320):

Ó_slyš a shlédni k_nám, smiluj se, Pane,

neboť jsme zhřešili tobě.

Králi nejvyšší, Spasiteli všeho,

oči slzící k_tobě pozvedáme,

vyslyš, Kriste náš, ponížené prosby.

Ó_slyš a shlédni k_nám, smiluj se, Pane,

neboť jsme zhřešili tobě.

Pravice Boží, úhelný jsi kámen,

cesta spasení, jistá nebes brána,

omyj ze všech nás skvrny našich hříchů.

Ó_slyš a shlédni k_nám, smiluj se, Pane,

neboť jsme zhřešili tobě.

Bože, prosíme před tvou vznešeností:

Svatým sluchem svým uslyš naše lkání,

všechny proviny odpusť s_laskavostí.

Ó_slyš a shlédni k_nám, smiluj se, Pane,

neboť jsme zhřešili tobě.

Viny spáchané tobě vyznáváme,

srdcem zkroušeným také skryté hříchy,

ty, náš Zachránce, odpustíš je vlídně.

Ó_slyš a shlédni k_nám, smiluj se, Pane,

neboť jsme zhřešili tobě.

Bez viny jatý, zlobě nevzpíráš se,

křivým svědectvím vydán za bezbožné,

co jsi vykoupil, zachovej, ó_Kriste.

Ó_slyš a shlédni k_nám, smiluj se, Pane,

neboť jsme zhřešili tobě.

Nebo:

Dvě břevna

a nic víc

to stačí však

pro celý život

setřásti jeho tíž

marně, ach marně,

rostlý jsi tak,

jen rozpažíš

a kříž se tvoří

Tak Bohem stvořen

v_svém člověčenství

aby se přiznával

k_své podstatě

je tíže lehká,

může být,

neneseš sám,

jdeš s_Kristem,

nadnáší

život i_smrt

svou rukou lásky

a můžeš jít

svou cestou

Bohem posílen.

Nebo:

Ježíš Kristus, Pán a Král,

svaté čelo trnům dal,

nebránil se z_lásky k_nám

věnci nespočetných ran.

Kýrie eléison.

Ježíš Kristus, Pán a Král,

ruce, nohy hřebům dal

a krev ze čtyř pramenů

odplavila strach a tmu.

Kýrie eléison.

Ježíš Kristus, Pán a Král,

hrotu kopí bok svůj dal,

a když vyšla s_vodou krev,

usmířen byl Boží hněv.

Kýrie eléison.

Popeleční středa

Žaltář 4. týdne

Ranní chvály

Žalmy a kantikum se svými antifonami se mohou vzít z_pátku 3. týdne.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Dt 7,6.8-9

Tebe si vyvolil Hospodin, tvůj Bůh, abys mu byl zvláštním lidem mezi všemi národy na povrchu země. Jen z_lásky k_vám, a proto, že Hospodin zachovává přísahu, kterou se zavázal vašim otcům, vyvedl vás mocnou rukou a vykoupil z_domu otroctví, z_ruky faraona, egyptského krále. Pochop tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je pravý Bůh, věrný Bůh, který zachovává smlouvu a lásku až do tisícího pokolení k_těm, kdo ho milují, kdo dbají na jeho příkazy.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Stvoř mi čisté srdce, Bože, {*} obnov ve mně ducha vytrvalosti.

Stvoř mi čisté srdce, Bože, {*} obnov ve mně ducha vytrvalosti.

Vysvoboď mě z_otroctví hříchu {*}

obnov ve mně ducha vytrvalosti.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Stvoř mi čisté srdce, Bože, {*} obnov ve mně ducha vytrvalosti.

Ant. k_Zach. kant. Když se postíte, nedělejte ztrápený obličej jako pokrytci.

PROSBY

Děkujme Bohu Otci za to, že smíme dnes začít dobu čtyřicetidenního postu. Prosme ho pokorně, aby v_těchto dnech spásy očistil naše srdce Duchem Svatým a upevnil nás v_lásce:

Bože, dej nám svého Svatého Ducha.

Nauč nás konat pravé pokání,

abychom se celým svým srdcem obrátili k_tobě.

Bože, dej nám svého Svatého Ducha.

Veď nás, abychom se řídili láskou nejen ve velkých věcech,

ale abychom ji uskutečňovali i_v_každodenním životě.

Bože, dej nám svého Svatého Ducha.

Nauč nás zříkat se nadbytečných věcí,

abychom mohli přispět bratřím, kteří trpí nedostatkem.

Bože, dej nám svého Svatého Ducha.

Dej, abychom dovedli mít účast na utrpení tvého Syna,

neboť jeho smrt nám otevřela cestu k_životu.

Bože, dej nám svého Svatého Ducha.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, dej, ať nás posilní dnešní půst, kterým zahajujeme úsilí o_svou duchovní obnovu, abychom se naučili sebeovládáním statečně přemáhat zlo a konat dobro.

Nešpory

KRÁTKÉ ČTENÍ

Flp 2,12b-15a

Pracujte s_úzkostlivou bázní na tom, abyste došli spásy; a to nejen když jsem u_vás, ale hlavně nyní, když jsem daleko. Vždyť i_to, že chcete, i_to, že pak jednáte, působí přece ve vás Bůh, abyste se mu mohli líbit. Dělejte všecko bez reptání a váhání. Tak z_vás budou lidé bezúhonní a bezelstní, Boží děti bez poskvrny.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Volám k_tobě, Bože, {*} smiluj se nade mnou.

Volám k_tobě, Bože, {*} smiluj se nade mnou.

Uzdrav mě, zhřešil jsem proti tobě, {*}

smiluj se nade mnou.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Volám k_tobě, Bože, {*} smiluj se nade mnou.

Ant. ke kant. P. M. Když dáváš almužnu, ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice.

PROSBY

Skrze Kristovu krev na kříži prolitou uzavřel Bůh se svým lidem smlouvu novou a věčnou, a ve svátosti oltářní ji obnovuje. Prosme ho:

Bože, požehnej svému lidu.

Veď podle své vůle smýšlení všech národů i_těch, kdo jim vládnou,

aby upřímně usilovali o_společné dobro všech.

Bože, požehnej svému lidu.

Upevni zbožnost těch, kdo všechno opustili a následovali Krista,

aby vydávali dobré svědectví o_svatosti církve a jejich život byl příkladem pro ostatní.

Bože, požehnej svému lidu.

Ty jsi stvořil všechny lidi k_svému obrazu,

dej, ať uznají, že jsou si všichni rovni.

Bože, požehnej svému lidu.

Přiveď všechny bloudící k_poznání tvého přátelství a tvé pravdy

a nauč nás pomáhat jim na cestě k_tobě.

Bože, požehnej svému lidu.

Uveď zemřelé do své slávy,

ať tě společně chválí navěky.

Bože, požehnej svému lidu.

Čtvrtek po Popeleční středě

Ranní chvály

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. 1 Král 8,51-53a

Jsme tvým lidem, Bože, a tvým dědictvím. Ať jsou tvé oči otevřené k_prosbě tvého služebníka a k_prosbě tvého lidu; vyslyš nás vždy, když k_tobě budeme volat, neboť tys nás pro sebe oddělil ze všech národů země jako dědictví.

Ant. k_Zach. kant. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě.

PROSBY

Připomeňme si Boží lásku, která se zjevila v_Kristu, a z_celého srdce prosme:

Bože, pamatuj na nás, vždyť jsme tvé děti.

Dej nám hlouběji pochopit tajemství církve,

aby byla nám i_všem lidem působivějším znamením spásy.

Bože, pamatuj na nás, vždyť jsme tvé děti.

Ty miluješ člověka; učiň, ať přispíváme k_rozvoji lidské společnosti,

ať máme ve všem na zřeteli tvé království.

Bože, pamatuj na nás, vždyť jsme tvé děti.

Dej, ať naše duše žízní po Kristu a spěchá k_němu,

neboť on je pro nás pramenem živé vody.

Bože, pamatuj na nás, vždyť jsme tvé děti.

Odpusť nám naše provinění

a veď naše kroky na cestu spravedlnosti a pravdy.

Bože, pamatuj na nás, vždyť jsme tvé děti.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Všemohoucí Bože, osvěcuj nás svým vnuknutím a provázej naše jednání svou pomocí, ať konáme všechno, od začátku až do konce, ve spojení s_tebou.

Nešpory

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jak 4,7-8a.10

Podřizujte se Bohu. Proti ďáblu se vzepřete, a uteče od vás. Přijďte blíže k_Bohu, a Bůh přijde blíže k_vám. Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.

Ant. ke kant. P. M. Kdo ztratí svůj život pro mě, nalezne ho, praví Pán.

PROSBY

Připomeňme si Boží milosrdenství, které nás osvěcuje milostí Ducha Svatého, abychom zářili skutky spravedlnosti a víry. Modleme se:

Bože, oživuj lid vykoupený Kristem.

Původce a zdroji vší svatosti, skrze eucharistické tajemství spoj těsněji s_Kristem biskupy, kněze a jáhny,

aby v_nich den ze dne rostla milost, kterou přijali vzkládáním rukou.

Bože, oživuj lid vykoupený Kristem.

Uč své věřící, ať se důstojně a činně účastní bohoslužby slova a eucharistické oběti,

aby v_životě a v_jednání uchovávali to, co přijali vírou a svátostí.

Bože, oživuj lid vykoupený Kristem.

Dej, ať uznáváme důstojnost každého člověka, vykoupeného krví tvého Syna,

abychom si vážili svobody a přesvědčení svých bratří.

Bože, oživuj lid vykoupený Kristem.

Dej, ať lidé krotí nemírnou žádost po věcech pozemských,

a pomáhají těm, kdo mají nouzi.

Bože, oživuj lid vykoupený Kristem.

Smiluj se nad věřícími, které jsi dnes povolal z_tohoto života k_sobě,

a uděl jim dar věčné blaženosti.

Bože, oživuj lid vykoupený Kristem.

Pátek po Popeleční středě

Ranní chvály

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 53,11b-12

Můj spravedlivý Služebník ospravedlní mnohé, neboť sám ponese jejich viny. Proto mu udělím mnohé a s_reky rozdělí kořist proto, že sám sebe vydal na smrt, že se dal přičíst ke zločincům, když nesl hříchy mnohých a prosil za viníky.

Ant. k_Zach. kant. Když uvidíš nahého, oblékni ho a nepohrdej svým bratrem; tvůj příklad bude zářit jako světlo a tvá spravedlnost půjde před tebou.

PROSBY

Kristus, náš Spasitel, nás vykoupil svou smrtí a svým zmrtvýchvstáním. Prosme ho:

Pane, smiluj se nad námi.

Ty ses ubíral do Jeruzaléma, abys podstoupil utrpení, a tak vešel do slávy,

doveď svou církev slavením velikonočních tajemství až k_jejich naplnění ve věčnosti.

Pane, smiluj se nad námi.

Tys byl povýšen na kříž a jeden z_vojáků ti kopím probodl bok

uzdrav naše rány.

Pane, smiluj se nad námi.

Tvůj kříž se stal stromem života,

dávej jeho plody těm, kdo se křtem znovu narodili.

Pane, smiluj se nad námi.

Tys na kříži odpustil kajícímu lotru,

odpusť i_nám hříšníkům.

Pane, smiluj se nad námi.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, provázej svou pomocí naše úsilí o_vnitřní obnovu, aby naše skutky odříkání byly už od počátku pravdivým projevem našeho smýšlení.

Nešpory

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jak 5,16.19-20

Vyznávejte se vzájemně ze svých hříchů, modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže a je velmi účinná modlitba spravedlivého! Moji bratři, když se někdo mezi vámi odchýlí od pravdy a jiný ho obrátí, ať ví, že kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání duši před smrtí a přikryje množství hříchů.

Ant. ke kant. P. M. Přijdou dny, kdy se budou hosté na svatbě postit, protože zůstanou bez ženicha.

PROSBY

Klaňme se Spasiteli lidského pokolení, neboť on svou smrtí naši smrt přemohl a vzkříšením obnovil život. Pokorně ho prosme:

Posvěť lid, který jsi vykoupil svou krví.

Náš Vykupiteli, dej, ať se pokáním pevněji přimkneme k_tobě v_tvém utrpení,

abychom s_tebou dosáhli slávy vzkříšení.

Posvěť lid, který jsi vykoupil svou krví.

Tvá Matka je útočištěm hříšníků a potěšením zarmoucených, vyslyš její prosby

a posilni nás svou útěchou, abychom i_my mohli těšit zarmoucené.

Posvěť lid, který jsi vykoupil svou krví.

Dej věřícím, ať své soužení chápou jako účast na tvém utrpení,

aby se na nich projevila tvá spása.

Posvěť lid, který jsi vykoupil svou krví.

Tys ponížil sám sebe, stal ses poslušným až k_smrti, a to k_smrti na kříži,

dej svým služebníkům poslušnost a trpělivost.

Posvěť lid, který jsi vykoupil svou krví.

Dej zemřelým, ať se při vzkříšení jejich tělo podobá tvému tělu oslavenému,

a také nás přijmi jednou do své slávy.

Posvěť lid, který jsi vykoupil svou krví.

Sobota po Popeleční středě

Ranní chvály

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 1,16-18

Umyjte se čistě. Odstraňte své špatné skutky pryč z_mých očí; přestaňte jednat zle, učte se jednat dobře: Hledejte spravedlnost, přispějte utlačenému, sirotku pomozte k_právu, zastaňte se vdovy. Nuže, suďme se – praví Hospodin. I_kdyby jak šarlat byly vaše hříchy, vybílí se jako sníh. I_kdyby se červenaly jako purpur, budou jako bílá vlna.

Ant. k_Zach. kant. Shromažďujte si poklady v_nebi, kde je ani mol ani rez nekazí.

PROSBY

Celým svým životem děkujme Kristu, našemu Spasiteli, a s_důvěrou ho prosme:

Pane, přispěj nám na pomoc svou milostí.

Dej nám, ať si zachováme tělo neposkvrněné,

aby v_nás mohl přebývat Duch Svatý.

Pane, přispěj nám na pomoc svou milostí.

Nauč nás neúnavně sloužit našim bratřím

a celý den ve všem plnit tvou vůli.

Pane, přispěj nám na pomoc svou milostí.

Dej nám touhu po chlebě věčného života,

který nám dáváš ty sám.

Pane, přispěj nám na pomoc svou milostí.

Kéž se za nás přimlouvá tvá Matka, útočiště hříšníků,

abys nám odpustil naše hříchy.

Pane, přispěj nám na pomoc svou milostí.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Všemohoucí Bože, shlédni na naši bezmocnost a chraň nás svou mocnou pravicí.

První neděle postní

Žaltář 1. týdne

První nešpory

HYMNUS

1. ant. S_duší pokornou a se srdcem zkroušeným prosíme, Bože, abys nás přijal: ať se staneme obětí, která se ti zalíbí.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

2. ant. Budeš volat, a Hospodin ti odpoví, křičet o_pomoc, a on ti řekne: Zde jsem.

3. ant. Kristus vytrpěl smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s_Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život.

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Kor 6,1-4a

Napomínáme vás, abyste nepřijali milost Boží nadarmo! Bůh přece říká: „V_době příhodné jsem tě vyslyšel, v_den spásy jsem ti pomohl.“ Hle, teď je ta „doba příhodná“, hle, teď je ten „den spásy“! Nikomu v_ničem nedáváme pohoršení, aby nebyla potupena naše služba, ale ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pane, skloň se k_nám a smiluj se nad námi, {*} zhřešili jsme proti tobě.

Pane, skloň se k_nám a smiluj se nad námi, {*} zhřešili jsme proti tobě.

Kriste, vyslyš naše volání a odpusť nám, {*}

zhřešili jsme proti tobě.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Pane, skloň se k_nám a smiluj se nad námi, {*} zhřešili jsme proti tobě.

Ant. ke kant. P. M.

V_roce A Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl.

V_roce B Ježíš byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili.

V_roce C Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha Svatého. Duch ho vodil pouští čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel.

PROSBY

Děkujme Kristu Pánu, že se stal naším učitelem, vzorem a bratrem. Snažně ho prosme:

Pane, oživuj svůj lid.

Kriste, stal ses nám podobným ve všem kromě hříchu,

nauč nás radovat se s_radujícími a plakat s_plačícími, aby naše láska stále rostla.

Pane, oživuj svůj lid.

Dej nám pochopit, že sytíme tebe, když podáváme pokrm hladovému,

a že dáváme pít tobě, když podáváme nápoj žíznivému.

Pane, oživuj svůj lid.

Tys vzkřísil Lazara ze spánku smrti,

učiň, aby se všichni, kdo hříchem zemřeli, vírou a kajícností navrátili k_životu.

Pane, oživuj svůj lid.

Dej, ať tě lidé horlivě a dokonale následují

podle příkladu Panny Marie a svatých.

Pane, oživuj svůj lid.

Probuď zemřelé k_životu ve slávě,

aby se věčně těšili z_tvé lásky.

Pane, oživuj svůj lid.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Všemohoucí Bože, ty nám dáváš milost, abychom se čtyřicet dní připravovali na Velikonoce; prosíme tě, ať v_postní době hlouběji pronikneme do tajemství Kristova vykupitelského díla a stále opravdověji z_něho žijeme.

Ranní chvály

1. ant. Velebit tě budu ve svém životě, Bože, v_tvém jménu povznesu své dlaně k_modlitbě.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

2. ant. Zpívejte Bohu chválu a oslavujte ho navěky.

3. ant. Hospodin miluje svůj národ a pokorné zdobí vítězstvím.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. Neh 8,9.10

Dnešní den je zasvěcen Hospodinu, našemu Bohu, nebuďte smutní a neplačte! Neboť tento den je zasvěcen našemu Pánu. Nebuďte zarmoucení, neboť radost z_Hospodina je vaše síla!

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Kriste, Synu živého Boha, {*} smiluj se nad námi.

Kriste, Synu živého Boha, {*} smiluj se nad námi.

Ty, kterýs byl proboden pro naše hříchy a rozdrcen pro naše viny, {*}

smiluj se nad námi.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Kriste, Synu živého Boha, {*} smiluj se nad námi.

Ant. k_Zach. kant.

V_roce A Nejen z_chleba žije člověk, ale z_každého slova, které vychází z_Božích úst.

V_roce B Ježíš přišel do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!

V_roce C Ďábel Ježíšovi řekl: Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se z_něho stane chléb! Ježíš mu odpověděl: Je psáno: Nejen z_chleba žije člověk.

PROSBY

Dobrořečme našemu Vykupiteli, neboť on nám ve své dobrotě dává tento čas spásy. Pokorně ho prosme:

Pane, stvoř v_nás nového ducha.

Kriste, náš živote, tys nám dal skrze křest účast na své smrti a na svém vzkříšení,

dej nám, abychom dnes žili tímto novým životem.

Pane, stvoř v_nás nového ducha.

Pane, tys všem prokazoval dobrodiní,

dej, ať i_my máme na mysli dobro všech.

Pane, stvoř v_nás nového ducha.

Uděl nám, abychom svorně pracovali a vytvářeli lepší svět

a zároveň hledali království Boží.

Pane, stvoř v_nás nového ducha.

Lékaři těla i_duše, uzdrav rány našeho srdce,

abychom se otvírali tvé milosti, která nás neustále posvěcuje.

Pane, stvoř v_nás nového ducha.

Druhé nešpory

1. ant. Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

2. ant. Teď je ta doba příhodná, teď je ten den spásy.

3. ant. Hle, jdeme vzhůru do Jeruzaléma a tam se splní všechno, co je psáno o_Synu člověka.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 9,24-25

Nevíte, že při běhu na závodišti sice všichni závodníci běží, ale cenu že získá jenom jeden? Běžte tak, abyste jí dosáhli! Kdo se však chce zúčastnit nějakého závodu, zachovává ve všem zdrženlivost. Oni to dělají, aby získali věnec pomíjející, ale my věnec nepomíjející!

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pane, skloň se k_nám a smiluj se nad námi, {*} zhřešili jsme proti tobě.

Pane, skloň se k_nám a smiluj se nad námi, {*} zhřešili jsme proti tobě.

Kriste, vyslyš naše volání a odpusť nám, {*}

zhřešili jsme proti tobě.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Pane, skloň se k_nám a smiluj se nad námi, {*} zhřešili jsme proti tobě.

Ant. ke kant. P. M.

V_roce A Ježíš řekl: Odejdi, satane, neboť je psáno: Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit.

V_roce B Bdi nad námi, náš Spasiteli, ať nás nepřemůže lstivý pokušitel; vždyť ty jsi náš pomocník v_každé době.

V_roce C Když ďábel dokončil všechna pokušení, opustil Ježíše až do určeného času.

PROSBY

Chvalme Boha Otce, neboť on chtěl, aby se vyvolený lid znovu zrodil skrze Krista, Boží Slovo, které trvá navěky. Zbožně ho prosme:

Bože, buď milostiv svému lidu.

Milosrdný Bože, slyš naše pokorné prosby, které ti přednášíme za všechen tvůj lid,

ať touží po tvém slově ještě více než po tělesném pokrmu.

Bože, buď milostiv svému lidu.

Nauč nás opravdově a účinně milovat náš národ a všechny lidi bez rozdílu

a stále usilovat, aby žili v_míru a spokojenosti.

Bože, buď milostiv svému lidu.

Ujmi se všech, kdo mají být křtem znovuzrozeni,

aby se stali živými kameny v_budově tvé církve.

Bože, buď milostiv svému lidu.

Tys pohnul Jonášovým kázáním obyvatele města Ninive k_pokání,

obrať Kristovým slovem srdce hříšníků.

Bože, buď milostiv svému lidu.

Dej umírajícím milost, aby šli s_důvěrou vstříc Kristu soudci,

a navěky se radovali, že tě vidí tváří v_tvář.

Bože, buď milostiv svému lidu.

Pondělí

Ranní chvály

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ex 19,4-6a

Viděli jste, co jsem udělal Egypťanům, jak jsem vás nesl na orlích křídlech a dovedl vás k_sobě. Nuže, budete-li mě skutečně poslouchat a mou smlouvu zachovávat, budete mým vlastnictvím mezi všemi národy, neboť mně patří celá země. Budete mi královstvím kněží a svatým lidem.

Ant. k_Zach. kant. Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa.

PROSBY

Chvalme Pána Ježíše, našeho Spasitele, neboť on nám skrze svou smrt otevřel cestu ke spáse. Prosme ho:

Pane, uveď svůj lid na správnou cestu.

Milosrdný Spasiteli, tys nám dal skrze křest nový život,

učiň, ať se ti den ze dne více podobáme.

Pane, uveď svůj lid na správnou cestu.

Pomáhej nám, ať dnes prokazujeme dobro strádajícím

a ať v_nich vidíme tebe samého.

Pane, uveď svůj lid na správnou cestu.

Posiluj nás, ať konáme, co je před tebou dobré a správné,

a ať tě vždy hledáme celým srdcem.

Pane, uveď svůj lid na správnou cestu.

Odpusť dobrotivě, čím jsme se provinili proti jednotě tvé církve,

a dej, ať jsme jedno srdce a jedna duše.

Pane, uveď svůj lid na správnou cestu.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, naše spáso, dej nám milost vnitřního obrácení a nauč nás správně konat tvou vůli, abychom s_užitkem prožili tuto postní dobu.

Nešpory

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 12,1-2

Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím: Přinášejte sami sebe v_oběť živou, svatou a Bohu milou! To ať je vaše duchovní bohoslužba. A nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.

Ant. ke kant. P. M. Cokoli jste udělali pro jednoho z_mých nejposlednějších bratří, pro mě jste udělali, praví Pán.

PROSBY

Pokorně vzývejme Pána Ježíše Krista, neboť on nás osvobodil od hříchů:

Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nad námi.

Kriste, prosíme tě za tvou svatou církev: tys za ni vydal sám sebe, abys ji očistil a posvětil křtem;

nepřestávej ji očišťovat a obnovovat pokáním.

Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nad námi.

Dobrý Učiteli, ukaž mladým lidem správnou životní cestu

a dej jim sílu, aby po ní šli a dobře se jim dařilo.

Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nad námi.

Tys léčil všechny neduhy; posilni důvěru nemocných a uzdrav je

a nás posiluj, abychom se o_ně dobře starali.

Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nad námi.

Připomínej nám důstojnost, ke které jsi nás povolal křtem,

abychom stále žili pro tebe.

Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nad námi.

Uděl zemřelým pokoj a slávu

a také nám jednou dej, abychom s_tebou kralovali.

Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nad námi.

Úterý

Ranní chvály

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jl 2,12-13

Obraťte se ke mně celým svým srdcem, v_postu, nářku a pláči! Roztrhněte svá srdce, a ne pouze šaty a obraťte se k_Hospodinu, svému Bohu, neboť je dobrotivý a milosrdný, shovívavý a plný lásky, slituje se v_neštěstí.

Ant. k_Zach. kant. Pane, nauč nás modlit se, jako i_Jan naučil své učedníky.

PROSBY

Dobrořečme Kristu, že se nám dal jako chléb, který sestoupil z_nebe, a obraťme se k_němu s_prosbou:

Kriste, jenž sytíš a léčíš duše, posilni nás.

Pane, učiň, ať přijímáním tvého těla a tvé krve

máme plnou účast na darech tvé velikonoční oběti.

Kriste, jenž sytíš a léčíš duše, posilni nás.

Dej nám milost, abychom tvé slovo uchovávali v_dobrém a poctivém srdci

a přinášeli užitek v_trpělivosti.

Kriste, jenž sytíš a léčíš duše, posilni nás.

Povzbuď nás k_ochotné spolupráci na spravedlivém uspořádání světa,

aby se prostřednictvím tvé církve snáze šířilo poselství pokoje.

Kriste, jenž sytíš a léčíš duše, posilni nás.

Zhřešili jsme, Pane, zhřešili jsme,

svou spasitelnou milostí zbav nás našich nepravostí.

Kriste, jenž sytíš a léčíš duše, posilni nás.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, shlédni na nás a pomoz nám, ať sebeovládáním překonáváme, co nás spoutává, a všechny naše tužby ať směřují k_tobě.

Nešpory

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jak 2,14.17.18b

Co to pomůže, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra spasit? Víra, když se neprojevuje navenek skutky, je sama o_sobě mrtvá. Ukaž mi tu svou víru, která je beze skutků! Já ti však ze svých skutků mohu dokázat svou víru.

Ant. ke kant. P. M. Když se modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k_svému Otci.

PROSBY

Pán Ježíš nás naučil překonávat pokušení bděním a modlitbou. Prosme ho:

Pane, pohlédni na nás a smiluj se nad námi.

Ježíši Kriste, tys řekl, že jsi uprostřed těch, kdo se ve tvém jménu shromáždí k_modlitbě,

dej, ať se modlíme k_Otci ve spojení s_tebou a v_jednotě, kterou vytváří Duch Svatý.

Pane, pohlédni na nás a smiluj se nad námi.

Nebeský Ženichu církve, chraň svou milovanou církev od každé poskvrny,

a veď ji, aby žila nadějí a silou Ducha Svatého.

Pane, pohlédni na nás a smiluj se nad námi.

Ty miluješ každého člověka; učiň nás horlivými ve službě bližním, jak jsi to každému z_nás uložil,

aby tak všem zazářilo světlo tvého učení.

Pane, pohlédni na nás a smiluj se nad námi.

Kníže pokoje, dej, ať se ve světě šíří tvůj mír,

aby bylo vidět, že jsi stále uprostřed nás.

Pane, pohlédni na nás a smiluj se nad námi.

Otevři všem zemřelým bránu do blažené věčnosti,

aby mohli vstoupit do místa neporušitelnosti a slávy.

Pane, pohlédni na nás a smiluj se nad námi.

Středa

Ranní chvály

Ant. k_Zach. kant. Toto pokolení je pokolení zlé. Hledá znamení, ale jiné znamení mu dáno nebude, než znamení Jonášovo.

PROSBY

Chvalme Krista, původce naší spásy, neboť on chtěl, abychom se v_něm stali novým stvořením, aby to, co je staré, zaniklo, a všechno se obnovilo. Proto ho prosme s_pevnou důvěrou:

Pane, obnov nás svým Svatým Duchem.

Pane, tys přislíbil nové nebe a novou zemi; obnovuj nás neustále skrze svého Ducha,

abychom se v_nebeském Jeruzalémě navěky těšili z_tvé přítomnosti.

Pane, obnov nás svým Svatým Duchem.

Pomoz nám přičinit se o_to, aby byl svět prostoupen tvým Svatým Duchem,

aby lidstvo směřovalo k_svému cíli ve spravedlnosti, lásce a míru.

Pane, obnov nás svým Svatým Duchem.

Dej nám sílu, abychom přemáhali lenost a netečnost

a abychom rádi plnili své povinnosti.

Pane, obnov nás svým Svatým Duchem.

Vysvoboď nás od zlého

a chraň nás před každou malicherností, abychom se nedali odvést od pravého dobra.

Pane, obnov nás svým Svatým Duchem.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Prosíme tě, Bože, pohlédni na oddanost svého lidu, který si ukládá odříkání, aby cvičil v_kázni své tělo a konáním dobrých skutků načerpal sílu pro duši.

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. Jako byl Jonáš v_břiše velké ryby tři dni a tři noci, tak bude Syn člověka v_nitru země.

PROSBY

Bůh je moudrý a všemohoucí, ví, co potřebujeme, a chce nám to dát; musíme však především hledat jeho království. Proto ho prosme:

Ať přijde tvé království a jeho spravedlnost.

Otče svatý, tys nám dal Krista za pastýře našich duší; pomáhej těm, kteří se jeho jménem starají o_tvůj lid,

ať se o_tvůj lid starají svědomitě a lid ať je poslouchá.

Ať přijde tvé království a jeho spravedlnost.

Přiměj křesťany, ať s_bratrskou láskou pomáhají nemocným

a tuto službu ať chápou jako službu tvému Synu.

Ať přijde tvé království a jeho spravedlnost.

Přiveď do své církve ty, kdo dosud nevěří evangeliu,

aby i_skrze ně tvá církev rostla a zdokonalovala se v_lásce.

Ať přijde tvé království a jeho spravedlnost.

Dej nám hříšníkům dosáhnout tvého odpuštění

a zároveň i_smíření s_tvou církví.

Ať přijde tvé království a jeho spravedlnost.

Dej, ať zemřelí vejdou do věčného života,

aby mohli být navěky s_tebou.

Ať přijde tvé království a jeho spravedlnost.

Čtvrtek

Ranní chvály

Ant. k_Zach. kant. Jestliže vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá dobré věci těm, kdo ho prosí.

PROSBY

Chvalme Krista, našeho Pána, neboť on se zjevil jako světlo světa, abychom nechodili ve tmě, ale měli světlo života. Pokorně ho prosme:

Ať nám tvé slovo svítí na cestu.

Nejdobrotivější Ježíši, dej nám sílu, abychom tě dnes věrně následovali,

a co jsme v_Adamovi ztratili, ať je nám navráceno v_tobě.

Ať nám tvé slovo svítí na cestu.

Dej, ať nám tvé slovo svítí na cestu,

ať jednáme podle pravdy a všechno ať nás přivádí k_tomu, abychom tě více milovali.

Ať nám tvé slovo svítí na cestu.

Nauč nás, abychom ke tvé slávě věrně pracovali pro dobro všech,

aby byla lidská společnost osvícena skrze církev.

Ať nám tvé slovo svítí na cestu.

Učiň, aby upřímnou změnou našeho smýšlení rostlo přátelství mezi tebou a námi,

abychom odčiňovali, čím jsme se provinili proti tvé moudrosti a dobrotě.

Ať nám tvé slovo svítí na cestu.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, nepřestávej nás provázet svou milostí, abychom poznávali, co je správné, a ochotně se podle toho řídili; a protože jsme ve všem zcela závislí na tobě, dej, ať žijeme stále ve spojení s_tebou.

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám.

PROSBY

Kristus Pán nám dal nové přikázání, abychom se navzájem milovali. Prosme ho:

Pane, rozmnož lásku svého lidu.

Dobrý Mistře, nauč nás milovat tebe v_našich bratřích

a tím, co prokazujeme jim, sloužit tobě.

Pane, rozmnož lásku svého lidu.

Tys na kříži vyprošoval od Otce milost pro své katy,

nauč nás milovat nepřátele a modlit se za ty, kdo nám činí příkoří.

Pane, rozmnož lásku svého lidu.

Skrze tajemství svého těla a krve rozmnož naši lásku, statečnost a důvěru,

posiluj malátné, potěšuj zarmoucené a vlej naději těm, které svírá úzkost.

Pane, rozmnož lásku svého lidu.

Ty jsi světlo světa; dals uvidět světlo slepému od narození, když se podle tvého příkazu umyl v_rybníku Siloe,

osviť katechumeny křestním obmytím a slovem života.

Pane, rozmnož lásku svého lidu.

Nasyť zemřelé svou věčnou láskou,

a také nás připočti k_svým vyvoleným.

Pane, rozmnož lásku svého lidu.

Pátek

Ranní chvály

Ant. k_Zach. kant. Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete.

PROSBY

Děkujme Kristu Pánu, že nám svou smrtí na kříži získal život a z_celého srdce ho prosme:

Ať je tvá smrt zdrojem našeho života.

Náš Mistře a Spasiteli, podal jsi nám důkaz své věrnosti a obnovil jsi nás svým utrpením, které je pramenem naší spásy,

nedopusť, abychom setrvávali ve skutcích nepravosti.

Ať je tvá smrt zdrojem našeho života.

Dej nám sílu, ať si dnes dovedeme něco odepřít,

zříci se něčeho ve prospěch našich bratří, kteří jsou v_nouzi.

Ať je tvá smrt zdrojem našeho života.

Dej, ať zbožně začneme tento postní den

a naplníme ho dobrými skutky.

Ať je tvá smrt zdrojem našeho života.

Naprav naši vzpurnou mysl

a dej nám pravou velkomyslnost.

Ať je tvá smrt zdrojem našeho života.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Prosíme tě, Bože, pomáhej nám prožít dobu přípravy na Velikonoce s_vnitřní opravdovostí, aby postní kázeň, o_kterou církev v_této době usiluje, přinesla všem užitek pro duši.

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. Přinášíš-li svůj dar k_oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar.

PROSBY

Ježíš Kristus nás posvětil svou vlastní krví. Prosme ho:

Pane, smiluj se nad svým lidem.

Náš Vykupiteli, pro své utrpení dej věřícím sílu k_sebezapírání, podpírej je, když musí bojovat proti zlu a překonávat překážky, a upevni v_nich naději,

aby jim nic nestálo v_cestě a mohli se připravit na slavnost tvého vzkříšení.

Pane, smiluj se nad svým lidem.

Pomoz křesťanům, aby správně chápali tvou vůli, přinášeli lidem zvěst o_tobě

a potvrzovali ji svědectvím vroucí víry, naděje a lásky.

Pane, smiluj se nad svým lidem.

Posiluj svou mocí všechny sklíčené

a nám dej, abychom je uměli bratrsky potěšit.

Pane, smiluj se nad svým lidem.

Pouč věřící, ať ve svých strastech vidí účast na tvém utrpení,

aby se na nich zjevilo blahodárné působení tvé milosti.

Pane, smiluj se nad svým lidem.

Původce života, pamatuj na ty, kdo z_tohoto světa odešli,

a přiveď je k_slávě vzkříšení.

Pane, smiluj se nad svým lidem.

Sobota

Ranní chvály

Ant. k_Zach. kant. Modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce, praví Pán.

PROSBY

Chvalme Krista Pána: on ustanovil křest, abychom se stali novým stvořením, a sytí nás svým tělem a slovem života. Prosme ho:

Pane, obnovuj nás svou milostí.

Ježíši tichý a pokorný srdcem, dej nám milosrdné srdce, dobrotu a pokoru,

abychom tě následovali v_tvé trpělivosti a lásce ke všem lidem.

Pane, obnovuj nás svou milostí.

Nauč nás pravé lásce k_ubohým a trpícím,

abychom napodobili tebe, milosrdného Samaritána.

Pane, obnovuj nás svou milostí.

Vyslyš prosby své Matky, Panny Marie,

a těm, kdo se ti zasvětili, dej, aby celým svým životem uskutečňovali, co ti slíbili.

Pane, obnovuj nás svou milostí.

Zahrň nás svým milosrdenstvím

a odpusť nám hříchy i_tresty, které si za ně zasluhujeme.

Pane, obnovuj nás svou milostí.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Věčný Bože, náš nebeský Otče, obrať k_sobě naše srdce, abychom celý život zasvětili tvé službě: abychom hledali především tvé království a plnili tvůj příkaz lásky.

Druhá neděle postní

Žaltář 2. týdne

První nešpory

1. ant. Ježíš vzal s_sebou Petra, Jakuba a Jana, vyvedl je na vysokou horu a ukázal se jim ve slávě.

Žalmy a kantikum nedělní z_2. týdne.

2. ant. Ježíšova tvář zářila jako slunce a jeho šat oslnivě zbělel.

3. ant. Mojžíš a Eliáš mluvili o_smrti, kterou měl Ježíš podstoupit v_Jeruzalémě.

Ant. ke kant. P. M.

V_roce A Petr řekl Ježíšovi: Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavíme tu tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.

V_roce B Ježíš byl před nimi proměněn a jeho oděv zářivě zbělel. Zjevil se jim Eliáš s_Mojžíšem a rozmlouvali s_Ježíšem.

V_roce C Když se Ježíš modlil, výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. A hle, rozmlouvali s_ním dva muži – byli to Mojžíš a Eliáš.

PROSBY

Děkujme Bohu za to, že se stará o_všechny. Vzývejme ho a prosme:

Bože, dej spásu vykoupeným.

Bože, ty jsi pramenem všech milostí a zdrojem pravdy; naplň svými dary sbor biskupů

a věřící jim svěřené zachovej v_apoštolské nauce.

Bože, dej spásu vykoupeným.

Vlej svou lásku všem, kdo jedí z_tvého stolu jeden chléb života,

aby tvá církev byla stále pevnějším společenstvím.

Bože, dej spásu vykoupeným.

Pomoz nám překonat v_sobě starého člověka a jeho skutky,

abychom se stali novým člověkem podle vzoru Kristova.

Bože, dej spásu vykoupeným.

Odpusť hříchy všem, kdo konají pokání,

a dej jim podíl na smírné oběti Kristově.

Bože, dej spásu vykoupeným.

Dej těm, kdo zemřeli v_přátelství s_tebou, aby tě navěky chválili v_nebi,

a dopřej i_nám, abychom tě jednou mohli chválit společně s_nimi.

Bože, dej spásu vykoupeným.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, ty k_nám mluvíš skrze svého milovaného Syna a přikazuješ nám, abychom ho poslouchali; živ nás tedy svým slovem a očišťuj naše nitro, abychom se mohli radovat z_patření na tvou slávu.

Ranní chvály

1. ant. Hospodinova pravice mocně zasáhla, Hospodinova pravice mě pozvedla.

Žalmy a kantikum nedělní z_2. týdne.

2. ant. Jako tři mládenci v_ohnivé peci zpívejme Bohu chvalozpěv.

3. ant. Chvalte Hospodina na jeho vznešené obloze.

Ant. k_Zach. kant.

V_roce A Z_nebe se ozval Otcův hlas: To je můj milovaný Syn, v_něm mám zalíbení; toho poslouchejte.

V_roce B Petr řekl Ježíšovi: Mistře, je dobře, že jsme tady.

V_roce C Náš Pán Ježíš Kristus zlomil moc smrti a přinesl nám v_evangeliu světlo nepomíjejícího života.

PROSBY

Oslavujme Boha, nevyčerpatelný poklad dobroty, prosme ho skrze Ježíše Krista, neboť on se za nás nepřestává přimlouvat, a volejme:

Zapal v_nás oheň své lásky.

Milosrdný Bože, pomoz nám, ať se v_této postní době více a lépe modlíme

a ať jsme pozornější k_potřebám našich bližních.

Zapal v_nás oheň své lásky.

Při potopě jsi zachránil Noema v_arše;

nenech katechumeny utonout v_hříchu a zachraň je křtem.

Zapal v_nás oheň své lásky.

Dej nám, ať se nesytíme jen chlebem,

ale také každým slovem, které vychází z_tvých úst.

Zapal v_nás oheň své lásky.

Pomoz nám odstranit všechny spory,

abychom se navzájem milovali a byli naplněni tvým pokojem.

Zapal v_nás oheň své lásky.

Druhé nešpory

1. ant. Ode dne zrození je ti určeno vládnout v_posvátném lesku.

Žalmy a kantikum nedělní z_2. týdne, str. 929.

2. ant. Jen jeden je Bůh, kterého uctíváme, on stvořil nebe i_zemi.

3. ant. Bůh neušetřil vlastního Syna, ale vydal ho za nás za všecky.

Ant. ke kant. P. M.

V_roce A Nikomu o_tom vidění neříkejte, dokud nebude Syn člověka vzkříšen z_mrtvých.

V_roce B Objevil se oblak a zastínil je. Z_oblaku se ozval hlas: To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!

V_roce C Z_oblaku se ozval hlas: To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!

PROSBY

Kristus přišel sloužit a prokazovat dobrodiní všem. Vzdávejme mu díky a prosme ho pokorně a s_důvěrou:

Pane, přijď do našeho společenství.

Pane, buď s_biskupy a kněžími, kteří podle tvé vůle vedou a řídí tvou církev,

aby skrze tebe přivedli všechny k_tvému Otci.

Pane, přijď do našeho společenství.

Ať tvůj anděl provází všechny, kdo jsou na cestách,

aby unikli všem nebezpečím a nástrahám.

Pane, přijď do našeho společenství.

Nauč nás sloužit našim bližním,

abychom následovali tebe, neboť tys nepřišel, aby ti bylo slouženo, ale abys sám sloužil.

Pane, přijď do našeho společenství.

Ať v_každém lidském společenství stojí jeden při druhém,

a tvá přítomnost mezi námi ať je zdrojem naší jednoty a síly.

Pane, přijď do našeho společenství.

Buď milosrdný ke všem zemřelým

a dej jim spatřit svou tvář.

Pane, přijď do našeho společenství.

Pondělí

Ranní chvály

Ant. k_Zach. kant. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec, praví Pán.

PROSBY

Dobrořečme Bohu Otci, že nám dovoluje, abychom mu v_této postní době přinášeli oběť chvály. Prosme ho:

Bože, pouč nás svou nebeskou naukou.

Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám ducha modlitby a pokání,

abychom planuli láskou k_tobě i_k_bližním.

Bože, pouč nás svou nebeskou naukou.

Posiluj nás, ať dobře konáme tvou vůli, aby bylo všechno obnoveno v_Kristu,

a všude aby vládla spravedlnost a mír.

Bože, pouč nás svou nebeskou naukou.

Nauč nás chápat smysl a cíl všeho tvorstva,

abychom tě spolu s_ním chválili a oslavovali.

Bože, pouč nás svou nebeskou naukou.

Odpusť nám, že jsme v_chudých, ubohých a v_těch, kdo nám byli na obtíž, neviděli tvého Krista

a neprokazovali jsme mu úctu v_těchto svých bratřích.

Bože, pouč nás svou nebeskou naukou.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, ty chceš, abychom se cvičili v_kázni a sebeovládání, a tak byli schopnější plnit tvou vůli; pomáhej nám, ať se varujeme hříchů a ochotně konáme, co nám ukládá tvá láska.

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. Neodsuzujte, abyste nebyli odsouzeni; neboť podle toho, jak soudíte, budete sami souzeni, praví Pán.

PROSBY

Bůh Otec přislíbil ústy svého Syna, že těm, kdo ho budou společně prosit, splní každé přání. Proto ho s_důvěrou prosme:

Bože, buď milostiv svému lidu.

Bože, tys skrze Krista naplnil zákon, daný Mojžíšovi na hoře Sinaj,

dej, ať si všichni uvědomí, že je zapsán v_jejich nitru, a ať věrně podle něho žijí.

Bože, buď milostiv svému lidu.

Ať se představení pečlivě starají o_všechny sobě svěřené

a všichni ať si navzájem pomáhají.

Bože, buď milostiv svému lidu.

Dej misionářům ducha statečnosti a vytrvalosti

a pošli jim potřebné spolupracovníky.

Bože, buď milostiv svému lidu.

Ať v_dětech působí tvá milost

a mládež ať žije bezúhonně a roste v_ní tvá láska.

Bože, buď milostiv svému lidu.

Pamatuj na všechny, kteří zemřeli ve spojení s_tebou,

a dej jim účast na věčném životě.

Bože, buď milostiv svému lidu.

Úterý

Ranní chvály

Ant. k_Zach. kant. Jenom jeden je váš Učitel – Kristus Pán – a ten je v_nebi.

PROSBY

Bůh nám poslal svého jednorozeného Syna, aby přebýval mezi námi a abychom žili z_něho. Prosme proto našeho nebeského Otce:

Ať v_nás v_hojnosti přebývá slovo Kristovo.

Pomáhej nám, Bože, ať v_této postní době často slyšíme tvé slovo a otevřeme se mu,

abychom o_Velikonocích s_pravou zbožností oslavovali Krista, našeho velikonočního Beránka.

Ať v_nás v_hojnosti přebývá slovo Kristovo.

Dej nám milost svého Svatého Ducha,

ať nás naučí povzbuzovat váhavé a bloudící k_správnému a dobrému životu.

Ať v_nás v_hojnosti přebývá slovo Kristovo.

Ať stále lépe poznáváme tvého Krista,

abychom ho celým svým životem hlásali našim bratřím.

Ať v_nás v_hojnosti přebývá slovo Kristovo.

Očisti a obnov svou církev v_těchto dnech spásy,

aby ti ve světě vydávala věrohodné svědectví.

Ať v_nás v_hojnosti přebývá slovo Kristovo.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, provázej svou církev ustavičnou ochranou, vždyť jsme jen smrtelní lidé a bez tebe by nám došly síly; pomáhej nám vyhýbat se všemu, co nám škodí, a hledat, co vede ke spáse.

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. Vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno „otec“, jenom jeden je váš Otec, a ten je v_nebi. Ani si nedávejte říkat „učitel“, jenom jeden je váš Učitel – Kristus.

PROSBY

Pán Ježíš slíbil: „Až budu vyvýšen, přitáhnu všechno k_sobě.“ Velebme ho a zbožně prosme:

Pane, přitáhni všechno k_sobě.

Dej, Pane, ať všechny přitahuje světlo, které vychází z_tajemství tvého kříže,

aby poznali, že ty jsi cesta, pravda a život.

Pane, přitáhni všechno k_sobě.

Všem, kdo po tobě žízní, otevři pramen živé vody,

aby už nikdy nežíznili.

Pane, přitáhni všechno k_sobě.

Veď vědce a umělce svým světlem,

aby pomáhali lidem nacházet tvé království.

Pane, přitáhni všechno k_sobě.

Pohni všechny, kdo se pro hříchy a pohoršení odvrátili od tebe,

aby se k_tobě vrátili a zůstávali v_tvé lásce.

Pane, přitáhni všechno k_sobě.

Uveď do nebeské vlasti všechny naše zemřelé,

aby se radovali s_blahoslavenou Pannou Marií a se všemi svatými.

Pane, přitáhni všechno k_sobě.

Středa

Ranní chvály

Ant. k_Zach. kant. Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.

PROSBY

Děkujme Bohu Otci za to, že nám vždy znovu dává milost vnitřní obnovy a volá nás k_následování svého Syna. Prosme ho pokorně, aby očistil naše srdce Duchem Svatým a upevnil nás v_lásce:

Bože, dej nám svého Svatého Ducha.

Nauč nás konat pravé pokání,

abychom se celým svým srdcem obrátili k_tobě.

Bože, dej nám svého Svatého Ducha.

Veď nás, abychom se řídili láskou nejen ve velkých věcech,

ale abychom ji uskutečňovali i_v_každodenním životě.

Bože, dej nám svého Svatého Ducha.

Nauč nás zříkat se nadbytečných věcí,

abychom mohli přispět bratřím, kteří trpí nedostatkem.

Bože, dej nám svého Svatého Ducha.

Dej, abychom dovedli mít účast na utrpení tvého Syna,

neboť jeho smrt nám otevřela cestu k_životu.

Bože, dej nám svého Svatého Ducha.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, uchovej své církvi horlivost v_konání dobra, pomáhej jí ve věcech časných, a dej, ať v_tom vidí záruku, že ji dovedeš k_hodnotám věčným.

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. Syn člověka bude vydán pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali ho a ukřižovali, ale třetího dne bude vzkříšen.

Čtvrtek

Ranní chvály

Ant. k_Zach. kant. Synu, uvědom si, že ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, ty miluješ nevinnost a znovu ji dáváš těm, kdo se k_tobě kajícně navracejí: obrať k_sobě naše srdce a dej nám novou sílu Ducha Svatého, ať jsme pevní ve víře a horliví v_konání dobra.

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. Boháč, který nedal Lazarovi ani drobty chleba, prosil o_kapku vody.

Pátek

Ranní chvály

Ant. k_Zach. kant. Pán vinice zlosyny zahubí a svou vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Všemohoucí Bože, posilni v_nás ducha kajícnosti, abychom se v_této postní době očistili pokáním a připravili se oslavit Velikonoce s_čistým srdcem a vnitřní pravdivostí.

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. Hleděli se Ježíše zmocnit, ale měli strach z_lidu, protože ho považoval za proroka.

Sobota

Ranní chvály

Ant. k_Zach. kant. Otče, zhřešil jsem proti Bohu i_proti tobě. Už nejsem hoden, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Svou milostí, Bože, léčíš naše slabosti a dáváš nám už nyní účast na životě, který nás čeká v_nebi; veď nás, dokud žijeme zde na zemi, a doveď nás do světla, ve kterém ty sám přebýváš.

Třetí neděle postní

Žaltář 3. týdne

První nešpory

1. ant. Čiňte pokání a věřte evangeliu.

Žalmy a kantikum nedělní z_3. týdne.

2. ant. Přinesu ti oběť díků, Hospodine, a budu vzývat tvé jméno.

3. ant. Dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek; nikdo mi ho nemůže vzít, dávám ho sám od sebe.

Ant. ke kant. P. M.

V_roce A Kdo se napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky, praví Pán.

V_roce B Ježíš řekl: Nedělejte z_domu mého Otce tržnici.

V_roce C Obraťte se, praví Pán, neboť se přiblížilo nebeské království.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, studnice milosrdenství a dobroty, ty nám dáváš příležitost, abychom svou hříšnost léčili modlitbou, postem a štědrostí; pohleď, jak ve svědomí cítíme svou vinu a pokorně se z_ní vyznáváme, ukaž na nás své veliké slitování, odpusť nám a pozvedni nás k_sobě.

Ranní chvály

1. ant. Mocnější než hukot mnohých vod jsou tvé výroky, Hospodine, jsou nejvýš spolehlivé.

Žalmy a kantikum nedělní z_3. týdne.

2. ant. Prameny, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho navěky.

3. ant. Králové země a všechny národy, vzdejte Bohu chválu.

Ant. k_Zach. kant.

A Nastává hodina, kdy opravdoví Boží ctitelé budou Otce uctívat v_duchu a v_pravdě.

V_roce B Zbořte tento chrám, praví Pán, a ve třech dnech jej zase postavím. Řekl to o_chrámu svého těla.

V_roce C Jestliže jsme ospravedlněni na základě víry, žijeme v_pokoji s_Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista.

Druhé nešpory

1. ant. Bože, všemohoucí králi, pro slávu svého jména nás vysvoboď a dej nám milost pokání.

Žalmy a kantikum nedělní z_3. týdne.

2. ant. Byli jsme vykoupeni drahou krví Krista, neposkvrněného Beránka.

3. ant. Kristus nesl naše utrpení a vzal na sebe naše bolesti.

Ant. ke kant. P. M.

V_roce A Také my jsme uvěřili, a víme, že Ježíš je skutečně Spasitel světa.

V_roce B Mnoho jich uvěřilo v_Ježíšovo jméno, když viděli znamení, která konal.

V_roce C Vinař řekl majiteli vinice: Nech tu ten fíkovník ještě tento rok; okopám ho a pohnojím, snad příště ovoce ponese.

Pondělí

Ranní chvály

Ant. k_Zach. kant. Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Milosrdný Bože, očišťuj a upevňuj svou církev, a protože bez tvé pomoci neobstojí, stále ji veď svou milostí.

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. Ježíš prošel jejich středem a ubíral se dál.

Úterý

Ranní chvály

Ant. k_Zach. kant. Neříkám ti, Petře, abys odpustil sedmkrát, ale třeba sedmasedmdesátkrát, praví Pán.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Prosíme tě, Bože, provázej nás svou milostí a pomáhej nám, abychom ti oddaně sloužili.

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. Jestliže svému bratru ze srdce neodpustíte, ani můj nebeský Otec vám neodpustí.

Středa

Ranní chvály

Ant. k_Zach. kant. Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit, praví Pán.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Prosíme tě, Bože, pomáhej nám, ať se cvičíme v_postní kázni a živíme tvým slovem, aby nás sebeovládání připravilo k_věrnému plnění tvé vůle a společná modlitba aby nás vedla k_trvalému spojení s_tebou.

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. Kdo se bude Božími přikázáními řídit a jim učit, bude v_nebeském království veliký.

Čtvrtek

Ranní chvály

Ant. k_Zach. kant. Jestliže vyháním zlé duchy prstem Božím, pak už k_vám přišlo Boží království, praví Pán.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Pokorně tě prosíme, Bože, dej, ať stále hlouběji pronikáme do velikonočního tajemství, abychom blížící se svátky našeho vykoupení slavili s_opravdovou zbožností.

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. Jedna žena ze zástupu zvolala: Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily. Ježíš však řekl: Spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho.

Pátek

Ranní chvály

Ant. k_Zach. kant. Které přikázání je v_Zákoně největší? „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem.“

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Prosíme tě, dobrotivý Bože, vlej nám do srdce svou milost, abychom ovládali sklony lidské slabosti a dovedli žít podle tvých přikázání.

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. Milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary.

Sobota

Ranní chvály

Ant. k_Zach. kant. Celník zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k_nebi, ale bil se v_prsa a říkal: Bože, buď milostiv mně hříšnému.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, ty nám dáváš už v_této postní době účast na Kristově smrti a vzkříšení; pomáhej nám, ať se dobře připravíme na slavení Velikonoc, abychom plně prožívali radost z_našeho vykoupení.

Čtvrtá neděle postní

Žaltář 4. týdne

První nešpory

1. ant. Do domu Hospodinova půjdeme s_radostí.

Žalmy a kantikum nedělní z_4. týdne.

2. ant. Probuď se, spáči, vstaň z_mrtvých, a Kristus tě osvítí.

3. ant. Byli jsme mrtví pro své hříchy a Bůh nás svou láskou přivedl k_životu zároveň s_Kristem.

Ant. ke kant. P. M.

V_roce A Já jsem světlo světa, praví Pán; kdo mě následuje, bude mít světlo života.

V_roce B Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v_něho věří, měl skrze něho život věčný.

V_roce C Vstanu a půjdu k_svému Otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i_proti tobě; už nejsem hoden, abych se nazýval tvým synem.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys poslal na svět svého Syna a jeho prostřednictvím uskutečňuješ naše vykoupení; oživ víru svého lidu, abychom se s_oddanou zbožností připravovali na velikonoční svátky.

Ranní chvály

1. ant. Můj Bože, děkuji ti, žes mě vyslyšel a stal se mou spásou.

Žalmy a kantikum nedělní z_4. týdne.

2. ant. Zachraň nás, Bože náš, ty nás můžeš vysvobodit z_rukou násilníků.

3. ant. Chvalte Hospodina pro jeho mocná díla.

Ant. k_Zach. kant.

V_roce A Ježíš řekl: Musíme konat skutky toho, který mě poslal.

V_roce B Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v_něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

V_roce C Otec uviděl svého syna a pohnut soucitem vyšel mu vstříc, objal ho a políbil.

Druhé nešpory

1. ant. Kristus je Bohem ustanovený soudce nad živými i_mrtvými.

Žalmy a kantikum nedělní z_4. týdne.

2. ant. Blaze muži, který se slitovává kvůli Hospodinu: navěky nezakolísá.

3. ant. Bůh naplnil předpovědi proroků, že Kristus musí trpět.

Ant. ke kant. P. M.

V_roce A Nikdo nikdy neotevřel oči slepému od narození, jenom Kristus, Boží Syn.

V_roce B Kdo jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v_Bohu.

V_roce C Dítě, ty jsi pořád se mnou, a všechno, co je moje, je i_tvoje. Ale máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, byl ztracen a je zase nalezen.

Pondělí

Ranní chvály

Ant. k_Zach. kant. Jeden královský úředník přišel za Ježíšem a prosil ho, aby mu uzdravil syna.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Ve své nevýslovné dobrotě nám, Bože, poskytuješ prostředky ke spáse, a tak nás neustále obnovuješ; veď svou církev, aby v_ní dílo tvé milosti přinášelo užitek, a dávej jí, co potřebuje na své cestě k_tobě.

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. Otec poznal, že se jeho syn uzdravil právě v_tu chvíli, kdy mu Ježíš řekl: „Tvůj syn je živ“; a uvěřil on i_všichni v_jeho domě.

Úterý

Ranní chvály

Ant. k_Zach. kant. Ten, kdo mě uzdravil, mi řekl: Vezmi své lehátko a choď.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, veď nás, ať prožíváme postní dobu s_opravdovou zbožností, abychom byli dobře připraveni přijmout velikonoční poselství o_našem vykoupení a vydávat o_něm svědectví.

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. Jsi uzdraven: už nehřeš, aby tě nestihlo něco horšího.

Středa

Ranní chvály

Ant. k_Zach. kant. Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život, praví Pán.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, ty odměňuješ spravedlivé za jejich zásluhy a hříšníkům odpouštíš pro jejich pokání; milostivě vyslyš naše prosby a pomoz nám, abychom s_pravou kajícností vyznali své viny a dosáhli odpuštění.

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. Já sám ze sebe nemohu dělat nic. Soudím podle toho, co slyším od Otce, a můj soud je spravedlivý, praví Pán.

Čtvrtek

Ranní chvály

Ant. k_Zach. kant. Já nepřijímám svědectví od člověka, ale co říkám, říkám proto, abyste dosáhli spásy, praví Pán.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, obracíme se k_tobě s_pokornou prosbou: pomáhej nám, ať usilujeme o_vnitřní obnovu a horlivě konáme, co je dobré, a dej nám sílu, abychom jednali vždycky podle tvé vůle a dobře se připravili na slavení velikonočních svátků.

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. Skutky, které konám, svědčí, že mě Otec poslal, praví Pán.

Pátek

Ranní chvály

Ant. k_Zach. kant. Znáte mne a víte odkud jsem, a přece jsem nepřišel sám od sebe, ale poslal mne můj Otec, praví Pán.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, ty znáš naši slabost, a proto nám poskytuješ účinnou pomoc; dej, ať radostně přijímáme, co konáš pro naši záchranu, a zůstáváme ti věrní celým svým životem.

Nešpory

Ant. ke kant. P. M. Nikdo nevztáhl na Ježíše ruku, protože ještě nepřišla jeho hodina.

Sobota

Ranní chvály

Ant. k_Zach. kant. Nikdo nikdy tak nemluvil, jako mluví tento člověk.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Milosrdný Bože, ty dobře víš, že to, co konáme bez tebe, se ti nemůže líbit, veď proto všechno naše myšlení i_jednání.

Pátá neděle postní

Žaltář 1. týdne

První nešpory

1. ant. Vložím svůj zákon do jejich srdce, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

2. ant. Všechno považuji za škodu ve srovnání s_oním nesmírně cenným poznáním Ježíše Krista, svého Pána.

3. ant. Syn Boží byl poslušný až k_smrti.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 1,18-21

Víte, že jste ze svého prázdného způsobu života, jak jste ho zdědili po předcích, byli vykoupeni ne snad nějakými pomíjejícími věcmi, stříbrem nebo zlatem, ale drahou krví Krista jako bezúhonného a neposkvrněného beránka. On byl ovšem k_tomu vyhlédnut už před stvořením světa, ale pro vás se objevil teď, na konci časů. Skrze něho jste uvěřili v_Boha, který ho vzkřísil z_mrtvých a oslavil, takže když věříte, můžete zároveň v_Boha i_doufat.

Ant. ke kant. P. M.

V_roce A Náš přítel Lazar spí, ale jdu, abych ho probudil.

V_roce B Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek.

V_roce C Ježíš se sehnul a psal prstem na zem, potom řekl: Kdo z_vás je bez hříchu, ať hodí kamenem první!

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tvůj Syn nás tak miloval, že se z_lásky vydal na smrt za spásu světa; dej nám svou milost, abychom i_my milovali své bratry a zůstávali v_tvé lásce.

Ranní chvály

1. ant. Můj Bože, stal ses mým pomocníkem.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

2. ant. Vysvoboď nás, Bože, svými podivuhodnými skutky a zachraň nás z_moci smrti.

3. ant. Přišla hodina, kdy Syn člověka bude oslaven.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Lv 23,4-7

To jsou Hospodinovy svátky, posvátná shromáždění, která svoláte v_určené doby: Prvního měsíce, čtrnáctého dne toho měsíce k_večeru, bude Hospodinova Pascha. Patnáctého dne toho měsíce bude svátek nekvašených chlebů ke cti Hospodina. Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby. Prvního dne budete mít posvátné shromáždění, nesmíte vykonávat žádné služebné práce.

Ant. k_Zach. kant.

V_roce A Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i_kdyby umřel, bude žít; a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.

V_roce B Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i_můj služebník.

V_roce C Jeden za druhým se vytráceli, starší napřed, až zůstal Ježíš sám a žena před ním.

Druhé nešpory

1. ant. Jako byl vyvýšen had na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

2. ant. Hospodin zástupů pomáhá a vysvobozuje, odpouští a zachraňuje.

3. ant. Kristus byl proboden pro naše hříchy, rozdrcen pro naše viny; jeho rány nás uzdravily.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sk 13,26-30a

Bratři, nám bylo posláno slovo o_spáse. Obyvatelé Jeruzaléma a jejich přední mužové však nepoznali, kdo Ježíš je. A když ho odsoudili, vyplnili tím jen to, co říkali proroci – jak se to předčítá každou sobotu. Ačkoli na něm nenašli nic, zač by zasluhoval smrt, žádali od Piláta, aby ho dal popravit. Když dokonali všechno, co bylo o_něm psáno, sňali ho z_kříže a položili do hrobu. Ale Bůh ho vzkřísil z_mrtvých.

Ant. ke kant. P. M.

V_roce A Pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.

V_roce B Až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny lidi k_sobě.

V_roce C Nikdo tě neodsoudil? Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!

Pondělí

Ranní chvály

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jer 11,19-20

Byl jsem jako krotký beránek, kterého vedou na porážku. Ani potuchy jsem neměl, že mi strojí úklady: „Zničme strom i_s_jeho mízou, vytněme jej ze země živých, ať není památky po jeho jméně!“ Hospodine zástupů, spravedlivý soudce, který zkoumáš srdce i_ledví, kéž vidím tvoji pomstu nad nimi, neboť tobě svěřuji svou při.

Ant. k_Zach. kant. Kdo mě následuje, nebude chodit v_temnotě, ale bude mít světlo života.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, ty nám otvíráš nekonečné bohatství své milosti a naplňuješ nás svým požehnáním; pomáhej nám, ať usilujeme o_nový způsob života a nevracíme se k_tomu, co je staré a špatné, aby se jednou na nás zjevila sláva tvého království.

Nešpory

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 5,8-9

Bůh dokazuje svou lásku k_nám tím, že Kristus umřel za nás, když jsme ještě byli hříšníky. Tím spíše tedy budeme zachráněni skrze něho od Božího hněvu teď, když jsme ospravedlněni jeho krví.

Ant. ke kant. P. M. Nejenom já svědčím sám o_sobě, ale svědčí o_mně také Otec, který mě poslal, praví Pán.

Úterý

Ranní chvály

KRÁTKÉ ČTENÍ

Zach 12,10-11a

Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma vyliji ducha milosti a prosby o_slitování, budou hledět na mne. Budou naříkat nad tím, kterého probodli, jako se naříká nad jediným synem, budou nad ním lkát, jako se lká nad prvorozeným synem. V_onen den bude v_Jeruzalémě veliký nářek.

Ant. k_Zach. kant. Až povýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že jsem to já, praví Pán.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Prosíme tě, Bože, dej nám vytrvalost v_plnění tvé vůle, abychom svým životem vydávali o_tobě svědectví, a tak aby i_v_naší době stále více lidí nacházelo cestu k_tobě.

Nešpory

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 1,27b-30

Ty, kteří jsou ve světě bezmocní, vyvolil si Bůh, aby zahanbil mocné, a ty, které svět má za neurozené a méněcenné, dokonce i_ty, kteří nejsou vůbec nic, vyvolil si Bůh, aby zlomil moc těch, kteří jsou „něco“, aby se žádný smrtelník nemohl před Bohem vynášet. A od něho pochází to, že jsme spojeni s_Kristem Ježíšem. Jeho nám Bůh poslal jako dárce moudrosti, spravedlnosti, posvěcení a vykoupení.

Ant. ke kant. P. M. Ten, který mě poslal, je se mnou. Nenechal mě samotného, protože já stále konám to, co se mu líbí.

Středa

Ranní chvály

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 50,5-7

Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou. Pán, Hospodin, mi však pomáhá, proto nejsem potupen. Proto dávám své tváři ztvrdnout v_křemen a vím, že nebudu zahanben.

Ant. k_Zach. kant. Když vytrváte v_mém slovu, budete opravdu mými učedníky, praví Pán. Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Milosrdný Bože, osvěť naše srdce očištěné pokáním a dej nám dar pravé zbožnosti, abychom dosáhli vyslyšení svých proseb.

Nešpory

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 4,32 — 5,2

Buďte k_sobě navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jak i_Bůh odpustil vám pro Kristovy (zásluhy). Ano, napodobujte Boha jako jeho milované děti a žijte v_lásce, jako i_Kristus miloval nás a zcela vydal sebe za nás jako dar v_oběť, vůni velmi příjemnou Bohu.

Ant. ke kant. P. M. Proč mi ukládáte o_život? Proč chcete zabít člověka, který vám mluvil pravdu?

Čtvrtek

Ranní chvály

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 2,9b-10

Vidíme, že Ježíš, protože vytrpěl smrt, je korunován slávou a ctí. Bylo třeba, aby z_milosti Boží za všechny lidi podstoupil smrt. Bylo to jistě vhodné, aby ten, pro něhož a skrze něhož je všechno, přivedl do slávy mnoho synů tím, že utrpením zdokonalí původce jejich spásy.

Ant. k_Zach. kant. Ježíš řekl zástupům Židů a velekněžím: Kdo je z_Boha, Boží slova slyší. Vy neslyšíte, protože z_Boha nejste.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Milosrdný Bože, v_tebe skládáme všechnu svou naději, vyslyš naše prosby a chraň nás, odpusť nám všechny hříchy, pomáhej nám, abychom žili v_tvé milosti, a dej nám dosáhnout zaslíbeného dědictví.

Nešpory

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 13,12-15

Ježíš podstoupil utrpení za bránou, aby vlastní krví posvětil lid. Vyjděme tedy k_němu mimo tábor a snášejme urážky jako on! Vždyť tady nemáme město k_trvalému pobytu; to budoucí město hledáme. Skrze něho tedy podávejme Bohu stále oběť chvály, to je ovoce rtů, které chválí jeho jméno.

Ant. ke kant. P. M. Dříve než byl Abrahám, já jsem, praví Pán.

Pátek

Ranní chvály

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 52,13-15

Hle, můj Služebník dojde úspěchu, bude povýšen, povznesen k_velké vznešenosti. Jak mnozí budou nad ním žasnout! Neboť jeho podoba byla nelidsky zohavena, vzhledem se nepodobá člověku. On přivede v_údiv mnohé národy, králové před ním zavřou svá ústa, neboť spatřili, co se jim neřeklo, zpozorovali, co dříve neslyšeli.

Ant. k_Zach. kant. Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků, praví Pán. Pro který z_nich mě chcete zabít?

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, ty znáš naši křehkost a víš, jak jsme se dostali do područí hříchů; smiluj se nad námi a odpusť nám naše provinění, abychom byli zbaveni pout, která nás tíží.

Nešpory

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 2,21b-24

Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v_jeho šlépějích. On nezhřešil a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného. Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel, když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal vše tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě. Jeho ranami jste uzdraveni.

Ant. ke kant. P. M. Jestliže nevěříte mně, věřte těm skutkům, které konám ve jménu Božím.

Sobota

Ranní chvály

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 65,1b-3a

Řekl jsem: „Zde jsem, zde jsem!“ národu, který nevzýval mé jméno. Vztahoval jsem své ruce každý den ke vzpurnému lidu, který kráčí po nedobré cestě za svými vrtochy. Je to lid, který mě ustavičně tváří v_tvář dráždí k_hněvu.

Ant. k_Zach. kant. Ježíš umřel proto, aby rozptýlené Boží děti shromáždil vjedno.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, ty se nikdy nepřestáváš starat o_spásu všech lidí, v_těchto dnech však hojněji svůj lid zahrnuješ milostí; pohleď na své vyvolené a svou láskou chraň a posiluj všechny, kdo se připravují na křest, i_ty, které jsi už křtem přijal za vlastní.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky