1. ledna

Oktáv Narození Páně

MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

PRVNÍ NEŠPORY

HYMNUS

Rok nový již k_nám přichází,

v_němž má býti vesel každý.

Radujme se, veselme se

v_tomto novém roce.

Syn Boží, z_nebe nám daný,

toho dne byl obřezaný,

to pro nás, hříšné křesťany,

Pán svatý, nevinný.

Jméno Ježíš je mu dáno,

jak to bylo zvěstováno;

ať je toto jeho jméno

věčně velebeno.

Sešli nám své požehnání,

Ježíši, buď vždycky s_námi,

rozmnož lásku, pokoj, zdraví,

veď nás do své slávy.

Dej nám rok šťastně začíti

a bez hříchů dokonati,

zachovej od náhlé smrti,

budiž s_námi vždycky.

Ant. 1 Podivuhodná záměna: Stvořitel člověka se stal jedním z_nás a narodil se z_panny; přijal účast na našem lidství, a nám dal účast na svém božství.

Ant. 2 Když se Syn Boží narodil z_Panny Marie, aby nás vykoupil, sestoupil zázračně z_nebe jako rosa na Gedeonovo rouno.

Ant. 3 Mojžíšův keř, který v_ohni neshořel, je nám, rodičko Boží, znamením tvého slavného, neporušeného panenství: Přimlouvej se za nás!

KRÁTKÉ ČTENÍ

Gal 4,4-5

Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Slovo se stalo tělem. {*} Aleluja, aleluja.

Slovo se stalo tělem. {*} Aleluja, aleluja.

A přebývalo mezi námi. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Slovo se stalo tělem. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. ke kant. P. M. Ve své veliké lásce poslal nám Bůh svého Syna, aby nás osvobodil od zákona hříchu a smrti; narodil se z_ženy a byl podroben Zákonu, aleluja.

PROSBY

Chvalme Pána Ježíše, dárce pokoje, neboť on přišel, aby všechny spojil vjedno, a snažně ho prosme:

Pane, daruj všem svůj mír.

Svým narozením jsi ukázal lidem svou dobrotu a lásku,

dej nám, ať stále setrváváme v_díkůčinění za všechna tvá dobrodiní.

Pane, daruj všem svůj mír.

Marii, svou Matku, jsi zahrnul bohatstvím milosti,

uděl hojnost svých milostí všem lidem.

Pane, daruj všem svůj mír.

Tys přišel zvěstovat světu Boží evangelium,

dej, ať roste počet těch, kteří tvé slovo hlásají, i_těch, kteří ho slyší.

Pane, daruj všem svůj mír.

Ty ses narodil z_Panny Marie, abys byl naším bratrem,

nauč lidi vzájemné bratrské lásce.

Pane, daruj všem svůj mír.

Zjevil ses světu jako vycházející slunce,

ukaž zemřelým své světlo, aby tě uviděli tváří v_tvář.

Pane, daruj všem svůj mír.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, tys vyvolil blahoslavenou Pannu Marii za Matku Spasitele lidského pokolení; dej, ať poznáváme, že ta, která nám zrodila původce života, stále se za nás u_něho přimlouvá.

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Ant. Oslavujme Matku Boží, Pannu Marii; klaňme se Kristu, jejímu Synu!

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Nastal nám den veselý

z_rodu královského,

neb nám přišlo v_dnešní den

z_lůna panenského

Dítě velmi předivné

a také přeradostné,

v_těle smrtelnosti;

nelze nám nic mluviti,

nelze nic pochopiti

z_jeho velikosti.

Narodil se Syn Boží

z_nejčistější Panny,

jako lilie z_růže,

je to div veliký;

toho Panna nosila,

Pána celého světa,

jenž je bez počátku,

a on pokrm přečistý

přijal z_prsou panenských

za dnů své mladosti.

Jako slunce nezničí

sklo, kterým by prošlo,

tak Marie panenství

není porušeno.

Šťastná je ta rodička,

jež z_čistého života

Boha porodila,

je to Panna Maria,

která věkem mladičká

Ježíše krmila.

Když byl svět sepisován

za krále Augusta,

Maria, jsouc těhotná,

šla také do města,

do judského Betléma,

k_porodu svého Syna,

aby nás on zapsal

v_knihy živé, nebeské,

kde jsou chvály andělské

beze vší tesknosti.

V_Kristu se brána otvírá,

odvěká v_Božím úradku,

milostiplná Maria.

Ji Bůh si zvolil za matku.

Od Nejvyššího Otce Syn

k_nám přišel lůnem panenským,

své církve Hlava, Spasitel,

náš Snoubenec i_Stvořitel.

Matka se z_něho raduje,

vždyť v_něm je světa naděje,

v_něm Slovo tělem stává se

celému tvorstvu ke spáse.

Dnes každý tvor by jásat měl,

vždyť národů všech Spasitel

se proto jedním z_lidí stal,

by spasil ty, jimž život dal.

Ať Kristus církví chválen je,

Syn Otce a Syn Marie,

ona i_nás chce k_němu vést,

ona i_naší matkou jest. Amen.

Nebo:

Ant. 1 Ratolest vyrazila z_kořene Jesse, vyšla hvězda z_Jakuba: Panna porodila Spasitele; Bože náš, tebe chválíme.

Ant. 2 Maria nám porodila Spasitele. Když ho Jan uviděl, zvolal: Hle, Beránek Boží, ten, který snímá hříchy světa, aleluja.

Ant. 3 Rodička zrodila Krále, jehož jméno trvá navěky; raduje se ze svého mateřství, a zůstává jí sláva panenství, a není jí podobné mezi ženami, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Mich 5,1ab.2a.3-4a

Betléme Efratský, z_tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v_Izraeli. Hospodin je opustí až do doby, kdy rodička porodí. On bude stát a pást v_Hospodinově síle, ve velebnosti jména Hospodina, svého Boha, a oni budou požívat míru, neboť jeho moc se rozšířila až do končin země. On sám pak bude pokojem.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Hospodin uvedl ve známost svou spásu. {*} Aleluja, aleluja.

Hospodin uvedl ve známost svou spásu. {*} Aleluja, aleluja.

Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Hospodin uvedl ve známost svou spásu. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. k_Zach. kant. Dnes bylo zjeveno obdivuhodné tajemství: Bůh se stal člověkem; nezměněný ve svém božství přijal naše lidství.

PROSBY

Chvalme Krista, jenž byl počat z_Ducha Svatého a narodil se z_Panny Marie. Prosme ho:

Synu Panny Marie, smiluj se nad námi.

Kriste, narozený z_Panny Marie, podivuhodný rádce a kníže pokoje,

dej celému světu řád a mír.

Synu Panny Marie, smiluj se nad námi.

Králi a Bože náš, svým příchodem jsi nám prokázal velikou milost,

dej, ať tě za to oslavujeme po všechny své dny vírou i_svým životem.

Synu Panny Marie, smiluj se nad námi.

Ty ses nám stal podobným,

pomáhej nám, ať se my staneme podobnými tobě.

Synu Panny Marie, smiluj se nad námi.

Tys měl domov mezi námi na zemi,

dej, ať my máme domov u_tebe v_nebi.

Synu Panny Marie, smiluj se nad námi.

DRUHÉ NEŠPORY

HYMNUS ze společných textů o_PM „Zdráva buď, přeslavná ...“

Zdráva buď, přeslavná Matko Ježíšova,

tys celému světu sama posloužila,

pokoru s_čistotou jsi vždy zachovala

a slovu Božímu pevně uvěřila,

Panno pokorná.

O_tobě proroci již předpovídali,

když zdávna početí tvé prorokovali,

Izaiáš mluví o_kořenu Jesse,

že z_něho prut vzejde, z_prutu květ vykvete,

Panno pokorná.

Tys milostí Boží byla naplněna

a za Matku Boží byla vyvolena,

aby z_tebe, Panny čisté a pokorné,

narodil se vůdce cesty spasitelné,

Panno pokorná.

Tebe národové všichni blahoslaví,

nejvyššího Boha skrze tebe chválí,

neb on ti učinil převeliké věci

z_milosti své velké a nesmírné moci,

Panno pokorná.

Za ty se přimlouváš, kdo tě následují,

pokoru, čistotu pro Boha milují,

pyšným se protivíš, duše čisté chráníš,

hříšníky obracíš, k_Synu je přivádíš,

Panno pokorná.

Ant. 1 Podivuhodná záměna: Stvořitel člověka se stal jedním z_nás a narodil se z_panny; přijal účast na našem lidství, a nám dal účast na svém božství.

Ant. 2 Když se Syn Boží narodil z_Panny Marie, aby nás vykoupil, sestoupil zázračně z_nebe jako rosa na Gedeonovo rouno.

Ant. 3 Mojžíšův keř, který v_ohni neshořel, je nám, Rodičko Boží, znamením tvého slavného, neporušeného panenství: Přimlouvej se za nás!

Slovo se stalo tělem. {*} Aleluja, aleluja.

Slovo se stalo tělem. {*} Aleluja, aleluja.

A přebývalo mezi námi. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Slovo se stalo tělem. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. ke kant. P. M. Blahoslavený život, který tě nosil, Kriste, a blahoslavené prsy, které kojily tebe, Pána a Spasitele světa, aleluja.

PROSBY

Panna počala a porodila Krista, on je ten Emanuel – Bůh s_námi – přislíbený proroky. Snažně ho prosme:

Synu Marie Panny, vyslyš nás.

Tys byl radostí své matky Marie,

dej všem rodičům, ať právem mají radost ze svých dětí.

Synu Marie Panny, vyslyš nás.

Králi pokoje, tvým královstvím je spravedlnost a pokoj,

pomáhej nám v_našem úsilí o_to, co směřuje k_pokoji.

Synu Marie Panny, vyslyš nás.

Přišel jsi, abys celé lidstvo učinil svatým lidem Božím,

sjednoť všechny národy, ať žijí ve svornosti.

Synu Marie Panny, vyslyš nás.

Svým narozením ses stal členem rodiny,

zdokonaluj jednotu rodin.

Synu Marie Panny, vyslyš nás.

Chtěl ses narodit v_pozemském čase,

dopřej zemřelým, aby jejich smrt byla narozením pro věčnost.

Synu Marie Panny, vyslyš nás.

MODLITBA SE ČTENÍM

HYMNUS

Vizmež tu pacholíčka,

jak v_jesličkách leží,

jeho milost tak veliká,

kdo chce, ten z_ní těží.

Blaze, že jsme se dočkali

té milosti nové,

kteroužto dávno žádali

staří prorokové.

Přišlo věčné spasení

v_jeho narození

a všech hříchů odpuštění

těm, kdo se proviní.

Veselme se, křesťané,

Bůh se nám narodil,

hříchem co bylo spoutané,

Ježíš vysvobodil.

Nuž s_anděly se radujme,

plesejme radostí.

Zazpívejme: Budiž sláva

Bohu na výsosti.

A všem lidem mír na zemi,

kdo jsou dobré vůle;

připomínejme s_veselím,

co pěli andělé.

Maria, Boží Matko,

ty panno přečistá,

nakloniž nám své děťátko,

Pána Jezu Krista.

Modleme se, hříšníci,

prosme smilování,

Pane náš, milý Ježíši,

ukaž slitování.

Odstraň v_církvi rozdělení,

více nás netrestej,

veď křesťany k_usmíření,

jednoty milost dej.

Rač, Ježíši, odvrátit

všecky bouře škodné,

všeho zlého nás zde zbavit,

dát časy pokojné.

Abychom se vzdálili

od hněvu a zlosti,

Boha navěky chválili

pro jeho milosti.

Všichni Boží vyvolení,

proste Hospodina,

ať po našem dokonání

hříchů nevzpomíná.

Zastaň se nás, ó_Ježíši,

až před soudem stanem,

záštito naše nejvyšší,

staniž se to, amen.

Slovo se stalo tělem, aleluja.

a přebývalo mezi námi, aleluja.

Ant.1 Zvyšte se, prastaré vchody, ať vejde král slávy. Ant.2 Boží Moudrost si zbudovala příbytek mezi lidmi. Ant.3 Náš Pán a Spasitel, před jitřenkou a před věky zplozený, se dnes zjevil světu.

Z_listu Židům

{r:Žid}2,9-17{/r}

{p}

Kristus se ve všem připodobnil bratřím

{v}2,9{/v}Vidíme, že Ježíš, který byl trochu ponížen pod anděly, protože vytrpěl smrt, je korunován slávou a ctí, aby z_milosti Boží za všechny (lidi) podstoupil smrt.

{v}10{/v}Bylo jistě vhodné, aby ten, pro něhož a skrze něhož je všechno, přivedl do slávy mnoho synů tím, že utrpením zdokonalí původce jejich spásy. {v}11{/v}Vždyť ten, kdo posvěcuje, i_ti, kteří jsou posvěcováni, mají stejný původ. Proto se neostýchá nazývat je svými bratry, {v}12{/v}když říká:

„Budu hlásat tvoje jméno svým bratřím,

uprostřed shromáždění budu tě chválit.“

{v}13{/v}A opět:

„Já svou důvěru vložím v_něho“.

A ještě zase:

„Hle, tady jsem já i_moje děti, které mi dal Bůh“.

{v}14{/v}Protože sourozenci mají krev a tělo společné, i_(Ježíš) přijal krev a tělo, aby svou smrtí zbavil moci toho, který má vládu nad smrtí, totiž ďábla, {v}15{/v}a vysvobodil všechny ty, kteří byli po celý život drženi v_otroctví strachem před smrtí. {v}16{/v}Je přece jasné, že se neujal andělů, ale Abrahámových potomků. {v}17{/v}Proto se ve všem musel připodobnit (svým) bratřím, aby se stal v_jejich záležitostech u_Boha veleknězem milosrdným a věrným, a tak usmiřoval hříchy lidu.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

{r}Lk 1,28{/r}

Blahoslavená jsi, Panno Maria, neboť jsi nosila stvořitele světa: {*} Porodila jsi svého tvůrce a navěky zůstáváš pannou.

Buď zdráva, milosti plná! Pán s_tebou! {*} Porodila jsi svého tvůrce a navěky zůstáváš pannou.

Z_listu svatého Atanáše, biskupa

(Epist. ad Epictetum, 5-9: PG 26,1058.1062-1066)

{p}

Slovo přijalo naše lidství z_Marie

Slovo se ujalo Abrahámových potomků, proto se ve všem muselo připodobnit bratřím,{fnr}1{/fnr} říká apoštol, a vzít na sebe tělo podobné našemu. Právě proto je tu Maria, aby z_ní toto tělo přijalo a jako vlastní je za nás obětovalo. Písmo připomíná narození a říká, zavinula ho do plének.{fnr}2{/fnr} Byly blahoslaveny prsy, které ho živily.{fnr}3{/fnr} Byla také přinesena oběť, protože lůno otevřel prvorozenec.{fnr}4{/fnr} Gabriel jí to zvěstoval jednoznačně, když neřekl prostě, co se narodí v_tobě, aby to nebudilo dojem, že bylo tělo do ní vloženo zvenku, ale řekl z_tebe,{fnr}5{/fnr} aby dal podnět k_víře, že ten, který se narodí, narodí se z_ní.

Stalo se to tak proto, aby Slovo přijalo naše lidství, přineslo je v_oběť a zcela strávilo, a potom nám dalo účast na svém božství; takže apoštol mohl napsat tato slova: Toto tělo porušitelné musí na sebe vzít neporušitelnost, a toto tělo smrtelné musí na sebe vzít nesmrtelnost.{fnr}6{/fnr}

To není žádný výmysl, jak se někteří domnívají, naprosto ne! Spasitel se přece opravdu stal skutečným člověkem, a v_tom je pramen spásy celé lidské přirozenosti. Naše spása není žádným vysněným přeludem a neznamená jen spásu těla, v_Slově vzešla skutečně spása celého člověka, duše i_těla.

Tělo Páně, jak se zrodilo z_Marie podle Božích Písem, mělo tedy lidskou přirozenost, bylo skutečným tělem. Zajisté skutečným, poněvadž bylo totéž jako naše. Vždyť přece Maria je naší sestrou, protože všichni pocházíme z_Adama.

Říká-li Jan: Slovo se stalo tělem,{fnr}7{/fnr} znamená to totéž, jako podobné výrazy na jiných místech; například u_Pavla je napsáno: Kristus vzal na sebe prokletí za nás.{fnr}8{/fnr} Lidské tělo se nesmírně obohatilo spojením a sjednocením se Slovem: ze smrtelného se stalo nesmrtelným, bylo živočišné a stalo se zduchovnělým;{fnr}9{/fnr} ač povstalo ze země, prošlo nebeskými branami.

I_když Slovo přijalo z_Marie tělo, Trojice zůstane samozřejmě Trojicí a nedochází u_ní k_přírůstku ani k_úbytku; je přece stále dokonalá. V_Trojici poznáváme jediné božství, a tak církev hlásá jediného Boha, Otce Slova.

{fn:1}Srov. {r}Žid 2,16.17{/r}.{/fn} {fn:2}{r}Lk 2,7{/r}.{/fn} {fn:3}Srov. {r}Lk 11,27{/r}.{/fn} {fn:4}Srov. {r}Lk 2,23{/r}.{/fn} {fn:5}{r}Lk 1,35{/r}.{/fn} {fn:6}{r}1 Kor 15,53{/r}.{/fn} {fn:7}{r}Jan 1,14{/r}.{/fn} {fn:8}Srov. {r}Gal 3,13{/r}.{/fn} {fn:9}Srov. {r}1 Kor 15,44{/r}.{/fn}

{p}

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

Srov. {r}Lk 1,42{/r}

Svatá a neposkvrněná Matko Boží, nedovedu dost velebit tvé panenství, {*} neboť tys ve svém lůně nosila toho, kterého nebe nemohlo obsáhnout.

Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, {*} neboť tys ve svém lůně nosila toho, kterého nebe nemohlo obsáhnout.

PRO VIGILII: Ant. Čistá Matko a požehnaná Panno, Maria, bez porušení jsi počala a bez bolesti porodila Spasitele. MODLITBA UPROSTŘED DNE DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sof 3,14.15b

Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, raduj se a vesel celým srdcem, jeruzalémská dcero! Uprostřed tebe je Hospodin králem Izraele.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Zach 9,9a

Hlasitě zajásej, siónská dcero, zaplesej dcero jeruzalémská, hle, tvůj král k_tobě přichází, je spravedlivý a přináší spásu.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Bar 5,3-4

Každému, kdo je pod nebem, ukáže Bůh tvůj jas. Neboť navěky ti bude dáno jméno od Boha: „Pokoj spravedlnosti“ a „Vznešenost bázně Boží“.

Jak svědčí kalendář,

rok starý skončený je

a nový nastává.

Však pomni, křesťane,

kdo novým člověkem

se vpravdě nestane,

ten stále doposud

jen v_starém věku žije.

Chci k_tobě blížit se.

tys, Pane, sluncem mým,

ty osvětluješ mne

a činíš živoucím.

Když ke mně blížíš se

zas ty, jak k_zemi zdejší,

tu kvete srdce mé

jak jaro nejkrásnější.

Nebo:

Všem národům, všem pokolením,

nám v_klopýtání každodenním,

všem podle měr, jak Pán je zná,

branou i_klíčem života je

chudičká Panna, Paní ráje,

Královna povždy vítězná.

Vhroužena v_slunce, po staletí

sahá po každém ze svých dětí

v_paprsků láskyplné hře.

Paprsek – celé nebe nese.

A na každého dostane se,

kdo kalich duše otevře.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky