Bože, pospěš mi na pomoc.

Slyš naše volání.

Sláva Otci, jako byla.

HYMNUS

ŽALMY

1. ant.

Ant.

2. ant.

Ant.

3. ant.

Ant.

KRÁTKÉ ČTENÍ

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

KANTIKUM PANNY MARIE

Antifona ke kantiku Panny Marie:

Můj duch jásá v_Bohu

Lk 1,46-55

{v}46{/v}Velebí{x}

má duše Hospodina

{v}47{/v}a můj duch jásá v_Bohu, mém spasiteli,{x}

{v}48{/v}neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Od této chvíle mě budou blahoslavit{x}

všechna pokolení,

{v}49{/v}že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.{x}

Jeho jméno je svaté.

{v}50{/v}A jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení{x}

k_těm, kdo se ho bojí.

{v}51{/v}Mocně zasáhl svým ramenem,{x}

rozptýlil ty, kdo v_srdci smýšlejí pyšně.

{v}52{/v}Mocné sesadil z_trůnu{x}

a ponížené povýšil,

{v}53{/v}hladové nasytil dobrými věcmi{x}

a bohaté propustil s_prázdnou.

{v}54{/v}Ujal se svého služebníka Izraele,{x}

pamatoval na své milosrdenství,

{v}55{/v}jak slíbil našim předkům,{x}

Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Ant.

PROSBY

{UVOD-OTCENAS_END}-->

Otče náš.

MODLITBA

Amen.

Pán s_vámi.

I_s_tebou.

Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i_Syn i_Duch Svatý.

Amen.

Jděte ve jménu Páně.

Bohu díky.

{ZAVER_KNAZ_DIAKON_END}-->

Dej nám, Bože, své požehnání,
chraň nás všeho zlého
a doveď nás do věčného života.

Amen.

{ZAVER_OSTATNI_END}--> {ZAVER_END}-->