Bože, pospěš mi na pomoc.

Slyš naše volání.

Sláva Otci, jako byla.

HYMNUS

ŽALMY

1. ant.

Ant.

2. ant.

Ant.

3. ant.

Ant.

KRÁTKÉ ČTENÍ

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

ZACHARIÁŠOVO KANTIKUM

Antifona k_Zachariášovu kantiku:

Mesiáš a jeho předchůdce

{r}Lk 1,68-79{/r}

{v}68{/v}Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele,{x}

neboť navštívil a vykoupil svůj lid!

{v}69{/v}Vzbudil nám mocného spasitele{x}

z_rodu svého služebníka Davida,

{v}70{/v}jak slíbil od pradávna{x}

ústy svých svatých proroků;

{v}71{/v}zachránil nás od nepřátel,{x}

z_rukou všech, kdo nás nenávidí.

{v}72{/v}Slitoval se nad našimi otci,{+}

rozpomenul se na svou svatou smlouvu,{x}

{v}73{/v}na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi:

že nám dopřeje,{+}

{v}74{/v}abychom mu beze strachu a vysvobozeni z_rukou nepřátel{x}

{v}75{/v}zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.

{v}76{/v}A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího,{x}

neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,

{v}77{/v}dát jeho lidu poznání spásy{x}

v_odpuštění hříchů

{v}78{/v}z_milosrdné lásky našeho Boha,{x}

s_kterou nás navštívil ten, který vychází z_výsosti,

{v}79{/v}aby zazářil těm, kdo žijí v_temnotě a v_stínu smrti,{x}

a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

Ant.

PROSBY

{UVOD-OTCENAS_END}-->

Otče náš.

MODLITBA

Amen.

Pán s_vámi.

I_s_tebou.

Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i_Syn i_Duch Svatý.

Amen.

Jděte ve jménu Páně.

Bohu díky.

{ZAVER_KNAZ_DIAKON_END}-->

Dej nám, Bože, své požehnání,
chraň nás všeho zlého
a doveď nás do věčného života.

Amen.

{ZAVER_OSTATNI_END}--> {ZAVER_END}-->