34. neděle v_mezidobí

Ježíše Krista Krále

Slavnost

MODLITBA SE ČTENÍM

HYMNUS

Tys od věčnosti, Kriste, velebností

Otci rovný

a s_ním Bůh v_podstatě vždy jediný;

tys věčné Boží Slovo,

skrz tebe bylo stvořeno

vše na světě, co má jméno.

Tys vinný kořen, k_tobě kdo připojen,

je v_církvi tvé,

k_spasení vydává plody mnohé,

ale kdo se odtrhne,

ten se života zbavuje,

údem mrtvým jsa, zahyne.

Tys jistá pravda, není v_tobě křivda,

bezpečnost má,

ve víře tvé pravé kdo zůstává;

ale kdo jinak věří,

tak, jak slovo tvé nevelí,

cestou zahynutí běží.

Tys světlo pravé, tvé učení zdravé;

ve tmách zhyne,

koho drahé světlo tvoje mine;

bez tvého osvícení

není pravého umění,

ale v_bludy zavedení.

Máš život věčný, sám v_sobě bezpečný,

který dáváš

těm, jež v_společenství svoje voláš;

smrti zlé se nebojí,

kdo v_slovech tvých pevně stojí,

ze světa jde v_tvém pokoji.

Opatruj nás sám, neb tys Bůh náš i_Pán,

čeleď jsme tvá,

ať tvůj odpůrce v_nás místa nemá,

od všelikého zlého

vyprosť každého věrného,

přiveď do království svého.

Chválou boje vítězného

nyní ať náš jazyk zní

a nechť kříže vítězného

slaví triumf vznešený,

že zvítězil světa všeho

Vykupitel zmučený.

Nad praotcem podvedeným

sám Tvůrce se slitoval,

vždyť jablka soustem jedním

svůj rod smrti zaprodal.

I_určil Pán cílem předním,

by strom kletbu stromu sňal.

Toto dílo k_naší spáse

žádal si sám věcí řád,

aby dávný lhář a zrádce

byl do vlastní léčky jat

a nám lékem ten strom stal se,

z_kterého nás uštkl had.

Proto když se dovršila

plnost času svatého,

poslán je z_Otcova sídla

světa Tvůrce, kterého

Panna tělem obdařila

z_lůna nedotčeného.

Když věk šesti pětiletí

Beránek už naplnil,

rád jde muky vytrpěti,

vždyť proto se narodil,

hle, už pní na stromu sněti,

kam k_oběti přibit byl.

Otci, Synu buď táž sláva,

táž Duchu, jenž těší nás,

ať se ti táž úcta vzdává,

Trojice, po všechen čas,

vždyť tvá milost neustává

chránit nás, jež spasilas. Amen.

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Bůh ho ustanovil králem svého lidu a dal mu moc nade všemi národy. Žalm 2

Ant. 2 Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit. Žalm 72, I

Ant. 3 V_něm budou požehnána všechna plemena země, blahoslavit ho budou všechny národy. Žalm 72, II

Dám tě národům jako světlo,

aby se má spása rozšířila až do končin země.

PRVNÍ NEŠPORY

HYMNUS

Mocný všech věcí Králi,

nejvyšší Pane náš,

věrní tě srdcem chválí,

v_nichž bydlení své máš.

Ač v_nebi přebýváš,

na pravici Otcově

blaženost užíváš,

však ve všelikém místě

předivný svůj byt máš.

A zvláště ve své církvi,

kterou shromažďuješ

a Ducha svého dary

výborně spravuješ.

V_tom jsi se zjevil nám

ze své veliké lásky,

kterous prokázal nám,

bychom tě ctili vždycky,

nebs toho hoden sám.

Hle, s_králem průvod korouhví,

kříž vpředu tajemně se skví,

vždyť na něm v_mukách s_tělem pněl

našeho těla Stvořitel.

Kaleným kopím hluboce

zasažen ranou do srdce,

svou krev i_s_vodou vycedil,

aby z_nás všechny viny smyl.

Zářivý strome, vznešený,

purpurem krále oděný,

jen tvůj kmen směl se hodným stát

svatých se údů dotýkat.

Hle, cena světa výkupná

tíží ti sladce ramena.

Když svaté tělo zvážil jsi,

zbavuješ peklo kořisti.

Čest Oltáři ti, Oběti,

jsou kruté muky k_slávě ti,

když smrtí skosen Život byl,

nám smrtí žití vydobyl.

Buď, kříži, zdráv, všech naděje!

Když pašijový čas teď je,

rozhojni milost věřících

a hříšným odpusť každý hřích.

Trojice, zdroji milosti,

ať každý tvor tě s_chválou ctí.

Spasené křížem tajemným

oblažuj věčně světlem svým. Amen.

ŽALMY

Ant. 1 Jeho jméno je kníže pokoje a jeho trůn stojí pevně navěky. Žalm 113 (112)

Ant. 2 Jeho království je království věčné, a všichni králové mu budou sloužit a budou ho poslouchat. Žalm 117 (116)

Ant. 3 Kristu bylo dáno vladařství a královská důstojnost; lidé všech kmenů a jazyků mu budou navěky sloužit. KantikumZj 4,11; 5,9.10.12

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 1,20-23

Bůh Krista vzkřísil z_mrtvých a posadil ho po své pravici v_nebi, vysoko nade všechna knížata, mocnosti, síly, panstva – a jak jen se ještě jmenují všechny hodnosti, a to nejen v_tomto věku, ale i_v_budoucím. Ano, všechno podřídil pod jeho nohy. A jeho dal jako svrchovanou hlavu církvi: ona je jeho tělem, plností toho, který naprosto všechno ovládá.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Tvá je, Hospodine, velikost a moc, {*} tobě přísluší kralovat.

Tvá je, Hospodine, velikost a moc, {*} tobě přísluší kralovat.

Ty vládneš nade vším, {*}

tobě přísluší kralovat.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Tvá je, Hospodine, velikost a moc, {*} tobě přísluší kralovat.

Ant. ke kantiku Panny Marie: Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida; bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce, aleluja.

PROSBY

Oslavujme Krista Krále, on je dřív než všechno ostatní a v_něm všechno trvá. Prosme ho:

Pane, ať přijde tvé království.

Kriste, náš Králi, shromažďuj svůj lid ze všech končin země

a starej se o_něj jako dobrý pastýř o_své ovce.

Pane, ať přijde tvé království.

Náš Pane a Spasiteli, obnov a posvěť svůj lid,

posilni slabé a ochraňuj silné, vyhledej zbloudilé a shromáždi rozptýlené, povolej nazpět a naprav ty, kdo se ti odcizili.

Pane, ať přijde tvé království.

Věčný Soudce, až odevzdáš své království Bohu Otci, postav nás po své pravici,

abychom obdrželi dědictví připravené pro nás od založení světa.

Pane, ať přijde tvé království.

Kníže pokoje, zmař plány těch, kdo připravují válku,

a hlásej národům svůj pokoj.

Pane, ať přijde tvé království.

Kriste, ty jsi Pánem všech národů, shromáždi ve své církvi všechny, které ti Otec svěřil,

aby se sjednotili v_Duchu Svatém a uznali tě za svého Krále.

Pane, ať přijde tvé království.

Kriste, ty jsi prvorozený mezi vzkříšenými z_mrtvých,

dej zemřelým účast na slávě svého vzkříšení.

Pane, ať přijde tvé království.

Otče náš.

MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i_na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z_otroctví hříchu, poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí.

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Ant. Pojďme, klaňme se Ježíši Kristu; on je Král králů.

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Pane Ježíši Kriste,

tys Syn Boží zajisté,

v_tebe srdcem věříme,

s_Otcem i_Duchem ctíme.

My jsme tebou stvořeni,

obraz tvůj učiněni,

k_tobě se přiznáváme,

tebe za Pána máme.

Jsa věčným Slovem božským,

učiněns tělem lidským,

jímžs nás všechny vykoupil,

kdyžs těžkou smrt podstoupil.

V_něm nyní již kraluješ,

v_nebi, v_zemi panuješ,

jsa Bůh pravý a věčný

a my lid tvůj dědičný.

My jsme draze koupeni,

krví tvou zaplaceni,

ty jsi náš Pán jediný,

nemá k_nám práva jiný.

Ó_Ježíši velebný,

Pane a Králi slavný,

dej se v_slávě viděti,

věčně s_tebou bydleti.

Hle, žluč, ocet, sliny, trní.

Už proráží kopí, hřeb

tělo, z_něhož v_okamžení

vylévá se s_vodou krev.

Jaký proud omývá zemi,

moře, hvězdy, celý svět!

Věrný kříži, nenajde se

žádný strom tak vznešený,

podobný ti v_žádném lese

květy, plodem, zelení:

vzácný kmen plod sladký nese

ostrým hřebem zraněný.

Velký strome, větve sehni,

uvolni svou tuhou dřeň,

vrozenou ti tvrdost zjemni,

kterou jsi vždy napřímen,

údy krále nebes vezmi

jemně na svůj hladký kmen.

Ty jen jsi směl v_náruč svoji

Oběť lidstva pozdvihnout,

světu, který v_troskách stojí,

archu spásy nabídnout:

z_Beránkova boku dvojí

vytmelil ji trysklý proud.

Otci, Synu buď táž sláva,

táž Duchu, jenž těší nás,

ať se ti táž úcta vzdává,

Trojice, po všechen čas,

vždyť tvá milost neustává

chránit nás, jež spasilas. Amen.

Ant. 1 Kristus je slunce spravedlnosti, jeho království sahá od východu až na západ, všem národům přináší pokoj.

Žalmy a kantikum nedělní z 1. týdne

Ant. 2 Kristus je Králem celého světa a původcem pokoje.

Ant. 3 Bůh mu dal moc a čest i_královskou vládu; budou mu sloužit všechny národy.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 4,15-16

Žijme podle pravdy a v_lásce a tak porosteme po všech stránkách v_Krista, který je naše hlava. Z_něho celé tělo, tvořící pevnou jednotu, dostává přes jednotlivé klouby výživu, odměřenou každé části zvlášť podle práce, kterou koná. Tak tedy ono tělo roste a dělá pokroky v_lásce.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Bože, tvoji věrní tě chválí {*} a vypravují o_slávě tvého království.

Bože, tvoji věrní tě chválí {*} a vypravují o_slávě tvého království.

Mluví o_tvé síle {*}

a vypravují o_slávě tvého království.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Bože, tvoji věrní tě chválí {*} a vypravují o_slávě tvého království.

Ant. k_Zachariášovu kantiku: Kristus, prvorozený z_mrtvých a Král králů, z_nás vytvořil Bohu, svému Otci, království.

PROSBY

Oslavujme Krista Krále, on je dřív než všechno ostatní a v_něm všechno trvá. Prosme ho:

Pane, ať přijde tvé království.

Kriste, ty jsi náš Vládce a Pán,

ukazuj svému lidu cestu, která vede k_věčné spáse.

Pane, ať přijde tvé království.

Dobrý Pastýři, tys položil svůj život za své ovce,

zůstávej stále s_námi, neboť bez tvé pomoci bychom nedošli k_cíli.

Pane, ať přijde tvé království.

Náš Vykupiteli, do tvých rukou svěřil Otec královskou vládu nad celou zemí,

nauč nás spolupracovat na budování tvého království spravedlnosti, lásky a pokoje.

Pane, ať přijde tvé království.

Králi nebe i_země, tys přišel na svět, abys vydal svědectví pravdě,

dej, ať všichni poznají, že ty jsi počátek všeho a skrze tebe všechno směřuje k_dokonalosti.

Pane, ať přijde tvé království.

Kriste, náš Učiteli, tys nám dal příklad a povolals nás do svého království,

nauč nás žít svatě a bezúhonně a očekávat tvůj slavný příchod.

Pane, ať přijde tvé království.

DRUHÉ NEŠPORY

HYMNUS

jako o_prvních nešporách.

ŽALMY

Ant. 1 Bude sedět na Davidově trůnu a vládnout po všechny věky, aleluja. Žalm 110,1-5.7

Ant. 2 Tvé království je království všech věků a tvá vláda trvá po všechna pokolení. Žalm 145,1-13

Ant. 3 Jeho jméno je: Král králů a Pán pánů. Jemu buď sláva a vláda na věčné věky. Kantikum Srov. Zj 19,1-2.5-7

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 15,25-28

Kristus musí kralovat, dokud mu Bůh nepoloží všechny jeho nepřátele k_nohám. Jako poslední nepřítel bude pak zničena smrt. Všechno totiž Bůh podřídil pod jeho nohy. Když však říká, že všechno je podřízeno, je samozřejmě z_toho vyňat ten, který mu všechno podřídil. A až mu bude všechno podřízeno, tehdy se i_sám Syn podřídí tomu, který mu všechno podřídil, aby byl Bůh všechno ve všem.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM

Bůh pomazal svého Syna na kněze a krále; {*} jeho království je království věčné.

Bůh pomazal svého Syna na kněze a krále; {*} jeho království je království věčné.

Žezlo jeho vlády je žezlo spravedlnosti a práva; {*}

jeho království je království věčné.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Bůh pomazal svého Syna na kněze a krále; {*} jeho království je království věčné.

Ant. ke kantiku Panny Marie: Je mi dána veškerá moc na nebi i_na zemi, praví Pán.

MODLITBA UPROSTŘED DNE

Ježíš Kristus, Král nejvyšší,

přijde k_nám s_nebeskou říší

k_soudu všech živých i_mrtvých,

podle hlasu Písem svatých.

Příchodu svého znamení

předpovídá v_svém učení,

podle nich máme poznati,

že se již chystá přijíti.

Toto my vírou držíme;

kéž i_ustavičně bdíme

v_modlitbách, v_dobrém činění,

čekáme Pána k_souzení.

ŽALTÁŘ

Ant. 1 Pán je náš soudce, on nám dal svůj zákon; Pán je náš král, on nás zachrání.

Ant. 2 Proudy živé vody budou vytékat z_Jeruzaléma; Pán bude králem nad celou zemí.

Ant. 3 Bude vládnout s_velikou mocí a v_jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje.

České hymny k_modlitbě uprostřed dne (k_volnému výběru) dle cezrok.htm Dopoledne

K_nám, Duchu Svatý, nyní spěj

a znovu naplň naši hruď:

Ty pojíš Otce se Synem_–

i_s_námi stále spojen buď!

A srdce, ústa, mysl, cit

rač k_Božím chválám roznítit

a rozdmýchej v_nás lásky žár,

by oheň náš i_bližní hřál.

To uděl, Otče přesvatý,

se Synem stejné podstaty,

jenž s_Duchem, který těší nás,

nad světem vládneš v_každý čas. Amen.

Nebo:

V_čas, kdy jen strasti k_srdci lnou

a vzrůstá smutku změť,

modlitbu jednu kouzelnou

čtu v_hloubi nazpaměť.

Já cítím blaho, sílu, jas

slov živých, souzvučných,

ta nesrozumitelná z_krás

mi svatě dýchá v_nich.

Je balvan z_duše svržený,

pochyby prchly z_cest,

já věřím, pláču v_ony dny,

mně lehko, lehko jest.

V poledne

Jsi mocný Vládce, věrný Bůh,

sám stanovíš všech věcí řád:

smí slunce vzejít z_ranních mlh

a za poledne žhavě hřát.

Ztlum nebratrských různic žár,

zchlaď žhoucí krve temný vír,

ztiš stálý hmoty s_duchem svár,

dej zdraví tělu, srdci mír.

To uděl, Otče přesvatý,

se Synem stejné podstaty,

jenž s_Duchem, který těší nás,

nad světem vládneš v_každý čas. Amen.

Nebo:

Je to On

v_tichosti vánku poledního

je u_nás, abychom také ztichli

před tváří Ženicha, který přichází

a jestliže k_národům a k_světu

hovoří jako oheň a jako kladivo

rozrážející skálu

u_tebe jen klepe s_prosbou za

prominutí, že vyrušuje

stojí za dveřmi a klepe neodbytně

a hned se omlouvá …

Z_jeho kostelů rostou domy

Z_jeho tajemství roste věda

Z_jeho poslušnosti svoboda

Z_jeho jediných rukou zadarmo dávajících

z_jeho žehnajících rukou probodených

jediná opravdová,

jediná skutečná vláda nad světem.

Odpoledne

Svět celý v_pohyb uvádíš,

ač v_sobě trváš beze změn,

sám vodíš slunce oblohou

a v_různé doby dělíš den.

Ach, rozsviť jasný večer nám,

až nakloní se žití běh,

a svatou smrtí ke slávě

nás do věčnosti vkročit nech!

To uděl, Otče přesvatý,

se Synem stejné podstaty,

jenž s_Duchem, který těší nás,

nad světem vládneš v_každý čas. Amen.

Nebo:

Je to On

v_tmách hodiny třetí

který byl vyzdvižen,

táhne všechno k_sobě.

Málem ho přehlédli jako ty

jej přehlížíš v_bližním svém

ale dějiny se otřásají

Jeho hučící přítomností

a všechen útěk je útěk před Ním,

všechna vzpoura je proti kříži

tomu trůnu jediné

opravdové moci nad světem.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Kol 1,12-13

Děkujte Bohu Otci, že vás uschopnil k_účasti na dědictví věřících ve světle. On nás totiž vytrhl z_moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna.

Pán bude kralovat navěky;

jeho království je království pokoje.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Kol 1,16-17

V_Kristu bylo stvořeno všechno na nebi i_na zemi, svět viditelný i_neviditelný: ať jsou to andělé při trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti. Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Kristus je dříve než všechno ostatní a všechno trvá v_něm.

Zpívejte našemu králi, zpívejte,

on je králem celého světa!

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Kol 1,19-20

Bůh rozhodl, aby se v_Kristu usídlila veškerá plnost dokonalosti, a že skrze něho usmíří se sebou všecko tvorstvo jak na nebi tak na zemi tím, že jeho krví prolitou na kříži zjedná pokoj.

Oslavujte Krista, našeho krále,

on přišel, aby spravoval zemi.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky