Krátké prosby pro nešpory

Místo proseb uvedených na příslušných místech se mohou v_nešporách pokaždé říkat následující krátké prosby.

V_neděli

Složme všechnu svou starost na Boha, vždyť jemu na nás záleží, a prosme ho s_upřímnou pokorou:

Bože, smiluj se nad svým lidem.

Dej své církvi jednotu.

Chraň našeho papeže N.

Pomáhej našemu biskupu N.

Pamatuj na celý biskupský sbor a všechny služebníky církve.

Dej spásu svému lidu.

Zachovej mír ve světě.

Dej nevěřícím světlo víry.

Veď státníky, aby správně smýšleli a rozhodovali.

Pomáhej chudým.

Potěš zarmoucené.

Slituj se nad sirotky.

Dej zemřelým účast na slávě vzkříšení.

V_pondělí

Složme všechnu svou starost na Boha, vždyť jemu na nás záleží, a prosme ho s_upřímnou pokorou:

Bože, navštiv svůj lid.

Sjednoť všechny křesťany.

Žehnej našemu papeži N.

Chraň našeho biskupa N.

Provázej svou pomocí misionáře.

Dej, ať kněží dobře vykonávají svěřenou službu.

Posvěcuj všechny, kdo ti zcela zasvětili svůj život.

Usmiř ty, kdo žijí v_nepřátelství.

Dej dětem šťastnou budoucnost.

Veď mládež k_pravé moudrosti.

Buď starým lidem útěchou.

Vezmi pod svou ochranu naše přátele.

Uveď zemřelé do společnosti svých svatých.

V_úterý

Složme všechnu svou starost na Boha, vždyť jemu na nás záleží, a prosme ho s_upřímnou pokorou:

Bože, vyslyš naše prosby.

Pamatuj na svou církev.

Ochraňuj našeho papeže N.

Pomáhej našim biskupům, aby dobře hlásali tvé slovo.

Žehnej naší vlasti.

Odplať našim dobrodincům.

Zachovej manžele v_lásce a svornosti.

Veď snoubence, ať se dobře připraví na manželství.

Dej nezaměstnaným, ať najdou vhodnou práci.

Pomáhej lidem vytvářet dobré podmínky k_životu.

Zastaň se pronásledovaných.

Přiveď zbloudilé na správnou cestu.

Ujmi se zemřelých.

Ve středu

Složme všechnu svou starost na Boha, vždyť jemu na nás záleží, a prosme ho s_upřímnou pokorou:

Bože, zachraň svůj lid.

Obnovuj neustále svou církev.

Naplň svými dary našeho papeže N.

Veď a ochraňuj našeho biskupa N.

Sešli nám svého Ducha, abychom vytvářeli živé společenství.

Vysvoboď národy ze všech rozbrojů a zmatků.

Dej všem zemím spravedlivý sociální řád.

Posvěcuj naše domovy.

Žehnej naší práci.

Provázej ty, kdo jsou na cestách.

Vysvoboď zajatce.

Chraň svět od bídy a hladu.

Dej zemřelým věčný život.

Ve čtvrtek

Složme všechnu svou starost na Boha, vždyť jemu na nás záleží, a prosme ho s_upřímnou pokorou:

Bože, doufáme v_tebe.

Dej, ať se po celém světě šíří tvé království.

Posiluj našeho papeže N.

Naplň svým Duchem našeho biskupa N.

Rozmnož počet těch, které voláš ke kněžské službě.

Žehnej našim příbuzným a přátelům.

Uzdrav nemocné.

Otevři umírajícím svou otcovskou náruč.

Smiluj se nade všemi, kdo jsou bez domova.

Dej všem národům mír a svornost.

Odvrať od nás přírodní katastrofy.

Dopřej nám příhodné počasí.

Dej zemřelým účast na nebeské hostině.

V_pátek

Složme všechnu svou starost na Boha, vždyť jemu na nás záleží, a prosme ho s_upřímnou pokorou:

Bože, důvěřujeme v_tvou pomoc.

Veď svou církev k_dokonalosti lásky.

Pomáhej našemu papeži N, aby moudře vedl tvůj lid.

Dej našemu biskupu N všechny potřebné milosti.

Doveď svůj vyvolený národ k_účasti na smlouvě nové a věčné.

Dej moudrost všem zákonodárcům.

Nasyť hladové.

Dej starým lidem požehnané stáří.

Ukaž se jako Otec všech postižených.

Posiluj všechny, kdo mají těžký život.

Nedej podlehnout těm, kdo zápasí s_pokušením.

Stůj při těch, na které doléhají smrtelné úzkosti.

Vyveď zemřelé z_temnot smrti do svého věčného světla.

V_sobotu

Složme všechnu svou starost na Boha, vždyť jemu na nás záleží, a prosme ho s_upřímnou pokorou:

Bože, přispěj na pomoc svému lidu.

Utvrzuj víru své církve.

Dej našemu papeži N zdraví a sílu.

Žehnej našemu biskupu N.

Dej svědomitost a vytrvalost těm, kdo v_tvé církvi konají službu.

Posvěcuj všechny věřící, aby statečně vydávali svědectví tvému evangeliu.

Dopřej dělníkům, aby mohli užívat plodů své práce.

Nauč bohaté dávat ze svého majetku chudým.

Potěš malomyslné a podepři slabé.

Skloň se k_ubohým a nepatrným.

Vysvoboď všechny, kdo jsou v_nebezpečí smrti.

Přiveď zemřelé do svého světla, ať vidí tvou tvář.